HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Süveges Ernő
Bocsásd meg vétkeinket!
/Elhangzott 2007-ben Kanadában/

Isten Igéjét hirdetem, amely Máté evangélium 6. rész 12. versében így van megírva: "És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

Hányszor imádkoztuk már a "Mi Atyánk"-ot, gyermeki szófogadásból, hagyománytiszteletből, néha talán egészen őszintén is? De elgondolkoztunk-e már valaha is azon, hogy Jézusnak e szavai tulajdonképpen mit is jelentenek, és milyen hatalmas erővel bírnak?


Mi az a vétek?

Először is tisztázzuk ennek a vétek szónak, kifejezésnek a jelentését. Az Ó keresztény iratokban "ofeilémata" a bűn szó szerepel ezen a helyen. Az Újszövetségben ez az egyetlen hely, ahol a bűn szó többes számban szerepel. A jelentése pedig a mindenkor érvényben lévő jogszabályok megszegése, büntetendő cselekmény elkövetése.

A bűn, a vétek nem más, mint maga az élet csődje, gyakran ez egy olyan teher, amit az ember maga már nem képes lerakni. Ennek a tehernek különböző súlya lehet. Néhány kő a hátizsákban, mint gonosz szavak, sértések. Segítség nélkül, magunkra hagyva állunk, miközben terhünk elviselhetetlenné válik. Vannak, akik azt gondolják, hogy az segít, ha terhünket elhallgatjuk, akkor azt mások úgy sem veszik észre.
De Jézus azt mondja Máté 10:26 ban:
"Mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, amely ki ne tudódnék."Ezért nem az a kérdés, hogy mit tettünk, hogy az én bűnöm vagy a tiéd a nagyobb, hogy csak egyetlen egyszer füllentettünk-e, vagy több ezer Eurót raboltunk, vagy csak az adóbevallásnál hallgattunk el valamit. Pénzügyekben, ha a vétkes maga nem tud fizetni, akkor a házastársnak vagy a gyerekeknek kell jótállni. De vannak olyan vétkek, bűnök, amelyeket már nem lehet anyagilag lerendezni, megfizetni, ilyen például a házasságtörés és a gyilkosság.
De a legnagyobb bűne az embernek az első ember vétke, az Istennel szembeni szófogadatlansága. Ezt a vétket ezen a Földön senki ember nem tudja jóvátenni.


Mi a megbocsátás?

Ahogy a terhet le kell rakni, ugyanúgy a bűntől is meg szeretnénk válni. Csakhogy az nem megy olyan egyszerűen. A bűn súlya nagyobb, mint bármiféle súlyos hátizsáké. Ettől a tehertől csak egy valaki tud megszabadítani, csakis Isten maga. De az első ember engedetlensége miatt elveszett az ember számára az Istennel való személyes kapcsolat. Éppenúgy nem tudja az ember a bűn terhét lerakni, mint ahogy egy fuldokló ember sem képes magát a saját hajánál fogva a vízből kihúzni.
Isten látta, hogy az ember elveszett. Teljes joggal mondhatta volna: Hiszen a teremtéskor még minden a legnagyobb rendben volt! Az ember az oka a maga vesztének. Isten az embert annyira szerette, hogy elhatározta, megmenti a vesztéből. Isten saját Fiát küldte az ember segítségére.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)
Mivel az ember nem képes saját magán segíteni, Isten maga jött elénk a kegyelem ajándékával, a megbocsátással, ingyen. Isten ezért az ajándékért a lehetséges legmagasabb árat fizette, mégpedig az Ő egyetlen Fiának az életét."Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő,
megbocsátja bűneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól."
(1János 1:9)


Nem csodálatos? Ha megvalljuk Istennek bűneinket, más szavakkal, ha bűneinket Isten előtt szívből megvalljuk, megbánjuk, és elhagyjuk, akkor Isten megbocsát nekünk. De nemcsak megbocsát, hanem meg is változtat, megszentel bennünket, hogy többet ne kelljen vétkeznünk, hogy megútáljuk a bűnt.


Hogy én is megbocsássak?

Máté 6:12 versében nem csak bocsánatot kérünk Istentől, hanem ezt a kérést egy feltételhez kötöttük: "...miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;..."

Ezután azt mondja Jézus: "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Máté 6:14-15)
Isten összekapcsolta a bűneink megbocsátását a szófogadással. Azt akarja, hogy nyakasságunkkal felhagyjunk, hogy Tőle tanuljunk, és embertársainkkal úgy cselekedjünk, mint ahogy azt Ő is velünk tette.Egy példa az életemből: Én egy nagyon szeleburdi gyerek voltam. El kellett mennem Németországba, hogy ott összetörjek, és Isten kegyelméért kiáltsak. És tudjátok, miután Jézus Krisztust befogadtam a szívembe, több embert felkerestem, hogy vétkeimet bevalljam náluk, megbánjam és jóvátegyem azokat. Isten nem csak megbocsátott nekem, de érezhetően megszabadított a bűn terhétől, és békességet adott a szívembe. Nagyon fontos, hogy az emberek - még nem templomba járó emberek is -, akiknél különben büntetésre, szidásra, megvetésre, elutasításra számítottam, azok megbocsátottak nekem. Édesapám például azt mondta: "Tudtam, hogy azt tetted. De ha Isten neked megbocsátott, akkor én sem rovom fel a bűnödet."Szívesen beszámolok egy másik esetről is. Teológiai tanulmányaim első évében nyári gyakorlatot végeztem egy németországi kis falucskában. Lakott ott egy idős testvérnő, aki gondoskodott rólam, mosott és főzött rám. Kezdetben nagyon meg volt velem elégedve, mert mindent megettem, amit főzött. Mivel a gyülekezeti munkát fontosabbnak tartottam, mint az evést, gyakran elfelejtettem az étkezést. Kétszer talán a testvérnő mondott is valamit, de aztán nem szólt semmit. Egyszer csak észrevettem, hogy nem stimmel valami, a kapcsolatunk egészen megromlott. Képzeljétek, elkezdtem félni tőle, és ahelyett, hogy beszélgetést kerestem volna vele, még a tekintetét is kerültem. Napirendemhez az imádság is hozzátartozik, és egy nap, ahogy imádkoztam nagyon ránehezült a szívemre, hogy a kapcsolatot a testvérnővel újra rendbehozzam.Vasárnap, ahogy az istentiszteleten Márk 11:25. versét felolvastam : "És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van... " - az ismerős szívdobogás jelentkezett, és rögtön tudtam, most oda kell mennem. Bocsánatot kértem a számomra addig ismeretlen vétkekért. Attól a naptól betartottam az étkezési időpontokat, és reggelenként összepakolva hagytam el a szobámat. Nem nagy ügy, de Isten ezáltal teljesen rendbehozta kapcsolatunkat mindkettőnk legnagyobb örömére. Mint említettem, korábban nem éreztem magamat vétkesnek. Isten azt szeretné, akkor is, ha az nehéznek tűnik, mert annak ára van, - olyan ez, mint a bátorság, vagy az alázat - hogy mi a másik elé menjünk, úgy ahogy azt Isten is velünk tette, anélkül hogy a jogainkra vagy akár ártatlanságunkra hivatkoznánk, embertársi kapcsolatunkat komoly szándékkal rendbehozzuk. Ha tehát egymásnak megbocsátunk, akkor teljes szívből, minden rossz és negatív érzés nélkül tegyük azt. Egyszóval szívből bocsássunk meg egymásnak! A keserűség legkisebb csírájának is el kell távoznia a szívünkből. Keserűséggel csak az ördögnek adsz szabad helyet az életedben. Haragot és gyűlöletet vet el beléd, hogy életedet tönkre tegye. De ha te megbocsátasz a másiknak, akkor is ha valójában a másiknak kellene tőled bocsánatot kérni, meglátod, hogy Isten meggyógyítja kapcsolataidat. Sőt tudom, hogy sok testi betegségnek a lélek világában van a gyökere. Azzal, hogy embertársadnak megbocsátasz, Isten nem csak a kapcsolataidat újítja meg, de a megbocsátáson keresztül sok lelki- és testi betegségből is meggyógyíthat.


De hányszor bocsássak meg?

Úgy látom, hogy még magának Péter apostolnak is volt nehézsége ezzel kapcsolatban. "Ekkor Péter odament hozzá (Jézushoz), és ezt kérdezte Tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? (Máté 18:21-22) Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenhétszer is."
Egy másik helyen azt mondja Jézus: "Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki." (Lukács 17:3-4)De ugye nem nehéz valakinek megbocsátani, akit csak egy évben egyszer látunk. Egy olyan intenzív kapcsolatban, mint például a házasság, többször is szükséges egymásnak megbocsátani. Bocsássunk meg egymásnak, pontosan úgy, ahogyan azt Ő is tette velünk!
"Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett Vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek." (Róm 6:6)
"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem." (Gal 2:2o)

Segítségét felkínálja, még ma is, ha Szent Lelke (Szelleme) szól szívedben - ne hallgattasd Őt el!

"Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!" (Máté 5:43)


Befejezésül

Kedves Testvérem! Isten hív téged, újítsd meg kapcsolatodat Vele, ne késlekedj! Imádságaidra válaszolni akar, álmatlan éjszakáidtól meg szeretne szabadítani. Jöjj hozzá, és meggyógyít!
Tanulj hát alázatot, hiszen Istened már mindent megbocsátott a Golgotán Jézus Krisztusban! Semmit sem kell hozzátenned, csak nyújtsd ki kezeidet, és fogadd el kegyelmi ajándékát az életedben, és ne feledd: bocsásd meg te is embertársad vétkeit, a szidalmazásokat, a sértéseket. Ámen!

"A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket
a Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután
rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket
felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni."
(1Péter 5:10)"Mert a becsületesek fogják lakni a Földet, és a
feddhetetlenek maradnak meg rajta."
(Példabeszédek 2:21)Jézus így tanított imádkozni:

"Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te Neved.
Jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a Földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadítsd meg a gonosztól,
mert Tied az ország, a hatalom
és a dicsőség mindörökké. Ámen."
(Máté 6:9-13)

Szeretettel meghívok minden kedves olvasót a
Reménységed Jézus Krisztus! weblapomra.

www.pastorerno.com
SZERELMES LEVÉL ATYÁDTÓL - FLASH VIDEO


1. Jézus vére oly csodálatos!
Jézus vére oly csodálatos,
Mert a Bárány legyőzte a Sátán erejét,
Jézus vére oly csodálatos!

2. Jézus vére bűntől megtisztít.
Jézus vére bűntől megtisztít,
Mert a Bárány legyőzte a bűnnek erejét.
Jézus vére bűntől megtisztít!

3. Jézus neve oly csodálatos!
Jézus neve oly csodálatos,
Mert a Bárány nevére meghajlik minden térd.
Jézus neve oly csodálatos!