HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

"Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet,
én is megtartalak téged a kísértés órájában,
amely el fog jönni az egész világra, hogy
megkísértse azokat, akik a földön laknak." (Jel 3:10)Derek Prince: Mindent megrázok 1-2.rész
"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet,
mert onnan indul ki minden élet!" (Péld 4:23)


"Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd őt a gonosz napoktól, amíg a bűnös számára a verem el nem készül." (Zsolt 94:12-13)

"Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet..." (Haggeus 2:6-7a)Mert a mi Istenünk emésztő tűz.
Derek Prince: Mindent megrázok 1-2.rész


25Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. 26Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri:

"Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." 27A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. 28Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. 29Mert a mi Istenünk emésztő tűz. (Zsid 12:25-29)2021.03.24.Berkes Sándor: Az apokalipszis lovasai


Az apokalipszis lovasai valóban csak az utolsó időben járják be a világot? Vagy mindig is jelen voltak? Csapások, vagy megpróbáltatások? A fehér ló és lovasa lehet e Jézus Krisztus, vagy talán az Antikrisztus? Mikor indította útnak őket Jézus Krisztus? A mennybe menetele után, vagy még meg sem jelentek a lovasok? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a videó előadás.

2023.11.24.Berkes Sándor: Aposztászia. Hitehagyás.


Leírás. A szakadás folyamata már elkezdődött a nyugati egyházakban és nagy erővel tör utat magának a kelet és közép-európai egyházakban is. Ez a folyamat addig tart, amíg meg nem jelenik az Antikrisztus, és elkezdi a 7 évig tartó békeszerződések megerősítését, vagyis: erős szerződések létrehozását. Tanítás a videón!

A 2Thess 2:1-8 verseket tanulmányozzuk. Mikor is jön vissza Jézus Krisztus? Nem jön el addig, míg a szakadás és a bűn embere, a veszedelemnek fia, meg nem jelenik.

1Urunk, Jézus Krisztus eljövetele és a hozzá való gyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek, 2ne tántorodjatok el egyhamar józan felfogásotoktól, és ne riasszon meg titeket semmiféle lélek, sem beszéd, sem állítólag tőlünk küldött levél, mintha az Úr napja már közel volna. 3Semmiképp se ámítson el titeket senki, mert előbb az elpártolásnak kell bekövetkeznie, és meg kell jelennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, 4aki ellenszegül, és önmagát föléje helyezi mindannak, amit Istennek vagy isteni tiszteletre méltónak nevezünk, beül Isten templomába, és úgy mutogatja magát, mintha Isten volna.

5Nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok voltam, megmondtam ezt nektek? 6És azt is tudjátok, mi tartja vissza most, amíg meg nem jelenik majd a maga idejében. 7A gonoszság titka ugyanis már munkálkodik, csakhogy azt, aki most még visszatartja, előbb el kell távolítani az útból. 8Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit az Úr Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének fényességével. (2Thess 2:1-8)

4hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében; megveri a földet szája vesszejével, és ajkának leheletével megöli az istentelent. (Iz 11:4)


Mi lesz a világgal a jövőben?
Üzenet a Prófétai világmisszió sorozat alapján


A 2Tim 3:1-4,13-ban olvassuk: "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent...A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve."A világ a káosz felé tart.


