HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő


Berkes Sándor: A Teremtés könyve I. A kezdet előtt és a kezdetben


Ebben az előadásban a Teremtés könyve apokaliptikus perspektívából került bemutatásra. Ebben az első szakaszban arról van szó, hogy a teremtést megelőző állapotban Isten trónja a helyszíne mindennek, ami a teremtéssel kapcsolatos. Majd a "kezdetben" szó értelmezésével folytatódik az előadás. (Apokaliptika)Jézus élete gyerekszemmel - megtérők imája.
Keresztény filmek gyerekeknek - Kicsoda számodra Jézus Krisztus?
Dr. Werner Gitt: KI A TEREMTŐ?
A genetikai kód olyan bonyolult?


A világ, amelyet látunk

Ha csak egy pillantást vetünk az élőlények világára, akkor is csodálatos tervszerűséget láthatunk: az ámbrás cet, amely emlősállat, olyan szervekkel rendelkezik, hogy 3000 méter mélyre le tud süllyedni anélkül, hogy feljövetelekor merülési betegségben elpusztulna; a tarkaharkály pedig a csőrével erőteljes kopácsolással üti a fát anélkül, hogy agyrázkódást kapna.
A legtöbb esetben a szervek működőképességétől (pl. a szív, a máj, a vesék) függ az élet. A még nem kifejlett, az éppen csak fejlődésben levő vagy félkész szervek értéktelenek. Aki a darwinizmus felfogásában gondolkodik, annak tudnia kell: az evolúciónak nem célja egy későbbi, majd egyszer működő szerv létrehozása.
Sok költöző madár "robotpilótával" rendelkezik, amely őket az időjárástól, a nappaltól és az éjszakától függetlenül biztosan célba vezérli. A pettyes lile pl. Alaszkáról a Hawaii- szigetekre repül telelni. A 4500 km-es repüléshez szükséges energiát 70 gramm zsiradék biztosítja, ami pontosan ki van számítva, és 6.8 gramm tartalékról is gondoskodik ellenszél esetére.
A Nautílus (csigaházas polip) egy megtekert mészház külső végén él, és házának belső tere kamrákra van felosztva. Ezek a mindenkori merülési mélységtől függően gázzal vannak feltöltve úgy, hogy minden helyzetben biztosítva legyen a lebegési állapot. A mi modern tengeralattjáróink ezzel szemben ormótlanok és tehetetlenek. Ezek az állatok általában 400 méter mélyen tartózkodnak, éjszakánként pedig feljönnek mintegy 100 méterre a tengerszint alá. [...]
Az élő sejtek DNS-molekuláiban található a legnagyobb ismert információsűrűség. Hány zsebkönyvet tudnánk ezzel a tárolási technikával egy gombostű fejében elhelyezni, ha ez csak DNS-anyagból állna? 15 billió példány lenne! Ennyi zsebkönyvet egymásra helyezve a rakás magassága 200 millió km lenne, ez a távolság pedig megfelelne a Föld és a Hold távolság (384 000 km) 500-szorosának.
A mi univerzumunkban 10 a 25-ödiken (= 1 után 25 nulla) csillag található. Nincs olyan hosszú emberélet, amely alatt ennyit meg lehetne számolni. Ha lenne egy olyan gyors számítógépünk, amely másodpercenként tízmilliárd számítási műveletre lenne képes, annak is 30 millió évre lenne szüksége ahhoz, hogy megszámolja a csillagokat. Már ennek a néhány példának az áttekintése után is minden gondolkodó emberben felvetődik a kérdés e zseniális elgondolás eredete után. A számos kortársunk által elfogadott evolúció nem hasznavehető válasz, mivel az mindent az anyagra vezet vissza - a sejtben levő mérhetetlen mennyiségű információt, még a lelket és a tudatot illetően is. Az információ természeti törvényei azt mondják, hogy az információ valami olyan, ami nem anyagi, ezért mindig egy intelligens forrást, tehát egy akarattal rendelkező előidézőt (okozót) feltételez. A teremtés alkotásaiban kifejezésre jutó intelligencia és bölcsesség egyenesen lenyűgöző. Ennél fogva a teremtés műveit szemlélve meggyőző a végkövetkeztetés egy kreatív előidézőre (okozóra). Jogos a kérdés:Hol találjuk meg a végérvényes választ?

A természettudományok keretében csak az lehetséges, hogy a minket körülvevő tér és idő valóságát mérések különböző módszereivel kutassuk. A teremtett dolgokkal kapcsolatban csak azzal foglalkozhatunk, hogy az "mi?", de azzal nem, hogy "honnan?". A második kérdésre adandó válasz minden emberi erőfeszítésen túl van, ezért csak maga az előidéző tud választ adni. Isten szava (az Ő Igéje) - a Biblia - már az első mondatában megadja a választ: "Kezdetben teremtette Isten..." Ez nagyon jól megfelel egy intelligens forrás követelményének.

Ki a Teremtő személye?Isten mindenekelőtt létezett. Mielőtt tér, idő és anyag lett volna, Ő volt az, aki cselekedett. Ha a Biblia első mondatát csak egymagában nézzük, az a benyomásunk, mintha egyedül az Atya-Isten lenne a teremtő. Már a teremtéstörténetről szóló tudósításban van utalás arra, hogy nem egyedül Ő a teremtő:
"Alkossunk embert..." (1Mózes 1:26). A Szent Szellem is részt vesz abban; közreműködését már a teremtéstörténet leírásának második mondatából tudjuk: "...de Isten Szelleme lebegett a vizek fölött."
A Biblia nem nevez meg mindent azonnal; gyakran lépésről lépésre tájékoztat bennünket. Az Újszövetségben a "kicsoda" kérdés pontosabban van kifejtve. Pál apostol a Korintusiakhoz írt 1. levele 8. részének 6. versében Jézus Krisztust világosan belevonja a teremtés művébe: "...egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is Őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is Őáltala."
Az "Elohim" héber szó, amely teremtő Istent jelent, Mózes 1. Könyve 1:1 versében többes számban van. A teremtési cselekvést egy hétköznapi eseményhez hasonlítva így világosíthatnánk meg: Családunk gépkocsival barátainkhoz megy látogatóba. Ha elérkezett a hazamenetel ideje, akkor én mint családfő azt mondom: "Most mi hazaautózunk." Ha többes számban is mondom ezt, mégis azt jelenti, hogy egy valaki fog a kormánynál ülni és vezetni. A család többi tagja is a kocsiban ül, de csak az autó vezetője fogja aktívan a kormányt, működteti a gázpedált és a féket.
Ez az egyszerű kép közölheti velünk azt a szemléletet, amelyet a Biblia nyújt a teremtés kivitelezőjéről. Isten Jézus Krisztus által alkotta meg a világot. Így fogalmazza ezt meg világosan a Zsidókhoz írt levél 1:2 verse. János apostol evangéliumában ugyancsak azt dokumentálja, hogy mindennek, ami létezik, Jézus Krisztusban van az eredete:
"minden általa (az Ige által = Jézus által) lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött." (János 1:3)Jézus Krisztus a Teremtő

A továbbiakban a Kolosséiakhoz írt levél 1. fejezetének 16-17. verseiben ezt olvassuk: "Mert Őbenne teremtetett minden a Mennyen és a Földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden Őáltala és Őreá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél és minden Őbenne áll fenn." A látható, materiális világban semmi nincs, ami nem az Úr Jézus által lett volna megteremtve: az óriási kozmosz (világegyetem) sok millió galaxisával ugyanúgy, mint egy élő sejtben végbemenő folyamatok legfinomabb részletei, vagy akár egy atom szerkezeti felépítettsége. Jézus nemcsak a teljes mikro- és makrokozmosz létrehozója, hanem Ő gyakorolja a fennhatóságot is mindenek felett.
Ezen kívül még a számunkra láthatatlan világ is Jézus Krisztus által lett megalkotva. Ő a mennyet számtalan élőlénnyel népesítette be, akiket a Biblia angyaloknak nevez. Ahogyan Isten látható világában minden olyan sokoldalú és rendezett, ugyanúgy érvényes ez a láthatatlan világra is. Erre utalnak a trónusok, uralmak, hatalmasságok, fejedelemségek kifejezések is.
Az Úr Jézus ennek a világnak nemcsak a teremtője, hanem a megtartója is. Minden Őbenne áll fenn. A világot annak megteremtése után nem hagyta magára, hanem az Ő erőteljes szava (Igéje) által hordozza és meg is tartja. Így nem kell félnünk egy égitest ütközés által bekövetkező katasztrófától, vagy a Nap kiégésétől, vagy akár annak kihűlésétől. Jézus Krisztus megőrzi a világot az Ő visszatéréséig.
Az ember nem egy lottójáték eredményeként jött létre, ahogy azt a Nobel-díjas Jaques Monod gondolta, hanem mi határozott céllal lettünk teremtve - éspedig Jézusra nézve. E cél nélkül elhibáztuk az életünket.

Az Úr Jézus mint Teremtő az Ószövetségben

A Példabeszédek könyve 8. fejezetének 22-24. és 30. verseiben van megírva: "Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben, a Föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem...én már mellette voltam, mint kedvence (= mesterember)." A "mesterember" szó ugyancsak az Úr Jézus kivitelezési tevékenységére utal a teremtés során. A 102. zsoltár 26. versét az Újszövetség a Zsidókhoz írt levélben (1:10) Jézusra vonatkoztatja:
"Te vetettél, Uram, alapot a Földnek kezdetben; a Te kezed alkotása a Menny."Hogyan készítette el a Teremtő az Ő művét?

Ha megkérdezzük, hogyan történt a teremtés, a Biblia kinyilatkoztatja a Teremtő következő módszereit:
* Isten Szava (Igéje) által (Zsolt 33:6; János 1:1-4);
* építőanyag nélkül (Zsidókhoz írt levél 11:3);
* Isten ereje által (Jeremiás 10:12);
* Isten bölcsessége által (Zsolt 104:24; Kol 2:3);
* Isten akarata szerint (1Mózes 1:26; Jel 4:11);
* Isten Fia által (János 1:1-4, 10; Kol 1:15-17);
* Jézus lényének megfelelően (Mt 11:29; János 10:11).
A teremtés hat napja alatt ezek az alkotóelemek működtek. Ezek nincsenek a természeti törvények szerinti történéseknek alárendelve, ezért csak hit által érthetők meg. Ma a természeti törvények szabályozzák a világunkban végbemenő folyamatokat, de azok nem a mozgatórugói a teremtésnek, hanem annak csak az eredményei.

Mit kaptunk Jézus Krisztusban?

Ő a fundamentum, amelyre felépíthetjük életünk épületét. Egy építési takarékpénztár a következőképpen reklámozta magát: "Ezekre a kövekre építhetnek!" Krisztusról valóban elmondhatjuk: "Erre a fundamentumra alapíthatnak!" Krisztusban mindennek megvan a megalapozottsága: a teremtésnek, a Bibliának, a hitnek, az üdvösségnek, a békességnek, a reménységnek, az Atyához vezető útnak, az élet céljának.
Jézus Krisztus a mozdíthatatlan, erős kőszikla (1Kor 10:4), amelyen minden ember által kigondolt rendszer szétzúzódik. Amikor Isten azt mondja: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét" (1Kor 1:19), akkor az a Jézus Krisztus "kőszikla" által történik meg. Ideológiák, ateizmusok és evolúciós rendszerek itt hajótörést szenvednek. Ezek képviselőinek is le kell egyszer borulniuk ez előtt az Úr előtt (Fil 2:10), még akkor is, ha most még oly vehemensen el is utasítják a "Tervezőt", az "Alkotót", a "Teremtőt", a "Megmentőt" és az "Üdvözítőt".

Miért veszélyes az evolúciós elmélet?

Nemcsak egy hamis világszemléletet nyújt nekünk, hanem reménytelenségbe vezet bennünket, ahogyan azt Jean Paul német író találóan fogalmazta: "Nincs Isten...minden dermedt néma semmi! Hideg, örök kényszerűség! Őrült véletlen...Mindenki mennyire egyedül létezik a világmindenség tágas kriptájában!"
Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy meg tudja magyarázni ezt a világot Teremtő nélkül. Az embereket következésképpen az ateizmushoz vezeti, de Jézus bizonyságtétele szerint az ateizmussal a Pokolba jutunk: "...aki pedig nem hisz, elkárhozik" (Márk 16:16). Néhányan megkísérlik azt, hogy az evolúciót Isten munkamódszerének magyarázzák. Azonban ha Isten evolúció által teremtett volna, akkor
* nem lett volna első emberpár;
* bűn sem lett volna, mert az "agresszió az a lendkerék, amely az evolúciót serkenti" (Joachim Illies);
* Isten a halált a teremtés eszközeként használta volna;
* az Úr Jézus által elvégzett váltságmű elveszítené megalapozottságát. Az Úr Jézust a Biblia a bűnös Ádámmal szembe állítva "az utolsó Ádám"-nak nevezi (1Kor 15:45). Ezek az állítások bizonyítják, hogy az úgynevezett "teista evolúció" a Bibliát alapjaiban megrendíti, és ezzel elveti. Ezért ezt a hamis elméletet a leghatározottabban vissza kell utasítanunk.

Egy lélegzetelállító gondolatMegismertük Jézus Krisztust, mint minden dolgok Teremtőjét. Ő az, aki öröktől fogva volt, és a Mennyei Birodalom királya. Őneki adatott minden hatalom a Mennyen és a Földön (Máté 28:18) Fel tudjuk-e fogni a következő meghökkentő gondolatot? A golgotai keresztre feszített férfi ennek a világnak és minden életnek a Teremtője egy és ugyanaz a személy!? Irántunk való kifürkészhetetlen szeretetében hagyta magát keresztre feszíttetni és nem védekezett; tette ezt azért, hogy nekünk megnyissa a Menny kapuját. Aki ezt elveti, elveszít mindent: "Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel?" (Zsid 2:3) Aki viszont Őt elfogadja, az megnyer mindent:
"Aki hallja az én szavamat (Igémet), és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5:24)
Kérd az Úr Jézustól minden bűnöd megbocsátását, hogy Isten ítélőszéke előtt megállhass! Fogadd el Őt személyes Teremtődnek, Üdvözítődnek, és követsd Őt!

Dr.-Ing. Werner Gitt professzor és igazgató

A szerző honlapja: www.werner.deKi is a Teremtő? Nagyon jó magyarázat A megtérés áldása videón!Dr. Werner Gitt: Van út a Mennybe!

Dr. Werner Gitt: Amit Darwin még nem tudhatott

A szerzőről

Prof. Dr. Werner Gitt 1937-ben született a kelet-poroszországi Raineckben. 1963-tól 68-ig a Hannoveri Műszaki Főiskolán (Egyetemen) mérnöknek készült, ahol 1968-ban szerzett diplomát. 1968-tól 1971-ig tanársegéd volt az Aacheni Műszaki Főiskola (Egyetem) Szabályozástechnikai Intézetében. Két évi kutatómunka után 1970-ben műszaki doktorrá avatták. 1971 óta a Braunschweigi Szövetségi Fizikai-Technikai Intézet (PTB) adatfeldolgozási részlegét vezeti. 1978-ban kinevezték a PTB igazgatójává és professzorává. Tudományos kérdésekkel foglalkozik az informatika, a numerikus matematika és a szabályozástechnika területén. Eredményei számos tudományos publikációban jelentek meg. 1966 óta él házasságban Marion nevű feleségével. Carsten fiuk 1967 szeptemberében, Rona lányuk 1969 áprilisában született.

A szerző magyarul megjelent könyvei:

Logosz vagy káosz?
Ha az állatok beszélni tudnának
Teremtés + evolúció = ?
Gyakran feltett kérdések
Meg van írva...
...és a többi vallás?
A teremtés bibliai tanúságtétele
Jelek a mindenségből
Kezdetben volt az információ
Idő és örökkévalóság...ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!