HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

"Jézus így szólt hozzájuk: 'Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon." (Jn 6:53-54)Áldott páska ünnepet!
PÉSZAH JELENTÉSE. A páskabárány elrendelése
Jézus Krisztusról így prófétált Ézsaiás Kr.e. 8. században


"Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei által gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a BÁRÁNY, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, Ő sem nyitotta ki száját." (Ézsaiás 53:3-7)A páskabárány elrendelését az Ószövetségben
2Mózes 12:1-14 versekben olvashatjuk:

"Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek! Ne hagyjatok belőle reggelre! Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az Úr páskája ez.
Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött - én, az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét.
Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek!"
Izráel fiai a vér védelme alatt tökéletes biztonságban voltak, mert az Úr megígérte.
"Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket..."

A "pészah" szó azt jelenti, hogy "keresztülmenni", "elmenni", vagy "elmellőzni". Isten keresztül ment Egyiptomon ítéletben; ennek az ítéletnek Izráel is ki volt téve. Jahve az áldozatban és a vérontásban menedéket és teljes szabadulást biztosított. Jahve parancsának engedelmeskedve elhintették a vért.

A vér volt a jel Jahve számára.
A hit abban, amit Jahve mondott és amit tett,
békességet adott mindenkinek a maga lakóhelyén.
(Arnold C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár)

Jézus Krisztus a Golgotán

Az első páskaünnep előremutatott Krisztusra, a mi páskabárányunkra, a hibátlan és szeplőtlen Bárányra, aki áldozat lett értünk a Golgota keresztjén.

MIT TETT ÉRTÜNK a GOLGOTÁN?"...tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan, és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta Őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen." (1Pt 1:18-21)

"...a mi páskabárányunk a Krisztus már megáldoztatott."
(1Kor 5:7b)

Az Újszövetségben Jézus Krisztus teljesítette be a Golgotán.

"Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt:
Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!"
(János evangélium 1:29)

A páska ünnepe és a Messiás - Dr. Arnold Fruchtenbaum tanítása"Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (1Kor 1:18)
Gazdag István tanítása a videón. 1.rész
Berényi György tanítása: Vérben van az élet SZÍVERŐSÍTŐ (74. rész)
Túrmezei Erzsébet: FELTÁMADT! Jézus megjelenik tanítványainak.
Kéklő tengernek partján, ott, hol mosolyg az ég. /Dal/


Ott, hol illattal, fénnyel van tele a lég;
Ott, hol zeng a madárdal fény árad szerteszét,
Ott kérdezte meg Jézus: "Mondd, szeretsz-e még?"

Most tőled is kérdezi, hogy szereted-e Jézus Krisztust?

Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!JÉZUS FILM online magyarul LUKÁCS EVANGÉLIUM SZERINT


Dr. Kiss Ferenc: A HÁROM KERESZT

Gazdag István: A kereszt Az IGE Csak ennyit ér az életem?

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ 2:1-11 hallható

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai