HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


De mi a jelszó?
Tanács az összes kisgyermekes szülőnek


Volt egy 8 éves kisfiú, akit az utcán egy idegen férfi leszólított, hogy azonnal menjen vele, mert valami súlyos dolog történt, és a mamája megkérte, hogy hozza őt el. Erre fel a fiúcska megkérdezte, hogy mi a JELSZÓ!!! Az ember zavarba jött, és ezt kihasználva a fiúcska elszaladt. Lehet, hogy az életét mentette meg az, hogy a mamájával korábban egy ilyen esetre egy jelszót megbeszéltek. ILYEN EGYSZERŰ! Kérlek, adjátok tovább minden kisgyermekes szülőnek, hogy így gyermekeink nagyobb biztonságban lehessenek!Reinhard Bonnke: A tökéletes átadás


Hadd mondjak el most egy példázatot! Hívjuk hősünket Jánosnak. János egy nagy kétemeletes házban lakik, emeletenként öt-öt szobával. Egy nap udvarias kopogást hallott a bejárati ajtón. János kinyitotta, és lám, Jézus állt az ajtó előtt. "Ó, Jézus! Fáradj be, kérlek! - mondta János, a házam legszebb szobáját adom neked - az emeletit." Nos, Jézus úriember, így azt mondta: "Köszönöm."
Másnap reggel valaki erősen dörömbölt a bejárati ajtón. Mikor János kinyitotta, hát kit lát? A Sátánt.
"Nem, - kiáltja János, nem akarlak beengedni!"
De a Sátán azt mondta: "Már bent is vagyok!" - és próbálta benyomni az ajtót. Szörnyű kísértésekkel támadta. Éjfél körül János nagy nehezen kiszorította a Sátánt az otthonából. Akkor elgondolkodott: "Várjunk csak, Jézusnak a legszebb szobámat adtam, mégsem jött le segíteni!" Amikor ezt elpanaszolta Jézusnak, ő ezt mondta: "Nézd, tíz szobádból egyet adtál át nekem..."
János lerogyott a térdeire, és ezt válaszolta: "Látom már, hogy mi volt a hiba. Elnézést. Legyen fele-fele!" Jézus úriember, így elfogadta. Másnap megismétlődött az előző napi küzdelem. A Sátánnak valahogy sikerült bejutnia, és egész nap dúlt a küzdelem. János teljesen kimerült.
"Miért nem segítettél ma sem?"
Az Úr azt válaszolta: "Fiam, miért nem adod át nekem mind a tíz szobádat, és a helyett, hogy én vagyok nálad, te lennél nálam?" János összetört. Kihúzta a nadrágzsebéből a bejárati ajtó kulcsát, és átadta Jézusnak. Most már mindent átadott.
Másnap reggel, még hajnali szürkületkor, hallja ám János, hogy valaki olyan hangosan zörget a bejárati ajtón, hogy szinte belerendül a ház. Ijedten ugrott fel az ágyából, és sírva mondta: "Ó, megint az Ördög az!" Akkor hirtelen lépések zaját hallotta - ezúttal házon belülről.
Jézus ment a bejárati ajtóhoz teljes dicsőségében és hatalmában, kezében a kulccsal. Most már az ő feladata ajtót nyitni. Jánost roppantul izgatta a dolog kimenetele, így közvetlenül Jézus mögé állt, amikor az szélesre tárta a bejárati ajtót. Ki állt az ajtó előtt? A Sátán, természetesen. De mikor meglátta, hogy Jézus áll vele szemben, egyre mélyebbre hajolt, úgy makogta: "Bocsánat, eltévesztettem a házszámot!"
Sokan átadnak Jézusnak a tízből kilenc szobát, és a tizedik ajtajára kiírják: "Belépni tilos!" Ebben a szobában dédelgetik titkos bűneiket és élik a kettős életüket. Nem csoda, ha nem győztesek. Énekeld a szíved mélyéről, amint a híres ének szövege mondja: Jézusnak átadok mindent...átadok MINDENT, neked, Istenem és Megváltóm, átadok mindent. Áldjon az Úr!

A bűn természete

"A bűn helyes szemlélete a legjobb ellenszere annak az érzelmi, ceremoniális és formális keresztyénségnek, mely végigsöpört Anglián, mint egy árvíz, az utolsó 25 évben, és oly sok embert magával sodort. Belátom, hogy sok minden vonzó ebben a vallásosságban egy bizonyos fokig, mindaddig, amíg a lelkiismeret nem ébred öntudatra. Amikor azonban valónknak ez a csodálatos része, melyet lelkiismeretnek nevezünk, igazán felébred és élővé lesz, alig hiszem, hogy az érzelmi, ceremoniális keresztyénség teljesen kielégít minket.

Egy kisgyermeket könnyen lefoglalnak és elszórakoztatnak cifra játékok, babák és csörgők mindaddig, amíg nem éhes. Amikor azonban éhséget kezd érezni bensőjében, akkor semmi más nem elégíti már ki, csak az étel. Éppen így van ez az ember lelkével is. Zene, virágok, gyertyák, tömjén, zászlók, körmenet, gyönyörű öltözetek, gyóntatószékek és a római katolikus jellegű ember-készítette ceremóniák bizonyos körülmények között kedvesek neki. Ha viszont egyszer "felébred és feltámad a halálból", nem elégszik meg ezekkel a dolgokkal. Ünnepélyes csecsebecsékké válnak számára és időpocsékolássá. Egyszerre meglátja bűnét, és meg kell látnia Megváltóját.

Úgy érzi magát, mint aki halálos sebet kapott, és semmi nem elégíti ki őt, csak az áldott Orvos. Éhezik és szomjúhozik, nem akar semmi mást, mint az élet kenyerét. Talán merésznek látszom, de félelem nélkül megkockáztatom azt az állítást, hogy az elmúlt negyedszázad római katolikus kovász négyötöd részének nem lett volna növekedése, ha az angol népnek sokkal teljesebben és világosabban tanították volna a bűn természetét, gonoszságát és az ember bűnös voltát." (J.C. Ryle: Legyetek szentek! 34-35. oldal)Szilveszteri gondolatok


Január elsejétől el egészen az év végéig az ünnepnapokat nagyon különbözőképpen élik meg Isten gyermekei és a világ fiai. Mégis. Talán a legnagyobb vízválasztó a szilveszter eltöltésében mutatkozik meg: amíg a világ fiai féktelen tobzódásban, mulatozásban, ivászatban, petárdák és tűzijátékok fényénél búcsúzik az óévtől, addig Isten gyermekei hálával a szívükben köszönik meg mennyei Édesatyjuknak, hogy az év minden napján, annak minden órájában hordozta őket és egyedül csak az Ő kegyelme, hogy megérték az évvégét. Azok közül, akik tavaly ilyenkor még fékevesztett vidámsággal töltötték a szilvesztert, azok közül sokan, ebben az évben már átlépték azt a határt, ahonnan soha nincs visszatérés. Milyen lehetett az eszmélésük odaát, ott, abban a birodalomban, ahová egyáltalán nem készültek, amire soha nem volt idejük, amiben talán nem is hittek, de most visszavonhatatlan és örök valósággá vált a számukra.
"A Pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték." (Jel 20:14-15)Mi, akik ezekben az órákban számot vetünk a mögöttünk lévő évvel, most is készen várjuk Urunkat, mert az Ő eljövetele közel van, és Ő kérte, hogy "legyetek készen". Imáinkban vigyük az Úr elé azokat, akik még a tudatlanság idejét élik, de az Úr most is kopogtat szívük ajtaján. Bárcsak meghallanák ebben a tombolásban, hogy a világmindenség Teremtője odáig alázta Magát, hogy még Ő vár a bebocsátásra..., hogy eljusson a szívükig, hogy egyedül "az Úr kegyelme, hogy még nincsen végük". Mi is csak addig tehetjük ezt értük, míg tart a ma, a kegyelem idejének a napja."Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok,

és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod:
nem szeretem őket!" (Préd 12:1)MENNY és POKOL - Valós átélések


UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENETIsten magasztalása Krisztusért

"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Mert Őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az Ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett Neki, hogy megismertesse velünk az Ő akaratának titkát, amelyet kijelentett Őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy
a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is ami a Mennyben, és azt is ami, a Földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az Ő dicsőségének magasztalására." (Ef 1:3-14)


Zimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Gazdag István: Néhány élmény betegekkel

Engedelmesség az Úrnak ÁLLANDÓ ÖRÖM

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!