HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédőAz Úr jósága, hogy még élünk a földön, Mert az Ő irgalma soha véget nem ér:
Újjáéled reggelre, minden reggelre, Nagy a Te hűséged, ó Urunk, Nagy a Te hűséged!

Szöveg és dallam: Edith McNeill

"Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." (Zsolt 91:9-12)REICHERT GYULA: AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG 1. kötet


/Részletek a Jelenések könyvének magyarázatából 90. oldaltól a 97. oldalig/
BUDAPEST, 1938. advent

AZ ÚR ÜZENETE A FILADELFIÁBAN LEVŐ GYÜLEKEZETHEZ

"A Filadelfiában levő gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van: Az aki kinyit, hogy senki be ne zárhasson, és aki bezár, hogy senki ki ne nyithasson. Tudom cselekedeteidet! Íme nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki be nem zárhat. Mert kicsiny erőd van és mégis megtartottad beszédemet, nevemet pedig nem tagadtad meg. Íme adok a Sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazudnak. Íme azt cselekszem velük, hogy eljönnek, és leborulnak lábadhoz, és elismerik, hogy én szeretlek téged. Mert megtartottad a reám vonatkozó kitartás beszédét, én is megőrizlek téged a kísértésnek órája elől, amely az egész berendezkedésre eljön, hogy megpróbálja azokat, akik a Földön laknak. Eljövök hamar. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. A győzőt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és többé semmiképpen nem kell kimennie. Reá is írom Istenemnek nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely a Mennyből, Istenemtől száll alá, és az én új nevemet. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezetnek." (Jelenések 3:7-13)Filadelfia Szárdisztól délkeletre, szintén Lydia tartományában fekszik. Jelentése atyafiúi-szeretet. II. Atallus Philadelphus király Kr.e. 154-ben alapította, amiért nevezték el. Ma is fennáll, török neve: Allaschehr, vagyis Isten városa. Lakosainak száma 32000. Van a városban egy 2000 egyháztagot számláló görögkeleti egyházközség. A filadelfiai gyülekezethez intézett üzenetben az Úr a "Szent" és "Igaz" kifejezésekkel nevezi meg magát. Ezek a kifejezések az Úrnak személyes kiválóságait domborítják ki. Abban a leírásban, amit János apostol az Úrról ad, akit bíróként hatalommal és dicsőséggel felruházva látott, ezek a kiváló személyes tulajdonságok nem szerepelnek. Krisztus, az Igazság királya. (Jn 18:37) Szentséget és igazságot vár az Övéitől is. "Szentek legyetek, mert én SZENT VAGYOK." (1Pt 1:15-16) Atyját arra kéri, hogy szentelje meg az Övéit a saját igazságában. (Jn 17:17) Elvárja, hogy aki Nevét, vagy az Igazságot vallja, az minden hamisságtól eláll. (Mt 7:21; 2Tim 2:19) "Akinél van a Dávid kulcsa" - ez a kifejezés Izráel történetének egy szomorú korszakára emlékeztet. Sébna, Dávid házának kormányzója, hűtlennek bizonyulván, elvesztette állását, és a Dávid házának kulcsait a hű Eliákim kapta kezéhez. (Ézs 22:15-22) Krisztus az Isten és a maga házát: az egyházat, szintén megszabadítja minden hűtlen emberi kormányzástól. Pergamoszban a Sátán trónja volt, és a nikolaiták kifejlődött tanrendszere kormányozta a gyülekezetet. Tiatirában az Úr szolgáit Jezábel, egy hűtlen, világi uralomra törekvő irányzat képviselője károsan befolyásolta és Krisztus iránti hűtlenségre csábította. Szardiszban a gyülekezet tagjain az aluszékonyság lett úrrá, s míg a vigyázók aludtak, az ellenség konkolyt hintett az Úrnak tiszta búzavetésébe. (Mt 13:25) Filadelfiában a saját háza feletti kormányzást Krisztus veszi kezébe. Ezt jelenti az a kifejezés, hogy nála van a Dávid kulcsa. "Krisztus, mint Fiú, hű a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk." (Zsid 3:6)

Filadelfia azt a szabad egyházi és missziói mozgalmat jelöli, mely a reformáció utáni időben, a pietizmus és a Zinzendorf gróf által indított, meg az angol ébredési mozgalmak, szabadegyházak és missziói társulatok által folytatott evangelizáló és hitmélyítő tevékenységben folyik előttünk, még napjainkban is. Ezeket a szabad alakulatokat és testvéri közösségeket nem külső hatalom és szervezet, hanem az Úrtól való függés, az Iránta való engedelmesség és szeretet és az egymás iránti testvéri szeretet belső szellemi kapcsa tartja össze. Erejük forrása az Úr; életük, a Belőle fakadó ÉLET. Ez létezésük alapja. Ha megszűnik az Úrral való kapcsolatuk, megszűnik egymáshoz való viszonyuk is. Csak a Főn keresztül érintkeznek egymással a Test tagjai. Ezeknek a gyülekezeteknek, szabad egyházi-, missziói mozgalmaknak különállósága, szervezetlensége, egy világot átölelő hatalmas egyházi szervezettel szemben, erőtlenségnek, gyengeségnek tűnhet fel. De a különbség ilyen önállóan működő, külön testvér-közösségek és jól szervezett, hatalmas egyházak között körülbelül az, mint ami az élő emberi szervezet és egy hatalmas emberi alkotmány között.

Az élő szervezetben minden egyes tag, - a fejben összefutó idegrendszer következtében, - szervesen összetartozik, együtt képez egy egészet, és bizonyos mértékben hozzájárul az egész test felépítéséhez. (Ef 4:16) Egy hatalmas mozdony, vagy óriási hajó sokkal nagyobb erőt fejthet ki, mint egy ember, és ez azokkal szemben nagyon igénytelen és kis erejűnek mondható. Mégis az egyikben életerő, a másikban időleges, külső mechanikai erő dolgozik. Filadelfiában kicsiny erőt talál az Úr. Azonban az Ő ereje erőtlenségben lesz nyilvánvalóvá. (2Kor 12:9-10) Ezért dicsekszik Pál apostol is leginkább az erőtlenségével. (2Kor 11:30) Jákob életében is előbb a saját erejének kellett megszűnnie, csak azután ragaszkodott az Úrhoz! Előbb annak a hírnek, hogy Ézsau négyszáz katonával közeledik feléje (1Móz 32:6), Filadelfia is ragaszkodott az Úrhoz, kicsiny erőd van - mondta az Úr - mégis megtartottad beszédemet, nevemet pedig nem tagadtad meg. Ilyen gyülekezetnek munkaalkalmat nyit az Úr. "Íme nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki be nem zárhat." Ez a nyitott ajtó az a missziói alkalom, mely az utolsó 100 év alatt szinte olyan arányokat öltött, mint az első században. A népvándorlás óta a keresztyének évszázadokon át megfeledkeztek az Úrnak e missziói parancsáról: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"(Mk 16:15b)

Csak mikor az Úr eljövetelének reménysége megtisztította a keresztyén életet, igyekeztek ilyen megtisztított életű és felelősségük tudatára ébredt lelkek az evangélium üzenetét a föld végső határáig elvinni. Beteljesedett a példázat szava: "Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!" (Mt 25:6) A világháború befejezése óta úgy látszik, mintha megakadt volna ez a missziói tevékenykedés. Ez is az idők jele. Mert ebben a dologban Az intézkedik, akinél a Dávid kulcsa van; "Az aki kinyit, hogy senki be ne zárhasson, és aki bezár, hogy senki ki ne nyithasson." Elmúlt az éjfél, közeledik a hajnal. Hamarosan feltűnik a Hajnalcsillag! "Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk." (Róm 13:11b) - Hogy lesz-e még - és ha igen, mennyi lesz a missziói alkalom, azt csak az Úr tudja. De ebben az isteni dolgok iránti közönyös korszakban /Megj. 1938/, melyben a földi dolgok: üzlet, gazdaság világviszonylatban érdeklik a nemzeteket és népeket, egy langy-meleg laodiceai, a nép ítéletének, kívánalmainak megfelelő egyházi alakulat létrejövése már nem lehet messze. A legjobb misszionáriusok mindig tisztában voltak azzal, hogy munkálkodásuk akkor eredményes, ha a munkába az Úr által megnyitott ajtón keresztül lépnek be. Így Pál apostol is (1Kor 16:9; 2Kor 2:12). Ezért kéri a kolosséi gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak az Úr munkásaiért, "hogy az Isten nyissa meg előttük az Ige ajtaját, hogy szólhassák a Krisztus titkát!" (Kol 4:3)

A nyitott ajtó megadásának ígérete a múltra vonatkozik. De van az Úrnak biztatása a jelenre vonatkozólag is. "Íme adok a Sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazudnak. Íme azt cselekszem velük, hogy eljönnek, és leborulnak lábadhoz, és elismerik, hogy én szeretlek téged." Mint Szmirnában, úgy itt Filadelfiában is, találkozunk a Sátán zsinagógájával: akik zsidóknak mondják magukat, noha nem azok. Ezek a gyülekezet ellenségei. De az Úr megszünteti ezeknek ellenségeskedését, hazugságukat felderíti, és teljesen legyőzi, lefegyverzi őket. Sőt azt is műveli, hogy a gyülekezet előtt megalázkodva meghódolnak, és elismerik, hogy az Úr szereti azokat, akiket ők gyűlöltek. Ézsaiás jövendölése szerint a nagyokat adja Isten zsákmányul a Messiásnak. (Ézs 53:12) Saulus is ilyen nagy volt a saját szemében. De a damaszkuszi úton összetörte őt az Úr; azóta a Paulus (kicsiny) név alatt szerepel, és bizonyságot tesz arról, hogy "a legkisebb az apostolok között"...mert - úgy mond - "háborgattam az Isten Gyülekezetét." (1Kor 15:9) Az ellenségnek ilyen meghódolása és a Gyülekezet mellé való állása ajándék Krisztustól, mellyel azokat, akik megtartják beszédét, és Nevét nem tagadják meg, megjutalmazza. Akik így szeretik Őt, azokat különösen megbecsüli az Úr."Ha valaki szeret engem, - mondja Krisztus - megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. (Jn 14:23) A jövőre is vonatkozik az Úrnak egy bíztatása: "Mert megtartottad a Reám vonatkozó kitartás beszédét, én is megőrizlek a kísértésnek órája elől, mely az egész berendezkedésre eljön, hogy megpróbálja azokat, akik a Földön laknak." A Gyülekezetnek, az Úr szava szerint, eljövetelére kitartóan várnia kell. Ez a várakozás, az Úr késése miatt, sokaknak balgaságnak látszott. Az ilyen elbírálások közt nem volt könnyű a Gyülekezetnek megtartani az Úrnak azt a szavát, amit a Reá vonatkozó kitartó várakozásról mondott. De az Úr ígéretére biztosan számítva, Filadelfiában nem adták fel az eljövetelére vonatkozó várakozást. Ezért az Úr megőrzi a Gyülekezetet a kísértés órája elől. A kísértések órája az eljövendő nagy nyomorúság, melyről azt mondja az Úr, hogy olyan nem volt a világ kezdete óta. (Mt 24:21) Ez elől az antikrisztusi nagy nyomorúság elől úgy őrzi meg az Úr a hű Gyülekezetet, a menyasszonyát, hogy Magához ragadja, mint ahogy Énokhot az özönvíz elől Magához ragadta. (1Móz 5:24)Az Úrnak ez a megőrző kegyelme azonban nem lehet a hű gyülekezeti tagnak nyugvópárnája. A meglankadó veszély fenyegeti. Megkárosodhatnék; esetleg nem nyerné el azt a teljes jutalmat, amit az Úr szán neki. (2Jn 8) Ezért az intés: "Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat." A Gyülekezetnek megvolt az Úr beszéde, neve, ígérete, szeretete. Ezekhez kell ragaszkodnia. Mert a harc és a kitartás nem tart sokáig. Az Úr eljön hamar. Az evangéliumokban és a levelekben sokat olvasunk az Úr eljöveteléről, de csak a Jelenések könyvében ígéri, hogy ez az eljövetele hamar lesz meg. A győzőnek azt ígéri az Úr, hogy oszloppá teszi Istenének templomában, az örökkévalóságban, és reá vés három nevet: Istenének, az új Jeruzsálemnek nevét és a saját új nevét. Az oszlop nemcsak dísz, hanem, a görög építkezésben, tartó erősség is volt. János az új Jeruzsálemben nem látott templom-épületet. (Jel 21:22) De a hívők, az Istennel közösségben élő lelkek, Istennek tartózkodási helyét, templomát (1Kor 3:16; 2Kor 6:16) képezik. A győzők ebben az Istennel való örök, zavartalan közösségben lesznek oszlopok: díszek és erősségek. Micsoda kilátások! Az oszlopra neveket ír, vagy vés az Úr. Ezek a nevek azt jelentik, hogy a név viselője azé, akinek nevét viseli. De nemcsak tulajdona annak, hanem dicsősége is. Viszont a név viselőjének kitüntetés és dicsőség az, ha annak neve van rajta, akié. A három név közül, amit az Úr az Istennel való zavartalan közösség oszlopos tagjaira ráír, az első: Isten neve. A második az új Jeruzsálem neve. Azé a városé, mely a 21. rész szerint Istentől száll alá, mint a Krisztus menyasszonya. A harmadik az Úr Jézusé. Még pedig az az új neve, melyet mi még nem ismerünk, hanem csak Ő ismer. (vö. Jel 19:12)Reichert Gyula élete (1886-1939)
AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG 2. kötet
AZ ÉLET VIZE ÉS AZ ÉLET FÁJA - betekintés a Mennybe


REICHERT GYULA
AZ ÚR ÜZENETE A FILADELFIÁBAN LEVŐ GYÜLEKEZETHEZ


Reichert Gyula: ISTEN RÁNK TALÁL"Az Úr pedig a Szellem,
és ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság."
(2Kor 3:17)


Jézus, neved oly csodálatos dal

UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET

Mi lesz a világgal a jövőben?ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

OLVASMÁNYOK NEM CSAK FIATALOKNAK

MAKAI ROZÁLIA: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

REICHERT GYULA: AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG
KAPHATÓ az Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál
http://www.evangeliumikiado.hu
22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!