HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

"Nekünk pedig a Mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözitőül, aki az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Fil 3:20-21)Az otthagyottak - [Left Behind 1-2] (Hun) - 2000
A Londonba tartó repülőjárat egy utasa a neves újságíró,


Buck Williams és az utasszállító első pilótája Rayford Steele tanúi lesznek a történelem leghihetetlenebb eseményének. Több tucat utas egyszerűen köddé válik. És ez még csak a kezdet. Hamarosan kiderül, hogy világszerte többmillió ember tűnik el. A Földön eluralkodik a káosz és az anarchia. A New York Times bestseller regénye alapján készült film a Biblia legtitokzatosabb részén, a Jelenések Könyvén keresztül lenyűgöző kalandokon át vezeti a nézőt.

2022.05.26.Berkes Sándot Átváltozás és elragadtatás
Ez az előadás az "Elragadtatás" témakörét mutatja be az 1Kor 15:51-52 igeversei alapján.


Az előző - Jel az égben sorozat 3. részében - készült az első "elragadtatás" témával foglalkozó előadás. Most egy másik aspektusát mutatom be ennek a témának, amely az "átváltozás és elragadtatás" igéit mutatja be. Igei alátámasztását kerestem annak a gondolatnak, hogy van e még valami tennivalója az embernek az üdvössége érdekében, vagy pedig a kegyelem mindent megold, mi pedig passzívan várjunk addig, míg Jézus Krisztus visszajön? Ez a videó előadás azt is bemutatja, hogy milyen változáson ment át az első emberpár a bűnbe esés után, és milyen átváltozáson megyünk át mi a megváltáskor.Keresztényként néha muszáj intoleránsnak lennünk.
Áhítatot tart: Lukács Csilla lp. Dán. 6: 1-14, 24
Marosvásárhelyi Kövesdombi Református Gyülekezetben


Ma is sok millió ember élete próbára van téve a hite miatt. Nigériában naponta kb. 4 keresztény ölnek meg az ellenséges környezetben. Meg kell küzdenünk azzal, hogy kiálljunk azért az értékért, életért, amit Isten ránk bízott. Keresztényként néha muszáj intoleránsnak lennünk. Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Mit merünk kimondani, és mit hallgatunk el, elkerülve egy veszekedést, egy konfliktust.Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket - Komárno, 5.5.2013


A videó elején bababemutatást láthatunk a gyülekezetben. Egy asszony áldott állapotban van, mikor várja gyermekét. Minden gyermek az Úr áldása! Fontos, hogy a gondolkodásunk Lélek szerinti, és ne test szerinti legyen. Az alábbi Igéket magyarázza:
Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása

"Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?

Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek.

A terméketlen fügefa
Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki!" (Lk 13:1-9)

Itt rávilágít az IGE, hogyan gondolkodnak az emberek, és hogy gondolkodik Jézus.

"Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén: ezért, minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik." (Lk 3:8-9)

"A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők." (Gal 5:19-26)

Az IGE mindannyiunkat egy fához hasonlít. Az IGE nem másoknak szól, hanem nekem, nekünk.2018.08.10. Az Antikrisztus előképe. Dániel könyve 8. rész
Az ószövetségi apokaliptika legismertebb könyve került feldolgozásra.


Dániel könyvében szereplő látomások bemutatják az üdvtörténelmet érintő világbirodalmak sorrendjét, természetét. Bemutatja az antikrisztusi birodalom születését, főszereplőit, és az utolsó időben a cselekedeteit. Párhuzamosan láthatjuk, hogy Isten hogyan építi fel az Ő királyságát a földön. Hogyan harcol a fenevad Isten népe ellen. Láthatjuk az Istentől való elszakítást, és a szentek küzdelmeit. A 8-ik fejezet a Görög Perzsa háborút írja le. Részletesen bemutat egy királyt, - Antiochusz Epiphaneszt - aki az Antikrisztus előképe, és cselekedetei a végidők fenevadjának cselekedeteivel azonosak. (Apokaliptika)Jeremiás története film


Prófétai tevékenységét - másokhoz hasonlóan - ő is azzal a meggyőződéssel kezdte, hogy a nép majd megtér a szavára. Azonban reménye hamar kétkedésbe fordult, amikor szavai nem váltak valóra, beszéde hatástalan maradt. A templomban - komor jóslatai miatt - az őrültek közé sorolták, a város vezetői részéről megvetést tapasztalt.

Könyvét Jojakim király uralkodása alatt, Kr. e. 605/604-ben írta meg. Ekkor került kapcsolatba Bárukkal, Nerija fiával, aki írnoka és követője lett. Óva intette a királyt az Egyiptommal kötött szövetségtől, ám a király elégette a próféta tekercsét. Jeremiás ezután is gyakran került összetűzésbe vele, főként a király bálványimádása és életvitele miatt.

Jojakim halála után fia került a trónra, ám ekkor beteljesedett Jeremiás jóslata, és Babilon serege megszállta az országot (Kr. e. 597). Mivel azonban vissza is vonult, Júda népe nem értékelte úgy, hogy Jeremiás jóslatai beteljesedtek volna. Cidkija király alatt az elit üldözte őt (Jer 36-37), ezenkívül sorozatosan összetűzésbe került a papokkal és a hamis prófétákkal (pl. Jer 20,1-6; 26-28), akik a közelgő veszély ellenére békét és jólétet hirdettek, hogy megnyerjék maguknak a népet.

Igyekezett a megadásra ösztönözni a királyt (pl. Jer 21,1-10), megjövendölte végzetét (Jer 34,1-7)is, ám Cidkija gyengesége miatt képtelen volt dönteni. Jeremiás többször életét veszélyeztette annak érdekében, hogy folytatni tudja hivatását. Végül azonban minden jóslata bekövetkezett. Jeruzsálem lerombolása után II. Nabú-kudurri-uszur (Nabukodonozor) babiloni király kiszabadította és nagylelkűen bánt vele (Jer 39,11-12), hiszen a próféta megjósolta az ő győzelmét.

Júda területén maradt, ahol - még az ostrom idején - egy kis földet vásárolt. Nem sokkal később lázadók meggyilkolták Gedalját, Babilon jeruzsálemi helytartóját, ezért sokan Egyiptomba menekültek, és Jeremiást is - Bárukkal együtt - magukkal hurcolták, ott is halt meg (Jer 43,6-7).Eszter (Esther; bibliai Film Eszter könyve alapján)


Jeruzsálem pusztulása után, csaknem hat évszázaddal Krisztus megszületése előtt a babiloni területeket perzsák hódították meg, és létrehoztak egy hatalmas, új birodalmat. A Perzsa Birodalomban szép számmal maradtak zsidók a varázslatos Susán városában. Ahasvérus, a perzsa király elrendelte, hogy kutassanak fel fiatal szüzeket a háremébe. Ide került a zsidó Márdokeus húga, Eszter is, akit a király Perzsia királynéjává tett. A szép és okos királynét csodálatosan használta fel Isten arra, hogy a zsidó nép megmeneküljön az esztelen pusztítástól.Pintér Béla - Hazamegy a Vándor (Official Video)
2015, Zene és szöveg: Pintér Béla


Köszönjük, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását.
2015, Debrecen - Kölcsey KözpontBarkóci Sándor: Böjt és ima a harcban


"Íme, eljön (JÉZUS KRISZTUS) a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja Őt a Föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (Jel 1:7)Németh Sándor: Az Antikrisztus felismerhető?
Ezékiel próféta 28. fejezete az irányadó,
hogy milyen háttérből jön az Antikrisztus.


Mit jelent az Antikrisztus? Először a gazdasági, pénzügyi világban szerez nagy hatalmat, gazdagságot. Miután megszerezte a gazdagságot, erőszakkal, zsarnoki módon szerzi meg a politikai hatalmat. A központi bankok függetlenek az államtól. Meg kell vizsgálni, hogy kik folyósítják az Egyesült Államok vagy az Unió számára a hiteleket.Apokalipszis - Az Antikrisztus korában - 1. rész videón
Gyors iramban haladunk az antikrisztusi kor kialakulása,
illetve Jézus Krisztus visszatérése felé.


Krisztus ellentéte vagy Krisztus helyett. Az Antikrisztus lesz az utolsó uralkodó a földön, Jézus visszajöveteléig. Az Antikrisztus beül az Isten templomába és azt állítja magáról, ő Isten. Hitünk, tévhiteink vagy hitetlenségünk tesz késszé vagy készületlenné a bekövetkezésre váró események számára. "Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" (Lukács 12:40)Ítélet - Teljes film 2001. A Fenevad rendszere videón


A végidők kezdődtek. Föld államai egy közös államba egyesültek, egy kormány és egy a választott elnök, akit Lucifernek neveznek. Keresztények egy csoportja ellenáll a fenevad bélyegének. Helen Hannah, egyik utolsó bajnoka az ellenállásnak. Hogy az antikrisztus példát statuáljon, halálra ítélnek egy nőt, akit a bíróság az emberiség gyűlöletével vádol. Előre lerendezett tárgyalással, de elvetik a sulykot. Magát Jézust akarják a vádlottak padján látni.Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít
a Jelenések könyvéről /Jel 1-8/.


