HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőFüle Lajos: Pünkösd fényében


Pünkösd. Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok, hűlő szívemben lángot lobbantott, hála érte!
Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére!

Dicsőítsd Őt ma bennem, Ki nem vetett el engem, illesse hála, hála!
Ki, érte mit se várván megváltott vére árán Istennek és Atyának.

Megtérők imája Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjávalDerek Prince: Bemerülés Szent Szellembe - A hit alapjai - 10/6.


"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:8)
PÜNKÖSD A BIBLIA SZERINT - JÖJJ EL SZENT SZELLEM!
A Szent Szellem/Szentlélek ígérete és Jézus mennybemenetele


"Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól." (ApCsel 1:1-3)

Jézus feltámadása után negyven napon át megmutatta az apostoloknak, hogy Ő él, és beszélt Isten országa dolgairól. "Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt (bemerített), ti pedig nemsokára Szent Szellemmel kereszteltettek meg. (...) Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig." (ApCsel 1:4-5;8)

"Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak." (Márk 16:16-18)Olajfák hegye, előtte a Szikla-dóm

Az Olajfák hegyén, a szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el. "Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a Mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok Őt felmenni a Mennybe." (ApCsel 1:10-11) Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és egy szívvel, egy lélekkel kitartóan imádkoztak.

Az Ószövetségben olvassuk, hogy az Úr három főünnepet rendelt a zsidóknak.

"Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt (Jeruzsálemben)!" (2Mózes 23:14-17)Tehát a középső a pünkösd ünnepe, ez az 50. nap.

"Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak!" (3Mózes 23:15-16)
"Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy ahogy a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni." (ApCsel 2:1-6)

Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit Jóel így prófétált: "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és ők is prófétálnak." (ApCsel 2:17-18)Jézus is megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az Atyától, "az Igazság Szellemét, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam." (János 15:26b)
"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett." (János 16:7-11)

Tehát Jézus kitöltötte Szent Szellemét.
Péter apostol a pünkösdi beszédében ezt mondta: "Atyámfiai, férfiak! Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára; ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste nem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk.
Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Szellemet, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: Így szól az ÚR (ATYAISTEN) az én Uramhoz(JÉZUSHOZ): Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem! Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá (Megváltóvá) tette Őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát! Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk." (ApCsel 2:29-36; 38-39; 41)Jézus él, aki a választottakat barátaimnak nevezi, és esedezik értük az Atya jobbján. Jézus ezt tanította:
"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (János 13:34-35)
"Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek." (János 15:12-14)
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangélium 3:16)Uram, taníts meg szeretni! dalt halljuk.

Jézus feltámadása után megjelent több embernek és a tanítványoknak. Megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat.
"Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, és a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve." (Lukács 24:46-47)

Mennyei Atyám! Téríts magadhoz minden embert! Az egész világ ismerje meg Istenatyai jóságodat és végtelen irgalmasságodat. Légy szerető Atyám, és oltalmazz, mint szemed fényét! Add, hogy mindig méltó gyermeked lehessek. Könyörülj rajtam! Örök Atyánk, lelkünk édes reménysége! Ismerjen, tiszteljen és szeressen minden ember! Örök Atyánk, az emberiség éltető napsugara! Ismerjen, imádjon és szeressen minden ember! Ámen.A modern társadalom egyik fő problémája, hogy van technológiánk, mindenféle új felfedezések, de nem ismerjük az Atyánkat. A világon a legdrágább, a legfontosabb dolog a szeretet. Istennek mindnyájan fontosak vagytok, és szeret benneteket. Ő az Atyátok! Megerősítésként mondjátok el egyszerű hittel ezt az imát:
Ó, Istenem! Köszönöm Neked, hogy Te az Atyám vagy, én pedig a Te gyermeked vagyok. Te valóban szeretsz engem, és elfogadsz. Nagyon fontos vagyok számodra Istenem. Te az Atyám vagy. Én a Te gyermeked vagyok. A Te családodhoz tartozom. A Világegyetem legjobb családjához. Soha nem kell szégyelnem magamat. Ó, Istenem! Te valóban szeretsz engem. Én is nagyon szeretlek Téged. Köszönöm Atyám. Én a Te gyermeked vagyok. Te az én Atyám vagy. Te szeretsz engem, és én is szeretlek Téged. Köszönöm, köszönöm, köszönöm Neked.
Halleluja! Dicsérjétek az Urat!
"Ha eszünk kifáradt az igazság kutatásában,
jól esik megpihennünk a hit karjaiban." (Blaise Pascal)Felház: borgőz helyett részegedj meg Isten jelenlététől!


Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században

Lányi János bizonyságtétele: Isten, "a kézzel fogható"

ÁLLANDÓ VIGASZUNK ÉS ERŐFORRÁSUNKTúrmezei Erzsébet: FELTÁMADT! Egy édes titkom van nekem.


Fénnyel betölti életem, mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt! Jézus megjelenik a magdalai Máriának

"Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,
és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön-örökké,
és nálam vannak a Halál és a Pokol kulcsai." (Jelenések 1:17b-18)

MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED dal


Jézus Krisztus, Isten Báránya
"az uraknak Ura, és királyoknak Királya."
(Jelenések 17:14)

Dicsőség és hála az Úré! Ámen.

Jöjj, Uram Jézus! Maranatha!

Találkozásaim az élő Jézus Krisztussal

Akik Krisztusban vannak, azok Szellem szerint járnak.Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comOLVASÓINK ÍRJÁK:


Kedves István és Rozália!

Én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy áldás az oldalatok, már rengetegszer tévedtem ide, bármire kerestem rá az interneten. Nagyon sok vezetést, vígasztalást, áldást, szeretetet kaptam a munkátokon keresztül Jézustól. Látni, hogy teljes szívből szolgáljátok Istent, és ezen van is áldás és gyümölcs. Áldjon az Úr Benneteket! Janina

Kedves Makai Rozália, Varga István!

Rábukkantam a honlapjukra és csodálatos. Nem szeretnék zavarni levelemmel, de nagy vágyódást indítottak el bennem. Nagyon sok a honlapon az olvasnivaló, és nagyon jó. Isten áldja meg munkájukat! Üdvözlettel: Ildikó, Csurgó

"Már többször vezérelt az Úr erre a honlapra, melyen lévő írások, bizonyságok, életrajzok megerősítettek az Úrban, és ezt szeretném megköszönni. Az Úr indított erre a pár sorra, kérlek fogadd szeretettel: "Életem az Úré, de nehezen hiszem, kísért a Sátán, ugyan ki szeret Téged? Kicsi s gyenge vagy, szíved kinek kell? Jön az Úr Jézus, s ezt mondja: Miért vagy oly kis hitű gyermekem, egy szót szólok, s az Ördög elfut előled! Szólj hát, hisz nekem adtad szíved, a bűnös, gyenge emberekért jöttem, aki ajtót nyit nekem. Igy leszek erős, bátor és mindaz, mi egyedül nem megy, s csodálkozom a körülöttem élőkkel, hogy mily erős vagyok, én erőtelen." Testvéri szeretettel: K. Sz. E.

Elolvastam a cikket, amely nagyon lekötötte a figyelmemet, és amiből nagyon sokat tanultam lelkileg. Köszönöm szépen! Isten áldása legyen mindig velünk. Üdvözlettel: Joe, Ausztráliából

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében! Csodálatos, ahogy az Úr használ titeket! Hiszem, hogy úgy ahogy az én számomra, mások számára is nagy áldást jelent a munkátok, amely nagy segítséget adott számomra. Az utóbbi időben nagyon sok próbatétel ért, és egy kissé le voltam hangolódva, Már az a gondolat járt a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak a Gyülekezet felé. Ekkor (és meg vagyok győződve arról, hogy nem véletlenül, hanem az Úr Jézus vezetésével) rátaláltam az oldalatokra, amelyet mint száraz föld a vizet, úgy itta a lelkem. A szemet gyönyörködtető megjelentetés mellett a még csodálatosabb tartalom, új erőt adott nekem. Szívembe béke költözött, és már a vasárnapi szolgálatomban felhasználtam az olvasottakat. Az Isten áldjon meg benneteket azért a munkáért, amelyet Isten dicsőségére végeztek, és adjon néktek erőt, egészséget a további munkához, hogy még sokak számára áldás lehessetek! Az Úr legyen veletek! Szeretettel: Marika Ácsról

Drága Rózsika tanárnő!
Nagyon szép és hiteles összefoglalót írt Pünkösd napjáról!
Jézus áldja! M.É.ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!