HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Barsy Irma: Az óra pontos. Az óra jár. Nem késik, nem siet.


Egyforma percet oszt mindenkinek. Egy könyörtelen nagy fogaskerék hajtja az Idő ősi ütemét. Ha visszanézek: volt-e pillanat, felelőtlenül eldobott hanyag, mit visszaszívnék, ha lehetne még - ó, de sok mindent újra kezdenék.
Az óra jár, pontos és ketyeg. Mire használtam föl a perceket? Jaj, hányszor nem feleltem rosszra: jót! Tékozoltam az örökkévalót...
Fut a perc. Nem jön vissza egy se már. Az óra pontos... S egyszer majd lejár.A 102 éves Juliska néni története


Ez a kis riportfilm egy hányatott sorsban felnevelkedett hölgyet mutat be, aki élete és kora ellenére sem elkeseredett, hanem élettel teli, mosolyogva meséli el régi történeteit, amiken átment. Szavaiból remény és nagyon nagy hit árad.Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt! Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő: Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő! (Füle Lajos)
Jézus élete Lukács evangéliuma alapján /2h/
"Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután
megváltotta őket a Krisztus Jézus által." (Róma 3:23)

Én hirdetem az élő Úr dicséretét.
Értem halt meg, feláldozta az életét.
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Megtérők imája Sinkovits Imre hangjával


Kérd Jézus Krisztust, hogy vegye át életed vezetését! Mondd el, hogy engedelmeskedni akarsz neki! Akaratát megismered a Bibliából. Kérd Őt, mutasson neked utat a mindennapi életben! Keresd naponta a Vele való kapcsolatot a rendszeres bibliaolvasás és imádkozás által! Csatlakozz mielőbb egy Bibliához hű gyülekezethez!

A hívő keresztény testvéreiddel való kapcsolatod pedig segít abban, hogy győztes légy a bűn elleni harcban, s hogy növekedj lelki-szellemi életedben, Isten és Jézus Krisztus megismerésében. Ha mindezt őszintén, szívből megtetted, akkor megtapasztalod, hogy az Úr Jézus erőt és bátorságot ad neked is az Ő követésére.Egy kislány bátorítása az árva gyerekeknek.
Egy pici kislány vagyok, de szeretetemből mindenkinek adok.
Lehet, hogy nincsenek szüleitek, de van mennyei Atyátok!
Jézus élete gyerekszemmel - megtérők imája.
Keresztény filmek gyerekeknek - Kicsoda számodra Jézus Krisztus?
Az ember bűnbe ejtése a téma.
Berkes Sándor: A Teremtés könyve V. Bűnbe ejtés
"Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az
örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 6:23)


Ebben az előadásban folytatódik a Teremtés előadás sorozat. Témája az ember bűnbe ejtése. Arra kerestem válaszokat a történetben, hogy az embernek miért volt zárva a szemük, miért voltak mezítelenek? Miért kígyó képében ment hozzájuk Lucifer, aki Istennek ellenségévé - Sátánná - lett. Ádámot miért nem tudta megcsalni a kígyó? Isten miért engedte meg a kígyónak, hogy az embert megkísértse? Ádám miért evett a gyümölcsből, amikor az asszony már evett belőle? Milyen trükköket vetett be a kígyó, hogy elérje, a célját? (Apokaliptika)

A szegedi Új zsinagóga 1900 és 1902 között épült.
"Szeresd felebarátod, mint tenmagadat!" felírat látható.


Baumhorn Lipót tervei alapján, Magyarország második, a világ negyedik legnagyobb zsinagógája. A 22 zsinagógát tervező Baumhorn legjelentősebb és legszebbnek tartott alkotása. /Forrás: Wikipédia/

A NAGY PARANCSOLAT: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (Máté evangéliuma 22:37-39)"Mi lesz, ha megjő Krisztus és új országot teremt a földön,

ha elhullanak a banditák s nem lesz több harc, se kard, se börtön, ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja ama Bárány s újra megvált - óh, nem a jók, de a gonoszok vére árán: hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a Szeretetet és a Békét?" (Szabó Lőrinc 1923)

"Ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk."(Róm 10:9-10)

A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk.
Az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan!MEGTÉRŐK IMÁJA
Ha szeretnéd behívni most az Úr Jézust a szívedbe, akkor így imádkozhatsz:
Uram, Jézus Krisztus! Szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten az én bűneim miatt is. Hiszem, hogy kiontott véred megtisztít minden bűntől.
Kinyitom szívem ajtaját, és befogadlak Téged, mint Uramat és Megváltómat. Megvallom, megbánom és elhagyom minden bűnömet, amit valaha is tettem. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, és jöjj a szívembe.

Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és Szent Szellemed (Lelked) által a szívembe költöztél. Köszönöm, hogy megajándékoztál az örök élettel és egy mennyei hellyel. Szívből megbocsátok mindenkinek, aki megbántott engem. Kérlek, formálj olyanná, amilyenné akarod, hogy legyek, hogy örömed teljék bennem. Kérlek, vezess az üdvösség keskeny útján az örök életre. Köszönöm. Ámen.Az áldozat és a feltámadás - Teljes életátadás szükséges!
Elisabeth Seiler: Bűnbánat nélkül nincs ébredés
Derek Prince: A megvallásban rejlő Erő


"Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézs 55:10-11)JÉZUS KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉT VÁRJUK


"Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei! A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus!" (Ef 5:8-14)Berényi György: Higgy jól, hogy jól élj! /Szívbunker 10./
ÉLETED ADTAD, hogy ÉLETEM LEHESSEN dalt halljuk.


Makai Rozália: Hiszek Jézus KrisztusbanMi a hit?

A Biblia szerint a valóságnak két tartománya van: a láthatók és a láthatatlanok. A láthatókat megismerhetjük értelmünkkel és öt érzékszervünkkel, a láthatatlanokat Isten kijelentése alapján a hitünkkel. Jézus egyszer beszélgetés közben váratlanul megkérdezte tanítványait: "Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia."(Mt 16:15-16) Tehát Jézus a Krisztus, vagyis a Jézus nevű názáreti tanító az Isten Felkentje, a megígért Messiás. Az üdvözítő hit tartalmát Jézus az evangéliumban így jelöli meg: "Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3:16) Simon Péter egy alkalommal így felelt Jézusnak "Uram kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek Szentje." (Jn 6: 68-69) "A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." (Zsid 11:1) "Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható." (Zsid 11:3)

Isten, a mi Atyánk a Biblia által szól hozzánk. A mi mennyei Atyánk azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön.

AZ ÜDVÖZÍTŐ HIT TARTALMA:
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(János evangéliuma 3:16)

"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt,
mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy Ő van,
és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik." (Zsid 11:6)

"Akié a FIÚ, azé az ÉLET; akiben nincs meg ISTEN FIA,
az ÉLET sincs meg abban." (1Jn 5:12)A KERESZT EREJE 1. rész
Keresztről való beszéd 2. rész

Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért a kereszten, a Golgotán, és ezzel megváltott bennünket a bűn átkától. Hála legyen Istennek ezért a kegyelemért!
"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efezusi levél 2:8-9)

HARMADNAPON FELTÁMADOTT!


Jézus Krisztus harmadnapon feltámadt, ma is él, és ezt üzeni: "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." (Jelenések 3:20)
Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess. Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. "Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET: Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14:6) Mondja Jézus. Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jó cselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. A megtérésedhez nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Ura és Megváltója, mondd el az átadó imát.

