HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Berkes Sándor - Az Antikrisztus előképe. Dániel könyve 8. rész. 2018.08.10.


Az ószövetségi apokaliptika legismertebb könyve került feldolgozásra. Dániel könyvében szereplő látomások bemutatják az üdvtörténelmet érintő világbirodalmak sorrendjét, természetét. Bemutatja az antikrisztusi birodalom születését, főszereplőit, és az utolsó időben a cselekedeteit. Párhuzamosan láthatjuk, hogy Isten hogyan építi fel az Ő királyságát a földön. Hogyan harcol a fenevad Isten népe ellen? Láthatjuk az Istentől való elszakítást, és a szentek küzdelmeit. A 8-ik fejezet a Görög Perzsa háborút írja le. Részletesen bemutat egy királyt, - Antiochusz Epiphaneszt - aki az Antikrisztus előképe, és cselekedetei a végidők fenevadjának cselekedeteivel azonosak.2300 este és reggel. Dán 8:13-17-ig


"13Akkor hallottam, hogy az egyik szent beszél, és egy másik szent így szólt annak, aki beszélt és akit én nem ismertem: "Mennyi időre szól ez a látomás az örökkön égő áldozatról, s a pusztítás bűnének elkövetéséről, a szentély és a sereg megtiprásáról?" 14Az mondta neki: "Kétezer-háromszáz napra, estére, reggelre; aztán tisztává lesz a szentély." 15Történt pedig, hogy amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam és az értelmét kerestem, íme, elém állt egy férfihoz hasonló alak. 16Az Uláj felől emberi szót hallottam, mely kiáltott és szólt: "Gábriel, magyarázd meg neki a látomást!" 17Erre ő odajött és megállt ott, ahol én álltam; amikor odajött, remegve arcra borultam, s ő azt mondta nekem: "Értsd meg, emberfia, hogy az utolsó időkben megy teljesedésbe ez a látomás." (Dán 8:13-17)

"20Az a kétszarvú kos, amelyet láttál, a médek és a perzsák királya, 21a kecskebak pedig a görögök királya, és a nagy szarv, amely a szemei között volt, az első király. 22Az pedig, hogy letört és négy támadt a helyében: a népéből négy király fog támadni, de az ő ereje nélkül. 23Az ő uralmuk után, amikor megnő a gonoszság, egy arcátlan, cselszövő király támad. 24A hatalma megerősödik, de nem a maga erejéből, és hihetetlen mértékben pusztít majd mindent, és sikert is arat tetteivel. Megöli majd a hatalmasokat és a szentek népét 25kénye-kedve szerint. Sikeres lesz a cselszövés a kezében, és szívét nagy dolgokra irányítja; mindenben bővelkedve igen sokakat megöl, sőt a fejedelmek Fejedelme ellen is támad; de elpusztul anélkül, hogy emberi kéz illetné.

26A látomás, ami az estékről és a reggelekről szólt, igaz; te azonban pecsételd le a látomást, mert csak sok nap múlva következik be." (Dán 8:20-26) Bálám tanításának lényege, hogy el kell szakítani Istentől a népet, és akkor legyőzhető a nép. Baál am = népuralom (demokrácia) A teokráciával abszolút ellentétes törénetről van szó.Bódis Miklós: ISTEN PARANCSA MISKOLC FŐTERÉN
EGY KIVÁLTKÉPPEN VALÓ ÚT


Evangelizációs sorozat Miskolcon. Igét hirdet Bódis Miklós hátszegi lelkipásztor Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség temploma (Kakas-templom) Kossuth utca. "A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg." (ApCsel 17:30)/ "...Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint..." (1Kor 15:3b) /Felvétel: Lorantvision 2023.04.13 csütörtök/Földrengés Olaszországban, Messzinában, Japánban, Katrina 2005-ben
A messzinai megtorló ítélet, ami 1908-ban Dél-Olaszországot érte,
amikor kb. 200 000 ember vesztette életét,
Jónás próféta könyve - hangoskönyv
Bódis Miklós: A megmentő Isten IV.rész Péntek Noszvaj 2018. május 1-4
"Második esély" Fodor Sándor prédikációja - 09/04/2022
Krisztus kereszten kiontott vére megtisztít minden bűntől.


/Jónás könyve 3. 4. rész/ Jónás Istennek egy nagy embere volt. Az engedetlenség után az Úr szólt újra Jónáshoz. Másodszor! A történetekből rájössz, hogy csak a kegyelem tart meg.Cseri Kálmán: Tudom, kinek hittem c. könyve alapján
A kereszt szükséges volta


Aki saját életében meglátta már a bűn átkát és nyomorúságát, az tud valamit az Isten és az ember közötti távolságról. Aki már keserű könnyeket ontott bűnei miatt, az tudja: a bűn nem ártalmatlan szépséghiba. A bűn egészen más. A bűn az öntelt Én lázadása Isten és az embertársak ellen.

Isten nem bocsáthat meg minden további nélkül az embernek. Nem lehet közösségben a bűnösökkel, mivel Isten igazságos. Szükséges volt tehát a kereszt. Isten Fia a kereszten magára vette a halálos ítéletet, mint igaz a nem igazakért, és így elégítette ki Isten szentségét és igazságosságát.

Ezért nyilváníthatja Isten igaznak mindazokat, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek. Mert a büntetést Isten Fia hordozta el. Ő tett eleget Isten igazságosságának! A 2Móz 12:1-14-ben olvashatunk az első páskaünnepről, amely előremutatott Krisztusra,
"... tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (1Pt 1:19)Barkóci Sándor: Újjászületés, megújulás /Jn 3:1-21/"Jézus így felelt: 'Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, ami Szellemtől született szellem az." (Jn 3:5-6)A világ változik, készen állsz arra, ami jön?
QR-kódok a társadalomban való részvételhez.

Már itt van? Timo Shely rövid üzenete és felhívásaFóris Tamás: Mennyei védelem járvány idejére


91. zsoltár 1-16 versek alapján tanít. Mire van szükségük az embereknek járvány idején? Védelemre és ellenszerre. Ez a zsoltár Istentől jövő védelmet kínál.Czeglédi Péter: Közösségben Krisztussal és egymással
A lekciót Őze Áron színművész úr olvassa fel.


"Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar." (Préd 4:9-10,12)Hiszel? (Teljes film, magyar felirat) // Do you believe? (full movie)
12 lélek története, akik közel vannak ahhoz, hogy megtudják, mit jelent a kereszt.
The story of 12 souls who are close to learning what the cross means.


"Mit is jelent hinni? Az igaz bibliai hit cselekvést igényel, így ha igazán hiszed, hogy Krisztus azért halt meg, hogy mi éljünk, ez nem csak a térdedre kényszerít, hanem talpra is állít. A kereszt egy ajándék és a vér volt érte a fizetség. A bűn, ami elválasztott engem Istentől, meghalt Krisztussal a kereszten.

Jézus Krisztus keresztje szeretetet ígér neked, megbocsájt és új életet ad neked most azonnal. A kereszt kiutat kínál nekünk, az egyetlen kiutat. A bűnbánat útján odajössz a kereszthez. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatod az életed útját, hogy elfordulsz a bűneidtől." (részlet a filmből) "A hit, ha cselekedetei nincsenek, önmagában halott." (Jakab 2:17)

"Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem; de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." (1Kor 1:17-18)Örök Szeretet! Mennyei Atyám!


Milyen jó tudni, hogy Te Atyám vagy, én pedig gyermeked vagyok.
Amikor lelkemre sötétség borul, és keresztem túl nehéz,
oly jó, hogy azt mondhatom: Atyám, hiszem, hogy szeretsz.
Én is nagyon szeretlek.

