HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által."
(Róm 10:17)

"Akinek van füle a hallásra, hallja!" (Mk 4:9)

Gazdag István
Az Úr győzedelmes nyila

"Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Jóás, Izráel királya; ráborulva sírt, és ezt mondta: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai! Elizeus ezt mondta neki: Fogj íjat és nyilakat! Ő íjat és nyilakat fogott a kezébe. Majd ezt mondta Elizeus Izráel királyának: Feszítsd ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta: Nyisd ki a keletre néző ablakot! A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta: Lőj! Ő pedig lőtt. Akkor így szólt: Az Úr győzedelmes nyila ez, győzedelmes nyíl a szíriabeliek ellen, mert teljesen le fogod verni Arámot Aféknál! Azután ezt mondta: Fogd a nyilakat! Ő kezébe fogta. Ekkor így szólt Izráel királyához: Üss a földre! Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt. Megharagudott rá ezért az Isten embere, és ezt mondta: Ötször, vagy hatszor kellett volna ütnöd, akkor teljesen levernéd Arámot a megsemmisülésig; de így már csak háromszor vered meg a szíriabelieket (Arámot). Azután meghalt Elizeus, és eltemették. A következő esztendőben moábi rablócsapatok törtek be az országba. Éppen akkor temettek egy embert, de amikor meglátták a rablócsapatot belökték azt az embert Elizeus sírjába, és elmentek. Az az ember pedig hozzáérve Elizeus teteméhez, életre kelt, és talpra állt." (2Kir 13:14-21)Ahányszor csak olvastam e Biblia részt, mindig nagyon elcsodálkoztam. Nem tudtam megérteni, miért is haragudott meg a próféta? Honnan tudhatta volna a király, hogy hányszor kellett volna ütnie? Amit Elizeus parancsolt, azt megtette! Miért hát a harag? Isten mégis egyértelműen Elizeus mellett foglal állást, nem pedig a király mellett!
Nemrég erről a részről beszéltem egy gyülekezetben, és egyszerre világos lett előttem a dolog: A próféta nemcsak beszélt, hanem tett is valamit: "Elizeus is rátette kezeit a király kezeire." Hirtelen megértettem, hogy ebben a cselekedetben rejlik a dolog nyitja. A Szentírás sok része tanúskodik arról, hogy ha Isten emberei kezeiket másokra tették, akkor azok Szent Szellemben részesültek. Ez azután különböző formában nyilvánult meg, de mindig ugyanaz a Szellem munkálkodott. Voltak, akik elkezdtek prófétálni, mások erőben vagy gyógyulásban részesültek, némelyek szellemi ajándékokat vagy hivatalokat kaptak, stb. Az előttünk lévő történetben a régen elhunyt Elizeus csontjainak érintése elegendő volt, hogy egy halott ember azonnal életre keljen. Ezt csak Isten Szelleme tudja megtenni! Az Úr Jézus maga mondja:
"A Szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és Élet." (Jn 6:63)
Elizeusnak ez időpontban szó szerint nem volt már teste, de csontjain Isten Szelleme nyugodott. Gondolja ezt meg mindenki, aki úgy tartja, hogy a halállal mindennek vége! Ez az Elizeus volt az, aki a király kezeire tette kezeit, és minden kétség nélkül a Szellem megkezdte tevékenységét. Ha a próféta azt mondta, hogy lőjön, akkor a király lőtt. Figyeljük meg, hogy csak egyszer lőtt. Ha a próféta azt mondta, hogy üssön a földre, akkor a földre ütött. Ezúttal azonban nem csak egyszer! Tulajdonképpen miért? Mert a Szellem vezetése alatt állt. Emlékeztet ez minket valamire?
"Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai." (Róm 8:14)
Péter a Szellemtől kapott utasítást, hogy mit tegyen. "A Szellem pedig azt mondta nekem: menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget." (ApCsel 11:12) Pált és munkatársait eltiltja a Szent Szellem az Ázsia tartományában való igehirdetéstől. "A Szent Szellem nem engedte nekik, hogy hirdessék az Igét Ázsiában." (ApCsel 16:6b), pedig az Úr Jézus nyomatékosan megparancsolta, hogy "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." (Mk 16:15)
Nem elég a Biblia pontos ismerete és betartása, bár az rendkívül fontos, hanem ha a Szent Szellemtől születtünk, akkor a Szent Szellem által kell vezéreltetnünk is.A király követi Elizeus példáját, ugyanazokat a szavakat használva, mint egykor Elizeus Illéshez való fohászkodásánál. "Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai!" (2Kir 2:12) A próféta halála előtt még kapni akar tőle valamit. Kívánságát nem is kell kimondania, mert Elizeus tud arról a Szent Szellem által.
"A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg." (1Kor 2:15)
A király gyönyörű ígéret hallgatójává válik: Ellenségeit, akik Isten népének ellenségei, megsemmisülésig fogja megverni. A próféta azt is megmondja neki, amit tennie kell. Amint engedelmeskedik, a Szellem kezdi vezetni. A nyilakkal üt, de nemcsak amint megmondatott neki, hanem másodszor is. A Szellem vezeti tovább. Harmadszor is üt. A Szellem még nem végezte be a munkáját. Micsoda lehetőség a teljes győzelemre! Joás király, engedd magad a Szellemtől vezérelni! De jaj, mit tesz a szerencsétlen ember, még ha király is? Mit is tehet a haszontalan test? "Abbahagyja!" Megáll! Ellenáll az Isten Szellemének! Nem hagyja munkáját teljesen kibontakozni! Így győzelmeket arat ugyan, de az ellenség nem semmisül meg! Jogos-e tehát a próféta haragja?
Igaz próféták nem mondanak meg nekünk mindent. Addig kísérnek bennünket, amíg ráhagyatnak Isten Szellemének vezetésére. Attól kezdve rajtunk múlik, hogy engedelmeskedjünk.Nem elég, hogy Isten embereinek cselekedeteit, szavait utánozzuk, mert az még nem jelenti azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll. A Szentírás egyértelműen megmutatja, hogy mit kövessünk: "Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek! Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!" (Zsid 13:7) Követnünk kell ugyan embereket, akiknek életvitele rendes, "Mert magatok is tudjátok hogyan kell követnetek minket;" (2Thess 3:7a), olyanokat, akik Krisztus követői, "Legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak!" (1Kor 11:1), de az csak akkor járhat sikerrel, ha az ő hitüket követjük! Erre pedig csak egyetlen út van: "Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő örömért keresztet szenvedett, megvetve a gyalázatot, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy Ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne lankadjatok, és el ne csüggedjetek lelketekben!" (Zsid 12:1-3) Mózesről azt olvassuk, hogy "erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant." (Zsid 11:27b) Az Úr Jézus így szól önmagáról:

"A Fiú önmagától semmit sem tehet, csak
ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit Ő tesz,
azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon." (Jn 5:19b)


Ezért itt a felhívás mindannyiunk számára:
"Legyetek annakokáért követői az Istennek!" (Ef 5:1a)

Természetesen könnyű dolog mások hitetlenségéről beszélni, de vajon van-e nekünk hitünk? Isten Gyülekezetében csak mások szavait és tetteit követjük-e, vagy szilárdan tekintünk-e a "HIT FEJEDELMÉRE"? Megelégszünk-e részsikerekkel - akkor az ellenség hamarosan utolér minket -, vagy hagyjuk magunkat az Ő Szelleme által teljes győzelemre vezetni? Halljuk, amit Ő mond, hogy mi is azt mondjuk? Látjuk, amit Ő cselekszik, hogy mi is azt cselekedjük? Ebben a dologban igazán az apostolt kellene követnünk, aki így szól:
"Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára." (Fil 3:13-14)

"Ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét." (Jn 11:40b)

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!


Gazdag István életéről itt olvashatunk.

Gazdag István írásai, tanításaiJézus Krisztus él, és vár Téged is.

Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Ajánlott olvasmányok

Müller György: Tanács fiatal keresztyéneknek;
Bízzál az Úrban! és Müller György élete és naplója Pierson + Short írásában kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!

Google PageRank