HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


2023.06.24.Gazdag István: Kit ítél el Isten?
Aki nem hisz, azon megmarad Isten igazságos ítélete!


Jézus Krisztus meghalt értünk, hogy ettől a haragtól és ítélettől megmentsen. "Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen őáltala." (Róm 5:9)

"Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." (Zsolt 91:9-12)

Gazdag István írásai, tanításai

"A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink és a mi fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden Igéjét." (5Móz 29:28)
"A szeretetről az emberek nagyon szívesen hallanak, de az Istennek való engedelmességről semmit sem akarnak tudni. De nagyon szereti az ember a titkokat, a kinyilatkoztatott dolgokat viszont semmibe veszi!" /Gazdag István/Gazdag István: A házasságkötésről és a házasságról
Gazdag István: Jób három lánya - avagy a legjobb gyümölcsök
A magvető
"A mag az Isten Igéje...
Akiknél pedig jó földbe esett,
azok igaz és jó szívvel hallgatják az Igét,
meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal."
(Lk 8:11,15)

Gazdag István életéről "Az IGE" c. részben olvashatunk.
Az IGE 2. részét itt olvashatod.

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.

Végezetül szeretném - nehogy valaki szerfelett sokra tartson - Pál apostol szavaival megvallani:
"Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által..." (Róm 15:18-19a)
Így tehát minden dicsőség egyedül Istené és az Ő Fiáé, Jézus Krisztusé. Ezeket a példákat csak azért írtam meg, hogy alátámasszák azt a tényt, hogy Jézus Krisztus föltámadott a halálból, tehát ma is él és segítségünkre akar lenni, hogy a Biblia ténylegesen Isten Igéje, és hogy abban teljes mértékben megbízhatunk minden körülmények között - nemcsak, mint az itt felsorolt esetekben, betegségek esetén, hanem életünk legkisebb és legnagyobb dolgaiban is. Aki valaha is Őbenne bízott, még sohasem szégyenült meg.

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)Gazdag István: Néhány élmény betegekkel"Széjjel jártam a világban" c. dalt halljukGazdag István tanúságtétele az Idősek Otthonában
"Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és Atya előtt ez:

meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban,
és szeplő nélkül megtartani magát e világtól." (Jakab 1:27)

"Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. (Zsolt 68:6)


Lázár sírja Betániában
"Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét." (Jn 11:40b)
Jézus a négy napja halott Lázárt feltámasztotta Betániában.

Gazdag István: Egy a szükséges dologA kereszt Igéje Isten hatalma
"Mert a keresztről szóló beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. (1Kor 1:18)Gazdag István: A kereszt
"Keresztről való beszéd" 2. részGazdag István: Az Úr győzedelmes nyila


Gazdag István: AMIT SENKI NEM AKAR HALLANI
Földrengés Olaszországban, Messzinában, Japánban, Katrina 2005-benGazdag István: URALKODÁS"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.
Vegyétek magatokra az én igámat,
és tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű,
és megnyugvást találtok lelketeknek."
(Máté evangélium 11:28-30)

Gazdag István: Csak ennyit ér az életem?"Ha meghal az ember, vajon feltámad-é?
Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék,
míglen elkövetkeznék az én elváltozásom." (Jób könyve 14:14)

Ha meghal az ember, mi lesz vele?
Ki tudná megmondani?


Máté 5:3-12 a Mühlheimi Újszövetségből magyarázattal
Fordította Gazdag István


Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!

<