ÉLETRAJZOK
Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.comTűzoszlopoddal jéghegyek között

könyve alapján

Sztálin meghalt 1953-ban.
Zimányi József a lágerből visszatérve még 1990-ben a
MAGYAR PARLAMENTBEN istentiszteletet tartott."Istenem, Te tanítottál ifjúkorom óta,
mindmáig hirdetem csodáidat.
Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem,
míg csak hirdethetem hatalmadat,
nagy tetteidet a jövő nemzedéknek."
(Zsolt 71:17-18)


1917. október 16-án Törökszentmiklóson született.

       
"Csendben, magányomban elgondoltam, hogy csak énhozzám az Isten mennyire irgalmas volt egész életemen át. 5 éves koromban az anyám rohant a patikába. Azt mondta az orvos, "nem érdemes elmenni, de felírom. Úgyse éri meg a gyerek, hogy bevegye." És az Isten megtartotta az életemet az élet hosszú folyamain keresztül. A kisebb dolog volt, hogy a testi életemet megtartotta. Nagyobb az, hogy hitetlen anya és apa mellett 5 éves koromban már a szívembe oltotta, hogy keressem Őt.
        Elbújtam istállókba, kazlak mögé. Udvarunkon óriási lóvásár volt. Kupecek bérelték az udvart. Elbújtam a szalmakazalba, és kerestem az Istent, hívtam. Apám kinevetett, anyám nem tudott felelni, akkor még nem volt hívő. Anyámat a sok szenvedés törte meg, és hitre jutott később. Apám agyonlőtte magát. De a szívemben ott volt egy hang, amelyre valamit mondani kellett."

1925-ben Hollandiába került a Nemzetközi Vöröskereszt útján, mert vészesen vérszegény volt.
1927-ben szülei elváltak, apja öngyilkos lett.. Egy tanár 6 hónapra magához fogadta. 1928-31 között Budapesten Baptista árvaházban nevelték. 1931-35 között keresztapja gondoskodott róla. 1935-ben a kereskedelmi érettségi után különbözeti vizsgát tett, és 1936-ban gimnáziumban újra érettségizett.
1936-ban alakult meg Felvidéki területen a Baráti Kör, melynek tagjai a lelki ébresztést végezték. Amikor Kárpátalja és Felvidék orosz megszállás alá került, a Csap-Ungvár vonalán meghúzott határ a korábbi összefüggő területet két részre osztotta. Így Nyugati Baráti Kör és Keleti Baráti Kör jött létre.
1937-ben felvették Debrecenben a Teológiára. Megismerkedett a CE Bethánia Egylet munkájával, mely Magyarországon 1903-ban alakult. Vezérszava: CE - Krisztusért és Egyházáért. Nagy ébredés indult Debrecenben Stewart Jakab angol futballista evangelizátor szolgálatai hatására is. Aktív tagja a debreceni Bethánia mozgalomnak. Több írása, cikke megjelent a Mustármagban, vagy önálló füzetként.
1941-ben segédlelkész lett és a debreceni Bethánia tagja.
1942-43-ban Munkácson segédlelkészként dolgozik.
1939-43 között vőlegény volt. Dobos Margitka, a jegyese lett az árvaanya Debrecenben, melyet Müller György árvaházi beszámolója hatására együtt hoztak létre erre az Igére alapozva: "Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten, szent hajlékában." (Zsolt 68:6)
1943-ban Kárpátaljai missziói lelkész lett, és a Keleti Baráti Kör 13 tagja tizedéből élt. Az Egyháztól nem kapott fizetést, de a házasságkötését most már engedélyezte Révész Imre püspök úr, mert bejegyzett állása volt ez. 1943-ban házasságot kötött Dobos Margittal.
1944-ben megszünt a fizetése Encsencsen, ahol segédlelkész volt. Az oroszok megszállták Ukrajnát, és 1945-ben Mezőgecsére költözött.

Levelet írt lelkésztársával Sztálinnak,
amit a KGB-n egy őrnagy vett át.

LEVÉL SZTÁLINNAK

"Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás: Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral! Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nabukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez a népednek is a javára lesz. A gőgös Belsazár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett.
Zimányi József és Horkay Barna"

A FOGSÁG ÉVEI

1947. október 13-án a Hóseás könyve 2. rész, 21-23. verseit olvasva nagyon megrendült, és biztos volt benne, hogy életében egy nagy próba következik.
        "Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat."
(Hóseás könyve 2. rész, 21-22.)

1947. október 16-án 30. születésnapján letartóztatták, és börtönbe került. Rafajnaufalu, Beregszász, Ungvár börtönei után Lemberg, Krasznojarszk elosztólágerei, Dugyinka, Norilsz - kényszermunkalágerei következtek. Atombombagyár-Láger I. No. 475. - kubikos volt 1,5 évig - mosodai munkás 0,5 évig Rézgyár - (aranygyár) - Láger II.Margitka 8 évig egyedül nevelte a gyerekeket. Karácsony este a fogságból küldött levelet olvassák.
Zimányi Alajos a kisfiú a képen.Róza mama és Horkay Barna emléke örökké áldott!

RÓZA MAMA pótmamám volt! /Zimányi Alajos/

Norilszk - száműzetés - kubikus, majd a munkavezető személyes szolgálatára rendelte.
A kényszermunkalágerből szabadult 1953. január 3-án 0 órakor.
Raktárosként dolgozta le a többi időt (28 hónapot).


1955. május 13-án szabadult a száműzetésből,
és letelt a 92 hónap, a teljes fogság ideje.

1955. október 16-án kapott engedélyt a gyülekezeti szolgálatra Gödényháza, Királyháza, Tekeháza helyeken.
1959. április 29-én Magyarországra települt, és 8 hónapig oroszt tanított.
1960. Kokadi Református gyülekezeti szolgálatának kezdete
1965. Álmosdi Református gyülekezeti szolgálatának kezdete
1990-ben 73 éves korában nyugdíjba vonult.
Ez év nyarán feleségét magához elszólította az Úr.
Utána Nyíregyházára költözött. Az Úr gondoskodó szeretete egy három szobás lakást utalt ki számára. Egy lelkésztársa kisgyermekeinek leendő lakását ajánlotta fel arra az időre, míg a gyermekek fel nem nőnek.

Az egész ország területén igehírdetést, kazettamissziót és levélmissziót teljesített.1990 őszén a Parlamentben hirdette az Igét.
Vallotta , hogy nincs nyugdíjas kor Isten munkájában és a Tőle kapott erővel és hatalommal hirdette tovább az Örömhírt.

        "Azért mondom ezeket el, mert mi mindannyian különösképpen megáldott emberek vagyunk. Egy olyan korszakban élünk, ahol borzasztóan felgyorsult az idő. Megrövidült az élet, mert az események úgy felgyorsultak. Éppen ezért, mert nagyon rövid, nekünk nagyon ki kell használnunk minden percet, minden órát. Ma már a világ egy tékozló életet él. Pocsékolják magukat, az időt, az erőt, a szerelmet, mindent az emberek, a pénzüket, javaikat. Olyan sokan égnek el a bűnnek a belső lángjaiban. Nekünk megadatott az, hogy érezzük az Isten szeretetének a melegét. Én nem tudom nektek átadni, de talán sikerülni fog, ha Isten megadja, meg fog jelenni könyvben röviden az életem. A címe ez lesz. "Tűzoszlopoddal jéghegyek között." A fő gondolatai megvannak, és nem tudom másként kifejezni a mondanivalót, csak úgy, hogy a "tűzoszlop", amely vezette Izráelt, világított, melegített, fénylett nekik, ahogy pogány, vad törzsek között kellett haladni. És később ki-ki tapasztalja a maga életét is, ha hitre jutott, micsoda "jéghegyek" között vagyunk. Bemegyek az iskolába hittan órára, kiabál utánam a gyerek: bejött a csuhás, és nevet. Nekem szeretettel kell rá visszanézni. Ha gyűlölettel nézek rá, akkor elvesztettem az Uram tekintélyét. Látja az ember az óriási szakadékokat, a sötétség erőit.

Mikor az Úr Jézus a Földön járt, akkor minden démon különösképpen mozgósítva volt. Soha annyi megszállott ember nem volt, mint akkor. És most, ahogy közeledik a visszajövetele, most is túlóráznak a démonok. Túl vannak hajtva.

Új feladatok, a Sátán új kihívásai

Minden Ördög angyala próbál minél több embert megfogni és hívőket, a többi úgyis a kezében van. Miránk van vigyázásuk és törekvésük. És ahogy annakidején Amálek a vándorló Izráelből a lemaradt utócsapatra tört rá, a fáradtakra, a gyöngékre és azokat vágta le. Isten meg is büntette, megbosszulta. De most is így van, hogy aki hitében elernyedt, imádságában meglankadt, Istentől elszakadt, van egy halott, élettelen kereszténysége, ezeket tartja kezében.
Sokszor elmondtam, de mondani kell, hogy mekkora fájdalom, hogy ez a kicsi Magyarország első a világon az öngyilkosság listáján, és messze első a 16 éven aluliak öngyilkossági listáján. Messze legelől vagyunk. Utánunk következő két országban nincs annyi öngyilkosság, mint nálunk.
Van kenyér, van ruha. Meleg otthon. Akinek nincs, annak adnak. És nem kell az élet.
Emlékeztek rá, ezt is mondtam többször, ezt a rettenetes éneket fiatalok énekelték kórusban:

"Mindenütt jó, de legjobb sehol."
Hát igen, Krisztus nélkül sehol."1995-től rendszeresen hirdette Isten Igéjét a budapesti Zsidó Misszióban is, közismertebb nevén az Éjféli Kiáltás Misszióban.

A Rádió Monte Carló hullámhosszán igehirdetései eljutottak az Evangélium által addig elzárt területekre is.

Levél és kazettamissziója kibővült Új-Zélandtól Ausztráliáig.
Katolikus papok figyeltek fel kristálytiszta igemagyarázataira, és felvették vele a kapcsolatot előbb levélben, majd személyesen is.FOGADALMA

Még a börtönben tett Istennek egy fogadalmat:
"Ha kiszabadít engem, minden egészséges, bibliai alapú közösségnek testvére és tagja leszek, beírva és nem beírva; és mindenhova elmegyek, ahova elhívnak."

"Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat." (Zsolt 119:63)
Ezért látogatom a reformátusokat, evangélikusokat, a metodistákat, a baptistákat, más testvérgyülekezeteket is, és a többi keresztyén közösségeket is, ahova csak Jézus nevében hívnak!"

Közben fáradhatatlanul eleget tett szibériai fogadalmának.
Evangélizáló heteket tartott az ország különböző pontjain felekezeti határokra való tekintet nélkül, ahová csak meghívták.

Könyvei jelentek meg az Éjféli Kiáltás Misszió és a Hírek Izráelből gondozásában, majd itt a misszióban vezette össze útját az Úr második feleségével, Piros Erzsébettel. Isten bizonyságaival megpecsételve kötöttek házasságot, és innentől együtt szolgáltak az Úrnak szellemben és igazságban egészen a Hazahívó szóig, ami 1998. szeptember 10-én következett be.

Minden dicsőség a Kegyelem Uráé legyen érte!

Zimányiné Piros Erzsébet folytatja a szolgálatot. Sáfára férje közel 2000 igehirdetésének, 25 könyvények, kazettáknak, CD-knek, a www.zimanyi.hu weblapnak.Zimányi József: Tűzoszlopoddal jéghegyek között
Részlet az Utószó befejező részéből:

"Isten kifürkészhetetlen akaratából én lehettem az, aki az utolsó méterekre adatott, mint szellemi társ ebben a szolgálatban. Láthattam és megélhettem a mindennapok próbáiban egy olyan embernek az életét, aki megélte azt, amit prédikált. Egyszerű ember volt, akit a kegyelem tartott életben.
Szíve nagyon gyenge volt, pulzusa olyan gyakran kihagyott, hogy naponta a halál révén álltunk, de megtapasztaltuk mindig, hogy "Életem ideje kezedben van" (Zsolt 31:16), és amíg az Úrtól rendelt idő el nem jött, győztesen jött ki minden megpróbáltatásból. Nagyon szerette Megváltóját. Megfigyeltem, ha telefonon beszélt testvérekkel és az Úr Jézusról kezdett beszélni szíve mindig túlcsordult és könnyek jelentek meg a szemében.
Azon a szeptemberi hajnalon, amikor ott a kórházi ágyon érte jött Megváltója és én lecsuktam szemét - láttam, ahogy a halott szemből könnyfolyam jön ki. Előtte pár órával olvastam Carl Eichhorn "Isten műhelyében" c. napi áhítatos könyvében ezt a mondatot: "Ugyanekkor meglátja Istenének végtelen türelmét és hosszútűrését is, és ekkor megerednek a könnyei"

A pécsi baptista testvérek üzenetét időzítette még az Úr az utolsó napra ; képeslapjukon a 23.Zsoltár volt "Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert Te velem vagy" .
Elmenetele előtt két órával azt mondta, hogy "Valaki bejött a szobába". Ekkor a Szent Léleknek olyan ereje volt jelen - ami felkészített, erőt adott és megjelentette a bekövetkezendőket. Szívében békével ment el és üzent a patakzó könnyek által, hogy meglátta Megváltóját, Akit szolgálhatott. Ama nemes harcot megharcolta, futását befejezte, megérkezett. Mindezért Istené legyen minden dicsőség!

Zimányiné Piros Erzsébet
Budapest, 2005 októberében"1995-ben 78 évesen ezt mondta:

"Most van legfőbb ideje az aktivitásnak. Nincs nyugdíjas állapot, nincs munkanélküliség, nincs nyugdíjas kor és nincs tétlenség. Nincs alvás!"

Másik helyen azt írja: "Bibliámban van egy Ige, én írtam be a végébe:
"Háború idején nem engednek szabadságra senkit."(Préd 8:8)
Most háború van! Minél közelebb Jézus jövetele, annál fokozottabb a harc. Úgy van, mint az első eljövetelekor, amikor a földön volt, rengeteg megszállott ember volt, démonok serege. Most megint ez van. És háború van, nincs szabadságolás." (Lásd: Efezus levél)Tűzoszlopoddal jéghegyek között könyvéből egy részlet:

"Annak a szemében vagyok a legértékesebb, aki hat órán át nagy tusában harcolt értem, és ott maradt a szegeken hűségesen - így szerzett meg magának. Kiválasztott születésem előtt, és egész életemen át bátorított, vigasztalt. Az én feladatom az Istennek való feltétlen engedelmesség; és ha én engedelmeskedem az Ő akaratának, akkor a többit bízzam Rá. Isten megnevelt, és amikor eljött az idő, hogy a Sztálinnak szóló levelet meg kellett írni, addigra már nem féltem. Nincs jobb, mint Istennek a jóban engedelmeskedni. A harmincadik születésnapomon éppen egyik gyermekem ágya mellett térdeltem, és köszöntem meg Istennek életemet, amikor értem jöttek. Két hatalmas KGB-legény állt mögöttem...

92 hónapig nem láttam a feleségemet, gyermekeimet. [...] 8 hónapig voltam a beregszászi börtönben, utána Ungváron. Majd elindultunk a "jéghegyek" felé, a "tűzoszlop" vezetésével. Az Ő tűzoszlopa világított az egész úton, egész idő alatt, és olvasztotta körülöttem a jeget. Ezt a tűzoszlopot láttam meg az északi fényen át sugárzó csillagok ragyogásában is.

Ezek nem kitalált történetek, valóban megtörténtek. Életem felől Isten másként határozott,
nem engedte meg, hogy a pusztító erők szándéka teljesedjen be, hanem az Ő gondolatai, mely "lélek és élet", és a szabadulások kivitelezésében benne van az Uramnak csodálatos gyöngédsége, a vigyázó szeretetének védelmező akarata. Isten megmutatta, hogy sokszorosan is veszélyben vagyok, nem én vigyázok magamra, hanem Ő vigyáz reám.
Ma is minden nap hálát adok Neki, hogy ezeket a szabadításokat megtapasztalhattam, és szeretetével minden nap "lehajolt hozzám". Azonnal figyelmeztetett a veszélyekre, és a pusztító minden cselvetését áthúzta.

Kinek van ilyen Istene, mint nekünk, Jézus követőinek?
Hol van ennyi szeretet, ennyi türelem, és kire vár akkora örökség, mint ránk?

Az örökhagyó halála révén örököltünk, és majd örökre együtt élünk Vele, amiért áldott legyen Isten."1. Hány hívő érte el az égi célt, Hű volt, kitartott, harca véget ért:
Ó, Jézus, áldva légy e szentekért! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

2. Kőszáluk, váruk voltál szüntelen, Míg tartott itt lenn a nagy küzdelem.
Fény voltál, csillag a vak éjjelen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

3. Bár vívná harcát minden gyermeked Oly híven, bátran, mint e győztesek,
És velük zengné majd az éneket: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

4. Mert már itt halljuk harcon, éjen át Győzelmi ének távol dallamát.
Új erőt hányszor ez az ének ád! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

5. Ó, áldott egység! Boldog szent sereg! Még mi lent küzdünk, ők Fent fénylenek.
Mind egyek mégis Benned és Veled, Halleluja! Halleluja! Halleluja!

6. Fent zeng az ének, lent még könny pereg; Mi lent küzdünk, ők fent fénylenek;
S majd, ha Krisztus napja győz az éj felett: Akkor eggyé lesz majd mind a két sereg.

7. Jön minden tájról, együtt énekel, És együtt ujjong, együtt ünnepel,
Ó, hálaének, szállj az Égbe fel! Halleluja! Halleluja! Halleluja!"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését." (2Tim 4:7-8)