HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Gazdag István

Ha meghal az ember, mi lesz vele?
Ki tudná megmondani?

"Ha meghal az ember, vajon feltámad-é?
Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék,
míglen elkövetkeznék az én elváltozásom." (Jób könyve 14:14)

Jób olyan gyötrelmeken ment keresztül, hogy azt a mai napig is az egész világon emlegetik. Neve a szenvedés szimbólumává vált. Elvesztette vagyonát, családját, egészségét. Barátai amint meglátták, nem ismertek rá. Sírtak. Hét nap és hét éjjel ültek mellette a földön anélkül, hogy csak egy szót is tudtak volna szólni, mert látták borzalmas fájdalmait. Nem csoda hát, hogy Jób kínjai közepette reménységet keres.
Bárcsak megtudhatná: "Ha meghal az ember, vajon feltámad-é?" Mennyi reménységet meríthetne abból, ha kérdésére igen lenne a válasz! Mert akkor akármilyen nehéz is a szenvedések elviselése, azt mondja: "hadakozásom minden idejében reménylenék"!Mivel pedig reménység nélkül senki nem élhet, nekünk is szükségünk van rá. Hányszor kívánjuk, hogy csak egy kis reménysugár hatolna szívünkbe, mikor élet vihara - ami előbb- utóbb mindannyiunkat elér - tombol körülöttünk. Jób megtalálta kérdésére a választ, ami nemcsak reménységgel töltötte el, hanem életébe olyan fodulatot hozott, hogy helyzete sokkal jobb lett, mint szenvedései előtt. Bár már megvallotta: "tudom, hogy az én Megváltóm él", de csak miután megnyiltak szemei - amit Isten maga végzett el -, tud így szólni."Tudom, hogy Te (Isten) mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem; csodadolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek; én kérdezlek, Te pedig taníts meg engem! Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban!" (Jób 42:2-6)Ezután pedig minden megváltozott az életében. Minden jóra fordult! De ehhez meg kellett nyílni a szemeinek. Éppúgy a mi szemeinknek is meg kell nyílniuk, ha azt akarjuk, hogy jóra forduljon a sorsunk. Ezt pedig csak egy valaki tudja megtenni: ISTEN! Ezért mondja az Úr Jézus Pál apostolnak:
"Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." (ApCsel 26:18)Ha pedig megnyilnak szemeink, mit látunk?
Vagy kit látunk? Kit láttak Jób szemei?
Megint csak az Úr Jézus szájából halljuk a választ:
"Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
és aki él, és hisz énbennem,
az nem hal meg soha.
Hiszed - é ezt?" (János 11:25-26)

Ezt a kérdést mindannyiunknak meg kell válaszolnunk. Ezen múlik, hogy az élet harcában meg tudunk-e állni, vagy elbukunk. A harc pedig olyan ellenség ellen folyik, aki ellen saját erőnkből, akármilyen erősek, bölcsek, ügyesek, szépek is vagyunk, meg nem állhatunk. Úgy Jób könyvéből, mint az Úr Jézus szájából megtudhatjuk, hogy az ellenség nem más, mint a Sátán. Ezen bizonyosan sokan elmosolyodnak, de bárcsak megnyitná Isten a szemeinket, hogy meglátnánk, milyen komoly ellenséggel van dolgunk! Ő taszította Jóbot a nyomorúságba, és ő áll a mi minden nyomorúságunk mögött is. Az Úr Jézus így szól róla: "Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja." (János 8:44) Aki ezen csak mosolyog, az előbb vagy utóbb saját bőrén fogja megtapasztalni, hogy a "hazugság atyja" becsapta, és az "embergyilkos" csapdájába esett!
Aki viszont meg akarja nyerni a csatát, annak fel kell hagynia minden emberi lehetőségben való bizodalommal. Annak "a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez" kell térnie. Ha pedig valaki ezt megteszi, akkor olyan harci eszközök tulajdonába kerül, hogy minden félelem nélkül megállhat a legveszélyesebb ellenséggel szemben is.
Ez Isten tanácsa és ajánlata számunkra: "Erősödjetek meg az Úrban, és az Ő hatalmas erejében! Öltsétek magatokra az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az Ördög mesterkedéseivel szemben! Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok!" (Efezus 6:10-13)A legcsodálatosabb azonban mindazok számára, akik Isten szavának hisznek az, hogy már most tudhatják: A harcnak nemsokára vége lesz! Átmegyünk az igazság, a béke, a szeretet és az el nem múló öröm hazájába. Elváltozunk, amint már Jób is mondja: "Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen elkövetkeznék az én elváltozásom."Pál apostol így ír erről: "Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk." (1Kor 15:51-52)

Aki ebben részesülni akar, annak még egy utolsó tanács: "Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott Igét (Isten szavát), amely meg tudja tartani lelketeket! Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat!" (Jakab 1:21-22)A hívő támaszkodjon Isten erejére,
vegye fel a világosság minden fegyverét,
és védekező harcot folytasson!
"...Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!"
(Róma 13:14a)

Az Isten fegyverzete az Úr Jézus Krisztus.


A hívő teljesítse az Úr parancsait,
álljon meg szilárdan
a Sátán támadásaival szemben!

Krisztust kétféleképpen öltözhetjük fel.

Először a megtérés az alapfeltétel. A Sátán vádaskodásain felülkerekedünk a Bárány vére által.
"Jézusnak, az Ő (Atya) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7b) Az Úr Jézus a mi Pártfogónk az Atyánál.
Másodszor a mindennapi életben is fel kell öltöznie az Urat. Tagjait ki kell szolgáltatnia Istennek, hogy az igazság eszközéül felhasználhassa, és gyakorlatban kell tudnia használni a Szentírást, mert csak így tudja megfutamítani az ellenséget.
Ha hitben felöltözte Krisztust, nem szabad teret, helyet vagy lehetőséget adnia az ellenségnek.

Ezért minden okkult vagy bálványimádattal kapcsolatos tárgyat,
kapcsolatot el kell vetnie, meg kell semmisítenie.Nézzen Krisztusra és keresse akaratát!
Krisztusban a hívők győzelme biztos.

Miben áll Isten országa?

Isten országa a Sátán hatalmának megdöntése Isten hatalma által. A gyülekezetnek írja a Jelenések 1:5-6 szerint: "...Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a Föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és a hatalom örökkön örökké! Ámen."
A gyülekezet feladata Isten országának megvalósítása a Földön. Hirdetnünk kell az evangéliumot is, de imádkoznunk is kell úgy, ahogy az Úr tanította a Mt 6:9-10-ben. "...Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is;"
Az imádság az az eszköz, amivel Isten országának megvalósulását előmozdíthatjuk. Élőszóval hirdetjük, hogy Krisztus a kereszten a Sátán minden művét porig rombolta, Isten országa biztosan eljön.

Krisztus a Győztes!
Jézus az Úr!
"Így szól az, aki bizonyságot tesz:
'Bizony hamar eljövök!' Ámen.

Jöjj, Uram Jézus!
Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
Ámen." (Jelenések 22:20-21)

Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Készíts fel az eljöveteledre, hogy örömmel mondjuk, jövel Uram, Jézus! Ámen.