HITELES TÖRTÉNETEK

Makai Rozália gyermek- és családvédő

"Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását..." (Péld 1:8)"Tegyél engem olyanná, amilyen az apukám!"
"Még minden jóra fordulhat..." c. könyvből egy történet


Sándornak, a fiatal családapának volt egy kedves felesége és egy aranyos kicsi fia. Egy ideig boldogan éltek együtt, és örvendeztek szép otthonuknak. Ám azután megtörtént a baj.
Sándor megszegte a házassági fogadalmát. Már csak ritkán töltötte otthon az estéit. Gyorsan elindult lefelé a lejtőn, és e fiatal család boldogsága hamarosan romokban hevert. Sándor egyre gyakrabban keresett fel szórakozóhelyeket, és jobban szerette a szabadidejét kétes társaságban eltölteni. Klára, a felesége, nagyon szenvedett emiatt, ugyanakkor nem volt tudatában az ügy súlyosságának. Folyton abban reménykedett, hogy egy szép napon majd minden visszatér a régi kerékvágásba.
Ez a fiatal feleség és édesanya nagyon magányosnak érezte az estéket, mivel csak ketten ültek a vacsoraasztal mellett - ő, és Laci, a kisfia. A gyerek sokszor tudakolta, hol van az apukája, és anyjának nehezére esett felelni a kérdésére. Amikor az apa mégis otthon maradt este a családjával - ami csak ritkán fordult elő -, Laci mindig túláradóan boldog volt. Klára felidézte az esküvőjüket követő időszakot. Milyen szép is volt akkoriban minden! Most pedig?
Valahányszor Sándor este a nappaliban üldögélt, Laci egyetlen ugrással az ölében termett, és a következő szavakkal karolta át a nyakát:
- Te vagy a legjobb apuka a világon! És mi igazi barátok vagyunk, igaz, apu? Sokkal jobb, amikor itthon vagy, és nem vagyok egyedül anyuval.
Egyszer, amikor elérkezett a lefekvés ideje, Laci azt mondta:
- Megyek, de apunak velem kell jönnie, hogy betakarjon.
Nem sokkal később apa és fia felballagott a lépcsőn. A kisfiú levetkőzött, és belebújt a pizsamájába.
- Most pedig nyomás az ágyba! - utasította az apa. - Szépen betakarlak, lekapcsolom a lámpát, azután lemegyek anyuhoz.
Csakhogy a kicsi tiltakozott.
- Apu, hát nem tudod, hogy anyuval előbb mindig imádkozunk?
Azzal letérdelt, és imádkozni kezdett. Általában egy rövid imádságot mondott el, amit az édesanyja tanított neki. Ezen az estén azonban kicsi szíve úgy megtelt örömmel, hogy hozzáfűzött még egy kérést:
- Kedves Istenem - mondta hangosan -, tegyél engem olyanná, amilyen az apukám. Tudom, hogy te meg tudod tenni. Ámen!
Azután vidáman bebújt az ágyba, abban a gyermeki hitben, hogy Isten meghallgatja egyszerű imádságát.
Az apa betakargatta, adott neki még egy jóéjt puszit, és lekapcsolta a lámpát a szobában. Ám ahelyett, hogy lement volna a földszintre, egy darabig még ott ácsorgott a gyerekszoba ajtaja előtt. Laci szavain és imádságán töprengett. A Hold fénye besütött az egyik ablakon, és szinte az ítélet nyilaként hatolt át a lelkén.
"Tegyél engem olyanná, mint az apukám!" - visszhangzott még mindig a fülében.
A férfi hirtelen rádöbbent kettős életére, hűtlenségére, egész bűnös voltára. A szíve legmélyén azt kívánta, hogy a kisfia ne lépjen az ő nyomdokaiba. Milyen nyomorúságos is az ő élete! Egyszer csak felébredt benne valami jobb utáni vágy. Halkan kinyitotta a gyerekszoba ajtaját, és a sötétben kicsi fia ágya felé kémlelt. A gyermek nyugodt légzése elárulta, hogy már alszik. Az apa, aki ezekben a pillanatokban szabályosan megundorodott egész elrontott életétől, lábujjhegyen az ágyhoz lépett, és egy darabig némán szemlélte gyermekét. Azután letérdelt, pontosan ott, ahol az imént Laci térdepelt, és halkan imádkozott:
- Kedves Isten, tégy engem olyanná, amilyen a kisfiam, olyan tisztává és jóvá! Igen, tégy engem olyanná, mint a kisfiam! Ámen!
Sándor azon az estén, alvó kisfia ágyánál arra az elhatározásra jutott, hogy új életet kezd. Könnyek peregtek végig az arcán, majd kitört belőle:
- Úr Jézus! Én olyan gonosz és rossz vagyok! Megcsaltam a feleségemet, és nem voltam jó apja a gyermekemnek. Vétkeztem a családom ellen, és bűnössé lettem. Úr Jézus! Bocsáss meg nekem, és légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! Újítsd meg teljesen az életemet, a házasságunkat és a családunkat! Nem akarok tovább úgy élni, ahogyan eddig éltem.
Kisfia nyugodtan és békésen aludt tovább, és semmit nem érzékelt mindebből. Sándor csöndesen elhagyta a szobát, és lement a lépcsőn. Klára még a konyhában foglalatoskodott. A férfi szeretetteljesen a karjába zárta, ahogyan már rég nem. Hideg, kemény szíve ezekben a percekben széttört, ő pedig először egyetlen szót sem tudott szólni.
Az asszony azonban érezte, hogy a férje lelkében végbement valami, és mindketten sírtak a bánattól és a mélységes fájdalomtól, ugyanakkor a hálás örömtől is.
Ahogyan egyik nap a kis Laci zokogott keserűen az édesapja ölében, amiért engedetlen volt, úgy sírt most az apa a hűtlensége és sok elkövetett bűne miatt. Zokogása hasonlított kisfia gyámoltalan dadogásához, ahogy most a feleségétől bocsánatot kért és megvallotta neki bűneit.
Klára mégis úgy érezte, mintha ezen az estén újra házasságot kötöttek volna. Olyan szívből fakadóan bocsátottak meg egymásnak, ahogyan azelőtt még sohasem. Sándor és Klára élete megújúlt, házasságuk szintén, és ezzel egész családjuk újjászületett. E fiatal család otthonába költözött a szeretet és a bizalom, miután Sándor megbékélt Istennel.
És hamarosan bekövetkezett az, ami elkerülhetetlen volt: Sándor teljesen szakított addigi életmódjával. Ahol csak tehette, rendezte a dolgait az emberekkel. Micsoda boldog házasság és család lett az övék, miután Sándor alaposan kitakarított az életéből minden szennyet és mocskot! És mennyire örült Laci, amiért az apukája esténként otthon maradt, és volt ideje rá. Szép családi életüknek egyetlen oka volt: Sándor és Klára Jézus Krisztust választották házasságuk és családjuk középpontjául. A kis Laci örült, valahányszor apja és anyja este az asztalra helyezte a Bibliát, hogy felolvassanak belőle, és együtt imádkozzanak. Laci néha így imádkozott az úr Jézushoz:
- Tegyél engem olyanná, amilyen az apukám és az anyukám!
Valaki most talán ezt gondolhatja:
- Ó, bárcsak az én életemben is jóra fordulhatna egyszer minden, ahogyan Sándor családjában! Annyi mindent elrontottam már!
Lelkünkben gyakran így sóhajtunk fel:
- Bárcsak egyszer újrakezdhetném az életemet, és meg nem történtté tehetném a dolgokat!
Nos, és azt mondom neked:
- Van kiút minden bűnből, minden csődből, minden kétségbeesésből, az Istentől való eltávolodásból! Isten már elkészítette a segítségét annak, aki vágyik rá. Legyen bátorságod megtenni azt a lépést, amelyet Sándor is megtett: ő Jézus Krisztushoz vitte bűnökkel terhelt múltját, akinek hatalmában áll megbocsátani minden bűnt! Az Úr Jézus meg tud, és meg akar menteni Téged! Egyedül Ő képes erre!

Dicsőség és hála az Úré! Ámen.

