HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőAdy Endre: Karácsonyi Rege (előadja: Szabó Gyula, zene: Dr. Komáromi István)


I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek.
Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves kis falumban A Messiás Boldogságot szokott hozni.

A templomba Hosszú sorba' Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak A magasság Istenének.
Mintha itt lenn A nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kis falumban Minden szívben Csak szeretet lakik máma.

II. Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből Úgy mint régen - Fohászkodni, De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent, Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni

III. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra.
Golgota nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatná át A nagy mindenséget. Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni...

Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra.Mária és Jézus bibliai története a videón.
Mária, Jézus anyja videó film 1 h 27 min


Az első század hajnalán Palesztína a zsidók földje, a Római Birodalom része volt. Róma bábkirályt állított, Heródest, hogy uralkodjék a zsidók fölött. De őt a Messiásról szóló jövendölés kísértette. Sok zsidó föllázadt az elnyomás ellen, de a római hadsereg rettenetes kegyetlenséggel tört meg minden ellenállást...Csendes éj teljes magyar szinkronú és feliratú film ideje 1 h 24 min
2014.03.01. Egy megtörtént esemény megfílmesítése. /erdelyihennel/
SZÜLETÉSTŐL AZ ÜNNEPIG videó összeállítás Jézus születéséről 7 percben.


"Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség,
és az emberekhez jóakarat." (Lk 2:14) Összeállította: BDjordjeKülönös születésnap - 2016 Karácsony / Szívbunker
Élő Betlehem - Jézus születésének felelevenítése Budapesten


Jézus születését idéztük fel ezzel a kis színjátékunkkal Budapesten, a Várkert Bazárban, a Neoreneszánsz kertben 2018.12.16-án és a 4 adventi vasárnap összesen 64 alkalommal adtuk elő az Élő Betlehem előadásunkat, élő állatokkal, ezen az egy napon tevével és az akkor lehullott hóban.
Az előadásunkban Lukács evangélista lép elénk, aki elmeséli Jézus születésének történetét, megelevenedik a Szent Család, pásztorokkal, három királyokkal és élő állatokkal: báránnyal, kecskével, szamárral, tehénnel és tevével. A videót az előadásunkról az evangélista narrátori szerepét eljátszó Andréka Gábor kedves felesége, Andréka Ágnes készítette, amit ezúton is hálásan köszönünk. A darabot Meskó Zsolt rendezte. (László Zsolt Bolla)Áldott adventet! Lukátsi Vilma: Adventi gondolatok


Hited talán csak egy kicsi mécses,
pedig hit nélkül várni nem lehet!
És az, aki nem az Urat várja,
nem is sejti az igaz ünnepet!

Nem fenyő alatt van az ajándék!
Az Ajándék, ha volt valaha,
azt az Isten adta a világnak:
nekünk született egyszülött Fia!

Történelem írja éveinket,
szívünk jelzi a másodperceket,
időbe rekesztett emberlétünk
csak így tud várni. Az emlékezet
szentelt útja már kétezer éve
néz vissza, és lát előre - hitben.
Várni tanul, mert mindennek végén
nincs semmi és senki más, csak ISTEN!A Názáreti Jézus Krisztus személyével kapcsolatban
eddig mintegy 330 prófécia teljesedett be.


Ézsaiás, Isten prófétája Krisztus előtti nyolcadik században élt. Könyvében az alábbi próféciákat olvashatjuk Jézus születésével kapcsolatban: "...az Úr fog nektek jelt adni: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek." (Ézsaiás 7:14)
"Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" (Ézsaiás 9:5)MESSIÁS URALKODÁSA

"Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba." (Mikeás 5:1)MESSIÁS FÖLDRE SZÜLETÉSE

Jézus Krisztus születéséről olvashatjuk Máté 1:23-ban "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten." A Máté 2:1-12 arról tudósít, hogy napkeletről bölcsek jöttek és a zsidók újszülött királyát keresték. "Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltünt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."Csendes éj, szentséges éj! Mindenek nyugta mély.

Nincs fenn más, csak a szent szüle pár, drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál, szent Fiú aludjál.

Csendes éj, szentséges éj! Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei halleluját! Szerte zengi e drága szavát,
Krisztus megszületett, Krisztus megszületett.

Csendes éj, szentséges éj! Szív örülj, higgy, remélj!
Isten szent Fia hinti reád ajka vigaszt adó mosolyát.
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít.

Hol kellett megszületnie Krisztusnak?"A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt." (Máté 2:5-6)
A férfiak biztosak voltak benne, hogy a csillag a zsidók királyának születését jelzi, ezért vállalkoztak a fárasztó, mintegy 60 napi, kb. 800 km-es útra.
Jézus Földre születésekor, a júdeai Betlehemhez közel az alábbi csodálatos események történtek Lukács 2:8-15-ig:
"Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik:
"Ne féljetek, mert íme, hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig az lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
"Dicsőség a magasságban Istennek,
és a Földön békesség,
és az emberekhez jóakarat."I. Népi szöveg
Kirje, Kirje kisdedecske, betlehemi hercegecske,
Ki miértünk sok jót tettél, a pokoltól megmentettél.

Jézus ágyán nincsen paplan, jaj de fázik az ártatlan.
Hogy is lehetne bundája, elveszett a báránykája.

II.
1. Szűz Mária várja, várja, aludjon el Jézuskája.
Átöleli szűz karjával, melengeti két arcával.

2. Aludj, aludj én szentségem! Csillag jön a széles égen.
Fényes útját bölcsek járják, áldásodat várva várják.

3. Aludj, aludj boldogságom! Harmat csillog minden ágon.
Pici tested gyönge mégis, Tied lesz a Föld és ég is.MENNYBŐL AZ ANGYAL dal itt!


Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok.
Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok:

Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban.
Ő leszen néktek Üdvözitőtök valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária.
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik Szent Fia, Szent Fia.El is menének köszöntésére azonnal, azonnal.
Szép ajándékot vivén szívükben magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják.
A nagy Úr Istent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

"Miután elmentek tőlük az angyalok a Mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz:
"Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr!"Kövessük tehát a pásztorokkal együtt a
Messiás születésének történetét!

Pásztorok, pásztorok, örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív,
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,
aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitád szent Atyád Mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
És a vígasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek!"Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan Ő megüzente nekik." (Lukács 2:16-20)Dicsőség Mennyben az Istennek! dal itt!


Dicsőség Mennyben az Istennek!
Dicsőség Mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békesség Földön az embernek!
Békesség Földön az embernek!
Kit az igaz szeretet az Úr Jézushoz vezet.
Békesség, békesség embernek!

Dicsőség az örök Atyának!
És értünk született Fiának.
Mindkettő Szentlelkének, a malaszt kútfejének.
Dicsőség, dicsőség Istennek!

Nézzük meg most a napkeleti bölcsek útját!


A Máté 2:1-2 arról tudósít, hogy napkeletről bölcsek jöttek, és a zsidók újszülött királyát keresték. "Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltünt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."
JERUZSÁLEM
Heródes király tartózkodási helye

"Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták Őt. (Jézust) Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Megj. A tömjénfa gyantája olyan drága volt Jézus korában, mint az arany. Ezért is tartozott azon ajándékok közé (arany, tömjén, mirha), amelyeket a bölcsek vittek hódolatuk kifejezéseként a gyermek Jézusnak.)
Mivel kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." (Máté 2:9-13)
Ezután József még éjnek idején elvitte
Jézust és az anyját Egyiptomba.

Heródes pedig megöletett minden kétéves és
ennél fiatalabb csecsemőt Betlehemben és a környékén.


Amikor Heródes meghalt, az Úr angyala újra szólt Józsefnek álmában, és visszament Izráel földjére.


József megint kijelentést kapott álmában és Galileában, Názáret városában telepedett le. Ezért nevezik Jézust NÁZÁRETINEK. Jézus itt nevelkedett.


Dicsőség az Úr szerető gondoskodásáért!

Mi a mi feladatunk?

A mérhetetlen isteni szeretetet az embereknek továbbadni. A többi az Isten dolga, mert Ő a kezdet és a vég. "A szeretet soha el nem múlik...Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." (1Korinthusiakhoz 13:8a,13)
Jézus Krisztus azt mondja: "Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég." (Jelenések 22:13)
Minden nap várjuk készen az Úr Jézus megjelenését! "Jöjj, Uram Jézus!" (Jelenések 22:20) Maranatha!
A Maranatha! arám (szír) mondat jelentése: "Uram, jövel!" Mi már Jézus Krisztust, a Messiást, a világ Urát várjuk, aki a Golgotán meghalt a bűnös emberekért, a mi megváltásunkért, eltemették, alászállt a poklokra és harmadnapon feltámadott. Ül az Atyjának jobbján megdicsőült testben.Mivel Jézus "megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta Őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Pál levele a Filippiekhez 2:8-11)


"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje."(1Kor 1:18)


"Legyetek követőim testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei; az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a Mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Pál levele a Filippiekhez 3:17-21)
"Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és ember szíve meg sem sejtett,
azt készítette el az Isten
az Őt szeretőknek."(1Kor 2:9)

"Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust,
az Jézussal együtt minket is feltámaszt,
és maga elé állít veletek együtt." (2Kor 4:14)

"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik."(Titusz 2:11-14)"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust." (Pál levele az Efezusiakhoz 6:24) Ámen.

HALLELUJA! DICSÉRJÉTEK AZ URAT!
MARANATHA! JÖVEL URAM!

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13:8)
Dicsőség és hála szent Nevének!

Jézus, neved oly csodálatos dalt halljuk.

Áldott, békés és örömökben gazdag életet kívánunk!Lukács evangéliuma film videón /2:01/
Dr. Kiss Ferenc: A MESSIÁS ÍGÉRETE
Ószövetségi próféciák Jézus Krisztusról, a Messiásról
A "Csendes éj" dal keletkezésének története
Pecznyík Pál: Jézus, Hajnalcsillag
SZERETLEK, URAM! dal
Így ujjongott Simeon: "...látták szemeim Üdvösségedet..." (Lk 2:30b)
Gondolatok Lukács evangéliuma 2. fejezetének 29-30. verséről
Egy melegszívű, árva kisfiú története
Túrmezei Erzsébet: A nagy kívánság


Széjjel jártam a világban dalt halljuk.

Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunk Mi célból van a szenvedés?

Karácsony eredete * Születésnapi interjú

"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz."
(Zsid 13:8)

Jézus Krisztus él, és ma is gyógyít.

Gazdag István: Néhány élmény betegekkelKICSODA EZ? MIT TESZEL JÉZUSSAL?

Ádámné Marika: Találkozásaim az élő Jézus KrisztussalMegtérő ima Jézus élete című filmből, Sinkovits Imre hangjával.
Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi