HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

WATCH AND PRAY BY IRMA F. MATRAIMátrainé F. Irma: VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK!
"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az Ördög, mint
ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el." (1Pt 5:8)


"Vigyázzatok és imádkozzatok..." - mondta Jézus egyszer tanítványainak. De mit jelent vigyázni? Több mindent pl. figyel, óvatosan viselkedik és cselekszik, hogy valami bajt elkerüljön. S mit jelent imádkozni? Szintén több mindent. Elsősorban Istenhez való folyamodást. Ez pedig dicsőítés, hálaadás, kérés, kiáltás, könyörgés, tusakodás, esedezés, és közbenjárás formájában történhet meg. De mikor és miért mondta Jézus az övéinek, hogy vigyázzanak és imádkozzanak? Erre a Máté 26:36-50 verseiben találjuk meg a választ, melyek így hangzanak:"Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványoknak: 'Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.' Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett.

Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és vigyázzatok velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, könyörgött és mondta: 'Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint Te.' Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: 'Ennyire nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: mert jóllehet a szellem kész, de a test erőtlen.'
Másodszor is elment, és így imádkozott: 'Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a Te akaratod.' Amikor visszament, ismét alva találta őket: mert elnehezült a szemük. Otthagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk! Íme közel van az, aki engem elárul.
Még beszélt, mikor megjött Júdás... nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: "Akit megcsókolok, az lesz Ő, azt fogjátok el! Majd egyenest Jézushoz menve így szólt:
"Üdvözlégy, Mester! - és megcsókolta Őt.
Jézus ezt mondta neki: "Barátom, hát ezért jöttél?"
Akkor odamentek, rátették a kezüket és elfogták." (Mt 26:36-50)Jézus Krisztus, az emberré lett Isten Fia tehát keresztre feszítése előtt borzalmasan szomorkodott és gyötrődött; illetve tusakodott. Ezért arra vágyott, hogy félre vonulva, egyedül beszélhessen mennyei Atyjával, és hogy tanítványai meg külön közbenjárjanak érte. Sajnos azonban tanítványai nem támogatták, mert elaludtak. Ezek alapján nézzük meg, hogy

Kinek kell vigyázni és imádkozni?
Mikor? Miért? És hogyan?

- Kinek kell vigyázni és imádkozni? Jézus ezt a Gecsemáné kertben tanítványainak javasolta, mert tudta, hogy a lelkük kész volt, de a testük elaludt. S ez vonatkozik miránk, Jézus mai tanítványaira is. Ugyanis nekünk is szükségünk van egy komoly, Istennel való imaközösségre; de ennek ellenére, amikor igyekszünk rendszeresen, naponként egy órát, vagy félórát komoly imára szánni, akkor azt vesszük észre, hogy gyakran elalszunk; vagy, egy óvatlan pillanatban elkalandoznak a gondolataink; vagy annyira belemerülünk a napi teendőkbe, hogy csak este jövünk rá, hogy imára nem is jutott időnk. Emiatt fontos, hogy Isten minden gyermeke, minden nap, lehetőleg egyforma időben, amikor a legéberebb, rendszeresen imádkozzon mindazért, amit Isten éppen az ő szívére helyezett. Mert ez az egyik fő feladatunk!Mikor imádkozzunk?

Mint említettük: elsősorban naponta, rendszeresen, a legbiztonságosabb megszokott időben és helyen. Azonkívül bármikor és bárhol, amikor Isten dicsőítése szakad fel szívünkből, vagy valakinek azonnali segítségre van szüksége, vagy bennünket fenyeget egy hirtelen veszély, stb. Vagyis, csakúgy spontán, amint Jézus gyakran tette, amikor betegekkel állt szembe. Továbbá az 1Thesszalonika 5:17 szerint: "Szüntelen." Viszont ezt csak az tudja megtenni, aki valósággal Istenre koncentrált életet él; azaz állandóan Isten teljes közelében van, s ezért bármikor szólhat hozzá.


Miért kell vigyáznunk és imádkoznunk?

Jézus szerint, a kísértések elkerülése, vagy az azok felett való győzelmünk érdekében. "Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek." - mondta. Ugyanis az 1Péter 5:8 szerint "a ti ellenségetek, az Ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen." Ennek ellenállni pedig csak éberséggel és imával lehet.

Hogyan imádkozzunk?