Hiszem, hogy Te Atyám vagy, én pedig gyermeked.
A világegyetem legjobb családjához tartozom.
Hiszem, hogy éjjel-nappal őrködsz felettem,
és tudtod nélkül egy hajszál sem veszhet el a fejemről.
Hiszem, hogy végtelenül bölcs vagy,
és nálam sokkal jobban tudod, mire van szükségem.
Hiszem, hogy végtelenül hatalmas vagy,
s még a rosszat is jóra tudod fordítani.
Hiszem, hogy végtelenül jó vagy,
és mindent a javukra fordítasz azoknak, akik szeretnek Téged.

Hiszek, de növeld bennem a hitet, a reményt és a szeretetet!
Taníts engem mindig meglátni szereteted,
amely életem minden eseményét irányítja!

Taníts engem gyermekként Rád hagyatkozni!
Atyám, Te mindent tudsz, mindent látsz,
jobban ismersz engem, mint én önmagamat.
Te mindent megtehetsz, és szeretsz engem.

Mivel azt kívánod, hogy mindig Hozzád folyamodjunk,
most nagy bizalommal kérlek:
Add nekem a Szentlélek világosságát, kegyelmét és erejét!
Erősíts meg Szentlelkeddel, hogy Őt soha meg ne szomorítsam,
és a megszentelő kegyelmet soha el ne veszítsem!

Vizsgálj meg Atyám, tisztítsd meg szívemet!
Formálj türelmes, engedelmes, szerető gyermekeddé!
Kérlek vezess az üdvösség keskeny útján az örök életre!
Atyám ezt Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében kérem Tőled. Köszönöm. Ámen.Makai Rozália: Mi a hit?

A Biblia szerint a valóságnak két tartománya van: a láthatók és a láthatatlanok. A láthatókat megismerhetjük értelmünkkel és öt érzékszervünkkel, a láthatatlanokat Isten kijelentése alapján a hitünkkel. Jézus egyszer beszélgetés közben váratlanul megkérdezte tanítványait:
"Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt:
Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16:15-16)
Tehát Jézus a Krisztus, vagyis a Jézus nevű názáreti tanító az Isten Felkentje, a megígért Messiás. Az üdvözítő hit tartalmát Jézus az evangéliumban így jelöli meg:
"Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3:16)

Simon Péter egy alkalommal így felelt Jézusnak:
"Uram kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek Szentje." (Jn 6:68-69)

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés... Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható." (Zsid 11:1,3)

Dicsőség és hála az Úrnak!

Zimányi József: VALLOMÁS
"Szeretlek, Uram, erősségem!" (Zsoltár 18:2b)

Majnár Zsolt: LÁTHATÓK ÉS LÁTHATATLANOK...SZERETLEK, URAM! dal


A páskabárány elrendelése a 2Móz 12:1-14-ben

MIT TETT ÉRTÜNK a GOLGOTÁN?Prof. Dr. Kiss Ferenc: A HÁROM KERESZT

A "mi páska Bárányunk, a Krisztus megáldoztatott" a Golgota keresztjén. (1Kor 5:7b)


Elfogadtad-e már ezt a drága vért saját magadra nézve?Gazdag István: A KERESZTHarmadnapon feltámadt! Jézus él! Megjelenik tanítványainak.


Jézust megfeszítették a Golgotán. Eltemették.

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Szellem szerint. Így ment el a börtönben levő szellemekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át." (1Pt 3:18-20)A 'hajó' kanji Noé bárkájára emlékeztet.


