HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapja

M. Basilea Schlink: AGGODALMASKODÁS

Részlet Győzelem a bűn felett könyvéből
/Kiadó: Nagy Perge Zoltán, Budapest/

Az aggodalmaskodás olyan probléma, amellyel a legtöbb ember küzd. Nyugtalankodunk, ha a jövőre gondolunk. Nézzünk egy példát: Ha egy édesapa megbetegszik, és még nem biztosította be gyermekei jövőjét, rátelepszik a gond. Mi történik majd a gyermekekkel, ha a betegség rosszabbra fordul? Ki fogja gondjukat viselni? Vagy háború, zendülés fenyeget. Vagy inflációs idők jöhetnek. Ekkor elkezdünk aggódni, lesz-e vajon biztos jövedelmünk, vagy elveszítjük biztonságunkat. Vagy elkezdünk gyermekeink felől aggódni, hogyan fognak felnőni, különösen ha olyan dolgokat kezdenek tenni, melyeket nem helyeslünk. Vagy a házasság ügyében nyugtalankodunk. Legyen az fizikai vagy lelki természetű dolog, általános vagy személyes ügy, úgy tűnik, minél több változatosság van a modern ember életében, annál több dolog miatt aggodalmaskodik. Mivel a mi, és családunk jóléte soha sincs biztonságban a jövőt illetően, sohasem vagyunk biztonságban a nyugtalanság támadásaitól sem. Általában sajnáljuk magunkat, mivel gondoljuk, hogy annyi dolog miatt kell aggodalmaskodnunk és ezek feszültséget okoznak nekünk.Jézus viszont egészen mást mond az aggodalmaskodásról: Jézus azt mondja, hogy a pogányok aggodalmaskodnak. A nyugtalanság nem keresztyén lelkületből fakad. (Mt 6:32.) Ezért ez bűn! Miért? Az aggodalmaskodás azt jelenti, hogy szívünk nem Isten országába gyökerezett bele, és nem keressük ezt mindenek felett, nem Isten áll az életünk középpontjában. Nem keressük Isten országát, mivel nem az tölt be bennünket. Ehelyett azok a dolgok töltenek be, melyek fontosabbak számunkra: biztos megélhetés, jó egészség, hírnév, magunk és családunk jóléte. Ezek állandó jelenségek az életünkben. Ezek állnak gondolataink középpontjában.

De ez nem tarthat sokáig a hívő élet útján. Isten azt mondja, hogyha aggodalmaskodunk, akkor a pogányok közé tartozunk, akik nem ismerik az élő Istent, akik nem az Övéi, nem az Ő gyermekei. Ha az aggodalmaskodás lelke hat ránk, ennek az oka a hitetlenségünk és bátortalanságunk. Aggodalmaskodunk, mert nem hiszünk, nem hisszük, hogy Isten atyai módon gondoskodni fog rólunk. Amikor az Ige gyávákról és hitetlenekről beszél, elmondja, hogy "azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál." (Jel 21:8)
Így tehát, bármi legyen is az ára, az aggodalmaskodás lelkülete felett győzelmet kell aratnunk, hogy az ellenségnek ne legyen joga ránk. Nem csupán az örökkévalóság miatt, de szívünk békéjéért is szabaddá kell válnunk. Nem annyira a valóságos szükség és szenvedés, hanem inkább az aggodalmaskodás hoz szomorúságot életünkbe. Ezért kell megvizsgálnunk komolyan, és megtalálnunk a nyugtalankodás gyökerét, hogy feleletet találjunk: hogyan győzhetünk felette?Az aggodalmaskodás gyökere a kereszttől való félelem. Az a félelem táplálja, hogy elveszítünk valamit anyagi és lelki javainkból, biztonságunkból, vagy kényelmünkből. Emiatt szenvednünk kellene, mi viszont nem tudjuk odaszánni magunkat erre a szenvedésre. Meg akarjuk kímélni magunkat azoktól a nehézségektől, amelyek előttünk állnak. Így aggodalmaskodó gondolataink akörül forognak, hogyan kerülhetnénk el ezeket a nehézségeket. Büszkeségünkben gyakran azt gondoljuk, hogy egyedül, az Ő segítsége nélkül is irányítani tudjuk életünket. Amikor saját lehetőségeink végére érünk, a szenvedéstől való félelem által táplált nyugtalanságunk kezd úrrá lenni felettünk. Így tehát e bűn feletti diadal kezdete az, hogy odaszánjuk magunkat a szenvedésre.
Igent kell mondanunk minden, a szívünkben levő nehézségre. Lélekben mindent, amit bármi áron is megtartani akarunk, az áldozati oltárra kell helyeznünk ezt mondva: - Vedd életemet, és mindent, amelyről azt gondoltam, hogy az életet értelmessé és értékessé teszi számomra. Egészségemet, biztonságomat, szeretteimet, kívánságaimat, mindent, ami csak van, és amit meg szeretnék tartani a jövő számára. Akaratomat átadom Neked. Ha mindent el akarsz is venni tőlem, semmin sem fogok csüngeni, mivel bízom Istenemben és Atyámban. Te gondot fogsz viselni rólam és családomról, és mindent megadsz, amire a jövőben szükségünk lesz. Segítséget csak Tőled várok. Te nem fogsz csalódást okozni nekem. Mindeddig Te minden szükségessel elláttál engem, és mivel mindig ugyanaz vagy, a nehézségek idején is gondoskodni fogsz rólam.
Ha lelki szemeink előtt megjelenik, ki a mi mennyei Atyánk, ha csodálatos jellemvonásait hirdetjük, akkor mindenható volta és szeretete előtt minden nyugtalankodásnak el kell tűnnie. Valahányszor odaszánjuk magunkat a szenvedésre, mondjuk Neki:
Istenem, Te Atyám vagy, Aki mindenre szeretettel gondolsz, amire nekem, gyermekednek szüksége lehet. Bízom benne, hogy mindent meg fogsz adni, amire szükségem van különösen a nyomorúság idején. Hiszem, hogy gondoskodni fogsz rólam, Atyám, és minden szükségessel el fogsz látni engem. Nem fogod hagyni, hogy feljebb kísértessem, mint ahogy elszenvedhetném. Atyai módon utat készítettél nekem és családomnak. Bízom Benned! Atyám, Te hatalmasabb vagy, mint minden baj, ami reám jöhet. A Te hatalmad erősebb, és Te segíteni fogsz nekem! Feltétlenül szükséges odáig eljutnunk, hogy ezt az "Igen Atyám!" imádságot elmondhassuk, ha az aggodalmasság lelkétől szabadulni akarunk. Enélkül szerencsétlenségbe jutunk, és "pogány" nyughatatlankodásunk ki fog teljesedni.Ezt láthatjuk, amikor a pusztában vándorló Izráel népére nézünk. Tele vannak nyugtalansággal, hogy szörnyű jövő előtt állnak, és elvesznek a sivatagban. Isten akkor azt mondta igen, pontosan az fog következni Izráel népén, amit bizalmatlanságában, aggodalmaskodó lélekkel hirdetett. Sokan el is vesztek a pusztában. (4Móz 14:28-35) Azok viszont, akik bíztak Isten gondoskodásaiban, csodálatosan tapasztalták, hogy Ő ezt meg is tette. Nem haltak meg a pusztában, és birtokba vették az Ígéret Földjét. Ha aggodalmaskodás lesz úrrá rajtunk, az azt jelenti, hogy nem fogunk semmi jót sem várni Istentől. És ezért nem fogjuk azokat a jó dolgokat megtapasztalni, amelyeket Isten ténylegesen eltervezett számunkra. Lerontjuk azokat, az aggodalmaskodás által. A nyugtalankodás az Atyában való bizalom ellentéte. Az aggodalmaskodónak szembe kell szállnia a hitetlenséggel. Győzni kell felette bármi áron, mert az a bűn megakadályozza, hogy az Ígéret Földjére lépjünk, arra a földre, amely minden földi és lelki áldásokat tartogat számunkra. Ha nehéznek tűnik számunka a teljes bizalom, akkor - mint korábban említettem - lelki szemeinkkel lássuk meg, ki a mi Atyánk, és hogyan fog segítségünkre jönni. Ekkor az aggodalmaskodás lelke megriad bennünk, mivel a bizalom Lelke sokkal erősebb, mint a nyugtalanságé, amely a gonosztól jön. Ragaszkodnunk kell Igéje ígéretéhez:
"Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van rátok." (1Pt 5:7) Ezután aggodalmaskodásunkból imádságban Hozzá kell fordulnunk, Atyánkhoz vívén gondjainkat, Pál apostol intése szerint: "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." (Fil 4:6-7)
Most Jézus második tanácsa következik az aggodalmaskodás elleni harcra: "Hanem keressétek először Istennek országát. (Mt 6:33) A mostani időben, melyet Isten a kegyelem idejéül biztosított számunkra, teljesen az Ő országáért kell élnünk. Magunkat, minden időnket és energiánkat az Ő munkájára kell odaadnunk. Imádságban eltöltött időt, és pénzt áldoznunk az Ő ügyéért. Ha ezt tesszük, fel fogjuk fedezni mit is jelent valójában Isten ígérete. Most, és az elkövetkezendőkben, ha a nyomorúság kopogna is az ajtónkon, Atyánk meg fogja tartani szavát: "...és ezek mind megadatnak nektek." (Mt 6:33)

Aki az Úr Jézus munkájára gondot fordít, időt, anyagiakat és energiát áldoz rá, úgy találja, hogy az Úr gondoskodik róla. A nyomorúság idején csodákat fog átélni, és megtapasztalja az Atya gondoskodó szeretetét. Mindent, amire testének, lelkének és szívének szüksége lesz, csodálatos módon meg fog kapni. Az Ő Igéje Igen és Ámen. Ezért Igéje útmutatása szerint kell cselekednünk, és segítséget kapunk. A nyugtalanság lelkének menekülnie kell, amikor Isten, a mi Atyánk, és a mi Urunk Jézus nevét segítségül hívjuk. Ily módon jelzőtáblát állítunk, amely Isten jóságát és Mindenható voltát hirdeti. Az Ő neve megdicsőül azok által, akik megvigasztalódva biztonságba jutottak, mivel aggodalmaskodásuk Benne csendesedett el.


"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem." (Zsolt 50:15)Basilea Anya /M. Basilea Schlink/ (dr. Klara Schlink)
1904-ben Darmstadtban született. Brunswick-ben nőtt fel, ahol édesapja éveken keresztül a Műszaki Egyetem rektora volt. Otthonuk egy kis értelmiségi és kultúrális központ. Klara fiatal életét üresnek találta, és kereste az élet értelmét. 17 évesen Jézus Krisztust személyes Megváltójának szívébe, életébe fogadta. Óvónői és szociális gondozói iskolákat végzett. Bibliaiskolába járt. Egyetemi éveiben művészettörténeti, filozófiai, teológiai és pszichológiai tanulmányokat folytatott. Doktori fokozatát 1934-ben a Hamburgi Egyetemen szerezte. A Hitvalló Egyház bejegyzett tagjaként a Német Keresztyén Diákszövetség női tagozatának elnöke lett. Hitler Németországában minden kompromisszumot elutasító magatartása miatt nem kívánatos személy. Nem volt hajlandó a zsidókeresztényeket/keresztyényeket kizárni a Diákszövetségből. Ezzel a döntésével az életét kockáztatta. Később egy missziós társaság utazó titkára előadásokat tart "Izráel, Isten választott népe" kérdéséről. A Gestapo elé idézik. Egyértelműen bizonyságot tesz Krisztusba vetett hitéről, mégis szabadon bocsátják. 1947-ben Erika Madaussal, (Martyna Anya) munkatársával Darmstadtban a Németországi Evangélikus Egyház keretein belül alapították meg az Evangélikus Mária-Nővériséget. 1957 óta feladai feladatai közé tartozik az Izráelért és Izráelben való szolgálat is. M. Basilea Schlink több, mint 100 könyv, füzet szerzője. Írásait 60-nál több nyelvre lefordították."A szenvedésben elrejtett kincs" c. könyvében gazdag személyes tapasztalataiból merítve arról tesz bizonyságot, hogyan találhatunk a szenvedések mélyen igen-igen gazdag kincsekre. A "Győzelem a bűn felett" c. könyve 45 különböző bűn elleni "lelki orvosság" receptje. Segít a bűn felismerésében, és megmutatja a győzelemhez vezető utat. A "Választott népem Izráel" c. könyve igazi bűnbánati lelkületet, az Isten Igéje és népe iránti mély szeretet sugároz. Könyveinek magyar kiadója: Nagy Perge Zoltán, Budapest.Ó, de csodálatos is az Úr minden cselekedetében!

Dicsőség az Ő szent Nevének!

"De keressétek először az Ő (Isten) országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."
(Máté evangélium 6:33)

Gazdag István írásaiEgy a szükséges dolog AZ IGE

"A KERESZT" 1. rész"Keresztről való beszéd" 2. részJézust mindennél jobban kell szeretnünk
KEMPIS TAMÁS: KRISZTUS KÖVETÉSE (Részletek)


M. Basilea Schlink: NEW AGE - a Biblia szemszögéből -

Paul F. Kiene: VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!

Harry Potter és a mágia! Az okkultizmus veszélyei

Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés
és a varázslás témakörében?

Süveges Imre előadásának 1. része

Szellemi eredetű, pszichoszomatikus
betegségekről és az ufókról

Süveges Imre előadásának 2. része

Viki szabadulása a reikiből

Démonok tulajdonságai a Biblia alapján

Bűnbánat nélkül nincs ébredés

Új feladatok, a Sátán új kihívásai

Szenvedélybetegség

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!

ÉLETRAJZOK, OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK


22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza az elejére!
Vissza a menüre!