Térden állva, fennállva, ülve, fekve, összetett kézzel, feltartott kezekkel, vagy máshogy? Aki egészségi állapotánál fogva tud térden állva imádkozni, az jól teszi, ha egyéni csendességeiben ezt gyakorolja. De ez nem csak az egészségi állapotunktól, hanem a körülményektől is függ. Mert, ha a gépkocsimban, vezetés közben sóhajtok fel Uramhoz, akkor ülve kell maradnom. Vagy, ha az irodában titkon esedezel az egyik kollégádért, akkor jobb, ha abban a helyzetben maradsz, amelyben voltál ima előtt. Stb. Vagyis a testtartás vagy kezeink tartása ne okozzon problémát számunkra, mert Isten a szívet nézi!Sőt az ima formájára sem alkalmazhatunk meghatározott szabályokat, mert az meg lelki állapotunktól és ismét a körülményektől is függhet. Van, amikor nagy boldogságunkban dicsőítő imába fogunk. Van, amikor annyira gyötör egy dolog, hogy könnyek között esedezünk, vagy éppen tusakodunk; mint Jézus tette a Gecsemáné kertben. S van, amikor teljes bizalommal, nyugodtan csak kérünk valamit Istentől. Azonkívül felmerülhet a kérdés, hogy betanult imákat ismételgessünk, vagy szívünk mélyéből, saját szavainkkal imádkozzunk? Magam részéről a Mi Atyánkot időnként, magában elmondom, mert minden szavát átérzem és szeretném, ha minden kérése mihamarabb beteljesülne. De nem csinálok ceremóniát belőle, és nem ismételgetem. Mert azzal nem érek el többet. Azaz - bár számomra ez a betanult ima nagyon értékes - de azért rendszeresen csak saját szavaimmal kiáltok Istenhez, s úgy beszélek vele, mint Édesatyámmal. Elmondom neki örömömet, bánatomat, kérésemet és hálámat.Mivel ezt tették a Bibliában szereplő emberek is. Mint például az az anya, aki leányáért járt közbe Jézusnál mondván: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!" (Mt 15:22b) Vagy a kapernaumi százados, aki arra kérte Jézust, hogy "csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám." (Mt 8:8b) Vagy a vakok, akik így kiáltottak: "Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!" (Mt 9:27b)

Milyen hosszan és milyen segédeszköz segítségével imádkozzunk?

Hogy milyen hosszan imádkozzunk, az attól függjön, hogy mi mindenért akarunk hálát adni, s hány ember fizikai és lelki állapota, vagy hány ügy nehezedik a szívünkre. Előfordulhat, hogy egy kezdő imádkozónak eleinte 15 perc elég. De minél komolyabban veszi ezt a feladatot, annál több időre lesz szüksége. Legyen az fél óra, egy óra, vagy még több is. Vagyis ebből sem csinálhatunk szabályt.
A segédeszközökkel kapcsolatban gondolhatunk egy-egy jó imakönyvre. Az ilyen egy kezdő imádkozónak segíthet gondolatainak összeállításában, ha megegyezik íróinak gondolataival. Bár hamarosan olyan tele lesz a szíve különböző vágyaival, égető problémáival, hálaadással, hogy könyv nélkül is, csakúgy ömleni fognak belőle a saját szavaival kifejezett könyörgés és dicsőítés szavai. Ekkor már nincs szüksége imakönyvre! Viszont van, aki saját készítményű kartotékrendszer segítségével imádkozik, hogy senki és semmi se maradjon ki naponta. Mások meg kis füzetbe írják fel mindazon személyek neveit és ügyeket, akiket és amiket az Úr a szívükre helyezett és helyez. S elővéve ezeket, imádkozik naponta végig, sorba mindazokért, amik fel vannak jegyezve. Aztán van, aki csak emlékezetből esedezik. Erre sincs szabály.
"Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!" - Mondta Jézus tanítványainak és egyben nekünk, Isten ma élő gyermekeinek is. Mikor imádkozzunk? Naponta, lehetőleg rendszeres időben és helyen; de egyben bárhol és bármikor is, amikor szükség van rá; azaz szüntelen. Miért? Hogy elkerülhessük a kísértéseket, vagy győzhessünk felettük. És hogyan? Az egészségi állapotunktól függő legalkalmasabb testtartással; dicsőítést, kérést, esedezést, könyörgést, vagy tusakodást alkalmazva; meg főként saját szavainkkal; s mindaddig, amíg mindent elmondtunk Urunknak, saját jegyzeteinkből, vagy azok nélkül. Bárcsak mindannyian gyakorolnánk egy ilyen komoly imaéletet, mert erre serkentette Jézus az övéit.! Minden nap várjuk készen az Úr Jézus megjelenését!
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jelenések 2:10b)
"Jöjj, Uram Jézus!" (Jelenések 22:20) MARANATHA!


A 2Tim 3:1-4,13-ban olvassuk: "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak lesznek, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent...A gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve."


ÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN
VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István tanításai

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!