HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján


Hogyan hozhatod rendbe a házasságod?
Szerelempróba * Tűzálló c. film magyarul


Kirk Cameron, a Tűzálló c. film főszereplője sokszor szerepelt a címlapokon, elismeréseket kapott, sorozatokban játszott, 2 Golden Globe - Arany Glóbusz elismerés a fejébe szállt. Rajongók vették körül. Golyóálló limuzinokon, magánrepülőkön utaztatták. Nagy lábon élt külsőre gyönyörű emberek között, nem akart Istennek még a gondolatával sem foglalkozni, nem akart belekeveredni valamilyen vallásba. A lányokat hajkurászta. Az egyik lánnyal 17 évesen elment egy gyülekezetbe. Azt kérte Istentől, hogy változtassa meg az életét, mert bármikor meghalhat, akkor pedig nem kerülhet a Mennybe. Szüksége van Istenre, hogy megtérjen, és hogy Isten kijelentse magát neki.
"Megváltozott a szívem és a gondolkodásom Isten felé. Meglágyult a szívem arra a tényre, hogy Isten valóságosan él, ahogy elkezdtem olvasni a Bibliát. Kezdtem megismerni Őt, szükségem van a megbocsátására. Istennek adok hálát, hogy megmentett a Pokoltól, az az elsődleges célom, hogy Jézust kövessem."

Kirk Cameron, a Tűzálló c. film főszereplője megtéréséről beszélMátrainé F. Irma: MELYIK IRÁNYBA HALADSZ?

Amikor Isten Ádámot az Édenkertbe helyezte, akkor így szólt hozzá: "A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod." (1 Mózes 2:16)
Viszont nem kényszerítette őt, sem később Évát az engedelmességre. Helyébe szabad akarattal, illetve döntéssel ruházta fel őket. Tehát tőlük függött, hogy engedelmeskedni akarnak-e a parancsnak, vagy nem.Amint tudjuk, hamarosan a kígyóbőrbe bújt Sátán megkísértette őket, s azzal a hazugsággal, hogy semmi káruk sem származik, ha esznek a tiltott gyümölcsből, rászedte őket az engedetlenségre. Először Éva döntött az evés mellett, aztán Ádám is követte példáját. S mi lett a következménye? Az, amit Isten előre megmondott nekik, azaz a halál martalékaivá váltak. Az engedetlenséggel ugyanis Ádám és Éva Istennel való élő, személyes kapcsolata azonnal elhalt. Ezáltal mindketten hirtelen szellemi halottakká és a Pokol felé haladó egyénekké váltak. Sőt bűnbeesésük az egész emberiségre is kihatott, mert azóta mindenki szellemi halottként, illetve Pokol felé haladó személyként születik. Azonkívül a vétkezés pillanatában a fizikai halál következményét is magukra és az egész emberiségre hozták, ha nem is haltak meg azonnal. Tehát nem csak maguknak okoztak óriási, helyrehozhatatlan károkat, hanem minden utóduknak is.

Viszont Isten - az emberek iránti nagy szeretetéből - azonnal megígérte, hogy a szellemi halálra ad megoldást. Mégpedig azáltal, hogy idővel leküldi szent Fiát a Földre, aki megfizet bűneikért; úgyhogy - aki hisz Őbenne, és szívébe is fogadja - annak helyreáll a kapcsolata Ővele. Azaz a Pokol helyett Menny felé haladó egyénné válik. A fizikai halált azonban nem tette kiküszöbölhetővé.

Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy
mi a szellemi és mi a fizikai halál!

Mint említettük, a szellemi halál állapota az ember és Teremtője közötti személyes kapcsolat hiánya. A bűnbeesés óta mindannyian ilyen állapotban születünk. De bárki megszabadulhat tőle, ha hisz Jézusban, mint Isten Fiában. Szívébe hívja Őt, és bűnbocsánatot is kér Tőle. Azzal Isten gyermekévé válik, azaz helyreáll az Atya- gyermek kapcsolata. Jézus Krisztus saját Szelleme által a szívébe költözik, bűnbocsánatot nyer, és egy mennyei helyet is kap. Azaz egy Menny felé haladó emberré teszi.


Viszont, aki sohasem teszi meg ezen lépéseket, az a szellemi halál állapotában marad, és végig a Pokol felé haladva, oda is kerül. A Lukács 16:19-26-ban Jézus egy példázattal ábrázolta a szellemi halál állapotában maradó emberek jövőjét. Így szólt: "Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal...
Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és fevitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a Pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott:
Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt:
Fiam, jusson eszedbe, te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki."
Figyelem! Jézus itt nem arra utalt, hogy a gazdagok automatikusan elkárhoznak és a szegények meg automatikusan üdvözülnek. Mert a Biblia szerint az üdvösség csak a Jézus Krisztusba vetett hit által, kegyelemből nyerhető el. Helyébe a következőkre utalt:
1 - Aki a Menny felé szeretne haladni, annak e földi létben kell Jézusban hinni, Őt befogadni, és tőle bűnbocsánatot kérni. Halál után késő! Mert a Menny és Pokol között nincs közlekedés, és egyik helyből a másikba nincs ki vagy bevándorlás. Mindenki ott marad, ahová fizikai halálakor kerül.
2 - A Pokolban kínos szenvedés vár az odakerülőkre.
3 - A túlvilágban is, úgy a Pokolban, mint a Mennyben működnek az érzékszervek. Ezért látta a gazdag ember Ábrahámot, hallotta válaszát, s érezte a kínt.
4 - A Pokolban a szenvedés állandó, megkönnyebbíthetetlen, és örök.
5 - Ilyen szenvedésteli azok sorsa, akik egész életükben megmaradnak a szellemi halál állapotában.

S mi a fizikai halál?

Erre a kérdésre bizonyára mindannyian meg tudjuk adni a választ. Mert a fizikai halál nem más, mint az az esemény, amikor a szellem és a lélek kiszáll a testből; az agy működése megáll; a szívverés eláll; s a vérkeringés megszűnik. Vagy, amint a Prédikátor 12:7-ben olvassuk: "A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt..."
Ez a fizikai halál mindannyiunk osztályrésze, míg a szellemi halál nem!
Ugyanis - amint már említettük - akik hittel szívükbe hívják Jézust s bűnbocsánatot kérnek tőle, azok attól kezdve a Menny felé haladó egyénekké válnak. Mivel bűnbocsánatot, Jézus Szellemének jelenlétét, és egy mennyei helyet nyertek. Ennélfogva többé nem kell félniük a fizikai haláltól, mert az csak megnyitja számukra a mennyek ajtaját.

Kedves Olvasónk!
A nagy kérdés tehát már csak az, hogy merre haladsz?
A Menny felé? Lehetséges! Rajtad múlik.

UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET Menny és a Pokol témája

Ó de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!
Dicsőség az Ő szent Nevének!Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK

Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!