HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

Mátrainé F. Irma

GEDEON, A NÉPFELSZABADÍTÓ
Most Isten választott népének egyik vezérével foglalkozunk, mégpedig Gedeonnal.Józsué halála után a nép megint elfeledkezett hatalmas, szerető, szabadító Istenéről, s újra belemerült a bálványimádásba. Erre Isten meg ismét megfenyítette őket. A midiánitákat hozta fel ellenük. S amint ezt a történetet olvastam, borzalmasan megfájdult a szívem, amikor láttam, hogy az a nép, akivel az Úr rengeteg csodát tett, akin újra meg újra megkönyörült, s akinek világosan megüzente, hogy ha Őt imádják, akkor áldásban lesz részük, de ha bálványokhoz fordulnak, akkor súlyos fenyítékeket kell elszenvedniük; mindezek ellenére újra meg újra elfordult Tőle és bálványokat imádott. Vagyis ismételten megbántotta Istenét, s egyben minden alkalommal újabb fegyelmezésre adott okot. Hogy lehettek ilyen felelőtlenek? - Gondoltam. Mire eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én sem vagyok különb! Ezért nem ítélkezhetem. Ugyanis az én életemben is van olyan dolog, amitől nagyon szeretnék szabadulni, de mégis megismétlődik. Mire felkiáltottam: "Ó Uram! Szabadíts meg a gonosztól, hogy végleg tiszta, szent élettel dicsőítsem meg drága szent nevedet!"

A tiedben nincs ilyen?

Ebben az esetben, a választott nép már hét évig szenvedett a midiánitáktól. Meg-meg támadták, állandóan kizsákmányolták, s rettegésben tartották őket. Annyira, hogy alig maradt élelmük. Mire végülis ismét "segítségért fordultak az Úrhoz..." Ő meg ismét meghallgatta őket. Küldött hozzájuk egy prófétát, aki megmagyarázta nekik, hogy bálványimádásukért van rajtuk a nagy csapás. Meg gondoskodott szabadulásukról is. Minket is meghallgat az Úr, ha megbánva bűneinket, megvalljuk azokat neki, és bocsánatáért esedezve, kiáltunk szabadulásért!

Sőt könyörgésük hatására történt, hogy egyszer, amikor Gedeon titokban, elbújva a présházban búzát csépelt, Isten - egy angyal által - megbízta a népfelszabadítással. Olvassuk el a Bírák 6:11-16 verseket, melyek így hangzanak: "...eljött az Úr angyala, és leült... a cserfa alatt... Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse midianiták elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az Úr veled van, erős vitéz! Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk... Az Úr ekkor... azt mondta:
Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt, Midián markából! Én küldelek téged! Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki: Majd Én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna."
Gedeon azonban mindezen igéretek ellenére is bizonytalankodott. Ezért jelt kért az angyaltól. Biztos akart lenni abban, hogy valóban Isten angyalával áll szembe és Isten üzenetét hallja tőle.
Megkérte tehát, hogy maradjon ott, amíg ő hazamegy egy kis ajándékért. Az angyal teljesítette kérését. "Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret..." (6:19) s a hús levével kivitte az angyalnak. Az meg "ezt mondta neki: Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a hús levét! Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és megértintette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette…az Úr angyala pedig eltünt..." (6:20- 21) Gedeon meg "oltárt épített ott az Úrnak..." Mert ezennel meggyőződött, hogy valóban egy Istentől üzenetet továbbító angyallal állt szembe. Vagyis, az Úr hajlandó volt meggyőzni őt, mert ő nem haragszik, ha biztosak akarunk lenni abban, hogy ki szól hozzánk.
Sőt, "Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba." - Olvassuk az 1 János 4:1-ben. Döntések előtt tehát nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy kire hallgatunk. Ennek érdekében nyugodtan feltehetjük a kérdéseket: Ki mondja? Egy bölcs, imádkozó, Isten gyermeke, aki hisz Jézus Krisztusban, mint Isten Fiában, vagy csupán egy bölcsnek hangzó világi egyén? Miért mondja? Mert Isten nevének megdicsőülését tartja mindenek előtt szem előtt; vagy valamilyen, alattomos, rejtett szándék van mögötte? Bibliai alapú a tanácsa? Vagy Biblia ellenes? S milyen áldás származhat belőle? És így tovább... S minél fontosabb, vagy életbevágóbb a kérdés, annál fontosabb, hogy komoly ima mellett vizsgáljuk is meg tanácsadóinkat.Azonban Gedeont a meggyőződés, hogy Isten angyalával beszélt, s Istentől megbízatást kapott; felkészítette arra, hogy amikor ugyanazon az éjszakán az Úr már munkába is állította; kész volt engedelmeskedni. Mivel bízta meg az Úr? Azzal, hogy rombolja le apja Baál oltárát, majd vágja ki a mellette levő fát, és építve egy oltárt, neki - az igaz Istennek - mutasson be egy égőáldozatot. S Gedeon megtette. Viszont Isten meg mindjárt bebizonyította, hogy vele van; amint igérte. Ugyanis kimentette őt a bosszúálló emberek markaiból, akik ezért meg akarták ölni. Mégpedig saját apja szavai által. Hasonlóan, amikor mi is meggyőződünk arról, hogy Isten szólt hozzánk, akkor mi is bátran engedelmeskedhetünk, mert Isten velünk van, vezet és óv!
Ezután "Midián, Amálek és a keleti törzsek mind egybegyültek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek a Jezréel síkságán" (6:33). Az Úr meg "felruházta Szellemével Gedeont, mire ő megfújta a kürtöt és hadba szólított" sok embert. Azaz megint bátran és engedelmesen intézkedett. De azért még két jelt kért az Úrtól arra nézve, hogy valóban az ő keze által akarja megszabadítani Izráelt. S az Úr mindkét esetben meghallgatta, és bebizonyította számára, hogy a népfelszabadítás az ő feladata. Ráadásul még arra is felszólította, hogy 32000 főből álló seregét lecsökkentse 300 főre az ellenség 135000 fővel rendelkező csapatával szemben. Ezzel akarta megakadályozni, hogy Izráel ne önmagának adja a bekövetkező győzelemért a dicsőséget, hanem Istenének. S egyúttal ezúton Gedeon hitét is tesztelte. Ő meg szófogadásával bebizonyította, hogy kész elhívásának betöltésére. Velünk is előfordul, hogy mennyei Atyánk megóv a beképzeltségtől, vagy hitpróbát enged ránk. De olyankor biztasson minket a tudat, hogy bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk is - mint Isten gyermekei, akik már szívükbe hívták az Úr Jézust - Ő velünk van, és gondot visel rólunk. Sőt - Gedeonhoz hasonlóan - Szent Szellemének erejével már előre ellát, hogy győztesen mehessünk át a próbán. S a Róma 8:28 igérete szerint ráadásul mindent még a javunkra is fordít. Vagyis, a nehézségekből áldást hoz ránk.


Végül Gedeon kapott a csata előtt még - kérés nélkül - is egy végső biztatást az Úrtól, aki jól ismeri és megérti gyengeségeinket. Mégpedig - Isten utasítására - éjjel elmehetett az ellenséges tábor közelébe, s ott meghallhatta, hogy Isten egy olyan álmot adott az egyik katonának, amiből arra következtettek, hogy veszteni fognak. Minket is sokszor - még kérés nélkül is - biztat Urunk, aki annyira szeret bennünket, hogy Jézusban hozzánk hasonló emberré lett, és ennélfogva teljesen megérti gyengeségeinket. Ezért akár az Igéből, akár testvéreinken, vagy a körülményeinken keresztül szól hozzánk és bátorít. S olyankor mi is megerősödünk a hitben, és friss erővel nézünk feladataink elé.Sajnos Izráel népe gyakran bálványimádó lett, amiért ismételt fegyelmezésben részesült. Amikor a midianiták - ilyen okból - hét évig kínozták őket, Isten - egy angyal által - az egyszerű, alázatos Gedeont hívta el felszabadítónak. Egyben mindjárt megigérte neki, hogy mindenben vele lesz. De Gedeon biztos akart lenni abban, hogy valóban Isten angyalával állt szembe, és az Úr utasítását hallotta. Mire az Úr bizonyított. S ő meg azonnal kész volt engedelmeskedni és az isteni parancsra ledönteni apja Baál szobrát. Az Úr meg viszonzásul megóvta a bosszúállóktól. Majd mielőtt a Midián és egyéb csapatok támadásra készültek, az Úr még külön felruházta őt Szellemével. Vagyis különleges erőt kapott. Mire hajlandó lett szembeszállni velük, csak azért biztonságból még kért két jelt az Úrtól arra nézve, hogy valóban őt akarja felhasználni a népfelszabadításra. Ezt is megkapta. Sőt miután - az Úr utasítására - lecsökkentette csapatát 300 főre - kérés nélkül - kapott még egy biztatást. Végülis Gedeon utasítása alapján Isten népe kürtökkel, cserépfazekakkal és fáklyákkal a kezükben legyőzték az ellenséget. Mire 40 éves béke következett.
Sajnos - Izráel népéhez hasonlóan - velem és veled is előfordul, hogy elbukunk, s ismételt fenyítésben részesít Urunk. De bűnbánatunkra és bűnvallásunkra megbocsájt, és meg is szabadít. Sőt fel is használ. Biztasson hát bennünket a tudat, hogy Urunk minden bűnt vallott, megtisztult és odaszánt gyermekét felhasználja, illetve elhívja valamilyen szolgálatra. Téged és engem is. Egyben megigérte, hogy velünk lesz. S ha valaki által szólít a munkába; nem bánja, ha megvizsgáljuk, hogy kivel állunk szembe. Mert fontos, hogy tanácsadóink Istentől származók legyenek. Azonkívül - szükség esetén - Szellemének különleges erejével is megáld, megóv a támadóktól, s - kérésünkre, vagy anélkül - ismételten bíztat. Végül az Ő dicsőségére fel is használja és megáldja szolgálatainkat, ahogy Gedeon életében tette.