A hét trombitaszó és az Isten titka /Jelenések 8-11/
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.


A 7 apokaliptikus trombita szólal meg, felfedi az Isten titkát. Egy hatalmas angyal kihirdeti, hogy nincs több idő. Két jel tűnik fel az égen. A nagy nyomorúság második 3,5 éve kezdődik el...A hét apokaliptikus főszereplő /Jel 12 – 16/
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.


A nagy nyomorúság utolsó 3 és fél évének kezdetéhez érve, megállítja Jézus a kronológikus eseményeket a 7. trombitaszó elhangzásakor és bemutatja nekünk ennek a több, mint 3 évnek a főszereplőit, hogy feltárulhasson előttünk az Isten titka és a babiloni misztériumvallás titkos vonulata, mielőtt az utolsó felvonáshoz érkezünk a történelem színpadán.Jézus második eljövetele és előzményei /Jel 17-19/
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.


Sorozatunk mai részében Jézus Krisztus második eljövetele előtti eseményekkel foglalkozunk, a harag 7 poharának kitöltésével és a harmagedoni csata eseményeivel. Az ószövetségi próféciák sorban telnek be a Jelenések könyvének lapjain. János apostol meglátja a megnyílt Mennyet.Az 1000 éves birodalomtól az utolsó ítéletig /Jel 20/
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.


Az 1000 éves birodalom körül sok vita volt már az évszázadok során, pedig nem lenne nehéz dolgunk az értelmezésével, ha azt vennénk komolyan, ami le van írva és amit a kispróféták erről hirdettek. Ma ezt szeretnénk körül járni, és eljutni az utolsó ítéletről szóló tanításig.Az örökkévalóság távlata /Jel 21-22/


János apostolnak 9 látomásban mutatja meg Jézus a 2. eljövetele utáni eseményeket. Ma az örökkévalóság küszöbéhez értünk. Az első teremtés elmúlt, és Isten új eget és új földet teremt, benne a 2200km3-es befogadó képességú mennyei Jeruzsálemmel.

2020.04.05.Joseph Prince: A végidők eseményeinek sorrendje (Magyar hanggal)


"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is." (Jn 14:1-3)Jelenések - Az antikrisztus korában 2.rész videón


Elragadtatás és Jézus Krisztus visszatérése

"Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;" (Ézsaiás 57:1)

2008.09.25.Lakatos Attila cigány vajda véleménye
Emlékezzünk! Romakérdés romák között videó!
Evangelizáció Nyékládházán - Gibeoniták tábora 3.nap csütörtök
Igét hirdet Bódis Miklós Hátszegi Református lelkipásztor.
"Akié a Fiú, azé az Élet; akiben nincs meg az Isten Fia,
az Élet sincs meg abban." (1Jn 5:12)


"Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél." (Zsolt 138:3) "Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak." (Jn 5:25)2020.05.24. A Deák téri mészárlásról pár mondatban


"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3:36)
"Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen." (Jn 5:39-40)Bódis Miklós: A moábiták sátra és a nikolaiták tanitása.
Belényesi evangélizáció 4. nap, Jelenések könyve 2:14-16
Berényi György: A cél / Szívbunker-SZÍVERŐSÍTŐ (100. rész)
A létezésednek van egy isteni célja. Áldást készített számodra az Úr!


Szabad út vezet be a Szentek Szentjébe! Istentiszteleti alkalmaik helye és ideje: Vasárnap 15:00 órától 14. ker. Budapest, Kövér Lajos u. 23., baloldali gyárépület, 3. emelet (Felház Keresztény Centrum)Akarunk-e újat kezdeni az Úr Jézussal? - Szék, Románia, 2018.01.13.
Ezékiel próféta könyve 41. rész 10-13


Hamarosan itt a Millennium!

"Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig." (Jelenések 20:6)

Elragadtatás és Jézus Krisztus visszatéréseAz elragadtatás az Egyház felvitele ebből a világból. Mi a feltétele annak, hogy az Úr Jézussal lehessek? A feltétel az, hogy kereszténynek kell lennem, azaz Isten Fiát Megváltómnak kell elismernem. Amikor igent mondok Krisztusnak, és hiszek az evangéliumban, örök üdvösséget nyerek. Jn 3:16,36 "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen... Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." Ezek az Igék megerősítenek bennünket ebben. Bekerülök Krisztus Testébe. Már most együtt vagyok Krisztussal a Mennyben. Jön egy pillanat, amikor az Egyház az Úr Jézus jelenlétébe kerül. Mindnyájan megdicsőült testet kapunk. Az 1Jn 3:2-3-ban ezt olvassuk:
"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan Ő is tiszta."
Az a testünk, mégha felismerhetik is barátaink, megdicsőült test lesz. Fizikai testünket az öregedéssel egyre inkább a gyengeség jellemzi.
"Sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, de a belső emberünk mégis megújul napról napra." (2Kor 4:16b)
Amikor megváltást nyersz, akkor a lelked (szellemed) nyer megváltást. A bensődben kapsz új életet. A test még mindig alá van vetve a fájdalomnak, a betegségnek és a halálnak, mivel a világhoz tartozik, amely még nem nyert megváltást. A királyság még nem jött el. Amikor lelkünk, szellemünk az Úrhoz megy, akkor kapjuk meg a dicsőséges testet.
"Nekünk pedig a Mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözitőül, aki az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Fil 3:20-21)
Nem lesz több fájdalom, nem lesz több könny, nem lesznek megoldatlan problémák. Nem fáj többé a szívünk.
"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." (Zsolt 16:11) "Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt." (2Kor 4:14)

Végidők eseményei Igékkel alátámasztvaA Mennybe érkezésünk után az első esemény a kiértékelés ideje

"Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltöztünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat." (2Kor 5:9-10)
"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn 3:36)
Látod, csak keresztények kerülnek Krisztus ítélőszéke elé. Amikor hiszel Krisztus evangéliumában, Isten lehetőséget ad arra, hogy neki élj. Ezt szabadon válaszhatod. Nem azért üdvözülsz, mert Krisztusért élsz, nem azért, mert jó tanítvány vagy. Nem azért, mert gyakorlod a jó cselekedeteket. Még azért sem, mert mindenedet odaadod, és még a testedet is engeded elégetni. Kegyelem által üdvözülsz. Aki megváltást nyert,annak Isten megadja azt a lehetőséget, hogy a Biblia szerint éljen, amelyet a jó cselekedetek jellemeznek.

Mit tettél azzal az egyetlen életeddel, amit e világon neked adtam? - kérdezi majd Jézus.

"Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát,szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy mint aki tűzön megy át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke (Szelleme) bennetek lakik?" (1Kor 3:11-16)
Az üdvösséged nincs kockáztatva, mert az Jézus Krisztus drága vérétől függ, melyet kiontott a bűnösök megmentéséért.Lesz egy másik nagy esemény is.
Isten egy nagy fogadást készít elő részedre és részemre.

"Örüljünk és ujjonjunk, és dicsőítsük Őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek az Isten igaz Igéi." Jelenések 19:7-9 versek szerint micsoda nagyszerű esemény lesz. Nem jelenhetsz meg a saját ruhádban. A fehér ruha Jézus Krisztus igazságának öltönye. Legyél te is ott ezen az alkalmon!Tehát az elragadtatás az Egyház fölvitele ebből a világból. A világ nem megy tovább így örökké. A jelenlegi körülményeknek véget kell érniük. Hallunk háborúkról, háborús hírekről, éhségről, járványokról, földrengésekről, és látjuk e korszak végének egyéb jeleit, amelyek a szomorúság kezdetét jelentik.

Milyen sors vár az Egyházra?

Ebben a korban ránkszakadt e várakozás terhe. Ma még tart a kegyelem ideje. A kegyelmen alapuló üdvösség azt jelenti, hogy hiszünk Jézus Krisztusnak a golgotai kereszten elvégzett művében.
"Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik." (Tit 2:11-14)
A kegyelem hűségre és várakozásra tanít. Arra várakozunk, hogy Krisztus visszajön. Ez a várakozás egyre erősödik napjainkban.

Mi történik visszajövetelkor?

Mi azt hisszük, hogy bármikor megérkezhet. Talán ma, talán holnap történik. Eljön és magához veszi Egyházát.

Milyenek lesznek Krisztus visszatérésének körülményei?

Ha Krisztus személyes Megváltódnak tekinted, tökéletesen igaz vagy, ezért elragadtatásban részesülsz. Már helyed van a Mennyben Krisztus mellett. Azt a nézetet valljuk, amely gazdagítja Krisztus iránti hűségünket és jó szolgálatunkat.
Az 1Thessz 4:16-17 szerint "Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk." Ez igazán boldog reménység.
"Íme titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba." (1Kor 15:51-52)

Krisztus visszajön az övéiért. Mikor lesz ez?

Pál apostol írja 2Thessz 2:1-2-ben
"Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna."
Az Ősegyház napjaiban nagy hatást tett az evangélium a pogány világra. Áthatotta a társadalmat, mint Efezusban, ahol tömegek támadtak az evangélium ellen. Nem volt könnyű Krisztusért élni azokban a napokban. 10 üldöztetési hullám támadt az Egyház ellen. Az evangéliumban hívő thesszalonikaiak kezdték megízlelni ezeket. A Jelenések 2:10-ben így biztat az Ige:
"Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az Ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!"
Voltak esetek, amikor az Ősegyház elleni üldözések nagyon kegyetlenné váltak. Ez történt Thesszalonikában is. Ezért kérdezték Pál apostolt:
Ez az Úr napja? Ezt válaszolta nekik az 1Thessz 5:1-2-ben:
"Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj." Sokszor említették az Úr napját az Ószövetségben is. "Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a Mindenhatótól! " (Jóel 1:15)
"Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a hegyekre terülő szürkület. Jön egy hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek....Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A Nap és a Hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak napja! Ki bírja ki azt?" (Jóel 2:2,10-11) Az Úr napja az az idő, amikor Isten meglátogatja a világot, hogy büntetéssel sújtsa a bűnösöket.

Vajon ez az Úr napja?

Pál együttérzéssel ezt válaszolta nekik az 2Thessz 2:1-2-ben: "Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna."

Ez a kegyelem napja.

Ez az az idő, amikor Isten csökkenti a megérdemelt büntetést ezen a világon, mert még jelen van az Egyház. Az Egyház Krisztus menyasszonya, azaz Krisztus odaadó szeretetének tárgya. Krisztus menyasszonya a Mennybe hivatalos a Bárány menyegzőjének vacsorájára. Ma még Krisztus menyasszonyának a világban való jelenléte tartja vissza a megérdemelt büntetést. Napjainkban a világ bankba gyűjti a bűneit, ami felhalmozódik a harag napjára, és Isten igazságos ítélete kinyilatkoztatása napjára.

És mi a harag napja?

Éppen ezt nevezzük az Úr napjának. Az Úr napja az az idő, amikor Isten az ő ellenállhatatlan ítéletével lesújt azokra, akik szembehelyezkedtek vele. Az Úr napján tűz száll alá az égből a bűnösökre. Ekkor már senkit sem kell figyelmeztetnie. Most azonban Isten hosszútűrő a bűnösökkel és a gonoszokkal szemben. Nem akarja, hogy bárki elvesszen, hanem megtérésre jusson. Most még tart a kegyelem napja. Az elragadtatáskor Jézus Krisztus eljön, és minden hívőt összegyűjt a világról. Örökké az Úrral leszünk.

A NAGY NYOMORÚSÁG 7 esztendős időszaka

A nagy nyomorúság alatt is prédikálni fogják ezen a világon a királyság evangéliumát.
Krisztus azt mondta a Mt 24:15-16,20-21-ben "Amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa értse meg! - akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe...Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha." A Júdea, a szombat igazolja a zsidó vallás jelenlétét a világon azokban a napokban. Dániel 9:27 szerint az Antikrisztus uralkodik. "Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre (megj.7 év), de a hét közepén véget vet a véres- és ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés." A szent hely Jeruzsálemben a templom. Az Egyház már nem lesz itt.


Kész vagy, hogy Krisztus színe elé állj?

Hogy készülhetsz fel? Úgy, hogy keresztény leszel. A keresztény örökre üdvözül, és megmenekül a nagy nyomorúságtól. Akik a nagy nyomorúság alatt lesznek hívőkké,azok a legtöbben mártírokká válnak Jézus bizonyságtételéért. Akik most hisznek, számíthatnak a boldog reménységre és Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésére. Remélem te is ezt várod?
"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr Igéjével mondjuk nektek, hogy mi akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!