HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőA nép, amely sötétségben jár,
nagy világosságot lát."
(Ézsaiás 9:1)2021.12.10. Bódis Miklós: A harmadik hullám után
"Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében,
mert benned bízik." (Ézs 26:3)


Az Úr örökké uralkodik - "1Uralkodik az ÚR! Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. 2Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. 3Zúgnak a folyamok, URam, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. 4A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az ÚR a magasságban." (Zsolt 93:1-4) Él-e benned a Krisztus? Ha igen, akkor megpróbálva leszünk, de elhagyva soha! "Válaszd az életet, hogy élhess te és utódaid is!" (5Móz 30:19b)

"Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról,
jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!"
(Jeremiás 18:11b)

VAN KIÚT!

"JÉZUS ÍGY VÁLASZOLT:
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet;
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."
(János evangéliuma 14:6)

Gazdag István: AMIT SENKI NEM AKAR HALLANI

"Akinek van füle a hallásra, hallja!"
(Lukács 8:8b)"Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni!
Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is."
(Galata 6:7)

Jézus Krisztus mondja:

"És akkor jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek.
És akkor meglátják az Emberfiát eljönni
a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel."
(Lukács 21:25-27)

KÉT TANÁCS

1. "Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátőrni mindazokra, akik a Föld színén laknak! Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt!" (Lukács 21:34-36)2. "Akinek van füle a hallásra, hallja!"
(Lukács 8:8b)

Aki ezt nem akarja meghallani ma, az egyszer majd meghallja az ÚR ISTEN szavát a nyomorúság napján:
"De ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak, és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémántkeménnyé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az Igéket, amelyeket a Seregek Ura (Megj. Isten egyik neve a Bibliában.) küldött Szelleme által a régebbi próféták által. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a Seregek Ura. Nem hallgattak rá, amikor Ő kiáltott, ezért így szól a Seregek Ura: Én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak." (Zakariás próféta könyve 7:11-13)

"Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról,
jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!" (Jeremiás 18:11b)

"Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám." (Jeremiás 29:12-13)

"Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor ÚJ SZÖVETSÉGET kötök Izráel és Júda házával...Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek." (Jeremiás 31:31;33b)

"Eljön még az idő - így szól az Úr - ,amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem. Azokban a napokban és abban az időben igazi Sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. Azokban a napokban szabad lesz Júda. Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk!" (Jeremiás 33:14-16)

"Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van a szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet." (Habakuk próféta könyve 1:3-4)

Jaj a kizsákmányolóknak! "Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé - de meddig? - és másoktól elvett javakkal gazdagodik!" (Habakuk próféta könyve 2:6b)


"De én vigadozni fogok az Úr előtt,
örvendezek szabadító Istenem előtt.
Az Úr, az én Uram ad nekem erőt,
olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét,
és magaslatokon enged járni engem."
(Habakuk próféta könyve 3:18-19)"Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: 'Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.' Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és Föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a Föld ugyanezen szó által megkímelve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve, megolvadnak! De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik." (2Pt 3:1-13)
"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az Ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." (Péter első levele 5:8-11)

Kempis Tamás: KRISZTUS KÖVETÉSEJézus így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében." (Lk 9:23-26)

Anja Vyyrylainen Tiszta-e menyasszonyi ruhád?

Gazdag István: Földrengés Messzinában, Japánban
Katrina hurrikán 2005-ben

Cseri Kálmán: Mint a fű Földrengés Délkelet Ázsiában


"...feltámadnak. Akik a jót tették az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel." (János evangélium 5:29)

Bill Wiese: 23 PERC A POKOLBAN Bábel tornya - Isten temploma


Gazdag István írásai, tanításaiÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó, Messiás!

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Ajánlott olvasmányok

Szellemi eredetű, pszichoszomatikus
betegségekről és az ufókról

Süveges Imre előadásának 2. része

Viki szabadulása a reikiből Bűnbánat nélkül nincs ébredés

Új feladatok, a Sátán új kihívásai Szenvedélybetegség

Müller György: Tanács fiatal keresztyéneknek;
Bízzál az Úrban! és Müller György élete és naplója Pierson + Short írásában kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu


R. Josuran: A spiritizmus fertőjében

Ch. Gratenau: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig

dr. Erdélyi Judit: Ajtónyitás vajon kinek?

Vigyázz! Okkultizmus!

Lothar Gassmann:
Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?

Helge Stadelmann:
Az okkultizmus, okkult jelenségek.

Albert Lüscher: Babilon - Karácsony - Húsvét

A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál.
http://www.evangeliumikiado.hu


H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860Varga István JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!