"Még minden jóra fordulhat..." - kapható az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu


ÖRÖMHÍR MŰSOR Varga István és Makai Rozália előadásában

Az MP3-as hallgatásához kattints rá!

1. ÓSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (68 sáv, idő 70:52)
138. ZSOLTÁR, HÁLAADÁS ISTEN HŰSÉGES SZERETETÉÉRT

23. ZSOLTÁR, A JÓ PÁSZTOR, DÁVID ZSOLTÁRA

2. ÚJSZÖVETSÉGI IGÉK - Válogatás (90 sáv, idő 71:54)
Pál levele a Filippiekhez 2:1-11 Igék hallhatók.

A BÖLCSESSÉG ISTEN ÚTJÁN VEZET /Példabeszédek 2./

3. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, Te vagy minden álmom

4. ÖRÖMHÍR DALOK Róla beszél fű, virág

5. ÖRÖMHÍR DALOK Széjjel jártam a világban

6. ÖRÖMHÍR DALOK Jézus, neved oly csodálatos

7. ÖRÖMHÍR DALOK Uram, nézz szükségemre!

8. ÖRÖMHÍR DALOK Kéklő tengernek partján

9. ÖRÖMHÍR DALOK Van egy jó hely, odamegyek

10. ÖRÖMHÍR DALOK Életed adtad, hogy életem lehessen.

11. ÖRÖMHÍR DALOK MIELŐTT A VILÁG MEGLETT

12. ÖRÖMHÍR DALOK Szeretlek, ó Uram

13. ÖRÖMHÍR DALOK MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED

14. ÖRÖMHÍR DALOK AMIKOR MEGÉRINT KEGYELMED

15. ÖRÖMHÍR DALOK Hatalmas Isten, egyetlen kincsem!

16. ÖRÖMHÍR DALOK Adj, Uram nékem szeretetet!

17. ÖRÖMHÍR DALOK Atyám, két kezedben

18. ÖRÖMHÍR DALOK EGY ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET

19. ÖRÖMHÍR DALOK A szívemet átadom én

20. ÖRÖMHÍR DALOK Köszönöm Jézus

21. ÖRÖMHÍR DALOK Tied a dicsőség és imádás!

22. ÖRÖMHÍR DALOK Még nem is éltem én

23. ÖRÖMHÍR DALOK Ó, Uram, Te vagy az Élet

24. ÖRÖMHÍR DALOK Hívlak, Uram, várlak, Uram

25. ÖRÖMHÍR DALOK Sokszor úgy érzem, összeroskadok

26. ÖRÖMHÍR DALOK Én hirdetem az élő Úr dicséretét

"De keressétek először az Ő (Isten) országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."
(Máté evangélium 6:33)

Úr Jézus a Győztes, a Feltámadott,
a Gyógyító, a Szabadító!

Áldott legyen szent Neve örökkön örökké!
HALLELUJA! MARANATHA!Örömhír az időseknek Szarvason * Teljes cikk itt!


Varga István és Makai Rozália vallásos-zenés műsorát tekinthették meg az ellátottak. Az idős emberek számára fontos a lelki egyensúly megteremtése, a vallás nagy segítség ebben. Az Intézményben élők minden héten részt vesznek vallási szertartásokon és olykor egy-egy, a hagyományostól eltérő istentisztelet is helyet kap nálunk. Ezen rendhagyó összejövetelek mindig különleges alkalmat jelentenek, és más hangulatot közvetítenek, mint egy hagyományos szertartás. Ilyen, egy a megszokottól eltérő, Örömhír nevet viselő zenés-vallásos "szertartás", melyet immáron második éve hoz el hozzánk Makai Rozália és Varga István, akik különféle írásaikról is ismertek. Varga István a Gold Bridge Publisher kiadványainak írója, Makai Rozáliának pedig Drog, alkohol, nikotin, címmel jelent meg könyve. Köszönjük a lelki gondoskodást! A Szegedről érkező előadók mióta nyugdíjba vonultak, előadásukkal igyekeznek segíteni az időseknek és a betegeknek. Összeállításukban megzenésített imádságokat, példabeszédeket, valamint igazán megható hiteles történeteket hallhattunk, majd a műsor közös imádkozással zárult. Aki igényelte, az előadás után egyéni beszélgetésre is lehetősége nyílt. Kívánjuk, hogy vendégeink még hosszú éveken keresztül hirdethessék az Örömhírt, ahogy ők mondják: "énekelhessenek az Úr dicsőségére időseknek, betegeknek!" (Forrás: Sándor Enikő mentálhigiénés munkatárs)

Dicsőség és hála az Úré, Aki kinyitja a szíveket,
és megteremti azokat az alkalmakat, ahol az Őt keresők megismerhetik
az Úr csodálatos tetteit és hatalmát.(MR)OLVASÓINK ÍRJÁK:

Kedves Makai Rozália, Varga István!

Rábukkantam a honlapjukra, és csodálatos. Nem szeretnék zavarni levelemmel, de nagy vágyódást indítottak el bennem. Nagyon sok a honlapon az olvasnivaló, és nagyon jó.
Isten áldja meg munkájukat! Üdvözlettel: Ildikó, Csurgó

Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok és nagyon érdekes, szép írásokat osztasz meg. Nagyon sok embernek szereztek örömet vele. Az Úr áldása kísérje munkátokat. Cs. Tiborné Magdi

Kedves Rozália,
A napokban rátaláltam kedves lapjukra az interneten. Nagyon tetszenek benne a különféle írások. Szinte egész nap olvasom. Nem tudok velük betelni. Ausztráliában élek. Így nagyon jól jött ez a szép olvanivaló magyar nyelven.
Isten áldásat kérem Önre és a többi Testvérre! Sok szeretettel: Joe

Kedves Rózsika és István!

"Hallgasd meg, fiam, és fogadd meg mondásaimat,
mert megsokasítják életed éveit!" (Péld 4:10)
A mellékelt Igével köszönök be Hozzátok, és kérem az Úr Jézust, hogy adjon nektek gyümölcstermő, gazdag évet a szolgálatban és folyósítsa hozzá az erőt és a mannát számolatlanul. Adjon testi-lelki egészséget és szellemi frissességet, hogy Krisztus jó illata lehessetek mindenütt. Szeretettel: Erzsébet

Kedves István és Rozália!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Elsősorban azt kívánom, hogy az Úr lelki javakkal koronázza meg az új éveteket; bővölködjetek szeretetében, kegyelmében, féltőn óvó, őrködő gondviselésében, hűségében! Így semmiben, ami megélhetésetekhez szükséges, nem fogtok hiányt szenvedni! Legyetek boldogok, legyetek áldottak továbbra is! Szeretettel: Éva

Köszönet Varga Istvánnak és Makai Rozáliának!
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében! Csodálatos, ahogy az Úr használ titeket! Hiszem, hogy úgy ahogy az én számomra, mások számára is nagy áldást jelent a munkátok, amely nagy segítséget adott számomra. Az utóbbi időben nagyon sok próbatétel ért, és egy kissé le voltam hangolódva, Már az a gondolat járt a fejemben, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgáljak a Gyülekezet felé. Ekkor (és meg vagyok győződve arról, hogy nem véletlenül, hanem az Úr Jézus vezetésével) rátaláltam az oldalatokra, amelyet mint száraz föld a vizet, úgy itta a lelkem. A szemet gyönyörködtető megjelentetés mellett a még csodálatosabb tartalom, új erőt adott nekem. Szívembe béke költözött, és már a vasárnapi szolgálatomban felhasználtam az olvasottakat. Az Isten áldjon meg benneteket azért a munkáért, amelyet Isten dicsőségére végeztek, és adjon néktek erőt, egészséget a további munkához, hogy még sokak számára áldás lehessetek! Az Úr legyen veletek!
Szeretettel: Marika Ácsról

"De keressétek először az Ő (Isten) országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." (Máté evangélium 6:33)

Úr Jézus a MEGVÁLTÓ, a Győztes, a Feltámadott,
a Gyógyító, a Szabadító!

Áldott legyen szent Neve örökkön örökké!
HALLELUJA! MARANATHA!HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN - HIT ÉS A VALLÁS
ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK