VERSEK, HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com


Zimányi József lelkipásztor igeszolgálata - 2 Krónika 26:11-13Zimányi József életrajzát itt elolvashatod.


         "Volt Uzzijának kiképzett harcosokból álló hadereje is, amely csapattestenként vonult a harcba. Ezeknek a számát Jeiél kancellár és Maaszéjjáhú elöljáró segítségével Hananjáhú, a király egyik parancsnoka állapította meg. A hadköteles vitézek családfőinek a száma kétezer-hatszáz volt. Az ő parancsnokságuk alá tartozó haderő háromszázhétezer-ötszáz kiképzett harcosból állt, akik hatalmas erővel segítették a királyt az ellenség ellen."

         Szeretnék most Isten Igéje alapján néhány gondolatot elmondani a királyi hadseregről. Uzzijá hadserege valóban királyi hadsereg volt, amely képes volt megsegíteni a királyt ellenségei ellen. Mennyire irigylem ezt a 307500-at. Krisztus serege ennél ma sokkal nagyobb, de hányat találsz, aki képes megsegíteni a királyt ellenségei ellen.

         Nézd csak meg a harcosokat! Művészetté emelték a hátrálást. Ismernek minden kibúvót. Mesterei a bűnnel való alkudozásnak. Parittyaköveiket eladták. Letépték nehéz harcokban szerzett kitüntetéseiket, amelyeket Krisztustól kaptak. Egyrészük inkább kereskedő, mint harcos. Más része testi örömök tengerein bontott vitorlát, vagy fenn maradt valami cserfaágon.

         Nézd Uzzijás király nagyszerű seregét! Aki ellátta őket minden szükséges fegyverrel, ahogy a 14. vers elmondja. Használták is győzelmesen. Magad is tudod, hogy szíved egész területén a hatalom még nem az Úré. Ott vannak a bűnnek nagyszerűen kiépített állásai. Némelyiket már meg sem kísérled ostrom alá venni.

         Hívő testvérem, ne elégedj meg azzal, hogy gondolataid szerint Jézushoz tartozol! Kevés, hogy mások előtt beszélsz Róla. Nem elég, hogy sokszor őszintén dicséred Őt, másokat is hívogatsz szolgálatába. A legfontosabb, hogy benned minden Neki szolgáljon. Képes vagy-e megsegíteni a te Uradat? Ne nyugodj meg, míg képessé nem tesz erre! Áldott titka Istennek, hogy minket az Ő Fiának adott harcostársakul.

        Nem angyalokkal hódít az emberek között, hanem általad. Kivel végezné a szívek hódítását, ha nem veled? Kevés az, hogy az Efezus 6:11 "Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az Ördög mesterkedéseivel szemben!" szerint megkaptad a lelki fegyverzetet, mert meg kell kapnod hozzá még az erőt is, amely az erős fegyveres elleni harcban téged újra meg újra diadalra visz. Vedd el tőle azt, ami nem az övé. "Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak a javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert?"
(Mt 12:29)
"Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt."
(Lk 11:21-22) Ne legyen szíved területén az erős fegyveresnek palotája, amelyet biztosan őriz benne, hanem légy te magad a Krisztus által felszabadított terület, Krisztus birtoka. Jézus öröme abban lesz, ha egész életed felett mennyei zászlók lobognak, és pihenésed esti tábortüzeinél a dicsérő ének nem némul el.
Ha életemet igazán Jézusnak ígértem, képes leszek Őt megsegíteni a bennem támadó ellenségei ellen is. Imádkozz azért, hogy ne egy rombadőlt, régi váremlék lehess csupán, hanem Megváltód pihenőhelye! Miért tartoznál azok közé, akik maguk feszítik meg maguknak Isten Fiát?
(Zsid 6:4-6) "Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt."
Tapasztald meg, hogy az Ő isteni ereje mindennel magajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való.

"Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket."
(2Pt 1:3)

         Ez a természet képessé tesz arra, hogy kikerüljük a romlottságot, mely a kívánság által van.
"Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban."
(2Pt 1:4)

         Boldog emberek, boldog 307 500, ti, kik képesek voltatok megsegíteni a királyt ellenségei ellen. Nem szóbeszéddel, nem lobogó jóakarattal, mely mindig elpattan, mint a buborék, amikor a cselekvés partjához ér. Nem sóhajokkal lőttétek a király ellenségeit, hanem királyi íjjal. Isten erőtlen népének megújúlt erőre van szüksége. Látnia kell egészen közelről királyi Urát, hogy harci kedve színig teljék, és győzelmesen kicsorduljon. Isten erőtlen népe között kiálts te is, és keresd meg Őt! Változhat minden körülöttünk, szokások, rendszerek, életformák, felfogások. Urunkhoz való hűségünk nem a szelek játéka.
Hitünk nem díszkíséret, hanem erő, amely képes megsegíteni Jézust, a mi Urunkat ellenségei ellen. Legveszedelmesebb ellensége Jézusnak a benned levő bűn. A kürtök szólnak, sorakozó.
A Kolossé 3:2-ben olvassuk "Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel."

        Szeretnék most ennek az Igének alapján szólni az egészséges törekedésről. Amikor Jézus Igéje hatalmasan elárad egy ember felett, akkor a sötétségből gyönyörű és félelmes világosságra jut. Ez az ember életének igazán döntő eseménye. Semmi más nem mérhető hozzá. Ilyenkor azt is megláthatja az ember a reá áradt világosságban, hogy egész eddigi életében, annak minden vélt becsületessége és értékei mellett csak a szemetet kergette és a hulladékok előtt hajlongott. Megnyílik számára az igazi értékek világa. Ekkor kezd az odafennvalókkal törődni. Törekedése mennyei irányt vett most már. Szomorú, hogy ennyi szépség után mégis sok testvérünk útja eltér újra Jézus útjától, és Démás nyomain halad tovább. Démás a jelenvaló világhoz ragaszkodott. De azok, akik megmaradnak az úton, újabb kísértésbe esnek, és erről kell most néhány intő testvéri szót mondanom. Akik megtérésük után komoly szolgálatba állnak, pótolni akarják életük elveszett esztendeit, és egészen a szolgálatnak élnek, ezek vannak újra új veszélyben. Mert eközben az Úr újra megszólítja őket, most már a hívő embernek szóló értelmezéssel ugyanezzel az Igével:
"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel." Mert becsületes buzgóságunk is eszközzé válhat végtelen ravasz és gonosz ellenségünk kezében. Hogyan? Úgy, hogy minden időnket, erőnket a szolgálat köti le, és közben a Jézusban való áldott, benső életünk tönkremegy. Megtérésünk idején sem azt jelenti a fenti Ige, hogy ne végezzük el a földi dolgokat, hanem azt, hogy azok ne legyenek a földi életünk középpontja. A lelki szolgálatban sem azt jelenti, hogy ne végezzük a szolgálatot, hanem hogy ez a lelki szolgálat semmiképp se töltse be a Jézusban való életünknek a helyét. Még a lelki szolgálat is a földiekkel való törődés a Jézusnak bennem folyó és megőrzött növekedő életéhez mérten. A hívő testvérek dolgai, terhei, közös és egyéni szolgálataink mind, mind mégis földiek, ha Jézusnak bennünk folyó életéhez, annak értékéhez mérjük. Jézus maga mondja János evangéliumában, hogy Ő a mennyből szállott alá, és ugyanakkor mégis a mennyben van. Egyszerre van a földön és a mennyben is. Így van Jézus élete, hogy Ő az Atya jobbján van, mégis bennünk is. Álljunk most meg, és engedjük Isten szelíd tekintetét vizsgálódva végigvonulni életünk erőforrásain és törekvésein! Valóban az egész életemnek célja, hogy az egyetlen odafennvalót, Jézust nyerjem meg mindinkább magamnak? Ha a Jézusban való életem egészséges, beszédem, gondolkodásom, magatartásom krisztusi bélyeget hordoz, Jézus jó illata jár velem, akkor országának földi dolgaival való törődésem, és ott végzett munkám is egészséges lesz.

         Értékes lelki munkában levő lelki emberek mentek tönkre, mert miközben szolgálataik hatalmas sikereket mutattak fel, azalatt Krisztusban való életük egészen tönkrement, és már nem a Jézus iránti szeretetből töltekeztek fel az Igéből, hanem csak a szolgálatok tempójának fenntartásáért. Végül odajutottak, hogy a hatalmas felépítmény alatt tönkrement a fundamentum, és a kő, amelyet magasra emeltek mások előtt, amelyen ők maguk állani látszottak, reájuk esett, és ők is arra, s így Jézus ítéletes szavai kétszeresen is beteljesedtek rajtuk.

Isten nem tűri, hogy Jézusban való életünk elsőbbségét bármi is veszélyeztesse, akkor bukik az egész ember.
Tedd ezt az első helyre! Legyen ez a te egészséges törekedésed!Mátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Van kérdésed? Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az oldal elejére!
Vissza a menüre!