HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

Gazdag István
URALKODÁS
Milyen hatással van Rád ez a szó?
Felzaklat?
Akkor ez az írás éppen Neked szól.
Az uralom önkény vagy felelősség?
Hatalmaskodás vagy szeretet?
Jó vagy gonosz?

A háztulajdonos nagy farkaskutyája állandóan a hátunk mögött ólálkodott, miközben munkánkat végeztük. Látszott rajta, hogy okot keres a támadásra. Sem én, sem a főnököm nem azon emberek közé tartozunk, akik félnek a kutyáktól. Mivel a tulajdonos figyelmeztetett, hogy óvakodjunk tőle. Furcsa érzés volt ilyen körülmények között dolgozni. Főnököm nemsokára magamra hagyott, és mikor a munkám befejezése után az előszobába léptem, a kutya morogva és fogcsikorgatva jött felém a felső emelet lépcsőjén. Még egy-két lépés, és rám ugrik! De mégsem. Hirtelen megállt, és érdeklődve, már sokkal barátságosabban vizsgálgatott. Gazdája egy másik szobából igyekezett segítségemre, ahonnan valószínűleg figyelte a jelenetet. Mivel a kutya már semmiféle ellenségeskedést sem tanúsított, hitetlen arckifejezéssel fordult hozzám:
"Még sohasem láttam a kutyámat így viselkedni!"
"Ő is megismeri az urát." - válaszoltam nevetve. Most aztán ő volt soron, hogy fogait vicsorgassa felém:
"Én ellene vagyok mindenfajta uralomnak" - morogta.
"Akkor ön még sohasem élt meg igazi uralmat" - feleltem nyugodtan. Ilyen válaszra nem számított, és megdöbbenését kihasználva elkezdtem neki leírni, hogy az hogyan is néz ki. Miután befejeztem előadásomat, megvidámodva így szólt:
"Nagyon szép, amit mond! Erről az oldaláról még sohasem gondoltam meg a dolgot!"Kedves olvasó, szeretnék neked is mondani néhány dolgot erről. Ahhoz, hogy a legfontosabbról beszélhessek, vissza kell térnünk a kezdethez, amit a Biblia első oldalain találunk. Tudom, hogy az ott leírtak a mai időben erősen vitatottak, de tapasztalatból mondhatom: A Szentírást mindenki csak a saját kárára vetheti el. Erről tanúskodik Péter apostol is második levele végén. Hiszen csak innen tudhatjuk meg, hogy az uralom hogyan is nézett ki eredetileg, és milyennek kellene lennie mindmáig:
"Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész Földön és mindenen, ami a Földön csúszik- mászik." (1Mózes 1:26)Ma az ember erőszakkal ragadja magához a hatalmat. Itt viszont azt látjuk, hogy az egész Földön való uralom Isten ajándéka az ember számára, mégpedig egészen bizonyos tartalommal:
"És fogta az Úr Isten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze." (1Mózes 2:15)
Egyetlen szót sem hallunk itt zsarnokságról, elnyomásról vagy rombolásról. Éppen ellenkezőleg! Az embernek az a feladata, hogy megművelje a Földet.
Az eredeti szövegben álló szó "szolgálni"-t is jelent. Az embernek, mint uralkodónak, művelve és szolgálva kellene dolgoznia, hogy azáltal minden rendben növekedhessen és fejlődhessen; ember, állat és növény harmónikusan együtt élhessen. Legyél most őszinte önmagadhoz! Ha egy olyan környékre jutsz, ahol minden rendbeszedve zöldell és virágzik, nem gyönyörére és örvendezésére van a szemnek és a szívnek?

Az ember azonban minden tekintetben visszaélt hatalmával. Mindent visszájára fordított! Ennek ellenére Isten szereti mindazt, amit teremtett, legfőképpen az embert. Ezért küldte el egyszülött Fiát e világra, hogy ebből a nyomorból megmentsen minket. Isten Fia, az Úr Jézus, bemutatta és tanította, hogy milyen az igazi uralom:
"Jézus magához hívta őket, és ezt mondta:
"Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a szolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Máté 20:25-28)
Ennek kezdettől fogva így kellett volna lenni, de az ember ezt a fajta uralmat még a mai napig is elveti saját kárára és vesztére.

Az Isten által adott uralom még egy megbízást tartalmaz, amint azt már olvastuk: Az embernek őrizni is kellett volna a Földet, azaz megvédeni. De ő ebből a szempontból is teljesen kudarcot vallott. De nem úgy az Úr Jézus, aki az igazi uralkodó:

"Amikor velük voltam, én megtartottam őket
a te nevedben, amelyet nekem adtál,
és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el
közülük, csak a kárhozat fia,
hogy beteljesedjék az Írás."
(János evangélium 17:12)

Mire vonatkozik ez a megtartás, ez a megőrzés?

Kitől vagy mitől kellett volna az embernek megőriznie a Földet, és később az Úr Jézusnak az Ő tanítványait? Nos, bár Isten az embert hatalmazta fel az egész Föld feletti uralkodásra, mégis valaki más szájából halljuk az erre vonatkozó igényt:
"Ezután felvitte az Ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a Földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom..." (Lukács 4:5-6)
Bizony sóhajtva mondhatjuk: Az ember, Teremtőjével szembeni hitetlensége és engedetlensége által, a reá bízott javakat átadta annak, aki aztán úgy leigázta és elvakította, hogy most azt állítja:
"Nincs se Isten, se Ördög!" és "Amit nem látok, azt nem hiszem!".
Mekkora balgaság! Igaz ugyan, hogy sem Istent, sem az Ördögöt nem láthatjuk természetes szemeinkkel, de mindkettőjük tevékenységét észlelhetjük az egész világon! Az Úr Jézus így mutatja be az Ördögöt:
"Ti atyátoktól, az Ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja." (János 8:44)

Látod most már az Ördög munkáját a világban?


Alkoholizmus, drogozás, gyilkosság, abortusz,
hazugság, törvényszegés, lopás, csalás;
családok, házasságok felbomlása;
engedetlenség Istennek és a szülőknek;
környezetünk (növények, állatok, vizek, levegő)
pusztítása, szennyezése;
Jóslás, szellemidézés és a varázslás témaköre
Süveges Imre előadása a Diákszigeten 1. rész

2. Szellemi eredetű betegségek

De még ebben az esetben is van egy jó hírem:
Az Úr Jézus nem hagyta magát
félrevezetni a hazugság atyjától!
Nem, Ő egy pillanatra sem távolodott el
Isten parancsától!
A Golgotán elvégezte azt a munkát,
amit Isten, az Atya rábízott.
Legyőzte a hazug emberölőt,
és ezt a megbizatást adta Pál apostolnak:

"Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket,
hogy a sötétségből a világosságra,
és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek;
hogy az énbennem való hit által
megkapják bűneik bocsánatát,
és örökséget nyerjenek azok között,
akik megszenteltettek."
(Apostolok cselekedetei 26:18)Milyen jó is az Isten!

Mi csak bosszúsággal illettük és gyaláztuk, de Ő nem csak hogy meg akarja bocsátani a bűneinket, hanem még egy örökkévaló örökséggel is meg akar jutalmazni, ha csak hiszünk és engedelmeskedünk Neki! Kicsoda olyan mint Ő?!

Hol találsz te ilyen szeretetre, mint az Ő szeretete?

Kérlek, figyelj nagyon erre a kijelentésre!

"Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Isten azonban abban mutatta meg a hozzánk való szerelmét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk." (Rómabeliek 5:7-8)

Vissza akarjuk-e utasítani ezt a szeretetet?
Lábunkkal akarjuk-e taposni ezt a hatalmas áldozatot?
Ellene akarunk-e állni annak,
aki egyes egyedül képes arra, hogy minket megmentsen?

Nem fog-e akkor Isten haragja és ítélete jogosan érni minket?

Kérlek hallgass ide!

"Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek." (Júdás 14b-16)

A választás most már a te kezedben van!Melyik uralom alatt akarod tudni az életed?

Isten világosan felhívja a figyelmünket arra, hogy ez a választás a mi részünk. Ő már mindent megtett azért, hogy szabadok lehessünk. Ó már régen megnyitotta a bűn és a halál börtönének ajtaját. Kimenni azonban nekünk kell. Ezt Ő így fejezte ki:

"VÁLASZD AZ ÉLETET!"

Ezért már csak Pál apostollal mondhatom: "Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne." (2Korinthusiak 5:20-21)

"Ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét."
(János 11:40b)

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK