Varga István & Makai Rozália weblapja
http://www.vargamakai.com
Rosszabb jön, mint a COVID-19?
Kevin Zadai 5 órás átélésének verziója Sid Roth-al


"Imáddal érintsd meg a világot!"
Részletek Wesley l. Duewel könyvéből
Derek Prince: Az uralkodik, aki tud imádkozni


KIBESZÉLHETETLEN ERŐA legnagyobb kiváltság, amit Isten ad, az a szabadság,
hogy bármely pillanatban megközelítheted Őt.

A MENNYEI TRÓNNAL ÖSSZEKÖTŐ ERŐ

Imádban te, mint Isten gyermeke járulsz Atyád elé. Nem kell várnod, hogy egy angyal bejelentsen Nála. Nem kell erőlködnöd, hogy elfogadhatóbbá tedd magad. Nem kell gondosan felkészülnöd arra, amit mondani akarsz. Jöhetsz úgy, ahogy vagy, nyitott szívvel, és elmondhatod, amit érzel, amit kívánsz.

ERŐ, AMELY ÁLTAL ISTEN MUNKATÁRSA LEHETSZ

Isten úgy határozott, hogy legfőbb céljainak többségét a mi segítségünkkel valósítja meg. Azzal, hogy Isten papoknak nevez bennünket, nyilván egyrészt jelzi: imádnunk és dicsőítenünk kell Őt. De ennél sokkal többet is jelent. Nekünk "királyi papságnak" kell lennünk. Krisztus ma az imán keresztül irányítja a világot. Részt kell vennünk ebben az irányításban azáltal, hogy közbenjárunk másokért, ahogy Krisztus folyamatosan közbenjár értük. (Zsid 7:25) Hivatalos bejárásunk van a mennyei trónushoz, hogy csatlakozhassunk Krisztushoz a közbenjárás szolgálatában!

ERŐ, MELLYEL ELLENÁLLHATSZ SÁTÁNNAK, ÉS LEGYŐZHETED

Ha Isten gyermekei egyszerűen elfogadnák szent megbízásukat, mint az Úr hadserege, ha figyelmeztetnék egymást, hogy az imának Isten kiemelt szerepet szán, ha csatlakoznának egymáshoz aktív, Szent Szellemtől vezetett és felkent könyörgésben, akkor láthatnánk Sátán leveretését és Isten megelevenítő jelenlétét soraink között. Megtérő lelkek eddig ismert legnagyobb aratását tapasztalhatnánk. Arra rendeltettünk, hogy Sátánt imádkozás és böjtölés által megállítsuk, visszaszorítsuk, legyőzzük. De túlságosan keveset imádkozunk, túl passzívak vagyunk és túl elégedettek lelki középszerűségünkkel és meglehetős sivárságunkkal. Úgy tűnik, hajlandóak vagyunk belenyugodni, hogy az Ördög szerezze meg a győzelmet.

Istenünk, ébressz fel minket!

Istenünk, taníts meg minket imádkozni!ERŐ, MELY FELFÜGGESZTI A TERMÉSZET TÖRVÉNYEIT

Az ima felfüggesztheti a "természet törvényeit". Elhozhatja Isten csodálatos válaszát az ember kétségbeejtő hiányaira. Hasztalan imádkoznánk sok, problémás helyzetben, ha ez nem így volna. Ha korlátozott lenne Isten cselekvőképessége, amikor imádkozunk, akkor az ima csupán játék volna Istennel, az emberi bajok kigúnyolása és önmagunk becsapása. Nem! Soha! Az ima ugyanolyan valóságos, mint Isten. Egyáltalán semmi nincs, amit Isten meg ne tehetne, ha az Országának előnyére válik, és összhangban van az Ő akaratával. Az ima felszabadítja Isten erejét.

ERŐ, AMELLYEL ÁLDANI TUDSZHa keresztyén vagy, másokat áldva fogsz átmenni az életen. Bárhol jársz, áldásözönt, megújulást, bátorítást hozhatsz csupán a másokért való szüntelen imádkozással. Ahogy az idő és alkalom engedi, áldást kellene árasztanod mindenütt, mindenki felé. (Gal 6:1o) Jelenlétednek mindig áldást kellene hordoznia. Ez akkor valósul meg, ha odaadóan kéred Isten áldását minden körülötted levőre. Amennyiben figyelsz rá, meg fogod találni az alkalmat, hogy napjaidat áldó imádsággal töltsd ki.