Kinyitottad a szíved ajtaját Jézusnak?
Csak belülről van kilincs. Te megteheted, hogy befogadod Őt."Örök szeretettel szerettelek..." (Jer 31:3)"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében,..." (János evangéliuma 1:12)
"Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer." (Példabeszédek 28:13) Nevezd meg minden egyes bűnödet, egészen pontosan, kivétel nélkül mindazt, amit most bűnnek tudsz és érzel!
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1János 1:9)
"Ő (Atya) szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának (Jézus Krisztusnak) országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata." (Kolossé 1:13-14)

Jézus mondja: "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valamilyen halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak." (Márk evangéliuma 16:17-18)
"Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik... mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle." (Lukács evangéliuma 11:9-10,13b)

"...'Közel van hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben', mégpedig a hit Igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz." (Róm 10:8-9)

Ma még tart a kegyelem ideje.

"Hanem hirdetjük, amint meg van írva: Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek." (Pál első levele a Korinthusiakhoz 2:9)
Istennek terve van Veled, nagyon szeret és vár Téged is.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
(Az ároni áldás 4Mózes 6:24-26)


A modern társadalom egyik fő problémája, hogy van technológiánk, mindenféle új felfedezések, de nem ismerjük az Atyánkat. A világon a legdrágább, a legfontosabb dolog a szeretet. Istennek mindnyájan fontosak vagyunk, és szeret bennünket. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16) Ő az Atyánk! Kérlek, hogy mondd el egyszerű hittel ezt az imát:
Ó, Istenem! Köszönöm Neked, hogy Te az Atyám vagy, én pedig a gyermeked vagyok. Te valóban szeretsz engem, és elfogadsz. Nagyon fontos vagyok számodra Istenem. Én is nagyon szeretlek Téged. Te az én mennyei Atyám vagy. Köszönöm, hogy elküldted egyszülött Fiadat erre a Földre. Köszönöm Úr Jézus, hogy vállaltad a kereszthalált a Golgotán az én bűneimért is. Köszönöm, hogy meghaltál és feltámadtál. Köszönöm. Ámen.
Jézus Krisztus él, aki a választottakat barátaimnak nevezi, és esedezik értük az Atya jobbján. Jézus ezt tanította: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (János 13:34-35)
"Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek." (János 15:12-14) Jézus feltámadása után megjelent több embernek és a tanítványoknak. Megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat."Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, és a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve." (Lukács 24:46-47)
"Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt." (Lukács 12:8)
Jézus Krisztus, az Isten Báránya "az uraknak Ura, és királyoknak Királya." (Jelenések 17:14)Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Maranatha! Jöjj, Uram Jézus!

"Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13:13)

Áldott, békés életet kívánunk minden kedves olvasónknak!

C. H. Spurgeon: Van segítség! Honnan várhatjuk a segítséget?A VALLÁS ÉS AZ ÉLŐ HIT

Még nem ismertem Istent és az Ő szeretetét, mikor egyszer találkoztam egy lánnyal, aki sokat beszélt nekem Istenről. Így utólag visszagondolva, nagyon jól csinálta, de egy valamit ő sem tudott legyőzni bennem. Azt a hideg, templomos képet, ami mindig megjelent előttem, valahányszor meghallottam azt a szót, hogy Isten. Nem akartam vasárnapról vasárnapra kötelező jelleggel végigülni egy hideg légkörű ceremóniát, ami semmit nem mond nekem, s a templomból kilépve ugyanolyan hiányérzet legyen a lelkemben, mint mikor beléptem. Isten gondolatával még úgy ahogy meg tudtam volna barátkozni, de ezektől a dolgoktól borsódzott a hátam. Akkor még nem, de most már tudom, hogy amitől annyira irtóztam, az az üres vallásosság volt, mely eltakarja az emberek elől Isten valóságos arcát. Arra pedig nem volt semmi szükségem, hisz úgy is elég távol voltam Istentől.
Az, hogy e pár sort írom, azt bizonyítja, hogy végül Isten ereje győzedelmeskedett az életemben és nem egy vallást ismertem meg csupán, hanem Őt magát, az élő Istent. De nem ott és nem akkor. Sok kemény harcot kellett megvívnom ahhoz, hogy ráébredjek, Isten és a vallásosság, nem ugyanazt jelenti. Így, utólag látom csak igazán, micsoda felelőssége van az egyházaknak abban, hogyan mutatják be a világnak Isten arcát. Egyáltalán azt mutatják-e be? Az Ő szeretetét, hűségét, szelídségét, bűnnel szembeni határozottságát, vagy az egyszerű kívülálló számára érthetetlen, kánaáni nyelvezetű összejöveteleket, műsorokat, hideg, méregető pillantásokat és a közömbösséget mások problémái iránt. Minden szavunkkal, mozdulatunkkal harcolnunk kell bátran, de alázatosan. Szelíden, de nem megalkuvóan. Erővel, de nem lenézve senkit. Úgy, hogy meg tudja ez a világ, hol van Isten ereje! Mert mi Krisztus jó illata kell, hogy legyünk, egyeseknek életre, másoknak halálra. Krisztus olvasható levele kell legyen az életünk, mert a világ árgus szemekkel figyel bennünket. Sok múlik rajtunk; az élő Úr Jézust látják, vagy egy halott vallásosságot.
Mindannyiunknak lehetnek problémái az életben. Hol kisebbek, hol nagyobbak. Egészségi, anyagi, vagy családi, megoldhatók, vagy megoldhatatlannak tűnők. Egy biztos. Már több mint tizenkét éve ismerem Jézust és kijelenthetem, sosem hagyott cserben. Ő a legkilátástalanabb helyzetekből húzott már ki engem. Rád is ez a sors vár és egy szebb jövő, ha Őrá bízod az életedet, - és ha ez így van, és ezt akarod őszinte és igaz szívvel, akkor gyermeki hittel mond el az Úrnak, ami a szívedben van, Ő meghallgat és válaszol.
Istenem! Tudom, hogy eddig nélküled éltem, a saját fejem után mentem, és sok bűnt elkövettem. Tudom, hogy te azért haltál meg a kereszten, hogy ne nekem kelljen meghalnom - Pokolra jutnom - a bűneim büntetéseként. Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka örök élet a Krisztus Jézusban. Uram! Én akarom ezt az örök életet a Mennyben, és akarom a bocsánatodat. Kérlek, bocsásd meg az én bűneimet. (Itt nevezd nevén azokat a bűnöket, amiket Isten Szent Szelleme eléd hoz!) Köszönöm, hogy a gyermeked lehetek az Úr Jézus által. Kérlek, drága Úr Jézus, jöjj a szívembe, és végy ott lakozást! Ámen.

"...eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az Ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel." (Jn 5:28b-29)

"Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz és sokan vannak, akik azon járnak."
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, mely az ÉLETRE visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." (Mt 7:13-14)Tele van a szívünk hálával az Úr iránt, és mindennap dicsőítjük Őt!
Megköszönjük, hogy kihozott a pusztulás verméből.
Megváltott bennünket Jézus Krisztus drága vére árán.
Kegyelemből van üdvösségünk a hit által.
Újjászült Szent Szelleme által.
Megajándékozott az örök élettel
és egy mennyei hellyel.
Belehelyezett az Úr Jézus Krisztus Testébe.
Dicsőség és hála örökkön örökké az Atyának,
a Fiúnak és a Szent Szellemnek!

"A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket
Krisztusban az Ő örök dicsőségére,
miután rövid ideig szenvedtetek,
maga fog titeket felkészíteni,
megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." (1Pt 5:10-11)
Halleluja!!!

"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló
szeretettel szeretik a mi Urunkat,
Jézus Krisztust! Ámen." (Efezus 6:24)
Maranatha!

ÚR Jézus, Te Győztes vagy, Te vagy a Feltámadott.
Áldott legyen szent Neved örökkön örökké!ÉLETRAJZOK,
TÖRTÉNETEK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTINVAN KIÚT!
OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi

Sárkány Ferenc: Akik Istent szeretik

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!