Krisztus hadseregéhez tartozol, ha hívő vagy. Júdás levele 14b,15 szerint "Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak."
János apostol a Jelenések 19:11-16-ban kijelenti:
"És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték Őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert Ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: királyok Királya és uraknak Ura."
Krisztus visszajön az övéivel, a szentekkel és helyreállít mindent.
"Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? ... Vagy nem tudjátok, hogy angyalok felett is ítélkezünk majd?
(1Kor 8:2a,3a) Az Úr Jézus seregének tagja, Krisztus hű katonája is vagy, mint hívő. A Zsolt 2:1-4 szerint:
"Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a Föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!
A Mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, ízzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem fel királyomat szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én Fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt.
"Az armageddoni csatában a világ minden népe összegyülekezik Közel-Keleten, és Jeruzsálem ellen fordul.
"És láttam, hogy a fenevad meg a Föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen,
de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását; élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból. És láttam, hogy egy angyal leszállt a Mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.
Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az Ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre." (Jelenések 19:19-21, 20:1-3)
Jézus Krisztus dicsőségesen visszatér mennyei seregével. Elpusztítja az Antikrisztus hatalmi berendezkedését. Minden nemzetet lába alá igáz. Egy új korszakot vezet be, melyet Jézus Krisztus igazságos uralkodása jellemez. A Milleneumban Palesztina és Jeruzsálem lesz uralmának központja.
A vasvessző, amellyel Jézus Krisztus uralkodik a világon, létrehoz egy álomországot. Ez nem azért érkezik el, mert az emberiség hirtelen megjavul, hanem mert Jézus Krisztus igazságosan uralkodik szentjeivel. Most szegények a nemzetek, háborúskodnak, éheznek és gyötrődnek.
Az Ördög becsapja és elámítja őket. A II. Világháború után nem engedték, hogy Németország és Japán fegyverkezzen. Most ez a két leggazdagabb ország.
Az Ezeréves Birodalomban nem lesz szükség békefenntartó erőkre és más katonaságra sem, sem drága felszerelésre sem, amely lényegében a hadászatot táplálja. Lesz elegendő pénz, bőség, élelem. A dollárok milliót, amelyeket jelenleg katonai felszerelésekre költenek, akkor lakásépítésre, élelmezésre és minden egyéb szükségletre fordítják. A világ felfedezi azokat az áldásokat, amelyeket Isten ad. Minket Isten választ ki arra, hogy eszközei legyünk ebben a csodálatos királyságban.


Mit lehet mondani a további jövőről?

"Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre.
Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint meg van írva:"Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek." (1Kor 2:7-9)
Isten az embert uralkodásra teremtette. (1Móz 1:26a)
"...Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra"
Isten az Úr Jézus képére teremtette Ádámot.
"Teremté tehát Isten az embert az ő képére, " (1Móz 1:27a) Az Istenség három személy - az Atya, a Fiú és a Szellem - , de csak a Fiúnak van képe, ezért van egyes számban az ő képére. "...Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."(1Móz 1:26)Jelenések Könyve hanganyaga hallható
János apostol Patmos szigetén volt, amikor lejegyezte, amit az Úr rábízott.


"Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljon az én trónusomon, mint ahogy én is győztem és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán." (Jel 3:19-21)2023.01.26.Derek Prince: Féled az Istent? Ha meg akarod Őt érteni, akkor féld!


Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat!" (Péld 3:7) "Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem." (Péld 19:23) Az Úr félelme a kulcs Isten bölcsességéhez, tudásához és gazdagságához. Hogyan szerezhetem meg?

Vázlat: I. Micsoda "az Úr félelme"? A. Megtisztít, örökké megmarad (Zsoltárok 19,9) B. Egész nap tart (Péld 23,17) C. Mi nem "az Úr félelme"? 1. Természetes félelem 2. Démoni félelem (2Tim 1,7) 3. Vallási félelem, amelyet az emberek parancsa tanít (Ézs 29,13kk [Mt 15,7-9]) - képmutatást szül 4. Emberektől való félelem-az Istenben való bizalommal ellentétes (Péld 29,25) D. Miről van szó? 1. Különleges félelem 2. Bámulat 3. Tisztelet 4. Az imádat és az alárendelődés - az alárendeltség hozzáállása E. Az istenfélelem az Úrnak való tetszést keresi F. Amitől félsz, az a te Istened (1Móz 31,42; 53)Berkes Sándor: Ki volna méltó, hogy felbontsa a pecséteket?


2020.07.07. Jézus Krisztus egy jelenésen keresztül mutatja be János apostolnak a mennyet. Le is íratja vele, amit lát, és így nekünk is bepillantási lehetőségünk van azokba, amit János látott. Így nyerünk látást a trónusról, a trón környezetében lévő lényekről, s azok viselkedéséről. Megtudjuk mi az a méltóság, és hogyan lehet méltó valaki arra, hogy a trónon helyet foglalhasson, és a hét pecsétes tekercset átvegye, s a pecséteket feltörje. (Berkes Sándor: Apokaliptika)Berkes Sándor: Az apokalipszis lovasai előadásában ezekre a kérdésekre ad választ.


Az apokalipszis lovasai valóban csak az utolsó időben járják be a világot? Vagy mindig is jelen voltak? Csapások, vagy megpróbáltatások? A fehér ló és lovasa lehet e Jézus Krisztus, vagy talán az Antikrisztus? Mikor indította útnak őket Jézus Krisztus? A mennybe menetele után, vagy még meg sem jelentek a lovasok? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a videó előadás. Van a keskeny út és a széles. Válaszd az életet! (Berkes Sándor: Apokaliptika)Berkes Sándor előadása Máté evangéliumának a 24. és 25. fejezeteit tartalmazza.
A két fejezet Jézus Krisztusnak ötödik nagy beszéde.


Jézus ebben a beszédben beszél a zsidó templom lerombolásáról, az Ő vissza jövetelének jeleiről, az utolsó évhét nyomorúságáról és nagy nyomorúságáról, az Ő megjelenésének körülményeiről, Izrael helyreállításáról, s végül hatféle ítéletről ad tájékoztatást. (Berkes Sándor: Apokaliptika)Derek Prince: Az idő végén - A hit alapjai - 10/8.


Megvalljuk hangosan. "Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen." (Júd 24-25)Derek Prince: Az ellenségek, akikkel szemben állunk 3 - 4. rész
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.
Jézus panasza és tanácsa, Jelenések 1 fejezetének magyarázata


Ha arra gondolunk, hogy nincs még egy olyan Bibliai könyv, ami Jézus Krisztus második eljövetelét szemléletesebben mutatná be nekünk, mint a Jelenések könyve. Közben annak tudatában vagyunk, hogy a ma élő keresztények is sóvárogva várják Jézus győzedelmes második megjelenését, akkor kötelező olvasmányunkká kellene lennie ennek a bibliai könyvnek is.

Hiszen Jézus maga int bennünket, hogy ne érjen titeket felkészületlenül az a nap, amikor Ő dicsőségesen megjelenik és befejezi a világtörténelmet. A Jelenések könyvének 22 fejezete 405 verset tartalmaz, és ebből 348 ószövetségi idézet vagy utalás. Ezekből az ószövetségi idézetekből pedig 235 prófécia elevenedik meg előttünk, 197 a nagyprófétáktól és 38 a kispróféták könyveiből, azaz szervesen összefonódik az évezredes Isteni kijelentés és csodálatos összefüggéseket fed fel előttünk.A végidők levelei - Jelenések 2-3 fejezetek magyarázata
Ma egy 360 km-es utazásra invitál minket a feltámadott Jézus


Ezekben a városokban élő gyülekezetek életébe Isten szemével tekinthetünk bele. Efézus a kihült szeretet városa. Szmirna a próbák és szenvedés városa. Pergamon az ördögi csapdák városa (vallási szinkretizmus veszélye). Thiatira a jézabeli titkaink városa (züllés, erkölcsi kicsapongás veszélye). Szárdisz a lelki haldoklás városa. Filadelfia a szolgálati lehetőség városa. Laodícea az elvilágiasodás városa.Elragadva a Mennyei Trónterembe /Jel 4-5/
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.


János apostol a jelen gyülekezeteihez írott levelek lezárásával egy trombitaszerű hangot hall. Elragadtatik a mennyei trónterembe, ahol csodálatos dolgokat tud meg a gyülekezet jövőjével kapcsolatban és a történelem végét jelző nagy nyomorúságról is.A hét pecsét feltörése /Jel 6-8/
Cselényi László a Magyar Belmisszió vezetője tanít.


Dániel ősi próféciái elevenednek meg. Mint híd, átívelnek a történelem évezredein, és a Jelenések lapjain látjuk beteljesedésüket. A hétből ma 6 pecsét feltörése következik, de egy kérdés megállítja az ítéletek sorát. Vajon ki állhat meg az Isten haragja előtt? Ma erre választ ad számunkra a Jelenések könyve.Barkóci Sándor: Böjt és ima a harcban - Derek Prince: A hit alapjai


Mi lesz a világgal? Krisztus visszajön az övéivel, a szentekkel, és helyreállít mindent.

János apostol a Jelenések 19:11-16-ban kijelenti: "És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték Őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert Ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva: királyok Királya és uraknak Ura."Berényi György: Békesség és biztonság / Szívbunker-SZÍVERŐSÍTŐ (75. rész)


"Legyőzték őt (Sátánt) a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:11)Mike Sámuel: Az evangélium ébresztő ereje
A 'hajó' kandzsi (kanji) Nóé Bárkájára emlékeztet.
A kanji kínai írásjelet jelent. Magyarázat itt!

Nóé bárkájában is nyolc ember menekült meg.


"És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit." (Lukács 17:26-27)

Az 1 Mózes 11. fejezetében olvashatunk Bábel tornyáról. Nóé utódai Sineár földjén telepedtek le. Égig érő tornyot akartak építeni. Az Úr megbüntette elbizakodottságukat. Összezavarta nyelvüket. Szétszéledtek az egész föld színén.Bábel tornyát megfestette az idősebb Pieter Bruegel (1525-1569) is.2019.12.16.Megtámadták gyerekek élő betlehemét Franciaországban szélsőbaloldali provokátorok


...Megdöbbentő provokáció történt szombaton Toulouse-ban, ahol délután 4 óra körül egy 50 főből álló szélsőbaloldali csoport rátámadt egy gyerekek által létrehozott élő, hagyományos betlehemi jászolra, ezt a La Dépeche du Midi regionális újság írta meg először. A hagyományos betlehemi jászolt életre keltő gyerekek nagyon megrémültek az üvöltöző, agresszív csoporttól, akik az "állítsuk meg a fasisztákat" szlogent üvöltözték, és magukat "antikapitalistaként" azonosították.

Egyértelmű, hogyszándékosan provokáltak és keresték a konfliktust – ezt írta a La Dépeche du Midi. A felháborító akció miatt meg kellett szakítani a betlehemet és a 6 órára tervezett karácsonyi koncertet sem tarthatták meg a gyerekek, akik szomorúan, lehajtott fejjel vezették vissza szamarukat és a bárányokat a karámba, miközben a közönség fejét csóválva, értetlenkedve távozott. Amennyire szomorú, annyira őrült is ez az eset.

A betlehemi játékokat egyébként az "Éljük át a Karácsonyt, másképp" nevű helyi civil szervezet hozta létre egy közeli farm segítségével, akik az állatokat is kölcsönadták a gyerekeknek, és ahol munkanélküliek dolgoznak. A programban több kórus és egy kis zenekar is fellépett volna, fél óránként más. A dominikánusok kórusa mellett egy gospel, egy evangélikus kórus is énekelt volna, egy fuvola-zongora-ének trió pedig Bach, Vivaldi és Donizetti művekkel lepte volna meg a közönséget... (mindenszo.hu)

Most itt láthatjuk a mai utódaikat Brüsszelben. A kép magáért beszél.Az utolsó idők jelei - Jézus Krisztus visszajöveteleAz épület előtt elhelyezett szobor egy fenevadon ülő asszonyGörbicz Tamás: A menekültáradat és a birodalmak kora


"...és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala." (Jelenések 17:3) /Forrás: www.apokaliptika.hu/Ígéret a hazatérésről

"De majd eljön az idő - így szól az Úr -, amikor nem azt mondják, hogy él az Úr, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta Izráelt észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam. Íme sok halászt hívatok - így szól az Úr, hogy halásszák ki őket. Azután sok vadászt hívatok, hogy hajtsák össze őket minden hegyről, minden halomról és sziklahasadékból. Bizony szemmel tartom minden útjukat. Nem rejtőzhetnek el előlem, és nem maradhat rejtve bűnük szemem előtt. Előbb azonban kétszeresen megfizetek nekik bűnükért és vétkükért, mert meggyalázták országomat holt bálványaikkal, és tele lett örökségem utálatos szokásaikkal." (Jer 16:14-18)

A pogányok is megtérnek

"Ó, Uram, én erőm és mentsváram, menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld legszéléről is, és ezt mondják: Bizony, hamis isteneik voltak elődeinknek, hiábavalók, egyik sem ér semmit! Hiszen nem istenek azok, akiket istenként készít magának az ember! Ezért most megmutatom, ezúttal megmutatom nekik kezemnek hatalmát, és megtudják, hogy az Úr az én nevem!" (Jer 16:19-21)

Izráel végső helyreállítása - Dr Arnold Fruchtenbaum tanítása

Az Amerikai Humanista Szövetség beperelte a tanárt,
mert imádkozott egy beteg diákért, és tanítás előtt imádkoztak...


Az utolsó hét év és antikrisztusi birodalom

"És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad." (Dániel 9:27)
Ebben a podcastban Joseph és Johnny néhány fontos kérdést beszélnek meg
az utolsó hét évvel és antikrisztusi birodalommal kapcsolatban.

Végidők eseményei Igékkel alátámasztva

Lothar Gassmann: Mégis van jövőnk! könyv itt olvasható

Az armageddoni csata - Dr. Arnold Fruchtenbaum tanításaMi volt Isten célja?

"Mert akiket eleve ismert, eleve elrendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között." olvashatjuk Róma 8:29-ben.

Miért van Istennek ilyen terve?

A választ Ézsaiás 14:12-15-ig adja. A világosság angyala, a fényes hajnalcsillag fellázadt Isten ellen, még az ember teremtése előtt, és ő lett az Ördög, a Sátán bűnbe esett és elbukott, Isten ellenségévé vált.
"Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig azt mondtad magadban: felmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!"
Isten visszavonta hatalmát az ellenségtől, és megteremtette az embert, hogy uralkodjon.
A Sátán pusztító munkája a Földre korlátozódik.
Az Úr Jézus megtanított bennünket imádkozni:
"Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod (királyságod); legyen meg a Te akaratod, mint a Mennyben, úgy a Földön is!" (Mt 6:9b-10)
Az ember bűnbeesése után Isten így szólt a kígyóhoz: "hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban!" (1Móz 3:14)
Isten ellensége a csúszó-mászó állatokban ölt testet. Az Úr Jézus a tanítványoknak mondta:
"Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi sem árthasson nektek." (Lk 10:19) Itt nemcsak a Sátánt jelképező kígyó van jelen, hanem a bűnös és tisztátalan szellemeket megjelenítő skorpiók is. Isten azt akarja, hogy teremtménye, az ember győzze le az elbukott teremtményt, a Sátánt és a tisztátalan szellemeket, hogy a Föld visszakerüljön Istenhez.
"Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész Földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet." (Zsolt 8:2) Aki dicsőíteni tud, az képes megküzdeni az ellenséggel. Az Úr Jézus, az Isten Fia eljött erre a Földre, hogy emberré legyen, és legyőzte a Sátánt.
"Mert nem angyalok uralma alá rendelte a jövendő világot, amelyről szólunk. Sőt valahol valaki így tett bizonyságot: Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Rövid időre kisebbé tetted Őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált." (Zsid 2:5-9)
A 8. zsoltárban levő embert Pál apostol Jézusra vonatkoztatta. A gyülekezet pedig Krisztus Teste.
"Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az Egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az Ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az Egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
(Efezus 5:25-27)
Így jutunk el a megváltástól a királyságig. A gyülekezet jelenlegi feladata a szellemi hadviselés.
"Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az Ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." (Ef 6:10-12)
A hívő támaszkodjon Isten erejére, vegye fel a világosság minden fegyverét, és védekező harcot folytasson!
"...Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!" (Róma 13:14a)
Az Isten fegyverzete az Úr Jézus Krisztus. A hívő teljesítse az Úr parancsait, álljon meg szilárdan a Sátán támadásaival szemben.
Krisztust kétféleképpen öltözhetjük fel. Először a megtérés az alapfeltétel. A Sátán vádaskodásain felülkerekedünk a Bárány vére által. "Jézusnak az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7b)
Az Úr Jézus a mi Pártfogónk az Atyánál.
Másodszor a mindennapi életben is fel kell öltöznie az Urat. Tagjait ki kell szolgáltatnia Istennek, hogy az igazság eszközéül felhasználhassa, és gyakorlatban kell tudnia használni a Szentírást, mert csak így tudja megfutamítani az ellenséget.
Ha hitben felöltözte Krisztust, nem szabad teret, helyet vagy lehetőséget adnia az ellenségnek. Ezért minden okkult vagy bálványimádattal kapcsolatos tárgyat, kapcsolatot el kell vetnie, meg kell semmisítenie.
Nézzen Krisztusra és keresse akaratát! Krisztusban a hívők győzelme biztos.Miben áll Isten országa?
Isten országa a Sátán hatalmának megdöntése Isten hatalma által.

"Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük Igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig." (Jelenések 12:11) A gyülekezetnek írja a Jelenések 1:5-6 szerint: "...Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és a hatalom örökkön örökké! Ámen."
A gyülekezet feladata Isten országának megvalósítása a Földön. Hirdetnünk kell az evangéliumot is, de imádkoznunk is kell úgy, ahogy az Úr tanította a Mt 6:9-10-ben. "...Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is;" Az imádság az az eszköz, amivel Isten országának megvalósulását előmozdíthatjuk. Élőszóval hirdetjük, hogy Krisztus a kereszten a Sátán minden művét porig rombolta, Isten országa biztosan eljön. Krisztus a Győztes! Jézus az Úr! Mikor Jézus eljön az övéivel, akkor "A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké." (Jel 11:15b) Isten királyságának a megvalósulása a bevezetés az új ég és az új föld megjelenéséhez. Az Ézsaiás 65:17-ben,
"Mert én új eget és új földet teremtek," akkor Isten országa megvalósul. A Jelenések 21 és 22-ben megjelenik az új ég és az új föld a Milleneum után. "És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első Föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a Mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve...maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (Jel 21:1-2, 3b-4)
"Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. Elvitt engem Szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a Mennyből szállt alá." (Jel 21:9b-10) Tehát a Bárány felesége az új Jeruzsálem.
"Aki győz,örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz." (Jel 21:7)
Nincs ennél nagyobb áldás az örökkévalóságban.
"Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök! Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen." (Jel 22:20-21)

Imádkozzuk! Úr Jézus Krisztus! Készíts fel az eljöveteledre, hogy örömmel mondjuk, jövel Uram, Jézus! Ámen.Elragadtatás

"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr Igéjével mondjuk nektek, hogy mi akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel!" (1Thess 4:13-18)

REICHERT GYULA
AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG

Részletek a Jelenések könyvének magyarázatából

UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET

ifj. Lehotzky József: Bábel tornya - Isten templomaJelek a hurrikánok, cunami, földrengések

"Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.


Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is." (Mt 24:37-39) Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus hozzátette: "Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek." (Lk 11:30) Most érthetjük meg mit mondott Jézus: "És akkor jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek." (Lk 21:25-26)
Amikor Jézus ezt a figyelmeztetést adta, hozzátette, "És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljetek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok." (Lk 21:27-28) Meg vagyok győződve, hogy a félelmetes dolgok, amelyeket ezen a Földön látunk a hurrikánok, cunami, földrengések, drasztikus időjárás változások, terroristák, sugárfertőzés, háborús hírek, mindezek jelzik Jézus Krisztus közelgő visszajövetelét. A Jelenések könyvében olvashatunk az elkövetkező eseményekről. Bejárta a világsajtót az a különös felvétel, amit az egyiptomi zavargások idején rögzített a Reuters hírügynökség stábja. A kairói Tahrir tér közelében az összecsapások közepette egyszer csak egy sárga, áttetsző szellemlovas jelenik meg. A hologramszerű lény - amely a kommentárok többsége szerint az Apokalipszis egyik lovasára emlékeztet - keresztülvágtat a tömegen, a képernyő aljától a jobb széléig. A felvételt először a Euronews mutatta be, majd sorra átvette több nagy televíziós társaság, a CNN-től az NBC-ig. Bár sokan hamisításra gyanakodtak, a Reuters megvizsgálta a felvételt, és kizárta a manipuláció lehetőségét. A rövid klipet már több tízmillióan megnézték a különböző videó megosztó portálokon. Az Apokalipszis négy lovasa a leírás szerint felfordulást, háborút és éhséget szabadít a világra.

Az utolsó, sárga színű lovas a halált jelképezi,
akinek nyomában pusztulás söpör végig a Földön.


Az Úr terve szerint hamarosan a Mennyben Krisztus fog megjelenni felhőben, nem a TV-ben!!!, és az egész világ látni fogja Őt. "Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: hogy közel van az Isten országa." (Lk 21:31) A korai egyház is kérte Pál apostolt, hogy írjon többet a végső időkről. Amint a keresztények érzékelték, hogy Jeruzsálem elpusztítása közeledett, többet akartak tudni a prófétált eseményekről. Félelemmel hallgatták a híreket a kegyetlen hódító hadseregekről, akik mindenkit rabszolgának vittek el. Hitték, és érezték, hogy a nehéz idők közel vannak. Pál apostol ezekkel a biztató szavakkal válaszolt: "Az időpontokról és alkalmakról pedig, nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj." (1Thess 5:1-2) Pál leírta nekik, hogy mi fog történni Krisztus visszajövetelének idején: "Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel!" (1Thess 4:16-18) Pál szavait bíztatásként küldte. Ne aggódjatok a félelmetes jelek és események miatt. Mindezek az Úr Jézus visszajövetelét jelzik, hogy magához vegye népét. Az igazság az, hogy a történelem céltudatosan halad előre. Biztosak lehetünk benne, hogy az események rohamos kibontakozása, amiket látunk és hallunk, Isten örökkévaló célja felé haladnak. Ez a világ nem céltalanul sodródik, az Úr nem hagyta ezt a Földet magára, annak ellenére, hogy az emberiség egyre gonoszabbá és hűtlenebbé válik. Isten diktálja az iramot. Amit most látunk az nem más, mint az események felgyorsulása az előttünk álló "isteni esemény" felé: az Ég és a Föld újjáteremtése felé, ahol Krisztus fog uralkodni mindenek felett és örökké. Jézus keresztje, feltámadása, kiontott vére az egyetlen jel, amire szükségünk van. Ő a Teljesség. A pusztulás napja hamarosan jönni fog. Egy meghatározott órában, a világ minden anyagi dolga el fogja veszíteni értékét, abszolút értéktelen lesz. Minden nélkül maradunk, kivéve Krisztust, és semmi másra nincs szükségünk. Ő az élő Ige, Őreá van szükségünk. A Biblia megmutatja Isten szándékait, az ember helyzetét, az üdvözülés útját, a bűnbánatot elutasító bűnös sorsát és a hívő üdvösségét. Tanításai szentek, előírásai kötelező érvényűek, tudósításai igazak és döntései megváltozhatatlanok. Csodálatos témája JÉZUS KRISZTUS, Isten Igéje. Terve a mi üdvösségünk. Célja pedig Isten megdicsőítése.
Egy a szükséges dolog
AZ IGE KRISZTUS DRÁGA VÉRE

Az Úr Jézus Krisztus, akit az Atya küldött, legyőzte a gonoszt a Golgotán, a kereszten. Az Úr az egyedüli Szabadító, a Megváltó. A konkoly a búzával együtt nő még az aratásig!!! Nekünk hívőknek az a feladatunk, hogy hirdessük az Ő országát, és minél több lelket megnyerjünk az örök életre. Az utolsó időket éljük. Mindent a Biblia alapján tudsz hitelesen megérteni. Eddig mintegy 330 prófécia teljesedett be. A Mennyországba csak a tiszták és az újjászületettek kerülhetnek. A kísértés mindennapos, de az Úr segítségével legyőzhető. A hit nem elég, hanem a hitet követi a cselekvés. Tehát az Úr parancsolatait Jézus Krisztus által megmutatott módon kell megélni, megtartani és cselekedni.
1. Legelső dolog, hogy megbánjuk a bűneinket, megvalljuk és elhagyjuk. Ha esetleg bűn láncolatban vagyunk, akkor kérjük az Urat, hogy segítsen hozzá, hogy megszakíthassuk a rossz kapcsolatot. Ugyanis ezt saját erőből nem tudjuk megtenni.
2. Minden bűnért büntetés jár, még ha befejeztük is. Jézus Krisztus a kereszthalálával ezt a büntetést átvállalta, de természetesen csak annak, aki hittel igénybe veszi az Ő megváltását, és ezt megköszöni Neki.
3. Ezután a tiszta lelkünkbe, szellemünkbe behívjuk az Isten Szent Szellemét, hogy segítsen nekünk tisztának maradni. A Győztes oldalán csak győzhetünk.
4. Kérd az Úr vezetését. Pl. a Zsoltár 139:23-24 versek segítenek az imádkozásban. "(...)Vezérelj engem az örökkévalóság útján!" Kérni kell a Szent Szellem vezetését imában Jézus Krisztus nevében. Ha még nem kaptad meg a Szent Szellemet, akkor a Lukács evangélium 11:9-13-as versek alapján kérheted. Názáreti Jézus Krisztusról Ézsaiás 9:5-ben ezt olvashatjuk: "Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme". Ezt az evangéliumot prédikáljuk itt, és Krisztust, akit szolgálunk. Jézus így szólt mindnyájukhoz: "aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében." (Lk 9:26) "Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt. az Emberfia is vallást tesz az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt." (Lk 12:8-9) "Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az ÉLET KÖNYVÉBŐL, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt." (Jelenések 3:5)
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)A kereszt szükséges volta

Jézus Krisztus a MESSIÁS, út az ATYÁHOZ!Nóé története a Bibliában
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK