HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


2022.08.13.Hugh Ross: Természetfölötti tervezése van a világnak.
The world has a supernatural design


Dr. Hugh Ross keresztény asztrofizikus, a Reasons to Beleive Ministry alapítója, valamint számos, a világegyetemről szóló könyv szerzője. Hugh Ross elmondta, hogy hét éves korától foglalkozik a csillagokkal. 16 éves volt, amikor megértette, hogy az univerzumnak kell legyen egy kezdete. Először a filozófiában kutattam, majd elkezdtem olvasni a különböző vallások szent könyveit.

Több száz helyet találtam, ahol a Biblia előre jelzett későbbi tudományos felfedezéseket. Az interjú során szó volt a Teremtésről, az emberiség koráról, földönkívüli lényekről, globális felmelegedésről, a bibliai második ég helyéről. "Természetfölötti tervezése van a világnak" - vallja. Műsorvezető: Kauzál Alexandra Szerkesztő: Csermák Debóra Tolmács: Surjányi Lehel (www.hitradio.hu)Mátrainé Fülöp Irma: HÁNYSZOR OLVASSAM EL A BIBLIÁT?


Előfordul, hogy valakinek annyira megtetszik egy könyv, hogy kétszer, háromszor is elolvassa. De ez ritkaság. A magam részéről ceruzával a kezemben olvasok majdnem minden könyvet, hogy az érdekesebb gondolatokat aláhúzzam. Aztán később csak azokra térek vissza. Nem az egész könyv tartalmára.
Viszont a Bibliával kapcsolatban más a véleményem. Sőt másoké is, mert akik Jézus befogadása által már Isten gyermekeivé váltak, azok azt vallják, hogy egész életükben, naponta szükségük van üzeneteire. Ennélfogva életükben számtalanszor el is olvassák. Ismertem egy nénit, aki minden évben egyszer elolvasta. Mások lassabban. De valamilyen módszer segítségével, az igazi Biblia tanulmányozók sokszor elolvassák az egészet.

De miért olvassuk át olyan sokszor a Bibliát?
A következő okokból:

1 - Először azért, mert a Biblia az Isten szava, s napjainkban azáltal kommunikál velünk Urunk. Aki az egész Bibliát figyelmesen átolvassa, az magától is rájön arra, hogy amiket Isten az Ószövetségben előre megjövendölt a Messiásról, azok az Újszövetségben leírt események szerint szószerint bekövetkeztek. Továbbá, hogy a Bibliának oly nagy hatása van olvasóira, hogy olykor haragos embereket szelíddé; iszákosokat józanná; paráznákat erkölcsössé; tolvajokat becsületessé; stb. alakít. Ilyen és ehhez hasonló élmények aztán bebizonyítják számára, hogy a Biblia nem is lehet más, mint Isten élő és életátalakító szava. Igaz, hogy Isten nem sajátkezűleg írta meg szövegét, de az biztos, hogy saját Szent Lelke (Szelleme) által diktálta az íróknak mondanivalóit; illetve ihlette őket minden egyes szavának megírására. A 2 Timóteus 3:16-ban olvassuk: "A teljes Írás Istentől ihletett..."
S mivel a Biblia kétség nélkül az Isten szava és egy próféciákat, tanításokat, bizonyságtételeket és kijelentéseket tartalmazó könyv; nem elég csak egyszer elolvasni. Helyébe - mint egy tankönyvet - rendszeresen és folytatólagosan kell tanulmányoznunk, hogy egyre komolyabb ismeretet nyerjünk, s Jézushoz hasonlókká váljunk.
2 - Másodszor, azért is fontos a Biblia folyamatos tanulmányozása, mert szavai üdvözítő és hiterősitő erővel rendelkeznek. A Róma 1:16-ban Pál apostol a következőképpen nyilatkozott: "...nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hivőnek üdvösségére..." Péter apostol szerint meg "... romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó Igéje által." (1Péter 1:23) Vagyis Biblia nélkül nincs újjászületés! Azaz nélküle senki sem válik Isten gyermekévé, mert nem tudhatja, hogy mit kell tennie. Ezért is tévelyegnek olyan sokan, és rohannak a Pokol felé, mert tudatlanságukban jótettekkel akarják kiérdemelni a mennyei helyet. Holott a Biblia egészen másképp mondja.

