HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Gazdag István: Az IGE 2.részIsten Igéjének hallgatása nagyon-nagyon fontos. Olyan dolgokat tár elénk, amikről azt olvastuk, hogy "szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett".
Mikor én elkezdtem olvasni a Bibliát valóban ilyen dolgokkal kerültem szembe. Nagyon el is csodálkoztatott a dolog. Mikor Jézus szerte járt, mindenfelé olyan dolgokat cselekedett, nemcsak tanított, hanem cselekedett, amikről azt kellett mondanom, hogy én ezt még soha sehol nem hallottam, és nem láttam. Mindenfelé gyógyította a betegeket. Megnyitotta a vakok szemeit. A bénákat úgy meggyógyította, hogy azok jártak. Ördöngősökből űzte ki a gonosz és tisztátalan szellemeket. Halottakat támasztott fel. Élővé tette azt, ami halott. Úgyhogy, mikor Ő saját magáról mondja, hogy
"Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet", akkor ezek a szavak tetteivel határozottan alá vannak támasztva. Annak idején én azt gondoltam, hogy jó lett volna abban az időben élni, és ezt mind megélni. De azóta már tudom, hogy Jézus Krisztus ma ugyanaz, mint annak idején, és Ő ma is cselekszik ilyen dolgokat. Azóta sokszor meg is éltem ezt.
Van egy történet az életemben, ami nagyon tanúságos. Egyszer egy ismerősöm hívott föl, hogy el kéne menjek vele egy középkorú férfihez, aki igen beteg, és mikor a nevét mondta, akkor már tudtam, hogy évekkel ezelőtt találkoztam már vele. Tudtam, hogy kiről van szó, és érdekesnek tartottam, hogy éppen hozzá akar vinni. Egy pár óra múlva vitt el hozzá, és ezt az időt én arra használtam ki, hogy imában keressem Isten akaratát.
Valami ilyen formán imádkoztam:
Mennyei Atyám, én tudom, hogy sok mindent tudnék neki mesélni gyógyulásról, a Jézus Krisztusban való hit általi gyógyulásról. Sokat mesélhetnék neki a Bibliából, de tapasztalatból is, de szeretném megtudni azt, hogy Te mit mondanál néki.
És akkor egy váratlan választ kaptam, ami így hangzott:
"Az IGE cselekvést, történést, létezést jelentő szó."

Ez nagyon meglepett, mert ez így nem áll a Bibliában. Isten emlékeztetett az iskolai éveimre, nyelvtanórára, ahol ezt tanultam. Azóta én erre egyáltalán nem gondoltam, legalább tíz éve. Talán szégyenemre azt is meg kell vallanom, hogy nyelvtanból egyáltalán nem voltam jó tanuló. Úgyhogy nagyon meglepett ez a válasz. Azonnal meg is értettem a tartalmát, és nagy öröm töltött be, és kíváncsian vártam, hogy mi fog történni, ha én ezt elmondom.
"Az IGE cselekvést, történést, létezést jelentő szó." Egy pár óra múlva együtt ültünk hárman. Először az ismerősöm beszélt vele egy ideig, és aztán átadta nekem a szót. Elmondtam neki egyszerűen azt, ami történt. Én sokat tudnék tapasztalatból az IGÉBŐL beszélni, arról, hogy hogyan gyógyít Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusba vetett hit által, de leginkább azt kerestem, hogy mit mondana Isten, és Ő nekem ezt a választ adta:

"Az IGE cselekvést, történést, létezést jelentő szó." Ennek óriási hatása volt a férfire. Én is nagyon meglepődtem, sőt még az ismerősömre is, akinek egy igen nehéz napja volt. Sok stresszen ment át, és eléggé le volt hangolva, de mikor ezt hallotta, minden nyomottsága el lett vágva. Azonnal fölüdült, és nagy örömmel hallgatta tovább azokat az IGÉKET, amiket Isten adott nekem erre az időre. És az a férfi is azonnal megnyílt a Biblia tanítására. Ez a mondat olyan volt, mint egy kulcs, amit egy ajtó zárjába tesznek, és elfordítanak, és megnyitja az ajtót.
De nézzük meg még egy kicsit közelebbről ezt a kijelentést, mert ennek bibliai alapja is van. Nekem is nagyon új volt ezt hallanom: Az IGE cselekvést jelentő szó. Ez valóban így van. Isten Igéje cselekvő. Az Újszövetségben, a Zsidókhoz írt levél 4. rész 12-13. verseiben a következőt olvashatjuk:
"Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk."

Tehát Isten beszéde élő és ható, tehát cselekvő. Ha mi hallás útján befogadjuk Isten Igéjét, az cselekszik bennünk. Az IGE történést jelentő szó is. Ha mi befogadjuk Isten Igéjét föltétlen történik velünk valami, bennünk valami. Erre egy olyan történetet szeretnék például hozni, amely eléggé vitatott világszerte, de ez egyáltalán nem változtat a történet igazságán. Jézus születése egy különös módon történt. Ha mi nem hiszünk Isten IGÉJÉNEK, akkor igazán bolondság, de ha hisszük, akkor meg is éljük, hogy ez tényleg így van. Lukács evangéliumának 1. rész 26-38-ig ezt olvassuk:
"A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal őhozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?! És monda néki az angyal:
Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik; és néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyjának, a királyi székét; És uralkodik a Jákob házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen!
Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért, ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne őtöle az angyal."

És valóban ezen az úton Mária fogant, és megszülte Jézust. Máriának is ez egy különös dolog volt, úgyhogy rá is kérdezett, hogy lehet ez, mikor neki még férfival nem volt dolga, hogyan szülhet. Az angyal meg is magyarázza ezt, és Mária hisz.
"Legyen nékem a te beszéded szerint."
Mária befogadja ISTEN IGÉJÉT, és ezáltal megtörténik a nagy csoda. Ha mi befogadjuk ISTEN IGÉJÉT a mi szívünkbe hit által, akkor a mi életünkben is megtörténik egy nagy csoda. Sőt minden Ige, amit beveszünk a szívünkbe és megtartunk, mind valami csodát fog véghez vinni az életünkben. Az IGE létezést jelentő szó is. Ez talán az egyike a legfontosabb résznek. Sokan vitatkoznak azon, hogy van-e Isten vagy nincs.

Az Ő Igéje egyértelműen kijelenti azt, hogy Ő van. Ő létezik. A János evangéliuma így kezdődik:
"Kezdetben vala az IGE, és az IGE vala az Istennél, és Isten vala az IGE. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett."
Tehát az IGE már kezdetben megvolt. És az IGE Istennél volt, és az Isten volt az IGE. Itt pontosan Istenről, a Fiúról, Jézus Krisztusról van szó, amit a 14. vers világosan kifejez:
"És az IGE testté lett, és lakozék miközöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal."

Tehát Mária az IGÉT szülte meg, és így lett testté Jézus Krisztusban, és az IGÉRŐL azt olvassuk, hogy Ő általa lett minden. Minden Őáltala teremtetett. Ezt látjuk a Biblia elején, a Teremtéstörténetben is. Mindig találkozunk ezzel a kijelentéssel, és monda Isten, és monda Isten, és monda Isten, és amit mondott, az meglett. Isten IGÉJÉNEK teremtő ereje van. Az IGE Isten erejének hordozója. Ezért annyira fontos Isten IGÉJÉRE figyelmeznünk. Fontos elcsendesednünk, leülnünk az Ő lábainál, és hallgatni az Ő beszédét, mert Ő akkor bennünk egy új embert teremt, aki képes felfogni Isten dolgait. Ezt még külön megnézhetjük, az 1Kor 2:14-16-ban:
"Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemiképpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van."
Kétféle emberről van itt szó, az érzéki, vagy lelki emberről, aki Isten Szellemének dolgait nem tudja fölfogni, sőt bolondságok néki. Nem értheti meg, mert Isten dolgai szellemiképpen ítéltetnek meg. Viszont ez az új ember, ami bennünk létrejön, ha befogadjuk Isten IGÉJÉT szívünkbe, ha hallgatjuk Isten IGÉJÉT, és hittel párosítjuk, akkor létrejön az az új ember, aki a szellemi ember. És ez már, ez az új ember már megérti Isten dolgait. Erről beszél Jézus ilyenformán is, nékünk újjá kell születnünk. A mi óemberünk nem képes, a mi testi, lelki emberünk nem képes megérteni Isten dolgait. De Isten IGÉJE, amint befogadjuk cselekszik bennünk, és létrehozza ezt az új szellemi embert, aki már megérti Isten dolgait. Tehát az IGE cselekvést, történést, létezést jelentő szó, ezért nagyon fontos az IGÉRE hallgatnunk.
Máté evangéliumának 7. részében a 24-27-ig versig Jézus így szól:

"Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütközött abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása."
Két lehetőségünk van: hallgathatjuk Isten IGÉJÉT, és megcselekedhetjük azt, vagy hallgathatjuk, és nem cselekedjük meg azt, és ez pontosan eszerint hoz gyümölcsöt az életünkben. Csak azok tudják túlélni e földi élet viharait, akik Isten IGÉJE szerint cselekszenek. Ez az egyetlen út, és az egyetlen biztonság. Ha hallgatjuk Isten IGÉJÉT, különböző módon foglalhatunk vele szemben állást.Erről egy példázatban szól Jézus, Márk evangéliumának 4:1-9 verseiben: "Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban: és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is. Majd hozzátette: Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Ezt sokszor mondja Jézus.
"Akinek van füle a hallásra, hallja!" Tehát Isten IGÉJÉNEK hallása nagyon fontos. Bár a tanítványok ezt nem értették meg, úgyhogy később meg is kérdezik:
"Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel együtt megkérdezték Őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik; hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Azután így szólt hozzájuk: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit?" (Mk 4:10-13)
És aztán elkezdi a példázatot megmagyarázni. "A magvető az IGÉT hinti." Isten sok hívő által hinti az Ő IGÉJÉT. Ezt az emberek mindenfelé különböző formában fogadják magukba. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az IGÉT, mihelyst meghallják az IGÉT, eljön a Sátán, és elragadja a szívükbe vetett IGÉT. Egy másik helyen Jézus erről azt mondja, hogy nem értik meg az IGÉT, és azért a Sátán elragadja azt. Én azt hiszem, hogy ezek nem is fordítanak időt rá, hogy átgondolják, és nem kérik Istent, hogy az Ő IGÉJÉT megértsék, és így könnyű prédáivá válnak a Sátánnak. Tudnunk kell, hogy Jézus őt emberölőnek nevezi kezdettől fogva, a hazugság atyjának, és ő mindent meg fog tenni azért, hogy ne juthassunk el Isten országába, ne lehessen örök életünk, ne üdvözülhessünk.
És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az IGÉT, örömmel fogadják, de nincsen őbennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az IGE miatt, azonnal megbotránkoznak. Isten országának hirdetése sokaknál örömet okoz, akik hallják örömmel fogadják, hiszen ez egy csodálatos hír. Csodálatos az, hogy Istennel közösségre juthatunk, az Ő országába juthatunk, ami igazság, béke, és öröm. Ezt örömmel fogadjuk. Örömmel fogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és ezzel megnyitotta az utat Isten országába, és mindenki jöhet, de az öröm gyorsan elmúlik, ha az IGE miatt nyomorúság, vagy háborúság támad. Ilyenkor sokan megbotránkoznak.Igen ez így van. Ha mi befogadjuk szívünkbe Isten IGÉJÉT, a Sátán és az egész világ felkerekedik, hogy kiírtsa belőlünk ezt az IGÉT. Úgyhogy teljesen oda kell szánnunk magunkat Isten útjának és az Ő érdekeinek, különben nem tudunk megállni, hanem megbotránkozunk. Sokszor kérdezik az emberek: Miért engedi Isten ezt meg? Miért történik ez és az? De azok, akik az IGÉT befogadták, megértették, és készek mindent odaadni, hogy csak ezt az egyet megtartsák. Azok értik a titkot.
A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az IGÉT hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az IGÉT, és gyümölcstelen lesz. Ez egy következő csoportja az embereknek, akik hallják az IGÉT, de nem veszik olyan komolyan, hanem világi gondjaikkal törődnek. Kívánságaiktól mindenfelé vontatnak. Gazdagok szeretnének lenni. Nem értik meg, hogy nincs nagyobb gazdagság, mintha mi Isten gyermekei lehetünk, mintha mi az Ő országát megnyerhetjük. Egyszer Jézus Isten országát egy földben elásott kincshez hasonlítja, amit egy ember megtalál, és hogy ez az övé lehessen elad mindent, hogy megvehesse ezt a földdarabot, amiben ez a kincs van.

Egy barátom, aki sokat gúnyolódott azon, hogy én Jézus Krisztusban hiszek, hitre jutottam és ezt az utat követem, de éveken keresztül látván az életemet és felismervén ezt, hogy ebben mégiscsak van valami, egy napon így szólt: Én tudom azt, ha én valaha is elhatározom magam, hogy én ezen az úton járjak, akkor azért mindent oda fogok adni. Az én válaszom erre az volt: Másképp ezt az utat járni nem érdemes.
"A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az IGÉT és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harminc annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit."Tehát ez nekünk nagyon nagyon fontos, megértsük, hogy Isten IGÉJE cselekvést, történést, létezést jelentő szó. Élő IGÉRŐL van szó, ami csodálatos dolgokat visz végbe, az életünkben. Ha valaki ezt meg akarja élni, akkor el kell indulnia. Vannak sokan, mint ahogy ebből a hasonlatból, példázatból látjuk, akik igazán hallgatják az IGÉT, de nem lesznek olyanokká, mint a Máté evangéliumában olvastunk, akik hallják a beszédet, és megcselekszik azokat. Jakab apostol is szól erről levelének 1:19-25 versekben:
"Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott IGÉT, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az IGÉNEK pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az IGÉNEK és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében."
Tehát itt látjuk azt, hogy egyedül Isten IGÉJÉNEK hallgatása még nem elegendő, hanem el kell indulnunk. Cselekednünk kell Isten IGÉJÉT, hiszen Isten IGÉJE cselekvést jelent, és ha ezt mi igazán befogadtuk a szívünkbe, akkor az megmozgat minket, az cselekvésre ösztönöz, és akkor igazán történik valami, és létrejön valami. Itt még egy fontos dolog van, az igazi hallgatásról. Hogyan hallgathatjuk igazán Isten IGÉJÉT? A 21. versben azt mondja az apostol,
"Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott IGÉT."
És ez az IGE megtarthatja lelkünket. Ez egy feltétele az igaz hallgatásnak, hogy elvessünk minden undokságot, megtérjünk gonoszságainkból, bűneinkből, és ellenvetés nélkül szelídséggel fogadjuk be Isten IGÉJÉT, és akkor gyönyörködhetünk Isten csodáiban. Voltak emberek mindig, akik hallották Isten IGÉJÉT, de nem fogadták így be szívükbe. Az Ószövetségből egy példát: Ézsaiás 7:4-ben olvashatunk arról, hogy Júda királya megtudja azt, hogy Szíria királya és a vele paktálók ellene indulnak, és erre nagyon megijed. Isten elküldi hozzá az Ő prófétáját, és ő nagyon jó híreket hoz, hogy nem kell félnie, sőt óva inti:
"Vigyázz és légy nyugodt, ne félj!"
A próféta Isten Szelleme által megmondja azt, hogy nincs ok a félelemre, mert Isten Júda királya oldalán áll, de aztán a 9. versben, mikor befejezi a jó híreket, még hozzáteszi ezt:
"Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!"
Tehát, ha mi Isten IGÉJÉT nem hittel párosítjuk, hiába gyönyörű IGÉK ezek, hiába nagy igéretek ezek, hiába szeretnénk őket magunkévá tenni, hit nélkül nem lehet.
"Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!"
Annak ellenére sem, hogy Isten azt mondta, hogy én veletek vagyok. Az Újszövetségben is olvashatunk egy ilyen részt, a Zsid 4:1-2 -ben
"Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel igérete, valaki közületek fogyatkozásban ne láttassék. Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották."Az evangelium jó híreket jelent. Ez nekünk hirdettetik, de már sokaknak hirdettetett, és itt hallunk olyanokról, akiknek a hallott beszéd nem használt. Nem használt, mivel nem párosították hittel a hallgatók. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy hittel párosítsuk Isten IGÉJÉT, és akkor megélhetjük az Ő erejét. Meglátjuk az életünkben, hogy Ő cselekszik. Olyan dolgok történnek az életünkben, amik Isten tud véghezvinni. És létrejön Istennel való kapcsolatunk, közösségünk. Eljutunk az Ő életére. Ezért nagyon nagyon fontos, és nem tudom elég nyomatékosan mondani, hogy mennyire fontos Isten IGÉJÉNEK hallása, és hittel való párosítása. Ezt kívánom minden olvasónak, hogy ezt először megértse, és figyelmesen olvassa és tanulmányozza Isten IGÉJÉT, és megélhesse mindazt, amit az IGÉBEN olvashatunk, megélhesse Isten jelenlétét, segítségét, áldását életében is. Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Csodálatos hírek mindazok számára, akik hallják és megcselekszik az Ő beszédét. Ezt a második részt az első zsoltár első hat IGÉJÉVEL zárom:


SINAI-hegy, a TÍZPARANCSOLAT átadásának a helye

ISTEN TÖRVÉNYÉNEK RENDELTETÉSE

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán,
bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül.
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége,
és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,
amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el;
és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben;
sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész."
(Zsolt 1:1-6)

Ez a két lehetőségünk van. Szerencsés lesz minden munkánk és mindaz, amit teszünk, s amiért élünk nem vész el, ha befogadjuk ISTEN IGÉJÉT, befogadjuk az Úr Jézus Krisztust Urunknak és Megváltónknak a szívünkbe, megtérünk bűneinkből és követjük Őt, aki az Út, az Igazság és az Élet. Ámen.