HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Bódis Miklós: Bezárul az ajtó (Bódvaszilas evangelizáció 2021)
Mt 25:1-13 versek alapján beszél Jézus visszajövetelének várásáról.
"Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg,
és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1:15)


"Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!

Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik! Az okosok így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.

Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: 'Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!' Ő azonban így válaszolt: 'Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.' 'Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!'" (Mt 25:1-13)

Van-e benned élet? Minden ember egyszer elérkezik egy válaszúthoz. Itt el lehet dönteni, hogy melyik irányba megyünk. Prédikátor könyvében "Ha a fa ledől, le van dőlve." A Mennyben olyan ember nincs, hogy valaki a baloldali vonaton utazott, és a jobboldali állomáson szállt le.

"Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt." (Péld 1:23-24)Mátrainé Fülöp Irma: A LEGJOBB MÉG EZUTÁN JÖN!


Már említettük, hogy sokan azt gondolják, hogy ha Jézust a szívükbe hívják és követésébe szegődnek, akkor ezzel vége lesz számukra minden földi szenvedésnek. De nem így van. Isten gyermekei is szenvednek ezen a Földön. Sőt előfordul, hogy többet és komolyabban, mint mások, mert Isten egyre szentebbé és erősebbé kívánja alakítani őket. S mert a szenvedések által sok áldást hoz rájuk és elveszett környezetükre is. Viszont, amikor az élet nehézségei között küszködnek, vagy küszködünk, akkor gyakran elcsüggedünk s feladjuk a reményt egy szebb és jobb jövővel kapcsolatban. Holott számunkra a legjobb még ezután jön!Igy járhattak a kisázsiai hivők is. Ezért biztatta Péter apostol őket leveleiben ismételten, s írta nekik többek között, hogy: "Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek." (1Pt 4:12-13) Mert az Úr napja el fog jönni, de előtte még sok mindennek meg kell történni! Majd a 2Pt 3-ban meg is említ néhány dolgot, amelyre előbb számíthatnak, s azt is, hogy miként viszonyuljanak az eseményekhez, mondván:
"Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jusssanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg, elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik:
"Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van."
Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és Föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a Föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.
De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a Föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új Eget és új Földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik....mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak... Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!" Ámen.

Milyen felvilágosításokat és egyben felszólításokat adott Péter apostol az akkori, s egyben nekünk, mai keresztyéneknek ezen levelében? A következőket: 1 - Emlékezzetek! 2 - Tudjátok! 3 - Legyetek készen! 4 - Vigyázzatok és növekedjetek!1 - Emlékezzetek! - Volt első kívánsága, amikor azt írta, hogy "Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai." Vagyis arra kérte Isten gyermekeit, hogy próbáik közepette emlékezzenek a próféták biztos és boldogító igéreteire és az apostolok parancsolataira. Ezt pedig csak úgy tudták megtenni, ha rendszeresen tanulmányozták és így észben tartották az Irásokat meg az apostolok szavait. De miért volt erre szükségük? Azért, hogy - próbáik közepette - meg tudják őrizni hitüket és békességüket. S mindez nekünk - ma élő keresztyéneknek - is szól. Hisz nekünk is - mindenek előtt - arra van szükségünk, hogy emlékezzünk a próféciákra és az apostolok parancsaira, azaz hogy állandóan tanulmányozzuk az egész Bibliát; mert különben elfelejtjük biztató és irányt adó szavait. Viszont, ha emlékezünk rájuk, akkor meg tudunk állni a hitben, és nyugodtan el tudjuk viselni mindazt, amit napjainkban még el kell szenvednünk.

2 - Tudjátok! - Volt Péter apostol második kérése. Vagyis, hogy Ige tanulmányozásuk alapján tudják és tudjuk meg mi is, hogy mi vár ránk, mielőtt az Úr napja eljön. Mert, ha tudjuk, akkor türelmesebben várunk, mintha tudatlanok volnánk s váratlanul érnének a különböző események. Sőt, amiről előre tudunk, az nem olyan ijesztő számunkra, amikor bekövetkezik, mint amire nem számítottunk. Vagyis nyugodtabbak is maradunk. Ezért is üzent meg nekünk Isten előre sokmindent próféti által. Viszont mit tanácsos tudnunk, illetve észben tartanunk, amíg várunk ama napra? Igénk szerint azt, hogy "...az utólsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének igérete?..." S ilyen csúfolódók mindig akadtak, s ma még bővebben akadnak. Mire biztathat bennünket a tudat, hogy az Úr napjára már nem kell sokat várnunk. S - legnagyobb próbáink közepette - is örömmel tekinthetünk eléje.
De Igénk szerint azt is jó észben tartanunk illetve tudnunk, hogy az egek és a Föld "vízből és víz által állt elő az Isten szavára." Majd Isten szavára "az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a Föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára." Vagyis, hogy jelenlegi világunk tűz által fog elpusztulni. Továbbá - Péter apostol szerint - még azt is jó tudnunk, hogy az Úr másképpen számítja az időt, mint mi. Mert "az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap." S ha még eddig nem jött el a vég, az nem azért van, mert Ő nem tudja átérezni, hogy a mi számításunk szerint milyen hosszú időnek tűnik a várakozás; hanem azért, mert ő arra vár, hogy minél több ember megtérjen és - ennek következtében - Vele tölthesse az örökkévalóságot. S ha ezt is tudjuk, akkor mindjárt nagyobb türelem hat át bennünket várakozásunkban, sőt hálát is adunk szerető Atyánk türelméért.

3 - Majd; legyetek készen! - Volt Péter apostol harmadik felszólítása, mert "el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj..." Vagyis az kétségtelen, hogy eljön! De egyben váratlanul jön el, amikor legkevésbé számítunk rá. Ezért fontos, hogy állandó készenlétben éljünk. Vagy, ahogy igénk szólt, hogy megfontoljuk, hogy "Milyen szentül és kegyesen kell" élnünk nekünk, akik várjuk az Úr napjának eljövetelét! Hogy ne találjon felkészületlenül.

4 - Majd, vigyázzatok és növekedjetek! - Volt mai Igénk utolsó felszólítása. "Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében." Vagyis, mindezek tudatában ne csak szentül, hanem vigyázva illetve óvakodva minden tévelygéstől, egyre jobban növekedjünk a Biblia és az Úr ismeretében, hogy mindvégig megállhassunk; azaz el ne sodortassunk.

Péter apostol féltette a kisázsiai keresztyéneket, ezért írt nekik ismételten arról, hogy - az Úr napjának biztos elérkezése tudatában - hogyan viseljék el a szenvedéseket és miként éljenek. S mivel mi ma arra a napra még mindmáig várunk; felszólításai nekünk is szólnak. Mert nekünk is fontos, vagy még fontosabb, mint akkor, hogy emlékezzünk a próféták üzeneteire és az apostolok tanításaira; tudjuk, illetve tartsuk észben mindazon dolgokat, amelyek megelőzik az Úr napjának eljövetelét; legyünk készen, azaz éljünk szentül; s mindvégig vigyázzunk és növekedjünk! Akkor kibeszélhetetlen boldogság vár ránk ama napon,HISZ RÉSZÜNKRE A LEGJOBB MÉG EZUTÁN JÖN!

HALLELUJA! MARANATHA!

THE BEST IS YET TO COME BY IRMA F. MATRAIEGY ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET dal


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Gazdag István tanításai Zimányi József prédikációi

Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!