3 - Harmadszor, Isten gyermekei számára folyamatos lelki fejlődés is csak rendszeres Bibliatanulmányozás által lehetséges. "...növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében..." javasolja a 2Péter 3:18. Jézusról és kegyelméről való növekvő ismeretet pedig csak a Bibliából nyerhetünk.
4 - Negyedszer, a Bibliát folyamatos tisztító hatása miatt is fontos rendszeresen tanulmányoznunk. A 119-ik Zsoltárban olvassuk: "Hogyan tarthatja meg tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja Igédet" és "Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." S a 2Timóteus 3:16 meg nyíltan kimondja, hogy minden szava "...hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre..."
5 - Ötödször, a Sátán kísértései ellen is a Biblia a leghatásosabb fegyverünk. Ennélfogva sem hanyagolhatjuk el tanulmányozását, mert csak akkor lehetünk tisztában alapigazságaival, s idézhetjük esetleg kívülről is legfontosabb szavait; amikor az Ördög kikezd velünk. Jézus is az Ige szavaival állt ellene az Ördögnek. A Máté 4:1-11-ben olvasunk azon többszöri kísértéséről, amikor Ő minden kísértést egy-egy Igeidézettel űzött el mondván: "Meg van írva..." Mire a Sátán csatát vesztett.
6 - Hatodszor, a rendszeres Bibliatanulmányozás még azért is fontos, mert előfordul, hogy Isten abból ad számunkra személyes utasítást. Például, amikor már teljesen kimerültünk a hitünkért való üldözések miatt Magyarországon, és aggódtunk gyermekeink jövője felett, akkor Isten küldött nekem egy biztató Igét, amely számomra személyes üzenetnek hangzott.
1956 október 15-e táján történt. Akkor, amikor még a forradalomnak híre sem volt. Abban a hónapban épp az Ézsaiás könyvét olvastam folytatólagosan. S, amikor az 54. rész került sorra, a 11 - 14. versei szíven ütöttek.
"Óh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Imé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak... És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége... ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád."
Természetesen tudtam, hogy ez az üzenet eredetileg egy más korban s a választott népnek szólt, de nekem akkor személyes üzenetnek hangzott. Azt értettem belőle, hogy Isten valahogy meg fogja nyitni családunk számára a szabadulás útját, és áttelepít egy olyan országba, ahol gyermekeink üldözésmentes békességben nőhetnek fel. Továbbá, hogy mindegyik követni is fogja az Urat.Fülöp Árpád élete (1903-1987)

Aztán még ugyanazon hónap 23-án kitört a forradalom és november 18-án megnyílt számunkra a lehetőség a menekülésre.
Az USA-ban telepedtünk le, ahol gyermekeinket vallási üldözéstől mentesen nevelhettük fel. Ők meg hét, öt, és négy éves korukban már el is fogadták az Úr Jézust, és azóta is követik Őt. Ezzel az Ige személyes biztatása illetve útmutatása beteljesedett számomra.

7 - Hetedszer, még azért is életszükségletünk a Ige rendszeres és folyamatos tanulmányozása, mert ismeretének hiánya tévelygéshez vezethet. Különösen ma, amikor egyre több új és régi Biblia ellenes tévtanítás és tévtanító vezeti félre az embereket. A Máté 22:29b szerint Jézus egyszer azt mondta a szadduceusoknak:
"Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát."
Ezek szerint is, csak a Biblia komoly ismerete óvhat meg bennünket a tévelygéstől!

Hányszor olvassuk ki a Bibliát?

Ahányszor csak lehet. A lényeg az, hogy Jézus befogadása után egész életünkben, lehetőleg naponta, valamilyen rendszer szerint, komolyan tanulmányozzuk szavait. Mert a Biblia kétség nélkül Isten szava; egyben üdvünk, hitünk, fejlődésünk, tisztaságunk, kísértés elleni védőfegyverünk, Istentől származó utasításaink; s tévelygésektől óvó védőszerünk forrása. De mindezeket csak akkor jelentheti számunkra, ha eleitől végig, halálunkig, rendszeresen tanulmányozzuk és ismételten kiolvassuk. Megéri a fáradtságot!A VÉGIGCSÓKOLT BIBLIA

Sok porosodó, drága Biblia,
ha kinyitását mindhiába várja,
lenne nagyörömest
távoli vak testvérünk Bibliája.

Elveszítette mindkét karját,
rászakadt a vakság éjjele.
De felragyogott néki Krisztus,
és az élete fénnyel lett tele.

Szomjazott az Ige kristályvizére.
Hogyan is olvashatna Bibliát?
Keze sincsen, hogy betűit tapintsa,
és nem betűzheti, mint aki lát!

Mégis Bibliát olvas!
Előtte vakírásos Bibliája.
Nyelvével tapintja ki betűit,
s lelke az Ige mélységeit járja.

Így csókolta elölről-végig többször
Isten szent könyvét. Az az élete,
vigasztalása, kincse, békessége!
S Bibliája sokunk ítélete.

Éhezzük-e, ahogy ő éhezi,
és látó szemünk tapad-e úgy rája?
Nem vádol-e bennünket távoli
testvérünk végigcsókolt Bibliája?!
/Túrmezei Erzsébet/Görbicz Tamás: Ismerd a Bibliád 1. rész - Alapvetések


Ki Isten? Ki az ember? Ki Sátán? A Biblia könyvei Isten és az ember kapcsolatáról szólnak. Isten azt akarja, ember legyen az örököse. Isten a Fiát (örökösét) emberként akarta kijelenteni. Sátán és angyalai akartak örökölni, emiatt tört ki a szellemi konfliktus. Az emberiség története arról szól, Isten hogyan valósítja meg az akaratát, miközben az "ellenség" be akarja bizonyítani, hogy az ember méltatlan. Isten uralma a szeretet hatalmán a lapul. De amíg van bűn, addig elnyomó hatalom is lesz.Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

HOW OFTEN SHOULD I READ THE BIBLE THOUGH?

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália írásai
[ ELRAGADTATÁS | MI LESZ A VILÁGGAL?|
|Hiszek Jézus Krisztusban |Bemerítés a Biblia alapján|
|Nóé története a BIBLIÁBAN| A páskabárány elrendelése|
|A kereszt szükséges | HARMADNAPON FELTÁMADOTT!|
|Akik Krisztusban vannak| PÜNKÖSD | TÖRTÉNETEK|
|Szabadulások, rehabilitáció | ÉLETRAJZOK]

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAK22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!