HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé Fülöp Irma: ÁLLANDÓ ÖRÖM

"Vajon tudnál-e örömmel a karácsonyi ünnepek elé nézni, ha egy fillér sem volna a zsebedben, még otthonod sem lenne, és egyetlen ajándékot sem tudnál beszerezni kisgyermekednek?" - kérdezem hallgatóimat néha. S van, aki azt mondja, hogy tudna. De legtöbben azt mondják, hogy nem. Mire bevallom, hogy "én már örültem ilyen körülmények között. Ugyanis 1956 decemberében egy amerikai menekült táborban töltöttem a karácsony táji napokat." - folytatom. "S emlékszem, hogy amint föl-alá járkáltam a barakkokban, és csodáltam az amerikai katonák által számunkra felrakott díszeket. Arra gondoltam, hogy pénzem, otthonom, és gyermekem részére ajándékom ugyan nincs, de ennek ellenére ez az életem legboldogabb karácsonya!


BETLEHEM
JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK HELYE

Miért? Mert ezen a karácsonyon vagyok életemben először testileg és lelkileg szabad. Testileg azért, mert életemben először töltöm az ünnepeket üldözés mentesen. Szülőhazámban ugyanis - mivel édesapám zsidó vallásból tért az Úr Jézushoz, és utána mindjárt lelkesen prédikált - a zsidóüldözéstől kezdve a keresztyénüldözésig többféle üldöztetést éltem át. S ennek itt vége lesz. Lelkileg meg azért, mert ez év februárjában történt, hogy egy hölgy segítségével szívembe hívtam az Úr Jézust, s bocsánatot kértem Tőle bűneimre. Mire Ő szívembe költözött, megbocsájtott, és egy mennyei hellyel is megajándékozott. Ezzel megszünt halálfélelmem, s lelki szabadságot is nyertem." - magyarázom."Tudniillik a tudat, hogy bűneim meg vannak bocsájtva, hogy nem kell félnem a haláltól, mert van biztosított helyem a Mennyekben, s, hogy Jézus - az Ő saját Szent Szelleme által - a szívemben él, és belülről segít dicsőségére élnem; olyan öröm, amelynél nagyobbat karácsony táján pénzzel, házzal, meg ajándékkal sem érezhettem volna. Ugyanis ez az öröm egy tartós öröm. Olyan, amely akkor is jelen van, amikor a próbák súlya alatt görnyedezem, s zokogok a fájdalomtól. Vagyis ez az öröm - mondom záradékul - egy körülményektől független, állandó öröm." De hisz nem én vagyok az egyetlen, aki kedvezőtlen körülmények között is örült már.A Bibliában többekről olvasunk. Habakuk próféta például arról írt, hogy nincstelenség közepette is lesz öröme, mert Isten támogatja. "Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem." (Habakuk 3:17-19)Az apostolok meg örültek, amikor Krisztusról szóló bizonyságtételükért bebörtönözték majd erősen megfenyítve és megverve engedték csak el őket. "Ők pedig örömmel távoztak a nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az Ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként." - olvassuk az ApCsel 5:41-42-ben.
Pál apostol meg többféle szenvedései ellenére való örömről tett bizonyságot, amikor így szólt: "Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, ... mint halálra váltak, és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden." (2 Kor 6:4; 9b-10)S, hogy a nyomorúság közötti öröm milyen valóság volt Pál életében azt bizonyítja a Filippi városában történt esemény. Ott ugyanis, amikor Szilásszal együtt evangélizáltak, megszabadított egy jövendőmondó szellemtől gyötőrt leányt. Mire "a sokaság rájuk támadt. Az előljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta." (ApCsel 16:16-24)S mit tettek ők? Önsajnálatba merültek? Szidták az üldözőket? Vádolták Istent, hogy miért enged ennyi nyomort rájuk, amikor Őt szolgálják? Nem! Az ApCsel 16:25 szerint minden sebük, kínjuk, kalodájuk és nyomoruk ellenére: "Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent." Vagyis örültek az Úrban. Hát lehet örülni a nincstelenség, hontalanság, üldöztetés, ütés-verés, és fájdalmak közepette is? A válasz: Igen lehet! De nem akárki képes rá. Hát lehet örülni a nincstelenség, hontalanság, üldöztetés, ütés-verés, és fájdalmak közepette is? A válasz: Igen lehet! De nem akárki képes rá.Akkor ki tud örülni a bajban?

Csak az, aki már szívébe hívta az Úr Jézust, bűnbocsánatot kért és nyert tőle, és így ajándékba egy mennyei helyhez jutott, s egyben teljesen kiszolgáltatta magát az Úr számára.
Figyelem! Viszont ebből a sorrendből valamit is kihagyva nincs maradandó öröm! Ezért ismétlem: Csak, aki (1) szívébe hívta az Úr Jézust, (2) bűnbocsánatot kért és nyert tőle, és ajándékba egy mennyei helyhez jutott, s egyben (3) teljesen kiszolgáltatta magát Ura számára; az tud örülni a bajban.Miért?

Mert az ilyen személyben elolthatatlanul ég a bűnbocsánat és az üdvösség feletti öröm lángja. Azonkívűl, mert a benne élő Krisztus Lelke (Szelleme) még gyümölcsét is megtermi benne, amelynek egyik fürtje az öröm.
"A Szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás." (Galata 5:22a)
Meg azért is, mert tudja, hogy Ura a legnagyobb nehézségből is áldást hoz ki számára. "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál." (Róm 8:28a)
Egyszer itt a Földön mindennek vége lesz, és akkor örökös örömben fog élni Jézussal a Mennyekben.
"És láttam új Eget és új Földet, mert az első Ég és az első Föld elmúlt, és a tenger sincs többé.
És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a Mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől:
Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük: letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta:
"Íme, újjáteremtek mindent!" És így szólt: Írd meg, mert ezek az Igék megbízhatóak és igazak!" (Jelenések 21:1-5)
De vajon van-e ilyen örömöd? Vagy elkedvetlenedsz, esetleg vádolsz és támadsz a bajban? Ha van, akkor tudod, hogy milyen értékes ez a drága, maradandó, mély, belső öröm és dicsőítheted érte Istent.
Ha viszont még nincs, akkor könyörgöm hívd szívedbe a Megváltó Úr Jézust most! Kérj tőle bűnbocsánatot, s szolgáltasd ki magad teljesen számára. Akkor Ő Szent Lelke/Szelleme által azonnal szívedbe költözik; megbocsátja bűneidet; ad egy mennyei helyet; s elfoglalja életed trónját. Mire benned is megterem a bűnbocsánat, az örök élet, és Krisztus benned levő Szent Lelke/Szelleme általi öröme. S csodálattal fogod tapasztalni, hogy ez az öröm hogyan támogat és működik benned és általad a legnagyobb nyomorok közepette!

Isten áldjon meg gazdagon!"Aki győz, örökölni fogja mindezt,
és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

De a gyáváknak és hitetleneknek,
az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak,
a varázslóknak és bálványimádóknak,
és minden hazugnak meglesz az osztályrésze
a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál."

(Jelenések 21:7-8)Adj új szívet nekem én Istenem, Tiszta szívet teremts énbennem!
Kérlek, ne vess el a Te orcád ettől, És Szent Szellemedben adj új erőt,
Ó, hozd vissza még a váltság örömét, És Te tisztítsd meg egész életem!

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


CONSTANT JOY BY IRMA F. MATRAIÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!