HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőJézus élete Lukács evangéliuma szerint HU szinkron
Ferenczi Gyuláné: Nem mondta


Nem mondta, hogy nem lesznek könnyeid,
nem mondta, hogy elkerül a bánat;
nem mondta, hogy nem ér veszteség,
nem szabott gátat a magánynak.

De azt igen, hogy a bajban megsegít,
hogy szenvedésed fordítja javadra,
hogy letörli fájó könnyeid,
és sohasem hagy magadra.

Nem ígérte, hogy nem lesz zord idő,
hogy nem jönnek viharos szelek,
de azt igen, hogy veled megy az úton,
megtart, a célba biztosan vezet.Áldott, szép Virágvasárnapot kívánunk!


Virágvasárnapnak gyönyörű hajnalán,
Uram hozzád száll hálaadó imám!
Köszönöm, hogy Te jönni akarsz újra,
Felemelve tekintetem a golgotai útra,
Hogy megértsem, mindezt értem teszed,
Súlyos keresztedet vállaidra értem veszed,
S én aki ma örvendezve kiáltok hozsannát,
Holnap már bűneimmel szögezlek át!
És te ezt jól tudod drága Messiásom,
Mégsem fordulsz vissza a jeruzsálemi úton!Arcodon mosollyal jössz, szívedben fájdalommal,
Magaddal nem törődve csak az én bajommal!
Mert tudod, hogy ha ezt meg nem teszed,
Én menthetetlenül örökre elveszek!
Nem érek én ennyit, vagy talán mégis?
Tenéked Jézusom kedves vagyok én is?
Bűntől terhelt lelkem megér neked annyit,
Hogy felvállald érte a Golgota fájdalmait?
Nem tudom Uram, érek én ennyit,
Amikor naponta megszegem Atyám parancsait?
Soha meg nem köszönöm, amit értem teszel,
S te megváltásom tudatától mégis boldog leszel?
Hogy miért vagyok ily kedves neked fel nem foghatom,
De te jobban tudod nálam drága Jézusom!
Jöjj hát Uram életembe a nyílt kapukon át,
S én bűnös szívem örömével kiáltok hozsannát!
Válts meg engem bűneimből és moss tisztára véreddel,
S én szolgállak majd boldogan a tőled kapott élettel! Ámen!
(Varga Szilárd Csaba)Hívlak, Uram, várlak, Uram. Benned bízom, benned reménykedem.
Mike Sámuel Magára vette szennyes ruhámat dala


Magára vette szennyes ruhámat, Így békíté meg Istent, Atyámat.
Kín, mely őt érte, nékem volt szánva. De Ő felvitte a Golgotára.
Szerelmes szíve szakadt meg értem, Hogy eltörölje mind, mind a vétkem.
Jézus, Te drága, mit adjak Néked? Összetört szívem hozom Elébed.Zimányi Alajos: A GOLGOTÁRA /Lk 23:26-31/


Tegnap ami történt vele, érettünk azt elviselte.
Az arca is elárulja, kínzással telt az éjszaka.
Felfelé a Golgotára, a fájdalmát alig bírja.
Ráemelik a keresztet. Lökdösik, hogy ne álljon meg.
Egész teste elcsigázva, maga mellé engem várna.
Jeruzsálem sorsa miatt a szeméből könnyek hullnak.
Jól tudja, hogy nemsokára romjait az eső mossa.
Lelkére a kínok helyett üdvösségünk nehezedett.
A keresztet alig bírja, Círénei átvállalja.
Jézus körül sok-sok ember, bukdácsolva mennie kell.
Korbács ütés csattan rajta, önmagát is alig bírja.
Jézus keze földet éri, fejét felém felemeli.
A szemével engem keres, szinte hallom, te csak kövess.
Asszony csapat jajgatása az Ő vesztét visszhangozza.
Az út végét alig várja, ha lehetne már megállna.
Kétfelől is felkarolják, hogy elérje a Golgotát.
Látja Jézus már előre, áll a Fiú szent keresztje.
Felfelé a Golgotára, maga mellé engem várna.Jézus Krisztus mit tett értünk a Golgotán?


Gondolkoztál-e már azon, hogy szeret az Atya téged,
amikor szerelmes Fiát kész volt feláldozni érted?
Vagy azon, hogy az Úr Jézus mennyit szenvedett,
hogy ne halál, hanem élet lehessen az osztályrészed?

Nehéz golgotai útján, hányszor kísérted el Őt?
Hányszor könnyeztél már fájón azon, amit érted Ő tett?
Láttad Őt imádkozni a Gecsemáné kertben?
Mint hullott a vérveríték homlokáról nagy cseppekben?

Láttad, milyen csendesen tűrt, amikor ostor szántott a hátán,
amikor a vérpatakok végigfolytak a hátán?
Azt, hogy milyen megadással küzdötte érted a harcot,
a töviskoronát fején, a vállain a gúnyt és a gyalázatot?Láttad, a nehéz keresztet vérző vállára, hogy vette?
Sok vérveszteség miatt alatta, hogy esett össze?
Amikor a nagy kalapács rácsattant a szeg fejére,
szent kezéből szerte hullott drága Vére?

Ott volt az én bűnöm és a tiéd.
Mindenkitől elhagyatva ott függött ég és föld között.
Bűneinket elvállalta, azt magára vette.
Azért volt hát, hogy az Atya Szent Fiát már nem nézhette.

Felkiált Ő, aki sohasem vétkezett:
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet!"
Hiszen a Föld is megindult, a kárpit is meghasadt.
A te szíved még mindig hideg?

A te lelked nem akarja tudni, Jézus érted mit tett?
Ne hallgass az emberekre, kik azt mondják: Ne nézz arra!
Szíved melegével nézzél fel a szent keresztre!
Meglátod azt, hogy vonaglik drága teste.


De meglátod saját bűneidet, amikor ezt felismered,
bűnbánó könnyed megered.
Ne ijedj meg, ne fuss majd el, ha könnyed hull, lábad reszket,
Felzokogva, reménykedve gyere a szent kereszthez!

Megpattan a drága szent ér. Kihullik a drága szent Vér.
Ahol a drága Vérből rádhull majd a bűntörlő Vér.
Bűneidet mind elmossa. Fehér ruhába öltöztet.
A bűneid vérpirosak, a hónál is fehérebbek lesznek.Szentlelkét, szerelmét fogja neked adni,
és kész téged örököstársává fogadni.
S akkor majd meglátod, hogy örök Atyád az Isten.
Ámen.

KRISZTUST a középpontba! A Kiszolgáló-király / Szívbunker
"Mert az a jó, ha kegyelemmel erősíttetik meg a szív" (Zsid 13:9a)
"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje." (1Kor 1:18)
Jézus Krisztusról így prófétált Ézsaiás Kr.e. 8. században:


"Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei által gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr Őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a BÁRÁNY, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, Ő sem nyitotta ki száját." (Ézsaiás 53:3-7)A GOLGOTA FELÉ

Hitetlen, kemény szívek, gúnykacaj, metsző és hideg,
vad átok zúg völgyön, hegyen,
kísérik drága Mesterem a Golgota felé.
Közéjük álltam egykor én, nem vett körül még semmi fény,
és én a sötét, a fénytelen,
kísértem drága Mesterem a Golgota felé.

Kacagja Őt a sokaság.
Hol itt a hit, hol itt a vágy?
Csak ellene, mellette nem,
úgy kísérik szent Mesterem a Golgota felé.
Közéjük álltam egykor én, üldözte lelkem annyi rém,
s kacagtam én is féktelen,
s úgy kísértem szent Mesterem a Golgota felé.

Csúfolja Őt a nagy tömeg. Száz kéz emel most rá követ.
Vad lárma hangzik szüntelen.
Kísérik drága Mesterem a Golgota felé.
Közéjük álltam egykor én. Hol volt a hit, hol volt a fény?
Meg sem döbbentem vesztemen,
s kísértem drága Mesterem a Golgota felé.

S a Mester egyszer hátranéz, s követ fogva megáll a kéz.
És én rádöbbentem hirtelen,
miattam megy most Mesterem a Golgota felé.
Némán megálltam egykor én. Szemvakító volt a fény,
mely felvillant a Mesteren,
és én áttörtem a tömegen a Golgota felé.

Csöndes, szelíd asszonysereg, angyalszemükből könny pereg.
Siratják Isten Szent Fiát a magdolnák és a máriák.
Mellette mind, ellene nem,
kísérik drága Mesterem a Golgota felé.
Közéjük állok mostan én.
Nem vonz már más, csak az a Fény.
Örök hűséggel követem imádott,
drága Mesterem a Golgota felé.

"Akkor némelyek elkezdték Őt köpdösni,
arcát betakarni és ütlegelni Őt, és ezt mondták neki:
'Most prófétálj!' A szolgák is arcul verték Őt."
(Mk 14:65)Dicsőség, hála és köszönet Megváltó Jézus Krisztusunknak,
aki áldozatával megnyitotta az utat
mennyei Édesatyánk felé!Van egy jó hely, odamegyek dalt halljuk.


Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Elhangzott Toronto, Scarlett Rd.-i Gyülekezetben.Ne akarj kereszteden könnyíteni!
(Ismeretlen szerző)

Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. Nem bírom már! - sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged.
Vándor roskad le az útszél kövére. Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el, Ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor indult, erős volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. A szép napoknak vége. Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen: Mért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye, és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét. Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva. Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik. Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még bajon, hiányon, míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja, útban a távol, mennyei hazába.
A mennyei város ragyog feléje. Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje. Vállára azt maga Isten helyezte.
Siet örömmel. Föl! Előre! Föl! A messzi cél, mint csillag, tündököl.

Hőség tikkasztja. Keresztje teher. Útközben néha pihennie kell.
Kedves ház kínál pihenést neki. Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy továbbindulna, mit vesz észre? Tekintete ráesik egy fűrészre.
"Olyan súlyos keresztet cipelek. Jobb, ha belőle lefűrészelek" - mondja magában.
"De jó, hogy megtettem! Sokkal könnyebb!" - sóhajt elégedetten.Siet tovább. Mindjárt elfogy az út, S eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el! Jön-megy a partján, hídra mégse lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje: A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja: hiányzik a lefűrészelt darabja.
"Mit tettem!" - kiált kétségbeesetten.
"Most a cél közelében kell elvesznem, mert keresztemet nehéznek találtam!"
S ott áll a parton keserű önvádban.

Azután új vándort lát közeledni, s mert keresztjéből nem hiányzik semmi,
mint hídon, boldogan indulhat rajta, hogy átjusson békén a túlsó partra.
"Rálépek én is!" Reménykedni kezd: az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen lába alatt. "Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts!" Így sikolt, és felébred. Még a Földön van. Előtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.

"Megváltó Uram, köszönöm Neked! Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd,
hogy egy darabot is lefűrészeljek! Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken. A Te kereszted szerzett üdvösséget,
Ám mivel az enyémet is kimérted,Te adj erőt és kegyelmet nekem,
Hordozni mindhalálig csendesen!" (Túrmezei Erzsébet fordítása)

PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ 2:1-11

"Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.

Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte.

A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: "Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa!" Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: "Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat!"

Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA.

A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: "Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is." De a másik megrótta, ezt mondva neki: "Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el."

Majd így szólt: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba."
Erre ő így felelt neki: "Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban."
Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt.

Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!"
És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt:

"Ez az ember valóban igaz volt."
És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. (Lukács 23:33-49)Prof. dr. Kiss Ferenc: A HÁROM KERESZT
A Messiás ígérete

1. Jézus vére oly csodálatos!
Jézus vére oly csodálatos!
Mert a Bárány legyőzte a Sátán erejét
Jézus vére oly csodálatos!

2. Jézus vére bűntől megtisztít.
Jézus vére bűntől megtisztít,
Mert a Bárány legyőzte a bűnnek erejét.
Jézus vére bűntől megtisztít.

3. Jézus neve oly csodálatos!
Jézus neve oly csodálatos,
Mert a Bárány nevére meghajlik minden térd!
Jézus neve oly csodálatos!Dr. Kent Hovind a Frigyláda felfedezéséről
Ron Wyatt megvizsgáltatta a Frigyláda fedelén talált
megszáradt, megfeketedett anyagot (Jézus vérét)
Jézus Krisztus kiontott vérének ereje
A páskabárány elrendelése a 2Móz 12:1-14-ben


Életed adtad, hogy életem lehessenTúrmezei Erzsébet: FELTÁMADT! Jézus megjelenik tanítványainak.


FIZETVE

A Sátán még most is kísérget.
A minap elém tett egy jegyzéket.
Melyben bűneim hosszú sora.
Egyenként fel is voltak írva.
Elém tette s rám vigyorgott.
Jaj Istenem minden ott volt!
Minden bűnöm, vétkem felírva.
Mi lesz velem?- kérdeztem sírva.
Hát mi lenne?- mondta nevetve.
Nem juthatsz be az örök életbe.
Az üdvösségből ki vagy zárva.
S én zokogtam, mint elítélt árva.
Ekkor valaki hozzám lépett,
s keresztül húzta a jegyzéket.
De a keze át volt szegezve,
s vérével írta rá: FIZETVE.
/Szerző ismeretlen/

"Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,
és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön-örökké,
és nálam vannak a Halál és a Pokol kulcsai." (Jelenések 1:17b-18)

Jézus Krisztus kereszten kifolyt vérének ereje a XXI. században

ÁLLANDÓ VIGASZUNK ÉS ERŐFORRÁSUNK

Jézus Krisztus él, és vár Téged is.

Megtérők imája Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjávalSzeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!