Egy 17. századbeli közkedvelt angol orvos, Sir Thomas Browne jó példa a szüntelenül áldó imádkozásra. Azt mondta: "Elhatároztam; többet imádkozom, mindenhol imádkozom, ahol nyugalomra van szükség, otthon, országúton és a városban; eltökéltem magamban: nem lesz olyan utca vagy sikátor ebben a városban, amely ne tanúsíthatná, hogy egy templom láttán is hálát adjak, mivel ott lehetőség van Istent imádni és a lelkeknek üdvösségre jutni; naponta imádkozni akarok saját betegeimért és más orvosokéiért.Bármely otthonba belépek, így kívánok szólni:
Isten békéje legyen veletek! Az igehirdetés meghallgatása után imádkozom Isten igazságának és az üzenet közvetítőjének megáldásáért.Ha látok valakit, aki szép, dicsőítem Istent az Ő teremtményeiért."

CSODÁLATOS FELHATALMAZÁS

A korai keresztyének számára "Jézus nevében" összegyűlni (Mt 18:2o) azt jelentette, hogy Jézust személyesen körükben tudták, ahogy ma is valóban itt van. "Jézus nevében" küldöttnek lenni, mindent "Jézus nevében" tenni (Kol 3:17) azt jelentette, hogy Jézus hatalma által cselekedni, az Ő indulatát hordozva. Amikor ma "Jézus nevében" cselekszünk, mi is hisszük, hogy nem vagyunk egyedül, Jézus mellettünk áll, bár szemünkkel nem látjuk Őt.

JÉZUS NEVÉBEN MONDOTT IMAJézus nevében imádkozni csak akkor lehetséges, ha "Jézusban" vagy. A szeretet a főtémája a Jn 15:12-15 verseknek. A szeretetnek kölcsönösnek kell lennie. Ha elfogadjuk, viszonoznunk kell. Jézus új parancsolata a szeretet. (Jn 13:34; 15:17) Nem szeretheted Jézust, ha nem szereted többi gyermekét.(Jn 13:34) Jézust szeretni azt jelenti: Jézusnak engedelmeskedni. (Jn 14:15; 23) "Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben." (Jn 15:1o)Jézus nevében imádkozni azt jelenti; hasonulni az Ő természetéhez. Aktívan, határozottan kérned kell, hogy Jézus akarata diadalmaskodjon. Jézus nevében imádkozni azt jelenti: Nevét úgy használni, mint hivatkozási alapot. Jézus nevében imádkozni azt jelenti: teljes mértékben elismerni Őt Isten Felkentjének, Prófétádnak, Pásztorodnak és Királyodnak. Prófétaként Ő a Tanácsadód és Irányítód, Pásztorként Ő a Közbenjáród. Amikor imádkozol, Ő mond "Ámen"-t imádra. (Jel 3:14)
"Mert valahány ígérete van Istennek, azokra Őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk."
(2Kor 1:2o)Királyként Ő a te legfőbb Urad. Amikor az Ő nevében könyörögsz, akkor prófétai irányítását, pásztori közbenjárását és királyi válaszait kéred imádságodhoz. Szenteld meg imádat az Ő nevében! Megszentelő hatása van annak, amikor Jézus nevét használod az imában. Neve őrködik kérésed természete és indítékaid felett. Az Ő nevében nem imádkozhatsz önző érdekekért vagy érzéki dolgokért. Neve megköveteli, hogy Övé legyen a dicsőség! Neve elvárja tőled a becsületességet és engedelmességet. Neve arra késztet, hogy állhatatos légy az imában. Az Ő nevében csak azért a dologért imádkozol, ami igazán fontos.A SZENT SZELLEM TÁMOGATJA ÉS ÁTALAKÍTJA IMÁDAT

Míg a gyereknek meg kell tanulnia beszélni, a hívő azonnal tud imádkozni, mihelyt Szent Szellemtől megszületik, újjászületik. A testies hívő könnyen talál mentséget az ima elhanyagolására, mert Sátán mindig készen áll, hogy megpróbálja elvenni tőlünk Istennel, az erő forrásával való egyesülésünk lehetőségét. A Szent Szellem imádkozásra szólít azáltal, hogy felhívja figyelmedet a problémákra. Sátán nem ellenzi, hogy tudomást szerezz a bajokról, de ítélkezésre, élcelődésre noszogat velük kapcsolatban. A Szent Szellem, mint benned lakozó imatárs nem azt akarja, hogy kritikus légy, hanem, hogy imádkozó. Sátán irányít úgy, hogy fecsegj az emberekről és bajaikról. A Szent Szellem arra buzdít, hogy imáddal járj közben értük. Istenünk és Atyánk keres valakit, aki közbenjár minden szükségben szenvedőért. Meghallja az árvák kiáltását, az összetört szívűek zokogását, az erőszakosok dühös szavait, és áldozataik sikolyát. Átérzi a rabok és menekültek nyomorúságát, a kiéhezettek gyötrelmét. Ránehezedik a gyászolók fájdalma, a bűn a rabságában vergődők tehetetlensége és reménytelensége. Megérti azok lelki sötétségét és tétova, mély kielégületlenségét, akik sosem hallották az evangéliumot. Jézus még mindig siratja városainkat, ahogy Jeruzsálemet siratta, mert szíve ugyanolyan ma is, mint tegnap volt, és olyan lesz örökké. (Zsid 13:8) A legmélyebb szeretettel fordul minden ateista, kommunista vagy terrorista felé. Becsesnek tart minden emberi lényt, legyen bármilyen bűnös. Ki fog imádkozni értük? Ki fog imádkozni a csavargókért, az ateistákért, a kommunistákért, a terroristákért, ha nem a mi nemzetünk keresztyénei? A Szent Szellem, Aki minden nap mély vággyal imádkozik értük, azt szeretné, ha te is részt vennél az Ő közbenjárásában az evangélium gyors terjedéséért. Milyen tragikus, hogy az imádkozástól való vonakodásunk, és az elveszettek keresésének elhanyagolása hozzájárul Krisztus visszajövetelének késleltetéséhez . A Szent Szellem böjtölésre szólíthat. A gyülekezetek ma nagyon elhanyagolják a böjtölést, mint a hathatósabb ima és nagyobb eredmények elérésének módszerét. A Szent Szellem időről időre kérni fog, hogy imádhoz böjtölés járuljon.

AZ ANGYALOK NÉHA LÁTHATÓKAmikor Sadhu Sundar Singh, a kedvelt mezítlábas indiai evangélista áldozatkészen hirdette az evangéliumot hóban, hidegben a széljárta tibeti fennsíkon. Számos alkalommal szerzett csodálatos tapasztalatot Isten védelméről és segítségéről. Egyik ilyen ámulatba ejtő élménye Rasar városában volt. A buddhista láma letartóztatta, és halálra ítélte, amiért Krisztust hirdette. Bedobták egy üres, mély kútba. Ez volt a két fő kivégzési mód közül az egyik. Sundar Singh lezuhant, és az előtte kivégzettek csontjait, rothadó maradványait látta maga körül. A bűz elviselhetetlen volt. Három nap és három éj folyamán csak itt-ott tért eszméletre. Bármihez ért mindenütt oszló tetemekbe ütközött.
A harmadik napon imája közben kulcs nyikorgásának hangját hallotta a feje fölötti tető zárjában. Meglepetésére a tetőt levették. Következő pillanatban hangot hallott, mely felszólította, hogy fogja meg a leeresztett kötelet. Miután ezt megtette, óvatosan kihúzták a kútból. A tetőt visszatették, újra bezárták, és abban a pillanatban Singh kiszabadítója eltűnt. Sundar Singh magasztalta Istent, és a következő napon folytatta igehirdetését a városban.A láma ismét elfogatta, és dühösen kutatta, ki volt, aki ellopta az egyetlen kulcsot, hogy kiszabadítsa őt. A nyomozás során a kulcsot a láma saját derékszíján találták meg. A láma az evangélista Istenétől való félelmében arra kérte Sundar Singhet, hogy távozzék a városból, mielőtt mindannyiukat elpusztítaná a mindenható erő.


ISTEN TRÓNJA IMÁVAL MEGÉRINTHETŐ

Testben emeljük fel kezünket, s azok szellemben megérintik Isten trónusát. Imádkozhatsz úgy, hogy könyörgésed nem emelkedik fejednél magasabbra, nem jut túl szobád falain. De amikor Szellemben imádkozol, Isten akarata szerint és Jézus nevében, akkor imád elérheti a Mennyekbe vezető összes utat!


IMA ÁLTAL MEGÉRINTHETSZ VALAKIT

Imád nemcsak a Mennyet érheti el, hanem az imakéz mérföldeken nyúlhat át a világ bármely részéhez, és könyörgésed helyén megérinthetsz valakit, akinek szüksége van rád, akár több ezer kilométer távolságból is. Ez nem szemfényvesztés. Ez szellemi valóság. Soha nem fogom elfelejteni azt a sok évvel ezelőtti kéthetes indiai időszakot, amikor állandóan úgy éreztem: imádkoznom kell fiúnkért. Egy vasárnap délután jutott időpontra bennem ez az érzés. Éppen egyedül voltam a házunkban, s annyira elmerültem az érte való imádkozásban, hogy egy idő múlva már az idő múlását, a tér jelenlétét sem éreztem. Ahogy folytattam az imádkozást, hirtelen úgy tűnt, hogy John mellett térdelek, kezem a vállán, és úgy imádkozom érte. Nem tudom, mennyi ideig könyörögtem, vagy mit mondtam, de annyi bizonyos, hogy imádkozó karom áthidalt több ezer mérföldet, és kezem John karján nyugodott. Olyan valódi volt, mintha ott lettem volna mellette. Aztán bizonyosságot nyertem, felálltam a térdemről, majd később elvégeztem vasárnap esti szolgálatomat.


Misszionáriusi kötelezettségeim miatt nem volt alkalmam írni Johnnak másnap délig, amikor bementem az irodámba, és leültem az írógép mellé. "Kedves John, kezdtem a levelet, nem tudom, mit mond ez a számodra, de biztos vagyok benne, hogy jelent valamit. Napok óta imádkozom érted, és ahogy tegnap délután a hálószobámban leborultam, hirtelen úgy tűnt, mintha melletted térdelnék, és kezem a válladon lenne." Éppen a második bekezdést akartam írni, amikor megszólalt a csengő. Odamentem az ajtóhoz, a postás állt ott, és átadott egy táviratot. Visszamentem, bezártam az ajtót, és felbontottam a táviratot.
Ez állt benne: "Isten a vezetőm. Szelíd, de biztos döntés. Köszönet az örökségért, szeretetért, és az imádkozásért. John"
Térdre estem, s az arcomat könnyek áztatták. Isten megengedte, hogy egyik kezemmel megérintsem mennyei trónusát, másikkal fiúnk vállát. Bizonyos idő múlva aztán megérkezett John levele is. Pontosan akkor, amikor én Allahabadban, Indiában imádkoztam, John az USA-ban egyedül térdelt a sötétben, és átadta életét az Úrnak.


Isten könnyekkel szentelt imára hív

Az ima nem szórakozás, nem szeszélyünktől függő tevékenység. Az ima Krisztus királyságának legfontosabb munkája. Az ima egyesülés Istennel, a megtört szívű Atyával, Krisztussal, a síró Főpappal és az érzékeny, közbenjáró Szent Szellemmel. Részvétel szívük dobbanásában, és viselése ugyanazoknak a terheknek, amelyeket Ők hordoznak szerető szívükön. Könnyezve imádkozni, azt jelenti: befektetni az örökkévalóságra nézve. Könnyezve imádkozni azt jelenti: elvetni könnyeidet az örök aratás érdekében. Isten soha nem felejt egyetlen könnyet sem, amely a másokért végzett közbenjárás során hullott, és ezek a könnyek soha nem hiábavalók. A könnyhullatással kísért ima az egyik legerőteljesebbnek ismert formája a könyörgésnek.

"Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova,
vigadozással jő elő, kévéit emelve." (Zsolt 126:5-6)

BÖJTÖLÉSSEL ERŐSÍTETT IMA

Miért hallgat az egyház oly gyakran a böjtölés témájáról? Hogyan sikerült Sátánnak oly sok mai keresztyén vezetőt hallgatásra bírnia ebben a témában? Bár a böjtölést az Ó- és Újszövetségben egyaránt érthetően tanítják és gyakorolják, nem emlékszem, hogy valaha is hallottam bárkitől teljes üzenetet erről a témáról. Wesley János a korai egyház mintájára hetente kétszer böjtölt a délutáni tea időpontjáig. Minden követőjét erre bíztatta. A böjtölés elhanyagolását szinte súlyosabbnak ítélte a káromkodásnál, esküdözésnél, mert mint mondta: "az ember, aki sohasem böjtöl, nem több a Menny útján, mint aki sohasem imádkozik." Valahányszor úgy érezte, hogy a Szent Lélek jelenléte csökkenőben van az istentiszteletében, három nap és három éjjel imádkozott és böjtölt. "Ha azt mondod: majd böjtölök, amikor Isten kényszerít, akkor sosem fogsz böjtölni" - mondta Moody. A keresztyénség kora olyan emberekkel kezdődött, akik semmit sem tartottak magukénak (ApCsel 4:32), de nagy erő és nagy kegyelem jellemezte a gyülekezetet. Ma egyre többet ragadunk meg a magunk számára. Az elérhető legnagyobb kegyelemre, anyagi biztonságra vágyunk. Nem értjük meg a böjtölő, Krisztus keresztjét hordozó ember szellemét.


A BÖJTÖLÉS LELKI SZEREPE

Bár a böjtölés egészségügyi okokból sokszor testileg is jó hatású lehet, a keresztyén böjtölés nem ezt jelenti. Az imára való egész napos visszavonulás magába foglalja a baráti kapcsolat ápolásától és az ételtől való tartózkodást, vagyis az időt elsősorban imádkozás tölti ki. Sajnos a csendesnapok egyetlen típusa, mely a legtöbb ember előtt ismert, énekléssel, igehirdetés meghallgatásával és evéssel jellemezhető.


AKIK TÉRDELVE GYŐZTEK

Livingstone talán az imádkozásban volt a legnagyobb. Térden állva halt meg. Knox János rideg, hajthatatlan vezetőnek számított, de térdén küzdött és nyert lelki csatákat Skóciáért. Inkább imái mentették meg Skóciát, mint beszédei és tettei. Wesley Jánosnak nem volt boldog családi élete. Hogy is lehetett úgy élni, ahogy ő élt? Felesége mindent megtett, hogy akadályozza. Mégis, ez az ember fordította Angliát Isten felé, a szív szentségét tanítva. Wesley János naponta gyakran hatvan-hetven mérföldet utazott lóháton, s közben többször prédikált. Ötvennégy esztendőn keresztül, évente átlag 5000 mérföldet lovagolt, összesen 290000 mérföldet tett meg, ami akkora távolság, mintha tizenkétszer körülhajózta volna a Földet. Gyakran tíz-, húsz-, harmincezer emberhez szólt, szabad ég alatt, hangerősítő nélkül. Wesley János minden nap két órát töltött imádsággal.

Myconius, a szeretett vezető, a tuberkulózis utolsó stádiumában feküdt haldokolva, amikor Luther imádkozott érte. "Isten nem engedheti, hogy halálhíredet halljam, amíg élek - írta neki -, túl fogsz élni engem. Buzgón imádkozom ezért, akarom, hogy így legyen, és hiszem, hogy akaratom meghallgatásra talál. Ámen."
Myconius később elbeszélte: mintha Krisztus hangját hallottam volna, amint így szólt: "Lázár, jöjj elő!" Meggyógyult, és túlélte Luthert. /Beküldte: MZ/

"A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen." (1Péter 5:10-11)

Dicsőség és hála az Úré!