HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőDerek Prince: Hét lépés az ébredéshez 7.
Hogyan éljünk egy széteső világban?


Ez egy eredeti bibliatanulmány, Derek Prince tanítása. Az Úr megengedi az Ő népének, hogy eljusson a teljes tehetetlenség és a teljes ráhagyatkozás helyére. De amikor imánk ezen a felismerésen alapul, az Úr könyörülete győzedelmeskedik.

Vázlat I. A mai világunkat leíró szentírási helyek A. Korunk jellemzői: (Lukács 17,26-30) 1. Beszivárgás a Sátán királyságából (1Mózes 6,1-2). 2. Minden gondolat gonosz (1Mózes 6,5). 3. Tele erőszakkal (1Mózes 6,11).

4. Szexuális perverzió (1Mózes 6,12). 5. Nyilvánvaló agresszív homoszexualitás (1Mózes 19,1-11). 6. Anyagiasság (Lukács 17,27-28) B. Az emberi jellem megromlása (2Tim 3,1-5) 1. A romlás visszafordíthatatlan 2. A gyökérprobléma: az önszeretet a. A család széteséséhez vezet b. A társadalom összeomlásához vezet c. Anarchiához vezet d. Zsarnoksághoz vezet (antikrisztus).

C. Egyetlen egyedi jellemzője: Izrael helyreállítása (Jer 30,3, 24b). "Eljön az idő - így szól az ÚR -, amikor jóra fordítom népemnek, Izráelnek és Júdának a sorsát - mondja az ÚR -, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni." (Jer 30:3) "Nem szűnik az ÚR izzó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó napokban majd megértitek ezt." (Jer 30:24)JÉZUS FILM online magyarul LUKÁCS EVANGÉLIUM SZERINT
J.C. Ryle: SZENTEK LEGYETEK! 131-132. oldal

"Lényeges a kegyelemben való növekedésnél az, hogy éberek legyünk az élet mindennapi apró dolgaival kapcsolatos magatartásunkban. Indulatainkkal, beszédünkkel, az idővel való gazdálkodásunkkal törődnünk kell, ha fejlődni akarunk a szellemi életben. Az élet napokból, a nap órákból áll, és az óráknak minden kis eseménye is fontos és szükséges, hogy a keresztyén ember törődjön azzal. Ha egy fa romlani kezd a gyökerénél vagy törzsében, a baj a kis ágak legvégein is látható. "Aki nem törődik az apró dolgokkal, apránként fog elbukni" - mondja az író. Igaz ez a megállapítás. Csak vessenek meg mások, ha úgy tetszik nekik, és nevezzenek csak fontoskodónak és túl óvatosnak. Türelmesen járjuk utunkat, gondolva arra, hogy "egy tökéletes Istent szolgálunk", Urunkat kell követnünk a legkisebb dolgokban éppen úgy mint a nagyokban. "Fel kell vennünk a keresztet naponként." Keresztyénségünknek egyéniségünk minden ízét, porcikáját át kell járnia, meg kell szentelnie egész valónkat, mint ahogy a fa nedve a gallyakig és levelekig eljut."

PÉTER ELSŐ LEVELE 1:3-25
Isten magasztalása a hívők reménységéért


"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a Mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, Őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Szelleme, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a Mennyből küldött Szent Szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni.

SZENTEK LEGYETEK!

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel Ő a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy ahogy meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok!"
Ha pedig, mint Atyátokat hívjátok Őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta Őt a halottak közül, és dicsőséget adott Neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.
Tisztítsátok meg lelketeket a Szellem által az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó Igéje által.

'Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.' Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek." (1Pt 1:3-25)100. zsoltár /Hálaadó zsoltár/

"Ujjongjatok az Úr előtt az egész Földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten!
Ő alkotott minket, az övéi vagyunk:
az Ő népe és legelőjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete,
és hűsége nemzedékről nemzedékre."

"Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert Benne teremtetett minden a Mennyben és Földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. Ő a feje a Testnek, a Gyülekezetnek is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első." (Kolosse 1:12-18)

"Öltsétek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy Testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek Őáltala."(Kolosse 3:12-17)Kéklő tengernek partján dal itt!


Jézus Krisztus Pétertől kérdezi, hogy - szeretsz-e engem?
Most pedig tőled is megkérdezi: - szeretsz-e engem?
Jézus Krisztus mindenki felé közvetíti az Atya szeretetét.
"Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(János evangélium 3:16)BETLEHEMI ÜZENET
Te vagy nékem a gyönyörűség,
évezredek óta ringatott hűség,
akiért kínhalált halni érdemes,
akinek tekintete szelíd, alázatos és nemes.
Jászolban születtem, Betlehemben,
szeretsz-e engem?

Atyám házában telt el gyermekkorom,
az elveszett Paradicsomot néked visszahozom.
Hogy boldog lehess, mutatok sok csodát,
viselem éretted a töviskoronát,
a szeggel ütött lyukat a kezemben,
szeretsz-e engem?

Nem hagyom kihűlni soha csókodat,
visszaparancsolom a lángpallosú kérubokat.
Legyen ingyen való kegyelemből az áldás,
szívedben érlelt igazgyöngy a megváltás,
Salamon lilioma se viruljon szebben,
szeretsz-e engem?

Íme, ajtódnál állok és zörgetek,
jó pásztorként jó magot benned elvetek.
Hagyod-e, hogy a mag útszélre hulljon,
vagy semmirekellő tövisek közt megfúljon,
és elszáradjon nagyvilági kényelemben,
szeretsz-e engem?

Legyél nékem örök gyönyörűség,
soha el nem múló, megszentelt hűség,
akiért visszatérni a Mennyből érdemes,
akinek jelleme szelíd, alázatos és nemes,
mert újjászületett az én Istenemben,
szeretsz-e engem?"Abból ismerjük a szeretet, hogy Ő (JÉZUS KRISZTUS) az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért." (1Jn 3:16)
"Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy JÉZUS az ISTEN FIA?...Isten örök életet adott nekünk, és ez az ÉLET az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az ÉLET; akiben nincs meg Isten Fia, az ÉLET sincs meg abban." (1Jn 5:3-5;11b-12)
"Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból ... hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." (Lukács 1:78-79b)
"Dicsőség a magasságban Istennek,
és a Földön békesség,
és az emberekhez jóakarat." (Lukács evangélium 2:14)

A páskabárány elrendelése a 2Móz 12:1-14-benMIT TETT ÉRTÜNK JÉZUS KRISZTUS A GOLGOTÁN?
Túrmezei Erzsébet: FELTÁMADT! Jézus megjelenik tanítványainak.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.comÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!