HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

Ezt mondja Jézus ezekről az időkről: "Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez pedig a vajúdás kínjainak kezdete." (Mt 24:6-8)

2017.04.26.Villámlás a város felett - Utolsó Idők Jelei II
Berkes Sándor: Apokaliptika


"Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk." (Mt 24:25-28)

"Mindjárt ama napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek." (Mt 24:29) "És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog." (Lk 21:25)

2016.12.25.Jelenések könyve 17:8 - 20:11. fejezeteinek magyarázata


A nagy parázna a vadállaton "8A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, de fel fog jönni az alvilágból, és elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a fenevad volt és nincsen, de megjelenik. 9Itt van szükség az értelemre, amelyben bölcsesség van. A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent: 10öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. 11A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét közül való, és elmegy a kárhozatba. 12A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. 13Ezeknek közös szándékuk az, hogy felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.

14Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és a hűségesek. 15Az angyal így folytatta: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna asszony ül: a népek és a seregek, a nemzetek és a nyelvek. 16A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a paráznát, kifosztják és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. 17Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi. 18Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött." (Jel 17:8-18) Berkes Sándor Apokaliptika tanítása videón.

2022.02.25.New Order - Új Világrend - Nemzetközi konferencia 2015 - emlékeztető
Miről szól az Új Világrend és kik állnak mögötte?


A konferenciát jobbító szándékkal és a háttérhatalom terveinek leleplezésére hozták létre Mahathir Mohamad elnökletével 2015-ben megrendezett "Új Világrend Nemzetközi konferenciája" címmel. /B topíc/

2016.12.25.Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket,
és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van." (Jel 1:3)
Berkes Sándor: Jelenések könyvének magyarázata I.


János bizonyságtétele, áldás az olvasóknak. A kijelentés (apokalüpszisz) A Bibliát a Biblia magyarázza. "Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott.2023.01.01.Az otthagyottak videó film
1Thess 4:17 Azután mi, akik élünk,


akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
Ézsa 57:1 Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;

Máté 24:7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. 8 Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. 9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást...

2016.12.25.Jelenések könyvének magyarázata V. A napba öltözött asszony
Jelenések könyve 12:1 - 14:12 fejezeteinek magyarázata


"Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona; várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét korona; farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig." (Jel 12:1-6)


2023.08.18.A föld újjá teremtése. Jézus Krisztus 1000 éves uralkodása III. rész


Jézus Krisztus 1000 éves uralkodása előtt Isten a földet újjá teremti. Mire az 1000 év elkezdődik, a föld alkalmas lesz arra, hogy a királyságba bemenő emberek élhető bolygón éljenek, és azt mennyeivé (paradicsomivá) tehessék. A föld újjá teremtése előtt Isten haragja letakarítja a földről a föld pusztítóját. Utána teremtői hatalmával minden fertőző dolgot eltávolít a földről, és sterillé teszi azt, hogy az emberek élete újból olyan hosszú lehessen, mint a fáké. /Berkes Sándor/


2023.07.10.Berkes Sándor: Templom építés a Sionon.


Kik építik meg az Ezékieli látomás templomát, az 1000 éves királyság uralkodói házat? Mikor épül meg a templom? Kik jönnek vissza Jézus Krisztussal uralkodni? Hol lesz az Eklézsia ezen idő alatt? Hol is uralkodik Jézus Krisztus, amikor az 1000 éves királyságban uralkodik? Ezeket a kérdéseket elemzi ez a videó előadás és ad választ Isten igéje alapján.

2023.06.17."A Világgazdasági Fórum (WEF) jelentése elismeri, hogy a digitális
azonosítók "emberek megfigyelésére és üldözésére" használhatók
- A digitális rabszolgaság terve a totalitárius globalista rezsimben."


Egyre világosabb, hogy a magukat a világ urainak képzelő, WEF-es pszichopaták évtizedek óta gyakorolnak már arra, hogy létrehozzák a digitális rabszolgaságot a Földön, abban a társadalomban ahol csak az marad ideig-óráig életben , akinek ők ezt megengedik. Ez nem holmi interneten terjedő "konteókból" derül ki egyértelműen és bizonyítottan, hanem a WEF legutóbbi gyűlésén rögzített jelentésekből, melyekből az alábbiakban idézünk.

A Világgazdasági Fórum új jelentése elismeri, hogy a digitális azonosítók és a központi banki digitális valuták komoly kockázatot jelentenek az emberi társadalomra, az alapvető emberi szabadságjogokra. A Világgazdasági Fórum (WEF) egy új jelentésében elismerte, hogy a digitális azonosítók kizárólagos jellegűek, és megkönnyíthetik "egyének vagy csoportok azonosítását, megfigyelését és üldözését". A WEF 2023. júniusi Insight- jelentésében , "Reimagining the Digital ID" címmel leírta a digitális azonosítók széles körű bevezetésének lehetséges kockázatait.

2023.06.16.Bíró Éva: "Németországban benyújtották az első alkotmányjogi
panaszt az új WHO-szerződések ellen.


A WHO-szerződés tervezetének értelmében az állam átruházza az állami szuverén funkciókat, a parancskiadási-, ellenőrzési- és szankcionálási jogokat a WHO-ra, ami sérti a Német Szövetségi Köztársaság szuverenitását, valamint az állampolgárok alapvető- és emberi jogait. Marianne Grimmenstein a "Közérdek lobbi"-tól és Uwe Kranz az "Orvosok és tudósok az egészségért, a szabadságért és a demokráciáért" egyesülettől (Prof. Bhakdi egyesülete- MWGFD) 2023. június 16-án alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a karlsruhei Szövetségi Alkotmánybírósághoz a "Nemzetközi Egészségügyi Előírások" (IHN) tervezett módosítása és az új WHO-szerződés tervezete ellen."

"Ha a tagországok 75 százaléka 2024 májusban aláírja az új WHO-szerződést, akkor adott esetben (pl. egy új fake-pandémia vagy egy fake-klímakrízis esetén) Magyarország ugyanúgy átadja majd a parancskiadási-, ellenőrzési- és szankcionálási jogokat a WHO-nak. Csak gondoltam szólok, hátha valaki hozzáértőnek, aki jártas a jogban, eszébe jut otthon is benyújtani egy alkotmányjogi panaszt." (köszönet a forrásért Szamoshelyi Gabinak)

2023.06.06.A WHO elnöke, Tedros jelentette be az igazolvány bevezetését!


A WHO bejelentette, hogy elindít egy "úttörő" projektet a "globális egészségügyi bizonyítvány" kapcsán. Ez nem más, mint a digitális oltási- illetve tesztigazolvány. A központi szereplő ebben az EU. Egészségbiztonság: Azt mondhatná az ember, hogy ez az "új normalitás" központi paradigmája. A híres "Event 201" világjárvány-szimuláció témája is az "Egészségbiztonság" volt. Az, hogy ez mit jelent, az emberek a saját bőrükön érezhették meg szinte az egész bolygón: lezárások, maszkok, tesztek, oltáskényszer és kovid-tanúsítvány. És pontosan ez a kovid-tanúsítvány volt a témája a WHO és az EU Bizottság sajtótájékoztatójának hétfőn. Az EU "zöld útlevele" lesz a "globális egészségügyi bizonyítvány" alapja.

dr. Stefan Rietiker: "A svájci szuverenitásra a legnagyobb veszélyt a WHO és a új WHO-egyezmény jelenti. A jelenlegi főigazgató vezetése alatt nemzetek feletti szervezetté fajult, amely kizárólag a haszonszerzésre és az ellenőrzésre törekszik, és minden áron el akarja bitorolni a kormányzati hatalmat. Hatalmas anyagi támogatást kap az USA-tól, Németországtól, Bill Gatestől és érdekes módon a WEF-től is.

WHO & az EU bevezeti a globális digitális egészségügyi igazolványt. Lehet szépen újból és rendszeresen felvenni a génterápiás oltásokat, ha utazni és dolgozni szeretnél majd! Arról nem beszélnek bezzeg mennyi beteg lett az oltások mellékhatásaitól vagy turbórák alakult ki, és már nem is élnek. Ki akarja ezt? Ők biztosan, mert minden egyes oltás az immunrendszert károsítja, így szépen elhullanak az emberek ebben vagy abban a betegségben. Meg tudják valósítani a tervüket, hogy 2030-ig 0,5 milliárd ember éljen a Földön csak, és egy kontrollált digitalizált világ jöjjön teljesen létre!

A WHO elnöke, Tedrosz jelentette be az igazolvány bevezetését! Rossz az. aki rosszra gondol. Már 2023. augusztus 25-től - a DSA-törvény alapján kerül bevezetésre, és 2024. február 17-től minden EU-tagországban érvényes lesz! Mindez közvetlenül a kínai mintán alapuló felügyeleti rendszer alapjára építve! Ahol az adatok nem demokratikusan megválasztott szervezetek kezébe kerülnek természetesen, valamint az adatok tulajdonjoga és rendelkezési joga sem a felhasználót illetik majd meg. /http://ID2020.org/

Már csak a digitális valuta hiányzik, mint a totális kontroll utolsó és végső eszköze, hogy végre teljesen leigázzák az embereket a kínai szociális, bónusz-málusz kreditrendszer-rendszer alapján. Bárki, aki két évvel ezelőtt ezeket az előrejelzéseket és célkitűzéseket valószínűsítve ki merte ezt mondani vagy megfogalmazta ezt valamilyen formában, azt összeesküvés-elmélet hívőnek mondták el, és hamis hírek terjesztése miatt letiltották szerte az interneten. Ébresztő! Amit az EU (is) pontosan tervez az igazolvánnyal, az itt olvasható: commission.europa.eu/.../eu-digital-covid... /Forrás: https://twitter.com/AnwaltU.../status/1665758442777194496.../

2020.07.17. Még mindig aktuális üzenet!Berkes Sándor: Népvándorlás, avagy az Egyház ítélete


Az apokaliptika műfajának egyik sarkalatos pontja az utolsó ítélet, amelyen mostanában dolgozom. Ez a témakör érinti a népek nemzetek ítéletének, valamint Isten háza népének ítéletét. Ebből a két témakörből az egyház ítéletét dolgoztam fel ebben az előadásban. Amikor Isten megkezdi az ítéletet, akkor először a saját népét ítéli meg, és fenyítést alkalmaz. Ezzel együtt Isten kegyelmet is gyakorol, mert a fenyítés idején megtérhet a nép. Amikor a megtérés nem jön létre, akkor fordul a fenyítés csapássá.

Korunkban tapasztalható népvándorlás jelensége vagy Isten felé fordítja Európa népét, vagy a pusztulásba. Éppen ezért, az előadás fő gondolatmenete az egyház ítélete körül forog. A megtérés és pusztulás lehetősége ugyanúgy jelen van az anyagban, mint a Sára és Hágár, valamint utódaik közötti döbbenetes feszültség. A liberalizálódott Európa országai is megtérhetnek, és Hágár utódai is rátalálhatnak az élő víz forrására. Bármivé is változik a történelem, egy dolog biztos. Akik megtérnek, még a földi élet után is élve maradnak örökké.2014-től videók! Miért haragszik Isten a népére?
Mi a liberális stratégia? Bálám tanítását követni?

1. Isten népét bűnbe ejteni 2. A sodomiát terjeszteni - Álattá zülleszteni: Róma 1:18-28, és 2Péter 2. 3. Isten megveri a népét. A keresztyén társadalmat legyőzni nem fegyverrel kell. Be kell vinni a bűnbe, akkor Isten megveri a saját népét. Ehhez a sodomiát terjeszteni kell, lezülleszteni állati szintre az embert.

FogalmakSzeretet: Az agapé szeretet. Ahogyan Isten szereti az embert. Jn. 3:16. szerinti értelemben. A legmagasabb és legbensőségesebb szeretet. Ahol az agapé halálos, lobogó, lángoló szeretet értelmet nyer.

Krisztusi: Az agapé szeretet megvalósítása. Isten szeretetének az alkalmazása. A krisztusi ember küzd ember társainak megtéréséért. Misszióban az életüket adták misszionáriusok azért, hogy az evangélium célba érjen.

Keresztyén: Az az ember, aki a Biblia tanításait alkalmazza. Olyan életet él, amely Isten előtt helytálló.

Keresztyén Európa: A Biblia tanítását elfogadó Európa. A keresztyén emberek térsége. Az évszázadokon át, a többség által gyakorolt vallás helye. A Jézus Krisztusról szóló evangélium ebben a térségben kapott helyet. A liberalizmus az ateizmussal karöltve igyekszik kiszorítani ebből a térből Istent.

Migráció: Helyváltoztatás. Országon belüli és országok közötti mozgás, élettér változtatás, helyváltoztatás. Nem feltétlenül országhatárok átlépését jelenti. (Berkes Sándor Apokaliptika tanítása videón.)Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL! ÁMEN!
Földrengés Olaszországban, Messzinában, Japánban, Katrina 2005-ben
A messzinai megtorló ítélet, ami 1908-ban Dél-Olaszországot érte,
amikor kb. 200 000 ember vesztette életét,
Szodoma katasztrófájának aktuális üzenete


Szodoma, Gomora története nagyon fontos prófétai üzenetet tartalmaz. /ld.1Móz 19:1-16./ A figyelmeztetés az Isten törvényét tagadó kultúrákra, nemzetekre vonatkozik. Isten katasztrófára itéli azokat, akik Szodoma, Gomorához hasonlóan próbálják a kultúrájukat átalakítani, azt Isten katasztrófára itéli. Nóé korát vízzel büntette meg Isten, de most hamvasztásról, azaz tűzzel való elégetésről van szó. A jóléti társadalmakat tűzzel és kénkővel itéli meg. /ld. 2Pt 2:6-; Lk17:28-32; 1Kor 5/


2023.04.28.Ferencz Orsolya: Ferenc pápa meghallotta a hangot, mikor
mi azt mondtuk, hogy a béke az egyetlen megoldás.


Nem lehet tovább gyilkolni az életeket. Elég volt, ezt se kellett volna. Minden egyes megölt ember vére felkiált az Úristenhez. Elég volt ebből a gyilkolászásból. És mindazok, akik ezt a gyilkolászást fűtik, akik oda hordják a katonákat, a fegyvereket, bármelyik oldalra, azok az Úristen akarata elleni dolgot cselekszenek.

Mindenütt nagy szeretettel fogadták a Szentatyát magyarországi apostoli útjának első napján. Ferenc pápa pedig nem kertelt, egy lényegre törő beszéddel indított. A hírről a Vezércikk vendégei is elmondták véleményüket. (Vezércikk - ajánló)2023.04.28.Áttekintés: Habakuk ebben a könyvben azon fáradozik, hogy megértse


Isten jóságát a világban uralkodó gonoszság és igazságtalanság közepette. Habakuk a Júdai Királyság utolsó évtizedeiben az igazságtalanság és bálványimádás időszakában élt. Látta, hogy Babilon fenyegető ereje egyre nő. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.com

2016.12.25.Az élet vize és az élet fája - Apokaliptika tanítás
Jelenések könyve 20:11 - 22. fejezeteinek magyarázata


"Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké." (Jel 22:1-5) Berkes Sándor Apokaliptika tanítása videón.

2022.12.17.Jézus Krisztus 1000 éves uralkodása. I. rész - Berkes Sándor


Az apokalipszis alatt a földre érkező csapások olyan módon alakítják át a föld ábrázatát és atmoszféráját, hogy alkalmas legyen az áldott időszak kiszolgálására. Isten ilyen módon újjá teremti a földet. Nem új földet teremt, hanem a jelenlegit újítja meg arra az ábrázatra, amilyen a teremtéstől az özönvízig tartott. A föld alkalmas lesz arra, hogy a rajta élő emberek élete újból olyan hosszú legyen, mint a fáké.

