HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapjánA zarándok útja film
John Bunyan angol baptista prédikátor leghíresebb műve
"Jézus így válaszolt: 'Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." (János 3:3)


Be fogunk menni Isten országába? Isten országa a választottaké. Számukra készíttetett el a világ fundamentumának megvettetése előtt. Amikor az Úr Jézus visszajön az ég felhőiben, elküldi angyalait nagy trombitaszóval. Akkor az angyalok egybegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik végétől a másik végéig. /Máté 24:31/ Ha részesei akarunk lenni annak az országnak, akkor újjá kell születnünk! A mennyek országa az örökösöké. Azok Isten gyermekei, akik újjászülettek. És a gyermekek örökösök is. Van születési jogod? Megtudod mutatni? Nem segít, hogy gondoltunk Isten országára, és nincs születési jogunk. Akkor nem kapunk örökrészt. Olyan könnyen kimondják, hogy Isten irgalmas; Krisztus a bűnösökért halt meg. Sokan azt mondják: meg fogunk térni, ha eljön az alkalmas idő. Remélik, hogy minden jól végződik. De figyelmeztetlek: ahogy Ézsau, aki eladta elsőszülöttségi jogát, nem kapta meg az áldást, úgy nem lesz tied sem az Isten országa, ha nem vagy örökös! Isten gyermekeinek kegyelem által állhatatosnak kell lenniük az üdvözítő hitben. Nem lehetnek hűtlenek és nem veszhetnek el örökre. Isten ereje megtartja őket hit által az üdvösségre, mely a mennyben van fenntartva számukra. De azok, akik nem születtek újjá, akiknek nincs gyermeki joguk, és így nem örökösök, nem mehetnek be az Isten országába! (John Bunyan)

Sárkány Győző: Térjetek meg és szülessetek újjá!

Az újjászületés alapja az Isten Igéje. Isten Igéje nélkül újjászületni nem lehet. Isten Igéje az, amely bizonyságot tesz Isten akaratáról, és nekünk hinni kell Isten kinyilatkoztatásának.
Az első, legfontosabb lépés elhinni, hogy Jézus - Isten Fia. Amikor Jézus meggyógyítja a vakon született embert, a főemberek kérdezik:
- Ki volt az, aki ezt tette veled?
- Egy ember, akit Jézusnak neveztek. Szememre sarat tett, elküldött, megmosakodtam és látok. - mondja először.
- Te mit mondasz róla?
- Azt, hogy próféta. - még mindig nem teljes a hitvallása.
- "Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös." - mondják a farizeusok Jézusra. (Jn 9:24b)
- Hogy bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. - feleli bölcsen az ember.
- Mit csinált veled? Mimódon nyitotta meg a szemeidet? - kérdezték újra.
- Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az Ő tanítványai akartok lenni?
- Te vagy az Ő tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten; erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. - válaszolták acsarkodva.
- Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az Ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetne.
- Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? - És kiveték őt.
Akkor Jézus odament hozzá: - Hiszel-e te az Isten Fiában?
- Ki az, Uram, hogy higgyek Őbenne?
- Láttad is őt, és a ki beszél veled, ő az.
- Hiszek, Uram! - És leborult, imádta az Úr Jézust, Gyógyítóját, az Isten Fiát! Ez már teljes hit!Igen, Isten Fiát hódolat, imádat illeti! Mindig gyönyörködöm ebben a történetben! A hit első lépése, alapja elhinni, hogy Jézus Krisztus az Istennek a Fia! A szívet a Szent Szellem oltja be, teszi fogékonnyá, befogadóképessé, alkalmassá. Ez a folyamat nem egyformán zajlik le. Nem lehet előírni, hogy mindenkinél ugyanúgy menjen végbe. Ahogy olvassuk az Úr Jézus szavait, mikor Nikodémussal beszél: A szél fúj, ahová akar! Ezzel kifejezi a Megváltó, hogy mindig az Isten Szellemének a hatása az újjászületés!
"Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába." (Jn 3:5b) Úgy és akkor végzi el munkáját, ahogy és amikor Isten azt jónak látja.
Péter pünkösdi prédikációja nyomán 3000 lélek tért meg, született újjá rövid idő alatt. Hallották, elfogadták, magukévá tették, az Ige a szívükbe hatolt, a Szent Szellem érintésére bűnbánatot ébresztett és létrehozta a megtérést, újjászületést. (ApCsel. 3:41) Olyan gyorsan ment végbe ez náluk, mint az Áron kivirágzott vesszejének a története. Éjszaka kizöldül, kivirágzik, megérleli a mandulát. Az ő szívükben pedig néhány óra leforgása alatt végbement, hogy új emberekké lettek, újjászülettek.
Zákeus megtérése is valami csoda! Nem járt ő gyülekezetbe, talán még előtte való nap is hamis úton szerezte, szaporította a pénzét. De hiányzott neki lelke békessége, és kereste az Urat! Az Úr tudta ezt. Azért ment a fa alá, amire Zákeus felmászott, mert hallotta, hogy Jézus arra elmenendő, és látni akarta Őt. Az Úr Jézus mindig látja azt, aki Őt keresi! És Zákeus, aki titokban akarta látni az Urat, most nyíltan találkozhatott a Mesterrel, és boldogan vezette Őt házába! Nála is azonnal végbement az újjászületés csodája! Hogy igazán megtért, a cselekedetei bizonyítják! Az Úr jelenléte dolgainak rendezésére indítják: "Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négyannyit adok helyébe!" Milyen csoda zajlik a szívében! Tulajdonképpen nem sok mindene maradt! Jézus örömmel mondja:
"Ma lett üdvössége ennek a háznak! Mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett!" (Lk 19:8-9)
Gyönyörködök mindig Zákeus megtérésében!A sánta ember csodálatosan meggyógyul ott az Ékes-kapuban Péter és János által az Úr Jézus nevében. A tömeg, akik imádkozni gyűltek össze a templomban, először Pétert és Jánost csodálják, de ők a figyelmet az Úr Jézusra fordítják! Bemutatják nekik azt az áldott Jézust, aki életét adta, vérét áldozta, kereszthalált halt, szenvedett, de dicsőségesen feltámadott, és ennek a beszédnek a hallatára született újjá ötezer ember! Pár óra alatt! Istennél semmi sem lehetetlen! Igazat adtak az Igének, azt befogadták és újjászülettek általa!
"Sokan hittek pedig azok közül, akik hallgatták az Igét; és lőn a férfiak száma mintegy ötezer." (ApCsel 4:4)Fülöp lement Samáriába, és hirdette közöttük Krisztust. Jelek és csodák történtek, sok megszállott megszabadult, sok beteg meggyógyult. A sokaság szívvel-lélekkel figyelte mindezt! Lehet, hogy eltelt néhány nap vagy hét, de Isten beszéde megteremte a maga gyümölcsét.
"De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt." (ApCsel 8:12)
Nagyon sok prédikátor testvér úgy értelmezi, úgy tanítja, úgy gondolja, hogy a vízbe való merítés az újjászületés, a Szent Szellemmel való keresztség meg egy másik újjászületés. Mert hogy víz és Szellem által. Elmondom, ahogy mi látjuk ezt. A vízkeresztség fontos, de az egy külső cselekmény, egy vallástétel, amit a testvérek miután megtértek vagy újjászülettek, engedelmességből tesznek Jézus Krisztus példája nyomán. Az újjászületés a Szent Szellemnek az elhangzott Igével kapcsolatos együttmunkálkodó hatása, mert újjászületni csak betű hallgatása által nem lehet! Annak a betűnek, annak az Igének elevenné válása pedig csak a Szent Szellem által történhet! Ha valaki hallgatja az Isten beszédét, és az Isten Szent Szelleme hatással van rá, hogy azt az Igét elevenné változtatja a hallgató számára, akkor tudja az illető befogadni az Igét, és a beoltott Ige nyomán megtörténik az újjászületés. A puszta beszéd magában nem tudja ezt elvégezni, csak a Szent Szellem által beoltott Ige! Sok helyen hirdetik az Igét, mégsem születik senki újjá, mert csak emberi beszéd! De ha olyan ember hirdeti az Igét, aki a Szent Szellem hatása alatt áll, akkor az az Ige elevenné válik. A hallgató csak azt veszi észre, hogy a könnyei peregnek, mert érintve van a szíve, mert a beoltott Ige megérintette.A szerecsen komornyik nem volt újjászületve? Hiszen imádkozni ment fel Jeruzsálembe, olvasta az Igét, Ézsaiás prófétát. Nem volt újjászületve, mert még nem hallott Jézus Krisztusról! Még nem hitt az Isten Fiában. Az Ige félreérthetetlenül adja tudomásunkra, hogy aki hisz az Isten Fiában, annak van örök élete! Ő jó szándékú volt, kereste Istent. Beteljesedett az Ige őnála:

"Én az engem szeretőket szeretem, és akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak." (Példabeszédek 8:17)

De ahhoz, hogy ő eljusson idáig, szükséges volt, hogy Fülöp, mint engedelmes szolgája Istennek, elmenjen és rendelkezésére álljon, hogy meghallhassa ez az ember a Krisztusról szóló tanítást. Éppen jó helyen olvasta az Igét - nem véletlenül! Az egész találkozás egy csodálatosan időzített találkozás volt. A Jeruzsálemből Jerikóba vezető út, amelyre Fülöpnek menni kellett, legalább 60 km-re volt Fülöptől - az Úr elindítja, és pont akkor ér oda, amikor elhalad arra a komornyik szekere. Szellemben is úgy irányítja a dolgokat az Úr, hogy ő éppen akkor olvassa a Jézusról szóló jövendölést. Nem véletlen! Jézusnak olyan üdvtervei vannak, hogy azt mi csak alázattal szemlélhetjük!És Fülöp hirdeti neki a Jézus Krisztust. Ezalatt a rövid idő alatt, míg együtt utaznak, végbement a komornyikban az újjászületés, a döntés, hogy ő ettől a naptól kezdve Jézus Krisztus követője lesz egy egész pogány országgal szemben. Hogy ott hogyan fogadják, kik hallgatnak rá, kik nem, ő ettől nem tette függővé a döntését. Elfogadta a drága hirdetett Igét. Mi által győződik meg Fülöp, hogy ebben az emberben végbement az újjászületés? Ahogy mentek az úton, egy vízhez értek. A komornyik rögtön kész arra, hogy megtegye, amit az imént hallott.- Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
- Ha teljes szívből hiszel, meglehet.
- Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
Fülöp nem kételkedett a szavában, nem vizsgáztatta. Látszott rajta, hogy őszinte szívvel vágyik vallást tenni imént született hitéről. Alámerítette a komornyikot, aki tovább ment az ő útján örömmel. Már nem volt mellette Fülöp, de ott maradt vele az Úr! Mert befogadta a szívébe, és a drága Jézus vele ment további útján. (ApCsel. 8:26-39)Kornélius és háza népének megtérésénél egyszerre történt az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés. Miért történt így? Ha a Szent Szellem nem töltötte volna be mindjárt a szívüket, akkor valószínűleg az apostol mindjárt kezdett volna rendelkezni:
- Kell nektek oktatás a zsidó törvényekből, sokat kell tanulnotok, aztán majd körül kell metélkednetek...Hiszen addig még nem történt meg, hogy pogány ember kapta volna a Szent Szellem ajándékát. De ők befogadták az Isten Igéjét, lelkükben végbement az újjászületés, már megnyíltak Jézus Krisztus számára, Őt akarták mindenképpen életük Urává - akkor Isten lehajolt, és megpecsételte őket. Ezzel kész tények elé állította Pétert és a vele levő zsidókat is. Péter odafordult a hat zsidó testvérhez, akik vele mentek. - Vajon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet miképpen mi is? - És parancsolta, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében.
Isten kegyelmesen befogadta a nyája közé ezt a családot azzal, hogy a maga Szellemét adta nekik - ennél nagyobbat nem adhatott - miután az Ő Fiának hittek. (ApCsel. 10)Vannak jó szándékú, komoly hívők, de nincsenek újjászületve. Ilyenekkel találkozik Pál és kérdi tőlük:
- Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek?
- Azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Szellem.
- Mire keresztelkedtetek meg tehát?
- A János keresztségére.
- János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.
Mikor pedig ezt hallják, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk vetette kezét, száll a Szent Szellem ő reájuk; és szólnak nyelveken, és prófétálnak. Mert akkor történik meg az újjászületés, ha valaki a Jézus Krisztusról szóló üzenetet hallja, befogadja, meghajol előtte, engedelmeskedni kíván. Mikor hittek a Jézusról szóló beszédnek, azonnal Szent Szellemmel is beteljesedtek.
Jézusnak a halálból való feltámadása által nyerjük meg a lehetőséget arra, hogy újjászületés által Isten családjába tartozzunk. Hála a drága Jézusnak, hogy ma is hirdettetik az Ige, Jézus Krisztusnak evangéliuma, és kitöltetik a Szent Szellem mindazokra, akik befogadják az Urat, meghódolnak Isten Fia előtt, és az Ő követésére szánják életüket!

"Az igazak emléke áldott!"Sárkány Győző prédikátor élete
(1908-1980)


"Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8)