HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő2024.06.28.NAPI HANGZÓ BIBLIA - 179. rész
2Kir 13,1-14,29; ApCsel 18,23-19,12; Zsolt 146,1-10; Péld 18,2-3


A mai részben az északi királyságban, azaz Izraelben a következő királyok követték egymást a trónon: Jóáház (a Károliban: Jóákház), Jóás, II. Jeroboám ls Zekarjá (Zakariás). A déli királyságban, azaz Júdában Jóás, Amacjá (Amásia) és Uzzijjá (Uzziás) uralkodnak. Ahogy látjuk, a meghatározó elv a királyságuk hosszát illetően az, hogy milyen volt a viszonyuk Istenhez és a Mózesi Törvényhez. Az északi királyságban az Istennel való kapcsolatnak már nyoma sem volt, bár Jóás becsületére legyen mondva, hogy az Úrhoz, illetve Elizeushoz fordul, amikor az arámok nyomorgatják Izrael népét.

Ebben a szellemi értelemben vett sötét korban kis világosság látszik, amikor a király a már nagybeteg Elizeusnál jár, de Jóás sajnos itt is baklövést követ el: miután Elizeus kihirdeti Isten beszédét és szimbolikusan arra kéri a királyt, hogy a nyílvesszőkkel sújtson a földre, Jóás csak háromszor teszi, azután abbahagyja. Erre az Úr megharagszik és mindösszesen három diadalt ad az addig legyőzhetetlennek hitt arám sereg felett. Ugyanakkor a mai részben már többször feltűnik az, hogy bár az északi királyság nyakig volt a bálványimásában, Isten mégsem hagyta el teljesen őket, mert nagy hűségében megemlékezett a szövetségéről. A vájt fülű és szemű bibliaolvasóknak ez már ismerős lehet valahonnan. Az Újszövetségben a Timóteus levélben olvassuk, hogy mi hűtlenek vagyunk is hozzá és a szövetséghez, amit vele kötöttünk, Ő akkor is hű marad - mert ilyen a természete.

A mai részben Elizeus még egy utolsó posztumusz csodát hajt végre és azok, akik összeszámolták Elizeus feljegyzett csodáinak a számát pont kétszer annyit kaptak eredményül, mint amennyit Illés tett: ezzel beteljesedett Elizeus kérése és valóban Illés szellemének a kétszeres mértéke nyugodott meg rajta.

2024.06.17.NAPI HANGZÓ BIBLIA - 168. rész
1Kir 18,1-46; ApCsel 11,1-30; Zsolt 135,1-21; Péld 17,12-13


Közel három év után Izraelben a mai részben ismét feltűnik Illés és nem is akárhogy. Aháb meg is szólítja őt és a Károli fordítás szerint ez kérdezi "Te vagy-e Izrael megháborítója?" Az egyszerű fordítás itt így fogalmaz: "Te vagy-e az, aki bajba sodortad Izraelt?" Illés pedig Isten szavával felel erre mondván, hogy nem ő az, aki bajba sodorta Izraelt, hanem Aháb és egész családja. A legnagyobb hibát egyébként Aháb ott követte el, hogy Jezabelt feleségül vette és Salamonhoz hasonlóan őt is a felesége vitte be a bajba, illetve fordította el a szívét Istentől. Ezek az idegen házasságok (említhetnénk Sámson példáját is, aki szintén filiszteus feleséget vett), nagyon rosszul sültek el Isten népe között. Jezabelről mondhatjuk, hogy Izrael bálványimádása mellett minden rossznak és gonosznak az okozója abban az időben.Apostolok cselekedetei film 2015-ben készült.


"Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. (ApCsel 4:8-12)Az Apostolok Cselekedetei hanganyag hallható


2018. szept. 23. Elmondja Tóth Géza Istenben való épülésre.
1. rész: 0:00 2. rész: 4:41 3. rész: 12:01 4. rész: 16:14 5. rész: 21:50 6. rész: 28:20 7. rész: 30:57 8. rész: 40:20 9. rész: 46:03 10. rész: 52:43 11. rész: 59:43 12. rész: 1:04:02 13. rész: 1:08:07 14. rész: 1:16:01 15. rész: 1:19:58 16. rész: 1:26:05 17. rész: 1:31:59 18. rész: 1:37:46 19. rész: 1:42:15 20. rész: 1:48:43 21. rész: 1:54:18 22. rész: 2:00:53 23. rész: 2:05:50 24. rész: 2:11:23 25. rész: 2:15:40 26. rész: 2:19:55 27. rész: 2:25:16 28. rész: 2:31:592017.11.16. Bizonyságok: TALÁLKOZTAM A MESSIÁSSAL


Az ejtőernyősök számára nem létezett az a kifejezés:"túl nehéz". Omrinak semmi nem volt nehéz, kitartása és keménysége egészen egy izraeli elitalakulatig emelte őt. Aztán egy váratlan esemény és csalódás a világ másik feléig repítette, de egy különös beszélgetés és egy felismerés, egészen új változást hozott Omri életében. /Szeresd Izraelt/

1Péter levele rajzfilm videón.


Péter reménységet ad az üldözött keresztényeknek, és gyakorlati tanácsokkal látja el őket arról, hogy hogyan éljenek olyan életet, amely összhangban áll Jézus tanításaival. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra.2Péter levele rajzfilm videón.


Péter hűségre szólít fel, és szembeszáll a hamis tanítókkal, akik kiforgatták a Jézusról szóló üzenetet, és így másokat is tévútra vezettek.Az apostolok cselekedetei 1-7. fejezetek


Az apostolok cselekedetei című könyvben Lukács feltárja, hogyan teljesíti be Isten ősi ígéretét, miszerint Ábrahám utóda, a názáreti Jézus által minden nép számára helyreállítja áldását. Ebben a részben azt láthatjuk, hogy miként újítja meg Jézus és a Szentlélek Izráelt, és hogyan készíti fel őket arra, hogy hirdessék a jó hírt a többi népnek. A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra.Az apostolok cselekedetei 8-12. fejezetek


Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan formálta át Isten Lelke a jeruzsálemi zsidók kicsiny csoportját - akik Jézust Messiásnak tartották - egy nagy, több/soknemzetiségű mozgalommá, amely futótűzszerűen terjedt a népek között.Az apostolok cselekedetei 13-20. fejezetek


Milyen volt Pál apostolnak körbeutazni a Római Birodalmat, és mindenfelé a feltámadt Jézusról szóló jó hírt hirdetni? Miért alapított új Jézus-közösségeket városról városra? Milyen fogadtatásra lelt üzenete? Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozat harmadik epizódjában választ kapunk minderre, sőt, még ennél is többre!Az apostolok cselekedetei 21-28. fejezetek


Sorozatunk utolsó epizódjában elkísérjük Pált Jeruzsálembe, majd pedig egy római börtönbe, de furcsa mód Pál szenvedései a Római Birodalom szívébe vezetik őt, hogy ott hirdethesse Isten minden nép fölötti uralmát.2021.06.28 Bibliaiskola - Bábel tornya
Barkóci Sándor tanítása az Angliai Bibliaiskola keretében.


1Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 2Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. 3Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. 4Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén! 5Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.

6Akkor ezt mondta az ÚR: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. 7Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! 8Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. 9Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére. (1Móz 11:1-9)Ábrahámi áldás és szövetség és ezek hatása 2. rész
Barkóci Sándor tanítása az Angliai Bibliaiskola keretében.


Ábrahám (Abrám) elhívatása "Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége." (1Móz 12:1-3)

Szellemi paráznaság, ha valaki mást tesz, mint amit az Úr akar. A parázna lelkület pénz által tolakszik be a közösségekbe. Az özvegyasszony 2 fillérje többet ért Jézus szemében. Az Úr vezetésével szeret szolgálni, és nem szervezeteket támogatni. Ki kezdeményezte az Ábrahám ügyét?ÁBRAHÁM & MELKHISEDEK ; ÁLDÁS ÉS SZÖVETSÉG
Az ábrahámi szövetség óriási jelentőséggel bír Isten országának a megértésében,és az ószövetségi teológia alapját képezi. Az ábrahámi szövetséget az 1Mózes 12:1-3 írja le, mely szerint (1) Ez egy feltétel nélküli szövetség. Semmilyen feltétel nem kötődik hozzá (nincsenek "ha"-val kezdődő mondatok, amelyeknek az ember eleget kellene tegyen). (2) Ezen kívül ez egy szó szerinti szövetség, amelynek az ígéretét szó szerint kell értelmezni. A megígért földet annak kell tekintenünk, amit a szó maga jelent, nem pedig a menny jelképének. (3) Ugyanakkor ez egy örökké tartó szövetség. Isten Izraelnek tett ígérete örök.

Később Isten a körülmetélés rítusát rendelte el Ábrahámnak, ami az ábrahámi szövetség konkrét jele volt /1Móz 17:9-14/. Ábrahám vonalában minden férfit és fiúgyermeket körül kellett metélni, így egész életük során magukon viselték a jelét annak, hogy ők Isten fizikai áldásának részét képezik a világ számára. /www.gotquestions.org/Magyar/abrahami-szovetseg.html/Máté 5:3-12 a Mühlheimi Újszövetségből magyarázattal

Fordította: Gazdag István


3 Boldogok a lelki szegények,
mert övék a mennyek országa.
4 Boldogok, akik sírnak, mert
ők megvigasztaltatnak.
5 Boldogok a szelídek, mert ők
öröklik a Földet.
6 Boldogok, akik éhezik és
szomjúhozzák az igazságot,
mert ők megelégíttetnek.
7 Boldogok az irgalmasok, mert
ők irgalmasságot nyernek.
8 Boldogok, akiknek szívük
tiszta, mert ők az Istent
meglátják.
9 Boldogok, akik békét
teremtenek, mert ők az Isten
fiainak neveztetnek.
10 Boldogok, akik az igazságért
üldöztetnek, mert övék a
mennyek országa.
11 Boldogok vagytok, ha
gyaláznak és üldöznek titeket,
és minden gonosz hazugságot
mondanak ellenetek énérettem.
12 Örüljetek és ujjongjatok,
mert a ti jutalmatok
bőséges a mennyekben,
mert így üldözték a prófétákat
is, akik előttetek éltek.
A mennyeknek országa a lelki
szegényeké, akik önmagukban
semmit nem találnak, amire
hagyatkozhatnának.
Teljesen világos előttük,
hogy ők Jézus
nélkül semmik, és semmijük
nincs. Minden erőfeszítésük egy
Istennek tetsző élet után
kudarcba fulladt. Ők búslakodók,
akik bűneik nyomorúságán
sírnak. Így lesznek szelídek,
másokkal szemben jogaikhoz
nem ragaszkodók. Csendben bele
tudnak törődni mindenbe, mert
az Istentől való igazságot
éhezik. Önmagukban semmiféle
igazságot nem lelnek. Ez
másokkal szemben irgalmassá
teszi őket, ami által tiszta
szívűek lehetnek, semmihez nem
kötve, semmihez nem
ragaszkodva, hogy mindent
Istenben találjanak meg. Így
lesznek béketeremtőkké egy
békétlen világban, és így tudnak
elszenvedni minden üldöztetést,
gyalázást és gonosz hazugságot
az igazságért, mint Jézus követői.
"Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám,
akkor meghallgatlak benneteket.
Megtaláltok engem, ha kerestek
és teljes szívvel folyamodtok hozzám."
(Jeremiás 29:12-13)"Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és az ember szíve meg sem sejtett
azt készítette el Isten az Őt szeretőknek." (1Kor 2:9b)

"Áldott a Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is." (2Kor 1:3-5)"De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem." (Habakuk próféta könyve 3:18-19)

"A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." (Péter első levele 5:8-11)

Kempis Tamás: KRISZTUS KÖVETÉSEJézus így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében." (Lukács evangéliuma 9:23-26)