2016.12.25.Áttekintés Náhum próféta könyvéről


Náhum Ninive és Asszíria bukásán keresztül ábrázolja, ahogy Isten szembeszáll minden erőszakos emberi birodalommal, és megdönti azokat. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra. www.bibleproject.comA csernobili csata igaz története 1. rész
Dokumentumfilm az 1986-os csernobili katasztrófáról.


2022.05.22.Dániel próféta könyve, Károli Biblia, Dán teljes, Ószövetség
Dániel és három társa a babilóniai király szolgálatába kerül


A mai magyar nyelv szabályait figyelembe vevő változat. Felolvassa: Tóth Géza 00:00 1-3. rész 21:56 4-6. rész 43:18 7-9. rész 1:02:47 10-12. rész

"1Jójákím júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadneccar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. 2Az Úr a kezébe adta Jójákímot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét; ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el.

3A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izráel fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású 4ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. 5A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni.

Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. 6Voltak közöttük júdaiak is: Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá. 7Az udvarmester ilyen neveket adott nekik: Dánielt Baltazárnak, Hananját Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig Abéd-Negónak nevezte el." (Dán 1:1-7)

2016.12.25.Jelenések könyve 3-5 fejezeteinek magyarázata
Berkes Sándor: Apokaliptika


Levél a szárdiszi gyülekezethez
3 1A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.

4De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. 5Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. 6Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

"Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet!" (Jel 3:12)

"Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Imé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal, az Ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetnek." (Jel 3:19-22)A Krakatau 1883-as kitörése. Mi várható a jövőben?
Jelenések könyvének magyarázata IV.


2022.09.29.Vörös üszők érkeztek Izraelbe
A CBN TV riportja magyar szinkronnal


Texasból Izraelbe szállítottak 5 vörös üszőt. Ez az esemény prófétikus, és előfeltétele a Messiás visszajövetelének. "Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz: Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az Úr: Mondd meg Izráel fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és meg nem volt rajta iga." (4.Móz 19:1-2) Tökéletes vörös üszőt kellett találni.

2022.12.23.Harmadik Templom a Biblia tükrében


A Hit Rádió vendége volt Kövér Gábor teológus. A kiinduló hírünk, hogy öt vörös üsző Izraelbe szállítása váltott ki világméretű vitát a bibliai próféciákban betöltött jelentőségéről, különösen azon keresztények körében, akik úgy hiszik, hogy a végidőkben egy harmadik templomot is felépítenek. Ennek kapcsán beszélgettünk áldozati rendszerről, a Harmadik Templom felépítéséről, Új világrendről és a globális átalakulásokról.Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő: Krisztusra nézz!
Krisztusban a jövő! (Füle Lajos)
"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt 90:12)
Barsy Irma: Az óra pontos


Az óra jár. Nem késik, nem siet. Egyforma percet oszt mindenkinek.
Egy könyörtelen nagy fogaskerék hajtja az Idő ősi ütemét.
Ha visszanézek: volt-e pillanat, felelőtlenül eldobott hanyag,
mit visszaszívnék, ha lehetne még - ó, de sok mindent újra kezdenék!


Az óra jár, pontos és ketyeg. Mire használtam föl a perceket?
Jaj, hányszor nem feleltem rosszra: jót! Tékozoltam az örökkévalót...
Fut a perc. Nem jön vissza egy se már.
Az óra pontos... S egyszer majd lejár

2022.12.17.Jézus Krisztus 1000 éves uralkodása
"...és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig." (Jel 20:4b)
Kik jönnek vissza Jézussal ezer évig uralkodni?


Az apokalipszis alatt a földre érkező csapások olyan módon alakítják át a föld ábrázatát és atmoszféráját, hogy alkalmas legyen az áldott időszak kiszolgálására. Isten ilyen módon újjá teremti a földet. Nem új földet teremt, hanem a jelenlegit újítja meg arra az ábrázatra, amilyen a teremtéstől az özönvízig tartott. A föld alkalmas lesz arra, hogy a rajta élő emberek élete újból olyan hosszú legyen, mint a fáké. (Berkes Sándor: Apokaliptika)Teremtés, özönvíz * Óriások éltek a Földön. AZ ÉDEN KERTJE videók!


2022.12.17.Góg Rós háborúja az emberiség történetének utolsó nagy világháborúja
elevenedik meg előttünk Ezékiel próféciája alapján.


Olyan háborút ír le nekünk a prófécia, amelyben már nem léteznek modern harci eszközök és módszerek. A régi idők harci eszközeit használja. Lándzsákkal, nyilakkal, íjakkal és pajzsokkal vívják. Lovas seregek érkeznek Armageddonba, hogy Isten hadserege ellen harcoljanak.

A föld minden hadakozó népe összefog, hogy harcoljon az Úr serege ellen. Az antikrisztusi béke időszaka lesz ez az idő, amikor a hamis messiás felvonultatja a föld minden hadakozó népét, hogy Isten és Jézus Krisztus hadserege ellen harcoljon. Góg is vele tart ebben a háborúban. (Berkes Sándor: Apokaliptika)Derek Prince: Mindent megrázok 1. A nemzeteket


Vajon elkezdődött-e már minden dolognak az előre megmondott végső megrázatása?
Ha igen, tudnod kell, hogy hogyan tudsz mindezeken átmenni győztesen.

2020.04.06.Sátán királyságának küzdelme Isten népe ellen


A legtitokzatosabb és elrejtettebb témakör a fenevad és annak a birodalma. Jézus Krisztus erről ad kijelentést a Jelenések könyve 13 fejezetében. A 12. fejezetben egy "nagy vörös sárkányról" olvashatunk. Az Ő Fia maga az Antikrisztus. Az Antikrisztus birodalma a végidők római birodalma, az Euróma-i birodalom.

A keresztyén Európából néhány évszázad alatt sátánista liberális Európát gyártott a humanista ideológia. A humanizmus terméke volt a nagy francia forradalom és annak eszmeisége a "szabadság, egyenlőség, testvériség". A szabadság, vagyis a liberalizmus eszmeisége a Sátán egyháza Marx Károly általi megalapításán keresztül Európában elindította a vörösre festés ideológiáját.

Marx Károlynak vörös színű főpapi köpönyege jelképezte a nagy vörös sárkányhoz való elkötelezettségét. Ezt örökölte, mint második számú sátánista főpap, Lenin, aki a marxi ideológiából táplálkozott, és magával vitte a vörös színű főpapi köpönyeget Oroszországba. Ezen köpönyegnek a forradalom zászlórúdjára való kitűzése festette vörösre a nagy októberi forradalmat. Európának egyre nagyobb területe vált vörössé.

Keleten a kommunizmus, szocializmus és internacionalizmus eszmeiségén keresztül; nyugaton pedig először a fasizmuson, majd később a liberalizmuson keresztül. Ma már nagy hit és bátorság kell ahhoz, hogy egy nemzet a keresztyén identitását vállalni merje. Az Euróma-i birodalom ugyanis nem tűri meg a keresztyén államokat, és keresztyén vezetésű hatalmakat. Iszonyatos erővel támad Brüsszelből az Élő Isten hitét őrző keresztyén vezetésű európai államokra, és azok vezetőire.

Az előadásban használt fogalmak definiálása:

Euróma: A római birodalom örököse a pápaságon keresztül Európa volt egészen addig, míg létre nem jött a római szerződés alapján az Európai Unió. Bibliai értelemben ezt ma én Eurómának, vagyis Euróma -i birodalomnak nevezem. Az Euróma-i birodalom a végső idők antikrisztusi birodalma. A birodalom imperátora pedig a végső idők Antikrisztusa. Ma már megvan ez a birodalom, de még nincs ilyen vezetője az Eurómának.

Antikrisztus: A végső idők Euróma-i birodalmának tejhatalmú vezetője, imperátora. Úgy emelkedik hatalomba, mint ahogyan a római birodalmak császárai, vagy ahogyan láthattuk Bonaparte Napóleon esetében is. Az Antikrisztus felemelkedését egy forradalom, háborús, vagy válság helyzet előzi meg, mert az abból való kimenekedést nem lehet demokratikusan megoldani, csak diktatórikusan.

Ezért egy diktátort kell kinevezni, aki a demokráciát eltiporva véráldozatokat szerezve akarja megoldani a megoldhatatlant. Isten népe ellen harcol, mert az uralkodása totálissá válásának a legfőbb akadálya Isten népe. Ebben a küzdelemben segítségére van a liberális ideológiát támogató kis hamispróféták által félre vezetett keresztyének közössége.

Blaszfémia: A blaszfémia - vagy istenkáromlás - nem más, mint mindennek, ami isteni, Istentől származó - beleértve az Istentől való hatalmat (cselekvő képességet) is - megkérdőjelezése és az azok ellen irányuló szóbeli fellépés. Ezt a bűnt követte el az egyik lator a kereszten, amikor megkérdőjelezte Jézus Krisztusnak a cselekvő hatalmát. -… Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!" (Lk 23:39) (Berkes Sándor: Apokaliptika)Richard Wurmbrand egy hithű romániai keresztény lelkész
Iszonyat ez az erőszak! "Marx sátánista volt?" * Teljes írás itt!


2020.10.17."A Seregek Urát tartsátok Szentnek, Őt féljétek,
Tőle rettegjetek, akkor Ő is megszentel." (Ézs 8:13)
Berkes Sándor: Mi lehet a fenevad bélyege?


Mit nevez bélyegnek a Biblia eredeti szövege? Mivé akarja formálni Sátán az embert? Lelketlen gépekké, kiborgokká válik az emberiség, vagy véget vet Isten Sátán törekvéseinek, és lezárja az emberiség ezen korszakát? Ezekre a kérdésekre kerestem választ a Bibliában. (Berkes Sándor: Apokaliptika)

"11Így szólt hozzám az ÚR, amikor keze megragadott, és arra intett, hogy ne járjak ennek a népnek az útján: 12Ne mondjátok összeesküvésnek mindazt, amit ez a nép összeesküvésnek mond, amitől fél, attól ne féljetek, és ne rettegjetek! 13A Seregek URát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, 14akkor ő is megszentel. De Izráel két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szikla, amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda." (Ézs 8:11-14)"Ha tehát már most megigazított minket az Ő vére által,
még inkább meg fog menteni minket a haragtól." (Róm 5:9)
Olyan digitális korszakba érkezünk, ahol sehova nem bújhatsz el.


Minden állampolgárt a nap minden órájában megfigyelés alatt tartson. Az a telefon, ami zsebedben van, mindent hall. Kikapcsolt állapotban is. Az agy mikrocsippelés által gyógyítani tudnak halálos betegségeket. Ez kerül majd minden ember agyába, hogy vezérelhető legyen. Ez a robot képmás a fenevaddal online kapcsolatba lép, és képes szólni olyan szavakat, amiket a fenevad mond. Vagy Isten Szelleme vezérel bennünket, és Isten Fiai vagyunk, vagy a technika vezérel, és a fenevad gyermekei lesztek. "Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten Fiai." (Róm 8:14) (Berkes Sándor: Apokaliptika)2017.02.07. Jel az égben 1. rész. A napba öltözött asszony
az Utolsó Időt jelzi, és a pusztulástól óv meg.


Az égen megfigyelhető "jel" jelentősége az, hogy figyelmünket odafordítsa az Utolsó Idők jeleiről szóló próféciákra, Izrael mindennapi eseményeire, az utolsó évhét (Utolsó Idők) közeledtére. Istennek célja van ezzel a "jel"-lel. Ő nem cselekszik semmit sem céltalanul. Ezért mi is fordítsuk figyelmünket azokra az intelmekre, amelyek az Utolsó Időkre nézve hangoztak el a bibliai próféciákban. Az apokaliptikát érintő különleges csillag együttállás valódiságát ellenőriztettem két csillagászati kutatóintézettel, hogy hiteles információval szolgálhassak.(Berkes Sándor: Apokaliptika)2022.08.09.Ma még tart a kegyelem. Az emberiség nem halmozhatja a bűnt.
Az emberiség etikai erkölcsvesztése nem marad következmények nélkül.


Érkezik a hulla ló. Ez a gennysárga az elmúló élet színe. Minden ember, aki visszautasítja az életet, az meghal. "Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt..." (Lk 11:26a) Hogyan pusztít a hullalovas? Pusztítsanak pallossal! Itt szellemi, lelki pusztításról van szó. "...Felhatalmazást adtak nekik a föld negyedrésze fölött, hogy pallossal, éhinséggel, döghalállal és a föld fenevadjaival öljenek." (Jel 6:8b)

Mindig volt az evangélium, háború, válság, halál. Biológiai fegyverek, pestis, himlő. Vegyi fegyverek Irak a kurdok ellen. Amerika Korea, Vietnám ellen, atomfegyverek Amerika Japán ellen, A 2. világháborűban 70 millió halott. Európában 50 millió. Ez két ember nevéhez fűződik, Hitler és Sztálin. Nekik sok fenevad lelkületű csatlósuk volt. A rettegtetés célja, hogy az emberek féljenek a járványtól. Az oltóanyagtól is rettegjenek. A félelem halálba tudja kergetni az embert.

Nagy missziói parancs (Mt 28:19-20) Az egész földön hirdessék az evangéliumot! Kb. 6300 nyelv és nyelvjárás van a világon, ennek 96 %-ban elérhető anyanyelven valamilyen Biblia fordítás. Ma még tart a kegyelem.23. ZSOLTÁR, A JÓ PÁSZTOR, DÁVID ZSOLTÁRA


2022.07.06.Hailstorm Causes Massive Floods, Roof Damage, Dents Cars in Spain
A jégeső hatalmas árvizeket, tetőkárokat okoz, Dents Autók Spanyolországban


A csatorna felsorolja a természeti katasztrófákat, például: 1) vészhelyzeti geológiai helyzetek: földrengés, vulkánkitörés, sárfolyás, földcsuszamlás, összeomlás, lavina;
2) Hidrológiai vészhelyzetek: árvíz, szökőár, limnológiai katasztrófa, árvizek, árvizek;
3) Tüzek: erdőtűz, tőzegtűz, üvegtűz, erdőtűz;
4) Szélsőséges meteorológiai helyzetek: Tornádó, Ciklon, Hóvihar, Jégeső, Aszály, Jégeső, Hurrikán, Vihar, Zivatar, Tájfun, Vihar, Villám.


A limnológia az a tudomány, amely az édesvizekkel mint komplex - fizikai, kémiai és biológiai komponensek kölcsönhatása által létrejövő - rendszerekkel foglalkozik. Természetes társtudománya az oceanológia oceanográfia, mely a tengerek hasonló összefüggéseit tárja fel. A limnológia művelője a limnológus. /Wikipédia/

2021.10.01.Berkes Sándor: Elragadtatás. Jel az égben 3. rész.


Ennek az eseménynek három feltételét mutatom be. - Az Úrnak ünnepén, - az utolsó trombitaszóra, - előre megbeszélt jelek alapján. Amikor Jézus Krisztus visszajön a menyasszonyért, és elviszi a mennyei menyegzőre, az az Ő ünnepe lesz. Az Úr ünnepe. Az Úr napja, az a nap, amikor az Atya elé vezeti menyasszonyát, az Eklézsiát. Királyként jön, és királyként megy az Atya elé. A királyok előtt fúvósok mentek, és trombitáltak. Az Úrnak ünnepén trombita fog szólni az égben és a földön. A földön élő emberek számára az lesz az utolsó trombitaszó. Jézus Krisztus bennünket magához felszólító szava is egy sófárhang szerű isteni harsonaszó lesz. Jézus Krisztus jelekkel mutatta be, hogy mikor jön vissza az Eklézsiáért, az Ő menyasszonyáért.

