HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőNagy kalandozások - Történetek a Bibliából: Noé bárkája
A 'hajó' kandzsi (kanji) Noé bárkájára emlékeztet.
A kanji kínai írásjelet jelent. Magyarázat itt!

Noé bárkájában is nyolc ember menekült meg.

"És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit." (Lukács 17:26-27)Mike Sámuel: Az evangélium ébresztő ereje


Az a világ, amiben élünk állandó altatás alatt van. Ez történt Noé napjaiban is. Az emberek nem látták a veszélyt, és nem vették igénybe a bárkát. Az ördög arra törekszik, hogy a keresztényeket is bealtassa, halálos kómába vezessen bennünket. Miközben a világnak több, mint kétharmada hihetetlen szegénységben él, nekünk a legfőbb gondunk az, hogy házasodhatnak-e nők nőkkel, férfiak férfiakkal... Isten egy ilyen korban szeretne minket megszólítani. Lehet, hogy Isten felrázza a nyugati civilizációt, aminek a vezetői azt sem tudják, hogy bajban vannak. Isten szeretne ma megszólítani téged, hogy nehogy kómában lévő keresztény légy. Kezdj el élni Istennek, és légy ember, olyan ember, amilyennek Ő tervezett! Alapigék: Lukács 17:26-30, 2Péter 3:1-13

Az özönvíz Krisztus Földre születése előtt 4400 körül volt.

"Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal!" (1Móz 6:14)
A "gófer" engesztelést jelent, és a "kóper" (szurok) szó is ugyanezt jelenti, amelyet több mint hetvenszer fordítottak úgy a Bibliában, hogy "engesztelést végezni".

"Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem." (Zsolt 42:8b)Jézus Krisztus a Golgotán engesztelő áldozat lett, hogy mi megmeneküljünk az eljövendő ítélet elől. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, és magára vette az átkot a keresztfán. Ahogyan a Földet elborította az özönvíz, úgy csapott össze Őfölötte az ítélet a mi bűneink miatt, akiben minden (hús)test vége elérkezett.
"Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett."( Zsid 11:7)
Itt megtaláljuk Isten ítéletét az emberi természet minden gonoszsága felett, ugyanakkor Isten megmentő kegyelmét, mely eljött Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban.Noé története a Bibliában, Mózes első könyvében
Az erőszakosság elterjedt a Földön /1Mózes 6:5-22/


"Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a Föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története: Noé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.
A Föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a Föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a Föld, mert mindenki rossz útra tért a Földön.
Ezt mondta Isten Noénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a Föld. Ezért elpusztítom őket a Földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül- belül szurokkal!


Így készítsd el azt: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök.
Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről; a bárka ajtaját az oldalára helyezd! Készíts alsó, középső és felső emeletet!
Mert én özönvizet fogok hozni a Földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a Földön van.
Veled azonban szövetségre lépek: gyere be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt.
És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok.
A madaraknak, az állatoknak és a Föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki."

Az özönvíz kezdete /1Mózes 7:1-24 versek/

"Akkor ezt mondta az Úr Noénak: Gyere be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész Földön. Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a Földre, és eltörlök a Föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé meg is tett mindent úgy, ahogyan az Úr megparancsolta neki.
Noé hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a Földön.
Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől.
A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A hetedik napon özönvíz lett a Földön. Noé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén, fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a Földre. Még azon a napon bement Noé és Nóé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Noóé felesége és fiainak három felesége a bárkába, és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a Földön, mindenfajta repdeső állat, madarak és szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót.
Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a Földön, annyira megnövekedett a víz, hogy elbírta a bárkát, és az fölemelkedett a Földről.
A víz egyre áradt és növekedett a Földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a Földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is az ég alatt. Sőt tizenöt könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden test, amely a Földön mozgott: madár, állat és vad, a Földön nyüzsgő minden féreg és minden ember. Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami a szárazföldön élt. Eltörölt Isten minden élőt, amely a Föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a Földről, csak Noé maradt meg és azok, akik vele voltak a bárkában. /Megj. 8 ember menekült meg./ A víz százötven napig áradt a Földön."

Az özönvíz vége /1Móz 8:1-22/

"Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái; megszűnt esni az eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a Földről, és százötven nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát-hegységben.
A víz állandóan fogyott a tizedik hónapig. A tizedik hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. Negyven nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről.
Kiengedett egy galambot is, hogy lássa: vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson, ezért visszatért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész föld színét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a Földről. Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá.
A hatszázegyedik esztendőben, az első hónap első napjára fölszikkadt a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka födelét, és látta, hogy már megszikkadt a föld színe. A második hónap huszonhetedik napjára megszáradt a föld.
Ekkor így szólt Isten Noéhoz:
Jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt! Mindenféle élőlényt, amely csak veled van: madarat, állatot és minden földi csúszómászót hozz ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a Földön, szaporodjanak és sokasodjanak a Földön!
Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozatokat mutatott be az oltáron.
Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem.
Amíg csak Föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka."

Isten szövetsége a világgal /1Mózes 9:1-28/

"Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a Földet! Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és a tenger minden halával együtt. Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. De húst az éltető vérrel együtt ne egyetek!
A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a Földet, sokasodjatok rajta!
Isten azt mondta Noénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a Föld elpusztítására.Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a Földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a Földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem.

Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész Földet.
Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában. Hám, Kánaán ősatyja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kintlevő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve, betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét.
Amikor Noé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta:
Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája lesz testvérei közt!
Ezután ezt mondta: Áldott az Úr, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája! Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája! Az özönvíz után Noé még háromszázötven évig élt.
Noé teljes életkora kilencszázötven év volt, amikor meghalt."

További helyek a Bibliában, ahol Noéról olvashatunk

"Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát." (2Pt 2:5)

"Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is." (Máté 24:37-39)Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcse

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Szellem szerint. Így ment el a börtönben levő szellemekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a Mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők." (1Péter 3:18-22)

"Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és azt kérdezgetik: 'Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.' Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mertnem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak. a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik." (2Pt 3:3-13)

"Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám." (Jeremiás 29:12-13)


"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje."(1Kor 1:18)

"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta Őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Filippi 2:5-11)

"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban."(Efezus 1:3)

Isten dicsőítése "Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint - ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen." (Pál levele a rómaiakhoz 16:25-27)

Dicsőség és hála az Úré!


Minden amit tudnod kell az életben, arra megtanít Noé bárkája.
1. Ne késd le a hajót! Hit által engedelmeskedj az Úrnak!
2. Gyere be a bárkába! Jöjj Jézus Krisztushoz!
3. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
4. Tervezz előre! Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a bárkáját.
5. Tartsd jó kondiban magadat! Lehet, hogy Isten felkér egy nagy dologra.
6. Ne törődj a kritikákkal! Csak tedd a dolgod!
7. A jövődet építsd a Magasságosra!
8. A biztonságod érdekében mindig párban utazz!
9. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban volt.
10. Emlékezz, a bárkát Isten terve alapján amatőr építette, a Titanikot pedig profik építették!
11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.