Nóé bárkájában is nyolc ember menekült meg.Makai Rozália: Nóé története a Bibliában

Három napig a holtak hazájában volt. Szombat a nyugalom napja volt. "Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán" akarták bebalzsamozni a holttestét az őt tisztelő, kegyes asszonyok. A sírban nem volt ott Jézus holtteste. A templomőrség kivezényelt osztaga azonnal jelentést tett megbízóinak a vasárnap hajnali földrengésről, angyalok jelenéséről és az őket teljesen megbénító rémületről (Mt 28:1-4), de a főpapok sok ezüstpénzzel megvesztegették őket, hogy hallgassanak erről, és azt híreszteljék, hogy míg ők aludtak, a tanítványok ellopták Jézus holttestét (Mt 28:11-16). Azt azonban nem találták. Viszont egyre többen, az apostolok is találkoztak a feltámadott Krisztussal több városban, Jeruzsálemben is."Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy Ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól." (ApCsel 1:3) Pál apostol szerint:
"...Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is." (1Kor 15:3b-8)
A feltámadás legfőbb bizonyítéka maga a Feltámadott azóta is. Aki találkozik vele, tanítványává lesz és, valóban vele él; az bizonyos lesz abban, hogy Ő valóban él. Pl. Pál apostolt a damaszkuszi úton Jézus megszólította és újjászülte. Pál ettől kezdve a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé vitte az Úr nevét. Hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Az első keresztyének az Úr napjának nevezték a hét első napját, és örvendeztek, hogy a halálon is győztes, élő Uruk van.

Halleluja!

JÉZUS KRISZTUS védelme alá helyezted már magad?

Elfogadtad Jézus Krisztust Uradnak, Megváltódnak?

"A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. (ApCsel 17:30-31) Ámen.

       


Húsvéti üzenet

"Jó lenne, ha egyszer komolyan elgondolkodnánk - és meghallanánk Isten hívását, hogy átadjuk magunkat az Ő hatalmának, Őbenne bízzunk és higgyünk. Isten előtt nem ismeretlen a hitetlenség, amely minket annyira hatalmába akar keríteni. Azt is tudja, hova sodorhat minket. Egyedül Isten akar nekünk szeretetet és békességet adni. Nem akarja, hogy vesztünkbe rohanjunk. Isten mindent megtett, annál többet már nem tehetett, mint egyszülött Fiát odaadta értünk. Amióta Jézus Krisztus - az Igaz a nem igazakért, Isten Fia a bűnösökért - meghalt a golgotai kereszten, azóta szabad az Istenhez vezető út. Egyedül az Úr Jézusba vetett hit old meg minden szükséget. Ne csapjuk be magunkat: egyedül Isten hatalma alatt van szabadulás, igazi élet és valódi öröm. Isten ma szól hozzánk:
"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3:36)
Komoly isteni szó ez! Arra szólít fel, hogy fogadjuk be Krisztust, hogy így legyen életünknek célja és tartalma. Akasz- e hinni benne, megnyitod-e magad hatalma előtt? A legtöbbet adta, hogy szeretetét bizonyítsa: tulajdon vérét és életét, Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten. A legnagyobb árat fizette meg azért, hogy te is hozzá jöhess. Ő az Út, amelyen megmenekülhetsz az ellenséges hatalmaktól.[...]
        Szívünk Isten számára teremtetett. És Isten nélkül nem marad más érzés, mint belső üresség. Az evangéliumban azonban megvan a reménység: Krisztus meghalt bűneimért. Megsemmisítette azokat. Krisztus feltámadott, él és visszajön. Ez az élő hit! Ezt hitben kell fogadnunk, nem boldogulhatunk pusztán az értelmünk segítségével. Hogyan is érthetné meg az ember a maga kicsiny értelmével a nagy Istent, aki az egész mindenséget teremtette és kormányozza." (Részlet Friedhelm König: A Győztes oldalán c. könyvből)


A Győztes oldalán állsz?Roy Krisztina: NAPORSZÁGBAN
Makai Rozália: ELRAGADTATÁS MI LESZ A VILÁGGAL?
A választ megkaphatjuk a
Prófétai világmisszió sorozat
alapján a BIBLIA segítségével.Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!