Ezeket a jeleket az Ószövetségeben is megtaláljuk. Mind ezeken túl bemutatom a zsidó hitvilágot, hogy mit is hisznek ők a feltámadásról, a Messiás megérkezéséről. Bemutatom azokat a jeleket az égen, amelyekről az ószövetségi próféták is, és Jézus Krisztus is beszél. 2032-2033-ban ismét olyan égi jeleket láthatunk az égen, amelyeket 2014-2015 -ben láthattunk, és Isten az elragadtatás előjeleként foglalta azt keretbe. Ismét egy tetrád érkezik teljes napfogyatkozással. Beszélhetünk-e arról, hogy az elragadtatás eseményének lehetünk majd részesei? Mert ha akkor nem, az után már csak 552 év múlva lesz majd látható ilyen ritka, és a próféciáknak is megfelelő égi esemény. Márpedig amikor Ő visszajön értünk, az égen ilyen jelenség lesz majd látható.A világ az ukrán háborúval van elfoglalva...
Ősztől egy újabb erőszakos oltáshullám veszi kezdetét?


Teremtőnk arra figyelmeztet, hogy amíg a világ az ukrán háborúval van elfoglalva, a háttérben készül az újabb járványhullám, amelyre az eddigieknél is erőszakosabb intézkedésekkel fognak válaszolni a vezetők...Az ószövetségi próféciák sorban telnek be a Jelenések könyvének lapjain.


Jézus Krisztus második eljövetele előtti eseményekkel foglalkozunk, a harag 7 poharának kitöltésével és a harmagedoni csata eseményeivel.Az idők jelei - teljes film
A mai kor embere napról napra azzal szembesül,
hogy a világ, amelyben él, folyamatosan változik.


Az elmúlt években a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Professzorok Batthyány Köre közösen dolgozott. 2018-ban született meg Az idők jelei c. film, mely az erények megjelenési formáit, mindennapi szerepét, fontosságát mutatja be újszerű, izgalmas módon.

Joggal merül fel tehát mindenkiben a kérdés, vajon milyen értékekben hihetünk, milyen elveket követhetünk, mi az, ami kiállja az idő próbáját, és segít eligazodni a jelen útvesztőiben. Ezzel magyarázható, hogy már a bemutatón nagy sikert aratott a film, mely megszólít minden jóakaratú embert, korra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül.Jézus beszédei az utolsó napokról és az utolsó vacsora
A KÉT PRÓFÉTA BIZONYSÁGA videófilm


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." (János 3:16-18)A végidők levelei - Jelenések 2-3 fejezetek magyarázata
Ma egy 360 km-es utazásra invitál minket a feltámadott Jézus.
Berényi György: Békesség és biztonság / Szívbunker-SZÍVERŐSÍTŐ (75. rész)
Bódis Miklós tanítása Kübekházán 2019-ben


"Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj.
Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz.
Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk." (Jer 15:19)Együtt a csapatuk! Márki-Zay Péter és társai szervezkednek
UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET
Sárkány Viktor szolgálata 2000-ben Kanadában


"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén,
hogy méltókká tétessetek arra,
hogy elkerüljétek mindezeket,
amik bekövetkeznek, és
megállhassatok az embernek Fia előtt!"
(Lukács evangélium 21:36)


Ebben Lukács evangélista az Úr Jézusnak az utolsó időkre vonatkozó próféciáit jegyezte fel, de köszönet az Úrnak, hogy Máté is, és Márk is feljegyezték ezt, és így együtt teljesebb képet kapunk arról, hogy mit mondott az Úr Jézus ezekkel az időkkel kapcsolatban. Számunkra a legfontosabb szó amit Ő mondott, és ami mind a három evangéliumban benne van, hogy: VIGYÁZZATOK! Azért adta Jézus tudtunkra a dolgokat, amiknek be kell következniök, hogy ne érjenek bennünket váratlanul és készületlenül! De nemcsak Ő maga beszélt nekünk ezekről, hanem az Ő szolgái által is sokszor szólt. Már az Ószövetségben is sok próféciát találunk az utolsó időkre vonatkozóan, az Újszövetségben pedig még többet.
Pál apostol több levelében ír az Úr Jézus visszajöveteléről és az utolsó idők eseményeiről. Péter apostol is nagyon komolyan hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk készen. A legrészletesebben pedig János apostolnak mutatta meg az Úr azokat a dolgokat, amik be fognak következni, és ő ezeket a Jelenések könyvében írta le számunkra.Köszönet az Úrnak mindezekért az Igékért, és azért is, hogy Ő nemcsak a múltban üzent prófétái által, hanem napjainkban is vannak szolgái, akiknek az Úr most már "közelebbről" mutatja meg azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniök. Az Úr hozzánk is eljuttatta ezt az üzenetét, amit úgy érzem, hogy meg kell osztanom veletek.
A testvért, aki az üzenetet kapta, úgy hívják, hogy Samuel Doctorian, (www.biblelandmission.org) aki a Szent Szellem indíttatásából 1998 május 5-én Patmosz szigetére ment egyedül.
Ott egy kolostor mellett kibérelt egy házat, ahol saját maga látta el a legszükségesebb főzési és házkörüli munkákat. Igyekezett minél kevesebbet enni, és minél több időt bőjtben és imában tölteni az Úrral. A szomszédban lévő Szent Nicolas kápolnába, ahova senki nem járt, sokat időzött a testvér elmélyült imában. A ház mellett volt egy hegy, és a hegyen egy nagy kő. Sokszor ezen a kövön ülve imádkozott testvérünk, olvasta az Úr Igéjét, vagy csendességben várt az Úrra. Néhányszor elment abba a barlangba is, ahol János apostolnak a mennyei Jelenéseket mutatta meg az Úr.Testvérünk már több mint egy hónapja volt a szigeten imádkozva és csendességben, remélve, hogy az Úr elküldi hozzá a tizedik angyalt. Eddig már kilenc esetben küldött hozzá angyalt: Angliába, Belgrád Jugoszláviába, Amman Jordánba, Jeruzsálembe és Egyiptomba. A kilencedik angyal Beirutban jelent meg neki éjjel 3 órakkor. Fizikailag felébresztette őt, és azt mondta neki, hogy azonnal hagyja el az országot. Akkor kezdődött el a háború. A testvér azt írja, hogy máig is köszöni ezt az Úrnak, mert ha az angyal fel nem ébresztette volna, csak az Úr tudja, hogy mi történt volna vele.
Most itt, Patmosz szigetén várta, hogy megláthassa a tizedik angyalt. Néha, mikor a házban imádkozott, az Úr csodálatos jelenlétét érezte, és minden pillanatban arra várt, hogy az Úr angyala meg fog jelenni neki. De nem jelent meg.Egy éjjel, 1998 június 20-án, 3:50-kor csodálatos világosság töltötte be a szobáját. Teljesen ébren volt! Ahogy felült az ágyában, öt gyönyörű angyalt látott. Világosan látta arcukat, szemeiket és gyönyörű hajukat. A jobb oldalon állt két csodálatosan szép angyal. Ahogy remegve a másik oldalra nézett, látta, hogy a bal oldalon lévő három angyalnak szárnya is van. Mindegyik angyalnak voltak kezeik, és gyönyörű fehér, földig érő palást volt rajtuk. Azt írja a testvér, hogy emberi szavakkal lehetetlen leírni csodálatos voltukat. Ő csak remegett, és sírni szeretett volna, de nem tudott. Ahogy magában tűnődött, hogy vajon miért küldött most az Úr öt angyalt, az egyik jobb oldalon álló angyal megszólalt, és azt mondta:

- Mi öt angyal vagyunk az öt világrészről. -

Mielőtt azonban testvérünk az angyalok üzenetét meghallhatta volna, látta szellemben magát egy összejövetelen, ahol nagy tömeg volt együtt. Úgy érezte, hogy ők mind az Úr gyermekei, akik sok országból jöttek össze. Ő a szószéknél állt, és angol nyelven prédikált. Valaki fordította, de nem emlékezett rá, hogy milyen nyelvre.
Testvérünk a Szent Szellem által prófétált, és az üzenet ez volt: "Én népem, ti prédikáltok és tanítotok a szeretetről, de kell, hogy gyakoroljátok a szeretetet! Egységre van szükség az én Testemben! Az én Szellemem nem fog ott munkálkodni, ahol nincs egység. Sok világiasság és tisztátalanság van az én népem között. Azt akarom, hogy ti szentek legyetek! Én azért haltam meg, hogy megszenteljelek titeket."
Amíg prófétáltam, - írja a testvér - a testem remegett. Teljesen a Szent Szellem hatása alatt voltam. Ahogy kinyitottam a szememet, láttam a sokaságot, majd hirtelen láttam öt erőteljes, hatalmas, fénylő angyalt fehér palástban közeledni felém. Én elkezdtem hátrálni az emelvényen, annyira, hogyha egy erő meg nem tartott volna, leestem volna az emelvényről. Különös volt! Én teljesen éber voltam, de szellemben!
Ahogy azon gondolkoztam, hogy mit is jelenthet ez? - a jobb oldalon levő angyal megszólalt, és azt mondta: - Mi azért vagyunk itt, hogy üzenetet adjunk át neked az öt világrészre vonatkozóan.
- Abban a pillanatban, amikor hallottam az angyal szavát, azt is hallottam, hogy a tömegben ezrek mondták: - Óh, óh, óh! - Hiszem, hogy ők is látták az angyalokat. Gondolom, hogy ezzel azt akarta nekem bemutatni az Úr, hogy eljön az az idő, amikor a világ különböző részeire angyalokat fog küldeni, akik nyilvánosan fognak megjelenni templomokban Isten üzenetével. Ezrek fogják meglátni őket ezekben az utolsó időkben!
Az angyal azt mondta: - Amit látsz és hallasz, mondd el a népeknek. Elfogadják, vagy nem, te csak mondd el! -
AZ ELSŐ ANGYAL, aki oldalon a legtávolabb volt tőlem, azt mondta: - Nekem Ázsia részére van üzenetem:
- Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban láttam egész Kínát, Indiát, és a többi ázsiai országot: Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát, Észak-Koreát és Dél-Koreát. Én sohasem voltam ezekben az országokban, de pontosan tudtam, hogy mit látok. Láttam a Fülöpszigeteket, Japánt, Szingapurt, Maléziát és Indonéziát. Az angyal bemutatta Pápua Új-Guineát, Jávát, le egész Ausztráliáig, és Új-Zélandot is. Ez volt az angyal üzenete Ázsia keleti részére, beleértve Ausztráliát is és Új-Zélandot is: - Én vagyok Kína, India és Ausztrália angyala.
- Láttam, hogy a kezében egy nagy, hosszú trombita van, amit kész volt megfújni Ázsia felett. Tehát amit mondani fog, meg fog történni az Úr trombitájának szavára. Milliók fogják meghallani az Úr hatalmas szavát.
Az angyal azt mondta: - Nagy katasztrófák lesznek, éhinségek, és sokan fognak éhenhalni. Nagy viharok lesznek, amilyenek eddig nem voltak. Nagy földrengések lesznek, sok város elpusztul. Földrészek a tengerbe esnek. Nagy területeket borít el a tenger. Ausztrália nagy részén megmozdul a föld. Ausztrália ketté válik, nagy része elpusztul, a tenger alá kerül. Milliók fognak meghalni Kínában, Indiában. Nemzet-nemzet ellen támad, és testvér-testvér ellen. Az ázsiaiak egymás ellen fognak harcolni. Atomfegyvereket fognak használni. Milliók halnak meg, katasztrófális állapotok lesznek. Olyan gazdasági krízis lesz egész Ázsiában, ami az egész világot meg fogja rázni.-
Amíg az angyal beszélt, én csak remegtem. Ő rámnézett, mosolygott, és azt mondta: - Olyan lelki ébredés lesz, amilyen még nem volt soha. Milliók térnek meg Kínában, Indiában és egész Ázsiában. Kötelékek fognak elszakadni, válaszfalak leomlani. Ausztráliában is nagy ébredés lesz.
Ez az utolsó aratás! - mondta Ázsia angyala.
És hallottam a Szent Szellem hangját: - Én el fogom készíteni a Gyülekezetet Krisztus visszajövetelére.
- Örömmel hallottam az utolsó néhány jó hírt a sok ítélet után!
A MÁSODIK ANGYALNAK sarló volt a kezében, és hallottam ahogy mondta:
- Elérkezett az aratás ideje Izráel részére és az arab országok részére egész Iránig és Törökországig. A tömegek, akik nem fogadtak el engem, nem fogadták el az én szeretetteljes üzenetemet, gyűlölni, ölni és pusztítani fogják egymást. Láttam, hogy az angyal felemelte a sarlót, és lesújtott vele a közel-keleti országokra. Néhány pillanaton belül látta, hogy Irán, Örményország, Azerbajdzsán, Törökország, Irak, Szíria, Jordánia, Libanon, Izráel, és az egész Kis-Ázsia megtelt vérrel. Láttam, hogy atomfegyvereket használtak több országra ezek közül. Mindenfelé füst volt és pusztulás.
Az emberek pusztították egymást. Hallottam a szót: - Izráel, óh Izráel, elérkezett a nagy ítélet. - Az angyal azt mondta: A választottak, az én Gyülekezetem meg lesz tisztítva, az Úr védelme alatt lesz, és készen az utolsó napra. Az emberek szomjan fognak meghalni.Átveheti a WHO az irányítást az országok felett?


Nagyon kevés lesz a víz az egész Közel-Keleten. A folyók kiszáradnak, és az emberek harcolnak a vízért a közel-keleti országokban. Láttam, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete darabokra esett szét a közel-keleti válság miatt.
Nem volt többé ENSZ! Az angyal a sarlóval végzi az aratást. A hatalmas Isten jelenlétében és az angyalok üzenetét hallva, egész testemben remegtem. Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Teljesen elveszettnek éreztem magam azok hallatán, amik be fognak következni.
A HARMADIK ANGYAL hirtelen szétnyitotta szárnyait, és láttam felrepülni a szobámban, és szellemben bemutatta nekem egész Európát.
Láttam Európát az északi résztől le egész Spanyolországig és Portugáliáig. Az angyalnak mérőzsinór volt a kezében, és hogy ez mit jelent az Úr majd meg fogja mutatni nekünk. Tisztán hallottam az angyal szavát:
- Én bánkódom! Én bánkódom! Igazságtalanságot, tisztátalanságot és istentelenséget látok egész Európában. A bűn az egekig hatolt. A Szent Szellem megszomorodott.
- Láttam Európa folyóit megáradni. Többmillió ház víz alá került, és milliók fulladtak meg. Hirtelen földrengést hallottam mindenfelé Európában. Országok, ahol ezelőtt soha nem volt ilyen, most rázta őket a földrengés. Láttam, hogy a párizsi Eiffel Torony összeomlott és a földre zuhant. Németország nagy része elpusztult. Londonban, a nagy városban is pusztulás volt mindenfelé. Árvizeket láttam a skandináv országokban mindenfelé. Ahogy a déli részre néztem, láttam, hogy Spanyolországban és Portugáliában is nagy éhinségek és pusztulások voltak. Sokan éhenhaltak.
Felkiáltottam: - Uram! Mi történik a Te gyermekeiddel?
Az angyal azt mondta: Én fel fogom készíteni őket! Ők várni fogják az Úr megjelenését! Sokan fognak hozzám kiáltani azokban a napokban. Én megmentem őket, nagy csodákat cselekszek velük, és megmutatom nekik az én erőmet!- Ezután láttam a NEGYEDIK ANGYALT átrepülni Afrika felett, Kairótól Cape-Townig. Afrika angyalának kard volt a kezében. Hallottam, ahogy ezt mondta:
- Sok ártatlan vért ontottak ki. Ellenségeskedések vannak az emberek között. Istentől távol levő nemzedék. Ezrek és ezrek ölték meg egymást. Én láttam az én hűséges gyermekeimet Afrikában. Megjutalmazom a hűségeseket, és gazdagon megáldom őket. Én kotrollálom a vizeket. Tikkasztó hőség lesz, égető napsütés. Más részen árvizek lesznek. Az alapokat megrázom. Folyók kiszáradnak. Milliók halnak éhen. Az én kardom megítéli az igazságtalanokat és a vérszomjasokat. Sok földrengés lesz. Némely folyók más irányban fognak folyni. Sok falvat elborítanak. Isten ítélete cselekszi ezt. A Föld rengése olyan hatalmas lesz, amilyen nem volt soha azelőtt. Senki nem tud elmenekülni az Úr kardja elől!
- Láttam hatalmas meteorokat esni Afrikára. Láttam a Nílus folyót kiszáradni. A halak megdöglöttek. Bűz árasztotta el egész Egyiptomot. Közép-Afrika nagy része víz alá került, milliók fulladtak meg. - Uram! mondtam:- Ez mind csak rossz hír, pusztulás. Van valami jó hír is?
Az Úr azt mondta: - Az utolsó nap elérkezett. Itt az ítélet napja. A szeretetemet elutasították, most eljött a haragom napja.
Az egész testemben remegtem, azt gondoltam, hogy nem bírom tovább!
Ezután láttam az ÖTÖDIK ANGYALT átrepülni Amerika felett az Északi-Saroktól a Déli-Sarokig, Kanadától Argentínáig. Az Egyesült Államok keleti részétől a nyugati részéig, New-Yorktól Kaliforniáig.
Láttam, hogy az angyal kezében egy nagy, mély pohár volt ítélettel tele. Az angyal azt mondta, hogy ki fogja önteni a pohár tartalmát Észak és Dél-Amerikára. Nincs igazságosság többé, nincs jóra való törekvés, nincs szentség, csak bálványimádás, anyagiasság, részegeskedés, bűnös kötelékek, ártatlan vérontás, összetört családok, házasságtörő generáció.

Sodoma és Gomora van itt.A Nóé napjai vannak itt!


Félrevezető tanítások, félrevezető próféciák. Elutasítják a szeretetemet. Látszat vallásoskodás, csak a kegyesség látszata van, de megtagadják annak erejét! -
Én rimánkodtam az angyalnak: - Nem tudnál várni még egy kis ideig? Ne öntsd még ki a poharadat! Adj még egy kis időt a megtérésre!
Az angyal azt mondta: Isten igen sokszor megkímélte Amerikát. Ő szólt hozzájuk, de az emberek nem figyeltek reá. Türelmének vége. Az idő elérkezett. Az emberek jobban szeretik a pénzt és az élvezeteket, mint Istent.
Az angyal elkezdte kiönteni a poharat. Láttam, hogy Északon a jéghegyek megolvadtak. Árvíz öntötte el Kanadának és Észak-Amerikának egy részét. A folyók megáradtak, pusztulás mindenfelé! New-Yorkban egy hatalmas földrengéssel a világpiac összeomlott. Milliók haltak meg. A tengeren a hajók elsüllyedtek. Robbanásokat hallottam az ország északi részében. Milliók haltak meg.Az angyal kiöntötte az ítéletet Mexikóra és Közép-Amerikára. Áradások történtek mindenfelé. A két tenger, az Atlanti-Óceán és a Csendes-Óceán összekapcsolódott. Észak Brazilia nagy részét elöntötte a víz. Az Amazonasz folyó nagy tengerré vált. Sok erdőt öntött el az áradat. Nagy városok pusztultak el Braziliában. Sok helyen volt földrengés. Az angyal kiöntötte az ítéletet egész a déli részig, Chiléig és Argentínáig. Olyan pusztulás volt mindenfelé, amilyen még nem volt soha! Az egész Föld remegett.
Az angyal ezt mondta: - Mindez megtörténik rövid időn belül! -Ezután láttam az öt angyalt, körülvették a Földgolyót, felemelték szárnyaikat és kezeiket az ég felé, és azt mondták: Minden dicsőség az Úré a Mennyben és a Földön. Elérkezett az ideje, amikor megdicsőíti az Ő Fiát. A Föld el fog égni és pusztulni. Minden elmúlik. Isten elpusztítja az Ördög munkáját örökre. Új Ég és új Föld lesz! De én megmutatom az erőmet, hogy hogyan őrzöm meg a gyermekeimet a pusztulások között.

LEGYETEK KÉSZEN, AZ ÚR NAPJA ELKÖZELGETT!

Szobám telve volt az angyalok világosságával. Egyszerre csak felemelkedtek az ég felé. Ahogy utánuk néztem, láttam, hogy öt különböző irányba repültek el. Tudtam, hogy elkezdték feladatuk végrehajtását. Több mint egy óráig meg sem tudtam mozdulni. Teljesen ébren voltam, és egész testemben remegtem. Később azt kérdeztem az Úrtól, hogy akarja-e, hogy most elmenjek Patmosz szigetéről. Az Úr azt mondta: - Nem, én céllal hoztalak ide!
Azt mondtam: - Uram, az angyaloknak az egész világra vonatkozó üzenete nem jó hír! Ítélet, büntetés, romlás és pusztulás. Mit fognak az emberek mondani rólam? Eddig én mindig a szeretetről, a békéről és az örömhírről prédikáltam!
Akkor hallottam: - Te csak egy eszköz vagy! Micsoda megtiszteltetés részedre, hogy Isten téged választott ki, hogy továbbítsd az Ő üzenetét!
Azt válaszoltam: - Megteszem a Te akaratod! Hosszú ideig nem tudtam megmozdulni. Elmerültem gondolataimban. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Isten szentséges jelenlétében voltam! Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Egyszerűen csak átadtam magam Isten hatalmas akaratának. Három napig nem hagytam el a házat. Imádkoztam, bőjtöltem, és igyekeztem Istenre figyelni, hogy mindent leírhassak, ahogy a Szent Szellem eszembe juttatja. Sok ima után leírtam mindazt, amit Isten Szelleme emlékezetembe hozott. Kétség nélkül ez volt életem legnagyobb átélése! Istené legyen minden dicsőség!"Eddig az üzenet, és mi akik ismerjük Isten Igéjét tudjuk, hogy mindez a Szentírással megegyezik, csak a Szentírásban nincsenek pontosan felsorolva a kontinensek, és hogy melyik Földrészen mik fognak történni. Azt tudjuk az Úr Jézus szavaiból is, és a többi próféciákból, hogy a Földre eljön Isten ítéletének ideje, és látjuk, hogy a tragikus események már elkezdődtek. Az alapigénkben az Úr Jézus szavait olvastuk: "Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Lukács 21:36)
Hogyan válhatunk méltókká? - Ha megfogadjuk az Úr Jézus szavait, amit az előző versekben mondott:
"Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mintegy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész Föld színén lakoznak." (Lukács 21:34-35)
Reánk nem fognak ezek a dolgok váratlanul jönni. Nekünk az Úr megmondta az Igéjében, megüzente az Ő szolgái és az Ő angyalai által. Vegyük komolyan az üzenetet! Legyen az életünk teljesen Neki szentelt élet, mert különben nem tudunk megállni! Péter apostol a 2Péter 3:13-14-ben azt mondja:
"De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben."
Ha így talál minket az Úr, amikor értünk jön, akkor el fog tudni vinni bennünket. De ha át is kellene menni különböző megpróbáltatásokon az Ő eljöveteléig, akkor is meg tudunk majd mindenben állni az Ő ereje által, mert megtart minket az Úr!
Adja az Úr, hogy mi mindannyian hűségesen szolgáljuk Őt, hogy az Ő országának örökösei lehessünk! Ámen.

A témához kapcsolódó Igék

"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr Igéjével mondjuk nektek, hogy mi akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel!"
(1Thess 4:13-18)"Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. Ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is." (1Thess 5:1-11)
"Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak szellemeihez; az új szövetség közbenjárójához Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert, ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a Mennyből szól hozzánk. Az Ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a Földet, hanem az Eget is." A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.
Mert a mi Istenünk emésztő tűz." (Zsid 12:22-29)"Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és Föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a Föld ugyanezen szó által megkímelve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve, megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy Ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben." (2Pt 3:1-14)


"Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: 'Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a Te eljövetelednek és a világ végének?' Jézus így válaszolt nekik: 'Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhinségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlől titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég." (Máté 24:3-14)
"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják...A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve." (2Tim 3:1-5,13)
"Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen. Damaszkusz nem lesz többé város, rom és omladék lesz." (Ézsaiás 17:1)
"Fenyegető jövendölés. Az Úr Igéje szól Izráelről. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a Földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a Föld minden népe." (Zakariás 12: 1-3)
"Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem." (Jelenések 9:18-21)
"Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: 'Bizony, hamar eljövök'. Ámen.
Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen." (Jelenések 22:20-21)

Úr Jézus Krisztus! Készíts fel az eljöveteledre,
hogy örömmel mondjuk, jövel Uram, Jézus! Ámen.

Dicsőség és hála az Úré!
Maranatha! Az idő közel!2020.05.21.Elfeketedett az ég Pekingben, mialatt a kormány a vallásellenes törvényről tárgyalt


15:45-kor 10 perc alatt nappali világosságból éjszakai sötétség lepte el Pekinget. A jelenségről azóta több videó került fel a netre. Ezeken a koromfekete sötétségbe borul város látható és arra hogy mindez nappal történik, csak a nappali nyüzsgő forgalom és az utcai világítás hiánya enged következtetni. Az egyik videó vége előtt egy hatalmas villám szakítja meg a sötétséget.

A riporter szerint ezután masszív vihar csapott le a városra. Az eset további érdekességét az adja, hogy a sötétség pontban a kínai parlament ülése alatt borult a városra. Az ülésen a kommunista ország 2057 képviselője vett rész, hogy megvitassák az egyház új szabályozását. Kínában a vallások gyakorlatilag tiltva vannak, a keresztény egyház földalatti szinten, félig-meddig megtűrve működik.

Az elmúlt két évben azonban kormányzati részről egyre több támadás éri a hívőket. A Kommunista Párt most a koronavírus-járványra hivatkozva újabb nyomást gyakorol az egyházra, és új törvényi szabályozással próbálják meg felszámolni azt. Ezért sokan Isten jelét látják a soha nem látott nappali sötétség mögött. (630.hu)Ezen a koromfekete sötétségbe borul város látható
Isten jelét látják a soha nem látott nappali sötétség mögött.
Jézus visszajövetelekor megreccsen az Univerzum


A karizmatikus keresztények rendszeresen lealacsonyítják Istent, pedig minél több időt jár együtt az ember a Földön Istennel, annál jobban érzi, hogy milyen hatalmas és fenséges. Olyan, mint egy nagy vihar, amikor érezzük, hogy milyen kicsik vagyunk azokhoz az erőkhöz képest, amik körülöttünk tombolnak. Amikor Jézus visszatér majd, akkor jövetelében nem csak a Föld fog megremegni, hanem az egész világmindenség megreccsen, elolvadnak az emberi szívek az Isten félelmétől.Németh Sándor: Nincs Orbánnál alkalmasabb vezető


Objektív tény, hogy nincs olyan személy az ellenzéki oldalon, aki Orbán Viktorhoz hasonlóan alkalmas volna az ország vezetésére – nyilatkozta a Magyar Időknek adott interjújában Németh Sándor. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze arról is beszélt, a "szemünk előtt zajlik a demokratikus legitimitás nélküli, önkinevezett világelit által kitervelt szuperállam és a nemzetállamok küzdelme", utóbbiban Orbán Viktornak központi szerepe van, mert politikájának eddigi társadalmi támogatottsága a nemzetállami koncepció életképességét bizonyítja.

Arról is beszélt, a vallás elleni támadások ellenkező hatást váltottak ki: a hívő emberek részt akarnak venni a közéletben, a politikában, és olyanokat szeretnének megválasztani, akik a kereszténység védelmét is vállalják.

Az unió a fennállása óta talán most éli át a legmélyebb válságát. Miközben a hagyományos keresztény értékek háttérbe szorulnak, a migráció, a felülről vezérelt keveredés egyre nagyobb hangsúlyt kap. Németh Sándor szerint az ellenzéki pártok "nem vallanak nyíltan színt", de valójában támogatják a migrációs, globalista szándékokat. Mi viszont figyelünk arra, hogy a pártok programjaiban miként jelennek meg a számunkra fontos értékek.

A keresztény értékrendben nem válik élesen külön a türelem az igazságosságtól. Ha elveszik a hazánkat vagy bántalmazzák az itt élő embereket, nem mondhatom azt, hogy legyetek továbbra is türelmesek. Magyarországon szerintem – a főként külföldről hallott vádakkal ellentétben – nincs idegengyűlölet, sőt inkább idegenkultusz van. (pestisracok.hu)Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a Fidesz XXVIII. kongresszusán.


2019.09.28.Liberális támadás a kereszténység ellen


Soltész Miklós: A bevándorláspárti erők korlátoznák a vallásszabadságot. Miközben a Karácsony Gergely kampányát támogató Sermer Ádám és az ellenzék egy része teret engedne a kábítószer-fogyasztóknak, a vallásgyakorlás szabadságát korlátoznák – hívta fel rá a figyelmet Soltész Miklós. Az államtitkár arról is beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a baloldal nem egy esetben használt már ki naiv fiatalokat kampánycélokra...

– Ráadásul a magyar emberek döntő többsége számára felekezeti hovatartozástól függetlenül is fontos a keresztény kultúra, amelyben felnőttünk, és amit most a bevándorláspárti európai baloldal mindenáron el akar törölni, átadva ezzel a teret egy bevándorlókkal teli, vegyes kultúrájú lakosságnak. Keresztény kultúra nélkül viszont többé nem beszélhetnénk Európáról – fűzte hozzá. (magyarnemzet.hu)

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


        

Hogyan találkoztam Istennel HELSINKIBEN?Tilda Galambos-Sárkány bizonyságtételének 2. része
Sárkány Viktor lelkész és Tilda testvérnő a Scarlett Road-i gyülekezetben
GALAMBOS TILDA TESTVÉRNŐ BIZONYSÁGÁNAK 3. része

ifj. Lehotzky József: Bábel tornya - Isten temploma

Mi lesz a világgal a jövőben?

Alexander Seibel: A Biblia rávilágít...

BROOKÉK NYUGAT-HOLLYWOODBAN

Földrengés Messzinában, Katrina 2005.

Gazdag István: AMIT SENKI NEM AKAR HALLANI


Egy asszony, aki látta a Mennyországot
Louisa Vaughan misszionárius bizonyságtétele


Anja Vyyrylainen: Tiszta-e menyasszonyi ruhád?Sárkány Győző: "Ímé, eljövök hamar!"
Jelenések 3:7-13 magyarázata

REICHERT GYULA
AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG

Részletek a Jelenések könyvének magyarázatából

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK

Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásaiVissza!
Vissza a menüre!