HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

LÁTHATÓK ÉS LÁTHATATLANOK

"Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2Kor 4:17-18) Ha csak a testünk romló állapotára nézünk, akkor nem kerülhetjük el a csüggedést. Inkább arra gondoljunk, hogy Jézus hű követőinek halandó testét a magáéhoz teszi majd hasonlóvá! Ebben a világban változások és változtatások vannak. Személyünk hitelesítéséhez személyi igazolvány kell. Ennek a kinézete változik az ábrázatunkkal együtt. Bankkártya, PIN-kód nélkül már nem tudnánk létezni. Pedig ezek régen nem voltak. Legyünk hálásak, hogy van egy változhatatlan, biztos pont az életünkben: Jézus Krisztusba mint örökkévalóba vetett hitünk. Hogy lehet a láthatatlanokra néznünk, ha egyszer nem látjuk azokat? Erre mondja Igénk, hogy "hitben járunk, nem látásban." (2Kor 5:7b) Dicsérjük az Örökkévalót, mert benne "nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása." (Jak 1:17b) "Nem láthat bár e földi szem, Jézus, tiéd vagyok, Bár arcod felhő rejti el, Mégis felém ragyog." (BGyÉ 316) Életünk során többször kell döntenünk úgy, hogy nem tudjuk, mi lesz annak a következménye. Ilyenkor az Úrtól kérjünk bölcsességet a helyes döntésünk meghozatalához! Ha rosszul döntenénk is, a mi Urunk segít rendbe hozni a hibánkat. /Majnár Zsolt/
AZ ÚR BOSSZANTÁSA

"Ez az az Ige, amely Jeremiáshoz szólt mindazokról a júdaiakról, akik Egyiptomba költöztek, és Migdólban, Tahpanhészban, Nófban és Patrósz földjén laktak: Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Láttátok, milyen sok veszedelmet hoztam Jeruzsálemre és Júda minden városára. Azok most mind romban állnak és lakatlanok. Azért van ez, mert gonoszságukkal bosszantottak engem, amikor tömjénezni jártak, és más isteneket tiszteltek, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem őseitek. Pedig elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és megmondtam, hogy ne kövessetek el olyan utálatos dolgot, amit gyűlölök! De nem hallgattak és nem figyeltek rájuk, nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek tömjéneztek. Ezért áradt ki lángoló haragom, és lángolt Júda városaiban meg Jeruzsálem utcáin, úgyhogy rommá és pusztává lettek. Így van ez ma is. Ezért most így szól az ÚR, a Seregek Istene, Izráel Istene: Miért követtek el ilyen nagy gonoszságot a magatok kárára, amely miatt kiirtanak Júdában férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, és még maradékotokat sem hagyják meg?! Hiszen bosszantotok engem kezetek csinálmányaival, és más isteneknek tömjéneztek Egyiptomban, ahová jöttetek, hogy itt lakjatok mint jövevények. Emiatt kiirtanak benneteket, átkozottak és gyalázatosak lesztek a föld valamennyi népe között. Talán elfelejtettétek őseitek gonoszságát, Júda királyainak és feleségeiknek gonoszságát, a magatok és feleségeitek gonoszságát, amelyet Júdában és Jeruzsálem utcáin követtek el? Nem alázkodtak meg a mai napig sem, nem féltek, és nem éltek törvényem és rendelkezéseim szerint, amelyeket nektek és őseiteknek adtam." (Jer 44:1-10) Hogyan lehet Istent bosszantani? Ez egy érdekes kérdés. Az olvasott Igénk szerint lehetséges Istent bosszantani, felingerelni. Velünk is megtörténhet, vagy csak Izráel népével? "Amikor tömjénezni jártak, és más isteneket tiszteltek, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem őseitek." (3. v.) Sajnos megtörténhet, attól függetlenül, hogy mi nem tömjénezünk. Elég az, ha életünkben bármit is bálványként tisztelünk, és jobban szeretjük életünket vele (azzal) tölteni; több időt szánunk rá, mint Urunkkal töltünk csendességben. Az, aki szemet huny a gonoszság fölött, éppen olyan bűnös, mint aki elköveti azt, és bosszantja az Istent. Mert nem úgy tisztelte, ahogyan Ő azt megparancsolta: "Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20:3) A szent helyen aranyborjú, bálványimádás, tömjénezés állt, amiért haragudott az Úr. Istennek igazságot kell gyakorolnia. Aki eddig védte Izráel népét minden rossz hatástól, most leveszi róluk védelmező kezét. Ez velünk is megtörténhet, ha elhagyjuk Őt. Azonban Ő mindig küld szolgákat, hogy figyelmeztessenek rossz útjainkra, és segítsenek a visszatérésben. Kérdés az, hogy hallgatunk-e és figyelünk-e rájuk. A döntés mindig a mi kezünkben van. /M.Zs./
KITARTOTT, MINT AKI LÁTJA

"Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant." (Zsid 11:27) "A hit látja a láthatatlant. Elhiszi a hihetetlent, és eléri a lehetetlent." (John Greenleaf Whittier) "Hit által hagyta el..." Mit hagyott el Mózes, amire oda kell figyelnünk? Nem vállalta fel azt az életmódot, amelyet honfitársai megcselekedtek. Legyen ez számunkra bátorítás, mi is lemondhatunk rossz szokásainkról. Persze mi a rossz szokás? Mózes "nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett." (26. v.) Rossz szokássá válhat a világi életmóddal való megalkuvás, és a Krisztusról szóló bizonyságtétel elmaradása. Vállaljuk fel bátran hitünket embertársaink előtt! Tartsunk ki az imádságban, képviseljük az igazságot és mindazt, amit az Úr szívünkre helyez! Akkor is tegyük ezt, ha mindenki mást mond a munkahelyen vagy az iskolában! Lehet, hogy többen feladják a harcot körülöttünk, de mi legyünk kitartóak a bátorításban és a vigasztalásban! Legyünk kitartóak Isten Igéje tanulmányozásában! A görög erénytanban az állhatatosság a kitartással együtt az egyik feltétele a férfiasságnak. Legyünk tehát mi is türelemmel, erősítsük meg a szívünket, mert az Úr eljövetele közel van, és meglátjuk majd Őt, aki most láthatatlan. /M.Zs./
A JÓRA TÖREKEDJETEK!

"A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene." (Ámósz 5:14-15)
A Krisztus nélkül élő emberek közösségében azt tanulhatjuk, hogyan kell haragudni, gyűlölni és meg nem bocsátani. Lehet rosszakarat a szívünkben, amely egy ördögi körként nehezedik ránk. Végtelen ciklus, amelyet csak mi állíthatunk meg Jézus segítségével. Ne engedjünk a "szemet szemért" elvének! Minden rossz kapcsolatból csak a megbocsátás és az elengedés jelenthet kiutat. Kerüljük a "rosszmájúságot", és vállaljuk a rossz döntéseinkkel együtt járó következményeket! Ne féljünk, ha kiderül az igazság! "Oly nehéz most jónak lenni. El se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni. De nem ígérem, hogy jó leszek. Az az egy fontos: legyetek jók most. Már nem kell túl sok a holnaphoz. Legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít." (Részlet egy olasz gyermekfilm dalszövegéből.) Jónak lenni vagy jót cselekedni csak őszinte szívből lehet. Természetünk szerint nem vagyunk erre képesek, csak Isten közbenjárásával. Kerüljük a rossz társaságot, és keressük azt, hogyan tudnánk jót tenni másokkal szeretetből! Ne várjunk arra a közmondásra, hogy "jó tett helyébe jót várj", hanem önként, önzetlenül keressük a jó cselekvésének a lehetőségét, és akkor Urunk megjutalmaz bennünket. /M.Zs./
AZ ÚR ANGYALA ŐRT ÁLL

"Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket." (Zsolt 34:8) Az Úr angyala nem biztonsági őrként jön, hanem Isten küldötteként érkezik hozzánk. Hogy tud nekünk segíteni egy angyal? Ők szolgáló lelkek, akiket Isten küld a mi szolgálatunkra. /Zsid 1:14/ Amikor kocsival utazunk, megfogja a kormányt; ha kerékpárral, a kezünket, és így megóv a balesettől. "Figyeljük meg a megfogalmazást: az Úr angyala nemcsak futó látogatásokat tesz nálunk, hanem őrt áll mellettünk. Az ég angyalainak főhadiszállása ott van, ahol Istenben igazán bízó emberek élnek." (C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza) Amikor katona voltam, őrtoronyban kellett őrt állnom a nem létező ellenség megfigyelésére. Istenünk nem titkos kamerával figyeltet bennünket, hanem angyalaival. Láthatatlanul mindig rendelkezésére álltak Jézusnak. /Mt 26:53/ Teszik ezt velünk is, hogy nekünk segítsenek. "Éjjel, nappal angyal szeme vigyáz rám. A nap lemegy nyugaton... Eltölt teljes nyugalom. Angyal szeme vigyáz rám." (DN2 58) Így Istenre bízhatjuk életünket. /M.Zs./

ISTEN IGAZSÁGOS"Így szólt hozzám az ÚR Igéje: Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?! Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izráelben Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él: nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izráel házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az ilyen ember igaz, ő élni fog! - így szól az én Uram, az ÚR." (Ez 18:1-9) Milyen jó tudni, hogy az Isten szava mindenről szól. Jelen esetben házastársi, munkahelyi, baráti és gyülekezeti életünkről. Röviden a hűségről. Be kell látnunk, hogy sok mindenért felelősek vagyunk, és nem szabad a felelősség elől elbujdosnunk. Lehet, hogy ez könnyebb lenne, de nem éri meg. Örüljünk a ránk szabott felelősségnek, és magunkra nézve vegyük kötelezőnek! "A jogi felelősség fogalma: A felelősség helytállási kötelezettség mindazért, amit teszünk vagy elmulasztunk megtenni." (BME jogi jegyzetek) Nos, ilyen felelősséggel vállaltuk a keresztyén életet? Életünkben Isten tölti be jogalkotó szerepét. Ne akarjuk hívő életünk felelősségét áthárítani bárkire is! Ezékiel szerint az igaz ember nem vállal közösséget azokkal, akik bűnös tetteket visznek véghez. Vigyáz a házastársi hűségére. Felelős a pénzügyeiben, ha munkahelyén vezető tisztséget tölt be, gondja van beosztottjai bérére. Meglátja a rászorulót, és lehetősége szerint segít neki. A Biblia tanítása szerint él. Beszédünket és tetteinket felelősségteljesen, Isten szerinti igaz és becsületes módon éljük meg!
"Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki mmegkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat." (2Kor 5:10) /Majnár Zsolt/

NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK!"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem." (Jn 14:1) Sok embert nyugtalanság vesz körül a jövőt illetőleg. Mi lesz velem holnap? Miből fogok megélni? Meggyógyulok a betegségemből? Le tudok majd vizsgázni? Házasság előtt: milyen párt válasszak magamnak? Vagy maradjak szingli? Mi lesz gyermekeimmel és/vagy unokáimmal, ha én beteg leszek vagy meghalok? Miből tudnak majd megélni? Mi lesz a halál után? Fogok üdvözülni, vagy nincs is élet a halál után? Ki mondja meg ezekre a választ? Jézus válasza: "Ne nyugtalankodjatok!" Ha Jézusra bízzuk életünk minden kérdését, ő megóv a stresszes életviteltől. Hallunk arról, hogy a nyugtalanság ellen jó a relaxáció, a gyógynövények, keleti gyógymódok stb. Ezek csak ideiglenes megoldások. Az igazi megoldást Jézus adja, ha rábízzuk életünket és benne jövőnket. Bátorítson most erre Urunk!
"Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." (Mt 6:34)
Ezért lehet most imádkozni, hogy ezt mindig el tudjuk hinni. Szívünk nyugtalan állapotára nem igaz a következő mondat: Probléma esetén kérdezze meg gyógyszerészét vagy kezelőorvosát! Jézus Krisztus a mi Gyógyítónk lelkünk békétlenségére. Bízzuk rá minden gondunkat! /M.Zs./

EZEKET TEGYÉTEK!"Mert ezt mondja a Seregek URa: Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek megharagítottak engem - így szól a Seregek URa -, és azt nem bántam meg, most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek! Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban! Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gyűlölöm én - így szól az ÚR. " (Zak 8:14-17) Isten elhatározását senki se változtathatja meg. Ha tetteinkkel kihívjuk azt a döntését, hogy bennünket büntetni akar, annak mi vagyunk az okai. Ha megváltoztatja az előbbi döntését, akkor irgalmat gyakorol felénk. Tőlünk függ, hogy mikor hogy dönt rólunk. "A rossz szándékkal mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság!" (kínai közmondás) Isten mindig igazmondást, őszinteséget vár tőlünk. Keressük azt, hogyan tudunk egymásnak segíteni és egymással jót tenni! Öröm legyen mindig ezt megcselekedni! A családi életben ez nélkülözhetetlen. Felelősséggel olvassuk a Bibliát, és hallgassuk az igehirdetést! "Úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről." (1Kor 2:2)
Pál apostol őszintén vall érzelmeiről. Nem bánjuk meg, ha érte hozzuk meg a döntéseinket. Sok jót teszek veled - ebben az ígéretben megtaláljuk az Úr valamennyi kegyelmes ígéretének összefoglalását. Ad egy sikeres vizsgát vagy egy gyógyulást. Azt mondta Isten Jákóbnak: "Térj vissza... és én jót teszek veled!" (1Móz 32:10b) Ha mi megtesszük, amit Isten kér tőlünk, gazdagon megjutalmaz. Mert Ő úgy dönt, hogy jót tesz velünk. Mi sem bánjuk meg, ha mellette döntünk. /M.Zs./

NEM HATALOMMAL ÉS NEM ERŐSZAKKAL"Erre ő így szólt hozzám: Az Úr Igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Szellememmel! - mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4:6) Sok helyen azzal találkozunk, hogy nem lehet előbbre jutni az élet területén, csak erőszakkal és a "kéz kezet mos" elv alapján. Erről szól a média is.
"Ne a televízió nevelje fel a gyereket!Bár sok laikus nem hiszi, mégis számos kutatás igazolja, hogy a televízióban látott agresszió nagy mértékben növeli a gyermek agresszivitását, illetve szorongását." (Blog a pszichológia érdekes területeiről.) Terjednek az agresszív számítógépes játékok, melyek rossz hatással vannak mindenkire. Mit tegyünk, ha ebben a kérdésben érintettek vagyunk? Az Úr Igéje azt mondja, lehet másként is folytatni az életünk dolgait. A Szent Szellem irányításával tudjuk kezelni az erőszakos dolgokat, és tudunk felülemelkedni a rossz emberi érzelmeken. "Mondj nemet az erőszakra!" - hirdetik némelyek. Az emberi hatalom, a ragyogás mindenkit megtéveszthet és rossz irányba befolyásolhat. Ebben a kérdésben is vezessen a Szent Szellem bennünket alázatban és önmegtagadásban!
A Bibliában azt mondja Jézus: "Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszíti az életét énértem, megtalálja." (Mt 16:25) /M.Zs./

NE VÉTKEZZETEK!"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is." (1Jn 2:1-2) "Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.(...) hanem teljetek meg Szellemmel!" (Ef 5:15-16,18b) Minden időt ki kell használnunk a bűn elkerülésére. Ehhez legyünk folyamatosan a Szent Szellem irányítása, vezetése és betöltése alatt! Úgy olvassuk a Károli-fordításban: "teljesedjetek be Szentlélekkel". Amikor a Szent Szellem (Szentlélek) betöltötte a tanítványokat, annak jele nemcsak a nyelveken szólás volt. Pál gondolataiban is az szerepel, ha beteljesednek Szent Szellemmel, nem élnek helyettesítő szerek alkalmazásával, hanem bölcsen kihasználva az időt egymás felé és mindenki más felé szolgálnak. Egymás felé zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel; mások felé pedig a Szent Szellemtől kapott bátor bizonyságtétellel. Amikor nem figyelünk a Szent Szellem szavára, a magunk útján járunk és vétkezhetünk. Ekkor nem tölt be a Szent Szellem, és nem érezzük Isten közelségét. Az ő kegyelme, ha vétkeinket megbánva Jézus Krisztus keresztjéhez hozzuk, és kérjük az ő bocsánatát. Mivel ő az engesztelő áldozat bűneinkért, kész a megbocsátásra. Adjunk hálát neki, hogy lehetőséget ad nekünk a bűnrendezésre az Ő vére által! /M.Zs./

A VÉR OLTALMA ALATT"Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az edényben levő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján." ( 2Móz 12:22) Vasárnap délelőtti elmélkedésünket azzal kezdtük, hogy bizonyosak vagyunk-e az üdvösségünk felől. Most pedig arról szóljunk, hogy csak Jézus vére által juthatunk oda! Úgy, amint Mózes a levágott bárány vérével megérintette a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Ez a vér volt a bent tartózkodók védelme és megmenekülésük garanciája. Jézus vére az az ár, mely igazolja biztos helyünket a Mennyben. Egy köteg izsópot belemártottak az edényben levő vérbe, és elvégezték a megmenekülésüket szolgáló pecsét megjelölését a megfelelő helyen. Jézus halálánál is hasonlóan történt. "Volt egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: 'Elvégeztetett!' És fejét lehajtva kilehelte a lelkét." (Jn 19:29-30) Jézus vérének értünk történő áldozata számunkra az út a Mennybe és a bűnbocsánathoz. Holnap sok helyen úrvacsora lesz. Készüljünk a következő énekkel most arra: "A Bárány vére megtisztít, A Jézus sebe meggyógyít, A Megváltó megszabadít és mindent újjátesz, Újjátesz, újjátesz! A Megváltó megszabadít és mindent újjátesz!" (DN1 34) /M.Zs./

AMIT AZ ÚR UTÁL

"Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember." (Péld 6:16-19) Katolikus fordítás szerint ez hét szörnyűség. Mi van bennünk, amikor foggal-körömmel ragaszkodunk a saját igazunkhoz, és nem érdekel, kit bántunk meg azzal? Valaki mondta: te dobbal-vonóval húzod az igát, megéri? Többen elesnek, elhagyják az Istent és szeretteiket. Ki van bennünk, amikor nem érdekel, kit bántunk meg tetteinkkel, viselkedésünkkel? Kinek engedünk teret életünkben, hogy működjön: énünknek, sötét erőnek vagy a Szentléleknek? Szabad-e hazudni? Teszi fel a kérdést egy ateista honlap. "Utálatosok az Úrnál a csalárd beszédek;" (Péld 12:21a - Károli) és "Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába;" (1Kir 22,23a - Károli). Van ellentmondás a két igehely között? Nincs, hiszen kiegészítik egymást. Nyilvánvaló, hogy a nagyravágyás, a gonosz gondolatok forralása, a hazugság, gyilkosság, a széthúzás, viszály Isten előtt utálatos, azaz kerülendő. Utálatos még előtte a jóslás, szellemidézés, halottaktól tudakozódás, okkultizmus, babonaság stb. "Van-e bocsánat arra, amire Isten sokszor mondja az Igében, hogy utálatos előtte? Jézus szavait ismerve bátran azt mondhatjuk: Van! Van szabadulás, már csak azért is, mert Ő azért jött, hogy kiszabadítson minket ennek az ellenségnek a markából.\" (Cseri Kálmán) /M.Zs./

MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED dal

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
(János evangélium 8:36)

Dicsőség és hála az Úrnak!

Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés
és a varázslás témakörében?


Tehát ne legyenek olyan személyek az emberek között, akik igénybe veszik a jósnők, az ilyen tevékenységet folytatók szolgáltatásait! A Bibliában nagyon határozott tiltásokat találunk ezzel a témakörrel kapcsolatban. Olvasd el a BIBLIÁT! Imádkozz Istenhez, hogy szabadítson meg a megkötözöttségedből! A BIBLIA szerint tilos jósnőhöz menni, és kapcsolatba kerülni meghaltak szellemeivel. Ezt nevezik szellemidézésnek. (S.I.)

Démonok tulajdonságai a Biblia alapján
Reikis Viki Bűnbánat Betegségek, ufók


A kereszt szükséges volta HARMADNAPON FELTÁMADOTT!
Jézus Krisztus a Győztes, Szabadító, Gyógyító, Megváltó.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Hipnotizőr természetgyógyászVAN KIÚT minden megkötözöttségből!

"JÉZUS ÍGY VÁLASZOLT:
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet..."
(BIBLIA Jn 14:6)

Szabadulások hiteles története
REHABILITÁCIÓS OTTHONOK ITT


Egy a szükséges dolog

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.