Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com
A Szent Szellem erő vagy személy?

Egyes tanítások a Szent Szellemnek csak isteni erőt, képességet tulajdonítanak, mivel személyileg nem tudják elfogadni. Ezzel pedig magát a Szentháromság-Egy igaz Istenről szóló kijelentéseket is elutasítják. Tény, hogy a Szent Szellem Isten erőteljes megnyilvánulásainak eszköze, de ugyanakkor személy is. Személyes tulajdonságainak kijelentésével tele van az Újszövetség. Ezek egyértelműen a Szent Szellem jellemvonásait írják le. Erőnek, vagy befolyásnak tulajdonítani teljes képtelenség. A teljesség igénye nélkül: Meg lehet szomorítani (Ef 4:30), beszél (Jel 2:7), közbenjár (Róm 8:26), tanúskodik (Jn 15:26), vezetést ad (ApCsel 8:29). Ezenkívül lehet neki hazudni (ApCsel 5:3-4), lehet káromolni (Mt 12:31-32), meg lehet sérteni (Zsid 10:29) stb. Sőt a Szent Szellem szeret bennünket, ami az egyik legjellemzőbb isteni jellemvonás (Róm 15:30)!

Watchman Nee: Bizonyságtételei
III. kötet 9. RÉSZ
A LÉLEK ELEMZÉSE - AZ ÉRTELEM

1. fejezet
Az értelem - csatatér /Részlet 209-220. old./

(...) Az Írás tanítása szerint az újjászületés előtt a "világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe" (2Kor 4:4)(...)ÚJJÁSZÜLETÉS UTÁN

A Biblia tanításain kívül nincs más, megbízható tanítás. Egyetlen ember szavaihoz sem tarthatjuk magunkat, csak azért, mert az illetőt csodáljuk, vagy tiszteljük. Magatartása és mondanivalója talán szent, de ugyanakkor értelme esetleg nem szellemi töltésű. Ezért ne a beszédére vagy a tetteire figyeljünk, hanem az értelmére. Amikor az életmód alapján tekintjük valaki mondanivalóját igaznak, az emberi viselkedést és szót tesszük az igazság mértékévé a Biblia helyett. A történelem telve van átadott életű szentek példájával, akik tévtanításokat terjesztettek.(...) A keresztyén ember megújult értelem nélkül szűk látókörűvé és egyoldalúvá válik. Szolgálatra szinte képtelen. Népszerű manapság az a nézet, hogy a keresztyén élet legyen szeretetteljes, türelmes, elnéző, stb. Ezek a tulajdonságok rendkívül fontosak, mivel semmi mással nem helyettesíthetők. De vajon pusztán ezekre lenne szükségünk? Mindezek fontosak, de éppoly lényeges értelmünk megújulása, kitágulása és megerősödése is, mert különben kiegyensúlyozatlan marad életünk. Sokak szerint a hívő embernek nincs szüksége józan értelemre; minél ostobább valaki, annál jobb. Ha valóban ilyen lenne a szellemi ember, akkor - valamelyest különb életétől eltekintve - semmi hasznát nem vehetnők a szolgálatban. Nem szegődünk a világi bölcsesség és tudás védőügyvédjéül, mert megváltatásunk után Isten nem is óhajtja használni régi, bűntől szennyezett értelmünket. Azt azonban igenis megkívánja, hogy értelmünk éppen úgy újuljon meg, mint szellemünk. Isten gondolataink megújulását igényli, újjáteremtő szándéka szerint, hogy ne csak életünkkel, hanem gondolatainkkal is Őt dicsőítsük Ki tudná felmérni, milyen nagy kárt szenvednek és okoznak Istennek azok a gyermekei, akik - mivel elhanyagolják értelmüket - szűklátókörűek, csökönyösek, makacsok, sőt tisztátalanok lesznek híjával Isten dicsőségének. Isten népének tudnia kell, hogy ha teljes életet akar élni, értelmében is meg kell újulnia. Isten Országának napjainkban - többek közt - azért van olyan kevés igazi munkása, mivel sokan nem tudnak mit kezdeni a fejükkel. Nem törekednek értelmük megújulására és így a szolgálatuk is beszűkül. A Biblia pedig nyomatékosan hangsúlyozza: "változzatok el a ti elmétek megújulása által!" (Róm 12:2)


AZ ÉRTELEM A GONOSZ SZELLEMEK TÁMADÁSÁNAK TÜZÉBEN

A keresztyén értelemmel kapcsolatos tapasztalatainkat vizsgálva azt találjuk, hogy a szűk látókörön kívül egyéb fogyatékosságok is vannak. Telve lehet mindenféle, ellenőrizhetetlen, csapongó gondolattal, képzetekkel, tisztátalan képekkel és zavaros eszmékkel. Megtörténik, hogy emlékezete hirtelen kihagy, nem képes egyetlen dologra figyelni, ismeretlen forrásokból származó előítéletek megszállottja lesz, gondolkodásmódja meglassul, mintha értelmét valami lefékezné, vagy pedig éppen az ellenkezője történik: vad gondolatok száguldoznak elméjében. Úgy érzi a hívő, hogy nincs ereje értelmének megrendszabályozására és képtelen azt engedelmességre bírni. Számtalan kis- és nagy dolgot egyszerűen elfelejt. Illetlen cselekedeteket követ el, anélkül, hogy tudná, miért és nem is keresi az okokat. Testileg teljesen egészséges, de értelmileg képtelen megmagyarázni ezeket a tüneteket. Sok mai hívőnek vannak ilyen nehézségei anélkül, hogy tudná, miért. Ha valaki a felsorolt tüneteket észlelné magán, meg kell keresnie azok okát. Csak néhány kérdést kell feltennie saját magának: Ki uralkodik az értelmem fölött? ÉN magam? Ha igen, miért nem tudok uralkodni rajta?


Isten uralkodik az értelmem felett?

A Biblia szerint Isten soha nem kormányozza az ember értelmét. (Később erre még részletesebben visszatérünk). Ha pedig nem én, de nem is Isten irányítja az értelmemet, akkor kicsoda? Nyilvánvalóan a sötétség hatalmai idézik elő ezeket a tüneteket. Ha tehát Isten gyermeke rájön, hogy képtelen uralkodni értelme felett, akkor vegye észre: az ellenség vette át az uralmat felette. Egy tényt szüntelenül tartsunk szem előtt: az embernek szabad akarat van. Isten szándéka szerint az embernek önmagának kell irányítania cselekedeteit. Hatalma van természetes adottságai felett; ezért értelmi folyamatai fölött is az akaratának kell uralkodnia. A keresztyén kérdezze meg önmagát: "Az én gondolataim ezek? Én gondolom így? Ha nem én, akkor nyilván a gonosz szellem mesterkedik az értelmemben. Mivel most nem akarok gondolkodni (és értelmem általában engedelmeskedik az akaratomnak), akkor a bennem most ébredő gondolatok nem lehetnek az enyémek, hanem valamely más "személyé", aki értelmi képességemet akaratom ellenére felhasználja. Vegyük tudomásul, hogy ha nem akarunk gondolkodni, és mégis gondolatok merülnek fel bennünk, ezek nem önmagunkból, hanem a gonosz szellemből valók. Hogy valamely eszme tőlünk, vagy valamely gonosz szellemtől származik, annak eldöntése érdekében a keresztyén embernek meg kell figyelnie, hogyan támad az a gondolat. Ha az elején értelmi életünk nyugodt és békességes, szabályosan működik, természetesen megfelelően azoknak a körülményeknek, amelyekben vagyunk, de hirtelen átvillan rajta egy gondolat, vagy egy eszme (amelynek semmi köze jelen állapotunkhoz, sem pedig az éppen végzett munkához), akkor egy ilyen, villámszerű gondolat rendszerint a gonosz szellemek munkája. Ezek megkísérlik a maguk gondolatát beültetni a hívő ember elméjébe és rávenni, hogy sajátjaként fogadja el. Az ilyen befecskendezett gondolat félreismerhetetlenül eltér az illető akkori gondolatmenetétől. Teljesen "új", olyasmi, amire magától sohasem gondolt. Hirtelen támadt és egészen önmagától. Nos, ha ilyen gondolatunk támad, jó, ha megkérdezzük önmagunktól: Te valóban így gondolkoznál? Valóban én vélekedem így? Akarok én így gondolkodni? Vagy pedig magától indult meg ez a gondolat bennem? Ha nem tőle ered ez a gondolat, sőt, ő maga ellentétes módon vélekedik, de az mégis ott van az elméjében, akkor biztosra veheti, hogy a gondolat az ellenségtől származik. Minden, amire nem akarunk gondolni és ellentétes akaratunkkal, nem belőlünk származik, hanem kívülről. Olykor zűrzavaros eszmék nyüzsögnek a fejünkben, és képtelenek vagyunk leállítani őket. Fejünk olyan, mint egy nagy gondolkodó-gép, amelyben külső hatalmak működnek; folyamatosan gondolkodik tovább, de képtelen ellenállni. Hiába rázzuk a fejünket, a gondolatot nem tudjuk kirázni belőle. Egyre megújuló hullámokban támad éjjel-nappal, és képtelenek vagyunk leállítani. Ugyanakkor nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez is gonosz szellem tevékenysége. Ezért világosan értenünk kell, mi a "gondolat". Olyasvalami, amit az értelem megragad. De az ilyen féktelenül és ellenőrizhetetlenül burjánzó gondolatok esetében a helyzet fordított: nem az értelem ragad meg valamit, hanem valami megragadja az értelmet. A dolgok természetes folyása szerint értelmünk különböző dolgokon töpreng; az előbbi esetben pedig esetben pedig ezek a gondolatok veszik át az uralmat az értelmünk felett és kényszerítik Gyakran megtörténik, hogy valaki nem akar többé gondolni bizonyos dolgokra, de valami külső erő szüntelenül emlékezteti, és nem engedi, hogy elfeledkezzék róluk, kényszeríti, hogy mindig rájuk gondoljon. Így hatolnak be a gonosz szellemek a gondolkodásunkba.


Összefoglalva: gondosan meg kell vizsgálnunk valamennyi rendellenes jelet. A betegség kivételével minden nem szabályos jel a gonosz szellem munkájára utal. Isten soha nem avatkozik az ember életének természetes folyásába, nem befolyásolja természetes képességeit, soha nem erőlteti a maga gondolatát az emberre hirtelen, nem is korlátozza, még kevésbé rontja le képességeit. A gondolkozás váratlan leállása, mintha agyunk hirtelen légüres térré változott volna; eddigi gondolkodásunkkal tökéletes ellentétben álló gondolatok, továbbá az emlékezőtehetség hirtelen kihagyása, mintha egy drótot elvágtak volna, az értelmi bénultság - mindez ellenséges hatás eredménye. Mivel a gonosz szellem ragadta meg gondolkodásunk szervét, képes gondolkodásunk teljes leállítására is, vagy - engedve kissé a szorításon - újra engedi működni. Tudnunk kell, hogy a természetes okok csak természetes tüneteket idéznek elő. A villámszerű gondolatok, vagy az emlékezetkihagyás kiesik akaratunk ellenőrzése alól, ezek ellentétesek a természetes okokkal, nyilvánvalóan természetfeletti gonosz erők vannak ilyenkor munkában.(...)

Az ember képtelen behatolni egy másik ember elméjébe, ott titkos indításokat adni a gondolatoknak, és zavart támasztani - a gonosz szellemek azonban értenek ehhez. A kapcsolatteremtés olyan módjaira képesek, amire az ember nem. Tudják ösztönözni az ember elméjét, azután behatolni az érzelemvilágába, mivel a kettő szoros kapcsolatban van: először az elméjét veszik munkába, onnan haladnak tovább az ember akaratához, mert az akarat és az elme szintén szoros összefüggésben vannak.A GONOSZ SZELLEMEK TÁMADÁSÁNAK OKA

(...) Általában hatféle módon szoktunk az ellenségnek helyet adni. Lássuk ezeket egyenként, kissé részletesen:
1) A meg nem újult értelem. A hústest szüntelenül gondoskodik kiinduló-alapról az ellenség számára. Ha a szellemi újjászületés után az ember értelme nem újul meg, ezzel nagy teret biztosít az ellenség, a gonosz szellem működésének. Számos hívő érzülete megváltozik megtérésekor, ugyanakkor a Sátán által megvakított belső látása nem nyílik meg tökéletesen, és még sok téren homályos maradhat. Ezek a sötét sarkok kedvenc működési központjai a gonosz szellemeknek: bár tevékenységüket már sok minden gátolja, de azért ott vannak, és gondoskodnak a gonoszság láthatatlan szellemei számára támaszpontokról. Az Ördög hadserege kitűnően tudja álcázni hadműveleteit. Ha a keresztyén hústesti marad, beállítottságának megfelelő képzeteket sugallnak, és elhitetik vele, hogy ezek gondolkodásának természetes következményei. Mivel az ellenség tudatában van annak, hogy a meg nem újult értelem milyen nagyszerű működési terület, minden erejét összeszedi, hogy a hívőt tudatlanságban tartsa, és meghiúsítsa az értelem megújulására irányuló törekvéseket. E terület átengedése az ellenségnek igen gyakori a keresztyének között. Mégis, ha csak ezt az egyetlen részt engedné át, nem szenvedne túl nagy károsodást értelmében és emlékezetében, de sajnos ide sorolhatók más területek is.
2) A méltatlanná lett értelem. Minden bűn az ellenség részére való terület-átengedés. Ha Isten gyermeke valamely bűnt dédelget szívében, ezzel átengedi érzületét a sátáni szellemeknek. Mivel minden gonosz a sötétség hatalmából indul ki, a hívő tehetetlen, ha bármely bűnt tartósan eltűr. Amíg a bűnös gondolatok ott maradnak szívében, addig munkálkodhatnak benne a gonosz szellemek. Minden tisztázatlan, gőgös, szeretetlen és igazságtalan eszme alapul szolgál ezeknek a szellemeknek. Ha Isten gyermeke engedi, hogy meggyökerezzenek benne ezek az eszmék, nehezen tud ellenállni, mert már helyet biztosított elméjében a sötétség szellemei számára. A bűnös gondolatok mellett sok egyéb, hívő emberhez nem illő gondolat szolgál támaszpontul az ellenségnek. A Sátán seregei gyakran sugallnak valamiféle eszmét a hívő elméjébe. Elfogadás esetén az eszme meggyökerezik Minden, be nem bizonyított elmélet, hiú eszme, ismeretlen gondolat, valahol elkapott szó, vagy olvasott mondat - támaszpontul szolgálhat az ellenség eljövendő hadműveletei számára. Megtöltheti a hívőt előítélettel - és rábírhatja, hogy ellene mondjon az isteni igazságnak, és fogadjon különféle tévtanításokat.
3.) Isten igazságának félreértése. Az Úr népe ritkán veszi észre, hogy valahányszor elfogad valamely gonosz szellemtől származó hazugságot, mindannyiszor új meg új támpontot szolgáltat az ellenségnek. Ha Jézus Krisztus követői természetesnek, vagy saját lényükből valónak tartják azt, amit a gonosz szellemek sugallnak beléjük vagy munkájukba, akkor is értékes területeket engednek át azoknak sötét tevékenységük kifejtéséhez. Minden elfogadott hazugság a sátáni működés számára nyújt további lehetőséget. Ha ezeket a jelenségeket félreértik, és saját maguktól valónak tartják, öntudatlanul is helyet biztosítanak számukra az életükben. Noha ezt a teret hazugság útján nyerték a gonosz szellemek, mégis kielégítő alapot nyújt további működésükhöz. Másfelől viszont sok keresztyén félreérti Isten igazságát. Miután nem ismerik a Krisztussal való meghalás, az odaszentelés, a Szent Szellem munkájának igazi értelmét, elképzelnek mindezekre valamiféle magyarázatot, és felépítenek egy téves eszmét. Megragadva a jó alkalmat, a gonosz szellemek ugyanazt a félreértést és téves magyarázatot sugallják a hívőknek Isten igazságát illetően, és ezeknek a téves elképzeléseknek az alapján kovácsolják terveiket. A hívő pedig mindezeket Istentől valónak tartja, s nem veszi észre, hogy ez a tulajdon félreértésén alapuló, és gonosz szellemektől való csalás.
4.) Sugalmazott gondolatok elfogadása. A Sátán seregei sok mindent sugallnak a keresztyén ember elméjébe, kivált helyzetét és jövendőjét illetően. Szinte élvezettel mondanak neki próféciákat, hogy mi lesz belőle és mi fog történni vele. Ha nincs tisztában ezen jövendölések forrásával, és engedi, hogy azok megragadjanak elméjében, a gonosz szellemek az adott időpontban úgy alakítják majd a körülményeket, hogy azok megfeleljenek a próféciáknak. Talán maga a hívő is számít rá, nem tudva, hogy mindezt az ellenség rendezte így, csupán az egészet prófécia alakjába öntötte és úgy sugallta az elméjébe, hogy lássa; elfogadja-e, vagy visszautasítja. Ha azután a hívő akarata nem áll ellen, sőt elfogadja a próféciát, a romlottság szellemei ismét lehetőséget nyernek tervük végrehajtására. A jövendőmondók jóslatainak beteljesülése teljesen ezen alapszik. Az ellenség olykor a keresztyén ember testi állapotával kapcsolatos jövendöléseket sugall, így pl. annak elgyengüléséről vagy megbetegedéséről Ha a hívő elfogadja, valóban beteg és gyenge lesz. Azt hiszi, valóban beteg. A tudományosan gondolkodók ezt lélektani betegségnek nevezik, de szellemi látással rendelkezők tisztában vannak egyedüli okával, miszerint a hívő elfogadta a gonosz szellem sugalmazását és így módot adott arra, hogy a gonosz szándékát végrehajtsa. Számos, ún. természetes és lelki betegség oka valójában a gonosz ténykedése. Ha a hívő nem utasítja vissza a gonosz szellemtől való gondolatot, kiinduló alapot biztosít annak működésére.
5.) A kiiktatott értelem. Isten azért adja az embernek az értelmet, hogy használja azt. "..hallja és érti az Igét..."(Mt 13:26). Isten azt akarja, hogy az ember értse meg az Igét eszével, és adja tovább az érzelmének, akaratának és szellemének. A tiszta, világos értelem tehát akadályozza a gonosz szellem működését, akinek egyik legfőbb célja az ember értelmének kiiktatása, eltompítása. Ez azután belső űrt eredményez. Az ellenséges erők vagy csalással, vagy erőszakkal próbálják a keresztyén ember világos értelmét semlegesíteni. Tudják, hogy ha az ember feje üres, nem tud gondolkodni. Meg van fosztva az érvelés és gondolkodás képességétől, és ellenállás nélkül elfogad minden tanítást, függetlenül annak természetétől vagy következményeitől. Ezért a keresztyén embernek szüntelenül tevékenységben kell tartania értelmét, mert a tevékeny értelem rendkívül hátrányos helyzetbe hozza a gonosz szellemeket, amikor teljes erővel el akarják azt tompítani. A hívő ember értelme csak szabályszerű működés esetén tudja felismerni az értelmetlen természetfeletti kijelentéseket, és különböző kívülről jövő sugalmazásokat, és akkor jön rá, milyen forrásból erednek. A megüresedett értelem támaszpontja a gonosznak. Az üres elme által befogadott valamennyi gondolat és "kijelentés" az ellenségtől való. Csak egyszer ne foglalkoztassa a keresztyén ember a gondolkodó-képességét, azonnal rá fog jönni, hogy a gonosz szellemek milyen buzgón segítenek majd "gondolkodni".
6.) A passzív értelem.(...) Kiváltképp azoknak a gondolatoknak engedelmeskednek, amelyek közvetlenül imádság után támadnak bennük. Ezért úgy intézik, hogy imádság alatt és után értelmük teljesen tétlen legyen. Leállítják gondolataikat, és egyéb, értelmi tevékenységüket, hogy kész legyen "Isten gondolatának" a befogadására. Az eredmény: megkeményednek, csökönyösek lesznek és sok durva, értelmetlen dolgot visznek véghez. Nem tudják, hogy:
a.) az imádság nem változtatja át gondolatainkat istenfélő gondolatokká,
b.) az imádság alatt és után isteni gondolatokra várni, annyi, mint meghívni a gonosz szellemeket, hogy tévesszenek meg bennünket, és
c.) Isten az intuicióban, a szellemünk által és nem lelkünk és értelmünk által vezet. Nem kevés hívő - nem tudva, hogy Isten nem tétlenséget, hanem Vele való, hathatós együttmunkálkodást kíván tőlünk - azzal tölti idejét, hogy egyáltalán nem gondolkozik, Isten gondolatainak befogadása érdekében. Pedig, ha ők maguk nem használják az értelmüket, Isten sem használja, és nem is adja belé az Ő gondolatait. Isten szándéka, hogy az ember akaratával uralkodjék egész lénye felett, és így munkálkodjék Vele együtt. A tétlenné vált értelemnek csak az Ördög örül, mert segítségével hatalma alá keríti az embert. Isten soha nem akarta, hogy az ember, mint valami távirányított gép, fogadja az Ő kijelentéseit. Csak az ellenség kívánja, hogy az ember engedelmes kényszermunkássá legyen. Minden közömbösség az ő malmára hajtja a vizet, és örömmel veszi, ha Isten népe ostoba tétlenséggel tűri, hogy elméjében a gonosz munkálkodjék.

PASSZIVITÁS

A gonosz szellemeknek nyújtott minden lehetőség munkára buzdítja őket. E lehetőségek közül a legkomolyabb a passzivitás. Ez az akarat beállítottságát tükrözi, az viszont az egész személyiségre jellemző. A passzivitás felszabadítja a gonosz szellemeket, amelyek rendszerint álcázzák működésüket, így próbálják félrevezetni a hívőket. A passzivitás oka a hívő tudatlansága. Gyakran félreérti az értelem szerepét a szellemi életben. Baj, ha túl nagy, de az sem jó, ha túl kevés jelentőséget tulajdonít az értelemnek. Ha engedi értelme tétlenségbe süllyedését, ebben az állapotban örömmel fogad minden felmerülő gondolatot. Nagyon fontos Isten vezetésének világos megértése. Az értelem passzivitásának oka még az odaszentelés és a Szent Szellemnek való engedelmesség helytelen értelmezése. Sokan biztosak abban, hogy gondolataik akadályozzák a szellemi életüket. Nem látják be, hogy éppen a tétlenné vált, vagy zűrzavarosan működő értelem gátolja a szellemi életet, míg a megfelelően működő értelem nemcsak hasznos, hanem lényeges is. Csak az ilyen értelem képes együttműködni Istennel. Mint már korábban hangsúlyoztuk, a szellem rendes körülmények között az intuíció és nem az értelem által vezet bennünket. Ezt az elvet tudomásul kell venni és soha nem szabad elfelejteni. A hívő az intuitíve szerzett kijelentést kövesse, nem pedig fejének gondolatait. Az értelmét követő ember hústest szerint jár és eltévelyedik. Ez nem jelenti az értelem teljes haszontalanságát, vagy hogy nincs másodlagos szerepe. De súlyos hibát követünk el, ha az értelmet úgy tekintjük, mint az Istentől kapott kijelentés átvételének szervét. Isten akaratát intuíció útján ismerjük meg, de szükségünk van az értelemre, érzésünk felülvizsgálata céljából: vajon szellemünkből származik-e egy gondolat, vagy pedig érzelmeinket tükrözi vissza. Istentől való-e, vagy sem, és egyezik-e az Igéjével. Az intuíció által ismerünk, és az ismeretet az értelem segítségével vizsgáljuk meg. Milyen könnyű itt eltévelyedni. Az értelem segítsége nélkül nagyon nehéz eldönteni, mi jön valóban Istentől.(...)
"Ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi az Úr akarata" "...meggondolván mi legyen kedves az Úrnak." (Ef 5:17)
Az értelem működését nem mellőzhetjük, Isten nem törli el az ember lelkének egyetlen összetevőjét sem, először megújítja, azután felhasználja mindegyiket. Isten azt akarja, hogy gyermeke tudja, mit csinál, amikor engedelmeskedik. Nem kívánja a vak engedelmességet. Nem igényli, hogy megzavart értelemmel, vakon tegye mindazt, amit hall, vagy érez, anélkül hogy tudná, miről van szó. Nem óhajtja a hívő személyiségének egyetlen részét sem használni, annak megértése és hozzájárulása nélkül. Isten azt kívánja, hogy a hívő értse meg akaratát, és tudatosan szánja oda személyiségének különböző részeit Isten iránti engedelmességre. Rest az, aki nem hajlandó felelősséget hordozni, hanem elvárja, hogy tétlen állapotából egészen vagy részben Isten mozdítsa ki. Isten viszont azt kívánja, hogy az ember vizsgálja meg az Ő akaratát, és úgy engedelmeskedjék annak egyre jobban. Isten az ember intuíciójának és tudatos cselekvésének összhangját igényli.(...)
Lépjünk tovább a passzivitásnak, mint a gonosz szellemek működési feltételeinek vizsgálatában. Egyesek kiváltképpen kedvüket lelik az ilyen szellemekkel való érintkezésben. Általában az emberek nem áhítoznak a démoni megszállottság után, ez a csoport azonban szinte vágyik rá. Ezek a jövendőmondók, a médiumok és a halottidézők. Gondosan vizsgálva megszállottságuk okát, megérthetjük a démoni megszállottság alapelvét. Ezek az emberek azt mondják, hogy az istenektől (valójában démonoktól) való megszállottság érdekében semmiféle akarati ellenállást nem szabad kifejteniük, hanem készséggel kell fogadniuk, bármi történik velük. Akaratuk teljes passzivitása érdekében először az értelem működésének kell megszűnnie.
Az eltompult elme megteremti a tétlen akaratot. Ez a két dolog feltétlenül szükséges a démoni megszállottsághoz. Így pl. "az istenének" megjelenésére váró halottidéző leereszti haját, és addig rázza a fejét, míg teljesen megszűnik gondolkodni, és agya eltompul. Erre természetesen az akarata is megbénul. Ekkor szája öntudatlanul mozogni kezd, teste reszket, és nemsokára megszállja az "istene". Így következik be a megszállottság. Esetleg a külsőségek mások, de az alapelvek ugyanazok, a spiritizmus összes válfajánál: az akarat, az elme teljes kiiktatása, passzivitása által; minden spiritiszta megegyezik abban, hogy amikor megszállják őket a szellemek vagy démonok, mind a gondolkodási, mind az akarati képességük megszűnik. Teljesen üres értelem és akarat nélkül nem következhet be a megszállottság állapota. De ezen a két elven alapszik a mai, ún. tudományos hipnotizmus, és a vallásos jóga is, amely képessé teszi az embereket a telepátiára, gyógyításra és átalakulásra. Állításuk szerint bizonyos módszerek jótékonyan hatnak az emberre, ezért figyelmüket összpontosítva mozdulatlanul ülnek, elmélkedve és szemlélődve. Tulajdonképpen mindez elméjük eltompítására és akaratuk passzívvá tételére szolgál. Ők maguk a démonok vagy szellemek áldozatai lesznek, és így jutnak "csodálatos" élményekhez. Nem célunk most annak kutatása, hogy tudják-e ezek az emberek azt, hogy tulajdonképpen gonosz szellemeket idéznek, csak azt akarjuk megállapítani, hogy ezzel is a démoni megszállottságukat készítik elő. A következmény súlyos; talán egyszer ráébrednek arra, hogy akiket örömmel láttak vendégül, azok gonosz szellemek. Nem szándékozunk most ezt a tárgyat teljesen kimeríteni.
Csak meg akarjuk ismertetni Isten gyermekeivel; mi van a fekete mágia gyakorlata mögött: az értelem és az akarat teljes üressége és passzivitása. Bekövetkezésének örülnek a gonosz szellemek, mert azonnal megkezdhetik sötét tevékenységüket. Minden keresztyén szüntelenül vegye figyelembe a gonosz szellemek és a Szent Szellem működése közötti alapvető és rendkívül fontos különbséget: egyik is, másik is akkor munkálkodik, ha az ember megteremti számára a megfelelő működési feltételeket. Ha az ember igyekszik követni a Szent Szellemet, de a gonosz szellemek számára teremti meg a működési feltételeket, akkor azok veszik munkába, ugyanis a gonosz szellemek fáradhatatlanul lesik a pillanatot, amikor működésbe léphetnek. Ha valaki nem tud különbséget tenni az Istentől származó dolgok, valamint a csalás és ámítás között, csak azt a kérdést kell magának feltennie; milyen állapotban volt, amikor a jelenséget először tapasztalata. Ha teljesítette a Szent Szellem által megkívánt feltételeket, az élmény nyilvánvalóan Istentől volt; ha viszont a gonosz szellemek működéséhez voltak meg a feltételek, akkor az utóbbiakkal volt dolga. Nem utasítunk el eleve minden természetfeletti jelenséget. Komolyan és őszintén kívánjuk azonban az Istentől és a Sátántól való dolgok közti különbségtételt.


A Szent Szellem és a gonosz szellemek működési feltételei közötti alapvető különbség a következőkben foglalható össze:

1) Minden olyan természetfölötti kijelentés, látomás vagy más különleges esemény, amely az értelem működésének tökéletes kizárását kívánja meg, és csak azután következik be - nem Istentől való.
2) A Szent Szellemtől való minden látomás a hívő értelmének teljesen éberállapota mellett történik. A látomásokhoz szükséges az értelem különböző funkcióinak működése. A gonosz szellemek vállalkozásai pontosan az ellenkező utat követik.
3) Mindaz, ami Istentől való, megegyezik Isten természetével és a Bibliával.
4) Hagyjuk most figyelmen kívül a külső formát - lehet nyilvánvalóan ördögi, vagy megjelenhet az isteni jelenés öltözékében (és ezzel valóban számolnunk kell) - keressük csupán a mögötte rejlő elvet. Fel kell ismernünk, hogy a sötétség hatalmaitól származó, mindenféle kijelentés az értelem működésének megszüntetését kívánja; az Istentől való azonban engedi az értelem zavartalan működését. Izráelnek a Sinai hegyen való látomása, és Péter joppéi látomása egyaránt megerősítik, hogy látomás közben ezeknek az embereknek az értelme tökéletesen éberen működött. Ha megnézzük az Újszövetségben Isten természetfeletti kijelentéseiről beszámoló igerészeket, úgy találjuk, hogy a kijelentés befogadói értelmi képességük teljes birtokában voltak, és tökéletesen uralkodtak önmaguk és testük minden része fölött. Ugyanakkor a hamisított természetfölötti kijelentések megkívánják, hogy befogadójuk részben vagy teljesen passzív legyen, és elveszítse az egész teste, vagy annak egyes részei felett való uralmát. Íme, itt látjuk a fő ellentétet az Istentől és az Ördögtől való jelenségek között. Mikor, pl. az Ige nyelveken szólásról beszél, a nyelveken szóló teljes birtokában van öntudatának és önuralmának. Pünkösdkor Péter hallotta az emberek gúnyolódását, és felelt rá, bizonyítva, hogy ő és társai nem ittasak, hanem megteljesedtek Szent Szellemmel.(ApCsel 2) A nyelveken szólók Korintusban el tudták rendezni, hogy ketten vagy hárman szóljanak, egymás után beszéljenek, illetve ne szóljanak nyelveken, ha nem volt, aki megmagyarázza.(1Kor 14) Mindezek teljes öntudattal uralkodtak önmagukon. Mert a "prófétaszellemek engednek a prófétáknak" (1Kor 14:32). A hazug megnyilatkozásokkor azonban a szellemek rendszerint megkövetelik, hogy a próféták nekik engedelmeskedjenek. Ebből is láthatjuk, mi Istentől való és mi az Ördögtől. Idáig elég hosszan foglalkoztunk azzal, hogy a rendkívüli jelenségek közül melyek valók a Szent Szellemtől, és melyek a gonosz szellemektől. Most befejezésül, röviden lássuk, hogy áll a különbség dolga a rendes, megszokott eseményeknél. Hadd világítsam meg ezt az Istentől való vezetés példájával! Emlékeztetek arra, hogy a Szent Szellem a dolgok megismerését és megvilágosodásunkat kívánja. (Ef 1:17-18) Isten Szelleme soha nem tekinti az embereket bábúknak, és nem igényli a tudatosság kikapcsolásával való vak engedelmes-ségünket. Még a jó cselekvését sem óhajtja ilyen módon. Gondolatát rendszerint az ember szellemén át fejezi ki. Ezért vezetése soha nem homályos, zavarba ejtő, sem pedig nem parancsoló.Nem így a gonosz szellemek.
Figyeljük csak meg, mi módon munkálkodnak:

1) Szándékuk mindig kívülről hatol belénk, az értelmen keresztül. Nem lényünk legbelsejéből támad, nem az intuíció kijelentése, hanem értelmünkben felvillanó gondolat.
2) A belénk sugallt gondolat kényszerít, taszít a közvetlen cselekvésre. Nem enged gondolkodási időt az alaposabb vizsgálatra.
3) Megzavarja és megbénítja az ember elméjét, hogy ne tudjon gondolkodni. Mindebből láthatjuk, hogy a hívő életének, minden gonosz szellemektől való eseménye (legyen az rendkívüli, vagy szokásos) megfosztja értelmének szabályszerű működésétől. A Szent Szellem azonban soha nem teszi ezt.


9. RÉSZ
A LÉLEK ELEMZÉSE - AZ AKARAT
AZ ENGEDELMES AKARAT /Részlet 247-248. oldal/

"Az Úrral való eggyé lételnek két lépése van: az életegység és az akarat-egység. Az életegység akkor jön létre, amikor újjászülettünk és befogadtuk az Ő életét. Mint ahogy Ő Szelleme által él, mi is ezután a Szent Szellem által élünk. Ez köti össze az életünket, és jelzi, hogy Istenből való életünk van. Ez a belső egyesülés. De ennek az életnek külső kifejezője az akarat, következésképpen külső egységre is szükség van, az akarat egységére. Akaratunk egyesülése az Úréval egyszerűen azt jelenti: azt akarjuk, amit Ő. A kétféle egység szoros kapcsolatban van, egyik sem független a másiktól. Az élet egysége spontán jön létre, mert ez az új élet Istenből való fogantatás, születés. Az akarat egysége azonban sem nem egyszerű, sem nem spontán végbemenő, mert akaratunk azonos magával az énünkkel.(...)
A Szentírás gondos olvasása esetén kénytelenek vagyunk felismerni: valamennyi bűnünk közös okozója az engedetlenség. Ádám engedetlensége által meghaltunk, Krisztus engedelmessége által üdvözülünk. Korábban az engedetlenség fiai voltunk, ma Isten azt akarja, hogy az engedelmesség fiai legyünk. Az engedetlenség azt jelenti, hogy az ember a maga akaratát követi, az engedelmesség pedig az Isten akaratának való engedelmességet. Isten megváltásának célja, hogy felbátorítson bennünket saját kívánságunk megtagadására, és a Vele való eggyé lételre. Itt követnek el nagy hibát a modern keresztyének, amikor a szellemi élet lényegét az örvendező érzésekben, vagy a mélységes ismeretekben látják. Idejüket különböző nagyszerű érzések hajhászásával, és a Biblia értelmi megismerésére való törekvéssel töltik, mert ezeket tekintik a legmagasabbrendű értékeknek.
Közben érzéseiket és gondolataikat követve számos jó és nemes dolgot visznek véghez, és ezekről azt gondolják; bizonyára Isten kedvére valók. Nem értik, hogy az Úr nem az ember érzéseivel és értelmi érvelésével törődik, hanem azt keresi, hogy akaratuk megegyezik-e az Övével. Isten abban gyönyörködik, ha népe azt kívánja, amit Ő kíván, és azt teszi, amit Ő mond. A hívő ember föltétlen ön-megadása Isten iránt, Isten akaratának maradéktalan elfogadása számít Őelőtte, minden egyéb, ún. szellemiség - szentséges érzés, vagy diadalmas gondolat - csak külső látványosság. Még a látomások, álmok, hangok, sóhajok, valamint a buzgóság, munka, tevékenység és törekedés is csak külsőség csupán. Mindez mit sem ér, amíg a hívő ember tudatosan el nem határozza, hogy akarata megfeszítésével végigjárja az Istentől elébe adott utat.""Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!
Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük Őt!"
(Jelenések 19:6-7)

"Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen."
(Jelenések 22:21)

Ajánlott olvasmányok:

Watchman Nee: Bizonyságtételei
R. Josuran: A spiritizmus fertőjében
Ch. Gratenau: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig
dr. Erdélyi Judit: Ajtónyitás vajon kinek?
Vigyázz! Okkultizmus!
A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál.

"Gyengéd vámpírok" - EGY FIATAL HÖLGY ESETE A DÉMONNAL

Han Pál: Menekülés az okkultizmusból részlet hallható

"Olyan embereknek ajánljuk, akik kacérkodnak a természeti népek vallásából vagy a távol keleti misztikából származó sámánizmussal, horoszkópokat olvasnak, delejezőkkel kezeltetik magukat, a "feng sui"-nak hódolnak, jógáznak, agykontrolloznak vagy csak egyszerűen nem értik, hogy a keresztények miért nem szeretik a Harry Potter könyveket..."

Han Pál: Menekülés - Görbicz Tamás: Totemrehívás
letölthető könyv


Démonok tulajdonságai a Biblia alapján

Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés
és a varázslás témakörében?

Süveges Imre előadásának 1. része

Szellemi eredetű, pszichoszomatikus
betegségekről és az ufókról

Süveges Imre előadásának 2. része

Az agykontroll tanfolyam hatása Viki szabadulása a reikiből

Bűnbánat nélkül nincs ébredés Új feladatok, a Sátán új kihívásaiSzenvedélybetegség Fantázia- és szerepjátékok - Harry Potter

M. Basilea Schlink: NEW AGE - a Biblia szemszögéből -

Paul F. Kiene: VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!


Jézus Krisztus él, és vár Téged is.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKZimányi József prédikációi
Mátrainé F. Irma írásai Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!