HITELES TÖRTÉNETEK
Makai Rozália gyermek- és családvédő

2023.05.22.Barkóci Sándor: Kik a bukott angyalok? - a videó 2. részén
"Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet
a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre.." (Ez 28:17a)


Ezékiel 28. részben olvashatjuk, hogy a világosság angyala le volt vetve a földre. Az volt a gonoszsága, hogy magára vette az Istennek járó dicséreteket. Isten olyan nagy bölcsességgel rendelkezik, hogy teremtett teret úgy, hogy széthelyezte a csillagokat. Ezáltal lett tér. Az időt úgy teremtette Isten, hogy a bolygók forogtak, és mérhető lett az idő. 1 év alatt forog a Föld a Nap körül, és a Föld forog a tengelye körül, ez 1 nap. Mérhető lett az idő. A Sátánnak már nincs sok ideje.

Kik a bukott angyalok? Az angyalok egyharmadát magával szakította le a földre. Ezek a démonok, és ezek az ördögi erők. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az emberek változtassák meg az értelmüket. Megkötözöttek valakik a drogtól, szextől, pénztől, vagyontól. Ebben a fogságban tartják a démonok őket. A félelem az ördögnek az ereje. Isten ereje a szeretet. Add el a vagyonod, és kövess engem! A félelem miatt nem tudnak az emberek megváltozni. A démonok ezt okozzák. Mi lesz, ha én megtérek? A fél világ ki fog engem nevetni. Az Úr Jézus tökéletes szeretete kiűzi a félelmet. Ez működik. Jézus mondja: Jön a világ fejedelme, de nincs semmije énrajtam. Mibe kapaszkodik az ördög? Ami az övé.

Térjetek meg, /metanoia/ mert elközeledett Isten országa! Változtassátok meg a gondolkodásotokat! Ameddig az ördög talál valamit a te életedben, amibe bele tud kapaszkodni, akkor bele is fog. Ez az ő joga, és nem mond le a jogairól. 12 1Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti ésszerű istentiszteletetek. 2Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes. (Róm 12:1-2)

Jöttek az összetöretések nála is. Az Úr megtart téged. Hogyan keletkezik a rák? Okkult praktikák okozhatják. Még a keresztény életben is találkozhatunk vele. Mi ez az érzékenység? Jósnővel kapcsolatba került, akkor érzékennyé válik. Féltékeny férfiak vagy nők, már nem tudják saját magukat fékezni. Az ekcéma egy rossz idegállapotot jelez. Az idegszálak begyulladnak, és kiszárítja a bőrt. A nők mellei, vagy női szerveik lesznek leggyakrabban rákosak. Ezek a legérzékenyebbek. Elkezd dagadni, ez a daganat.

Ha megtér, akkor kell egy alapos lelki gondozás. A személynek meg vannak hirdetve a bűneik bocsánata, az örökölt, generációs átkok megtörése, megszüntetése, az ördög jogaiból a megváltás, hogy Jézus Krisztus, mint áldozati Bárány megváltott. Ezután meg kell hirdetni az ördögnek is! Az Ef 3:10 versben meg van írva, hogy meg kell hirdetni az egyháznak is. Nincs jogod erre az emberre, mert Jézus Krisztus vére megváltotta. Nincs jogod érinteni ezt a testvért.
18Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik, mert az Istentől való születés megőrzi őt, s a gonosz meg nem érinti. (1Jn 5:18) (Ef 4:7-8) felment a mennyekbe és fogjul ejtette a fogságot.
Kol 2:15-ben az Úr Jézus lefegyverezte a hatalmasságokat, és szégyenre kiállította őket.

Az Ef 4:8 -ban és szétosztotta az embereknek az ajándékokat. Téged érdekel az emberek sorsa? Ha látsz egy szomorú embert, akkor imádkozol érte? Az első gyümölcs amit meghoz a Szentlélek az életedben, az a szeretet. Ez a lélekmentő szeretet.
"Az Úr Lelke / Szelleme van érajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat," (Lk 4:18)

Hirdetem neked a szabadulást az Úr Jézus nevében. A Szentlélek a mentő szeretet Lelke. Egy fiatalember az interneten ráment a jóslás oldalra...
Egy iszákos ember felesége elmondja, hogy a férje ül a nyári konyhában, és előtte a nagykés.
Barkóci bekopogott hozzá. Mondom neki: Laci bátyám, mi történt. Menj, mert mindjárt megöllek! Laci bátyám, magának valami nagyon fáj a szívében. Ment közelebb hozzá. Ne lépj még egyet, mert úgyis beléd vágom. Én magát úgyis szeretem. Odamentem Laci bátyámhoz, megöleltem. és el kezdett sírni. Az ördög le volt fegyverezve.

12Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül! (Zsolt 2:12)A Vatikán sötét oldala - A Sátán uralma alatt


A világ amiben élünk nem az aminek látszik. Az emberiség be van csapva és félre van vezetve a nagyhatalmak által, akik a Sátánt képviselik! Több a nyomor, háború, szenvedés, hazugság és az állandó bizonytalanság a jövőnkkel kapcsolatban a földön mint a béke, szeretet és az IGAZSÁG! Sajnos a Vatikán is tolja alattomos sunyi módon az emberiséget az új világrend felé. Ez a kis rövid videó bevezet a Vatikán sötét életébe.

"Ne forduljatok halottidőzőkhöz, és
ne tudakozódjatok jövendőmondóknál..." (3Mózes 19:31a)Derek Prince Az ellenségek, akikkel szemben állunk 3 - 4. rész


Varga Róbert előadása az okkultizmusról
a Fényeslitkei Református Gyülekezet előtt hangzott el 2013.11.15.


"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."
(János evangélium 8:36)


Jóslás, bűvészet, halottidézés,
spiritizmus, fehér- és fekete mágia,
természetgyógyászat, természetfeletti jelenségek.
Csalás vagy valóság?
Ezek Isten ajándékai, vagy egészen máshonnan származnak?
A 0. típusú találkozások szellemi háttere,
avagy mivel foglalkozott Déri János, és mi lett vele?
Pesthidegkúton, 1994. május 8.-án elhangzott előadás anyaga

Alapige: 5Móz 18:9-14 "Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassál teközötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened."Igehirdetés

Nagyon világosan és egyértelműen szól az Isten Igéje. Nemrégen, amikor beszélgettem valakivel más kérdésről, nem az okkultizmusról - egyébként ez a szó azt jelenti, hogy valami rejtett, elrejtett dolog - akkor kinyitottuk együtt a Bibliát ennél a résznél - elolvassa, és azt mondja: "ha tudtam volna, hogy ez benne van a Bibliában, akkor nem csinálom azt, amit eddig tettem". Az ApCsel 17:30 versben olvashatjuk a következőt: "Isten a tudatlanság idejét elnézi, most azért mindenkinek, mindenhol azt mondja, hogy térjetek meg!"

Tehát a Biblia azt tanítja, hogy sok mindent elkövethet az ember tudatlanságból, és ezért Isten direkt módon vonja felelősségre. Tehát különösen a babonasággal és ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban sok mindent elkövethetünk mi mindnyájan - mint ahogy tettem én is, s nem tudtam róla - ami nem kedves az Isten előtt. Addig az időpontig, amíg ez nem derül ki, azt mondja a Szentírás, hogy a tudatlanság ideje alatt élünk. Amikor azonban nyilvánvalóvá válik az, hogy valami nem az Isten szerint való, s így folytatódik tovább a vers: "...most azonban mindenkinek, mindenhol azt mondom, hogy térjetek meg!" Tehát, amikor nyilvánvalóvá válik valamiről az életünkben, hogy az nem Istentől van, és abban tovább és tovább megyünk, ott már egyértelműen Isten ítéletével fogunk találkozni.

Az okkult szó azt jelenti, hogy Istentől tiltott terület,
természetfeletti erőkkel, jelenségekkel való találkozás.

Ha most felrajzolnék egy kört, két részre oszthatnánk, az egyikre ráírhatnánk, hogy láthatatlan világ, a másikra, az alsóra pedig azt, hogy látható világ. A kettő közötti részre helyezte Isten, teremtette Isten az első emberpárt a látható és a láthatatlan világ határára. Kétféle irányt jelölt meg, az egyik irány fölfelé.
Azt mondja Isten: "Ne legyen más istened rajtam kívül." (2Móz 20:3)
Lefelé pedig: "És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze." (1Móz 2:15)
A művelést jelenleg is tesszük, de egyébként tönkretesszük a Földet, mivel nem őrizzük, csak műveljük. Amióta az ember Isten nélkül él - a bűneset óta - nem tudjuk megőrizni ezt a Földet. Most nem hozok rá példákat, én azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy a vegyszerezéstől kezdve a levegőszennyezésig - az atomkísérletektől kezdve - milyen rohamos mértékben tesszük tönkre a Földet, és teszünk olyasmit, ami bizonyos folyamatokat megfordíthatatlanná tett.

Egy idős bácsira emlékszem, aki elmondta, hogy 1944-ben ő Pesten, amikor a Lánchíd közepénél csónakázott, nyugodtan mert a Dunából egy kis bögréből inni. Annyira tiszta volt a víz. Ma már ezt nem javasolnánk senkinek, mert - ha túl is élné - nem biztos, hogy nem lenne beteg attól a víztől, amit inna. A teremtett világban tehát a láthatatlan és a látható határára állította Isten az embert. Amikor a bűneset, az Istentől való elszakadás bekövetkezett, abban a pillanatban a láthatatlan világ, a fölső terület (régió) bezárult az ember előtt. Maradt a Föld, illetve a látható világ.

Viszont az ember szívében megmaradt a vágy továbbra is, hogy kapcsolatba kerülhessen a láthatatlan világgal. És az az ördög, a vádló, Sátán, akiről a Bibliában olvasunk, aki azt mondta: „olyanok lesztek, mint az Isten”, (1Móz 3:5b) megpróbálta újra és újra, és azóta is próbálja az embert a maga sajátos, sötét eszközeivel bevonni a láthatatlan világba. Ami azonban az ördög hatalma alá, szellemi hatalma alá került. A Szentírás azt mondja az Ördögről, hogy - ezt a nevet, vagy ezt a szót talán sokan ismerjük, Lucifer. Valaki meg tudná mondani, hogy ez mit jelent magyarul? Fényhozó vagy fényhordozó. Ugye a luxban mérik a fényerőt? Hány lux fényerejű pl. ez az izzó, illetve a fero ige, (görög ige) azt jelenti, hogy hozni, vinni, hordozni. Ugye valaha Lucifernek az volt a "foglalkozása", hogy fényhordozó volt. Sőt, van egy ilyen mondat a Bibliában: "Honnan estél le fényes hajnalcsillag?" (Ézs 14:12)

Lucifer a fényhordozó megsötétedett, föllázadt az Isten ellen, ahogy azt az Ef. levél 6. fejezetében olvassuk. Fellázadt az Isten ellen, a saját szolgáit, angyalait magával rántotta a lázadásba, ezek a démonok, akik valóságos szellemi lények. Lucifer, Sátán, vagy görögül diabolos - ami azt jelenti, hogy összekever, összezúz - megpróbálja egymásnak ugrasztani az embereket. Az ő munkáját nagyszerűen lehet látni. Ha lenne az Ördögnek személyi igazolványa, mint ahogy nincsen, abba az lenne beírva, hogy összeveszejtő, egymásnak ugrasztó. Ő tökéletes "szakértelemmel" végzi a maga sötét munkáját. Tessék csak megnézni mindenkinek a saját családját. Pici, apró dolgokon - magamon is időnként észreveszem, hogy az az edény, mondjuk nem úgy van ott a kövön, vagy az asztal sarkán, kifelé áll a füle, és máris felháborodok, hogy a feleségem megint úgy hagyta, pedig hát lehet, hogy annak oka és indoka volt. De ilyen pici, apró dolgokon is képes az ember a másikkal esetleg veszekedni, vagy vitatkozni. És még azok is, akik szeretik egymást, apró és jelentéktelennek tűnő dolgokon is egymásnak ugranak. A diabolos, az összekeverő, összezavaró, a maga "szakmunkáját" - sajnos - tökéletesen végzi.


Mivel Ádámnak és Évának megszakadt a személyes kapcsolata Istennel, ezért szívük megsötétedett, tanácstalanokká váltak, és nem tudtak többé különbséget tenni jó és rossz között. Úgy megdöbbentem azon, amikor olvastam a Bibliában - ugye ma a Róma 3. fejezetét olvastuk - mivel kezdődik? "Nincs ember, aki jót cselekedne!" (Róm 3:12b)

Az is olyan érdekes a Bibliában, hogy Ádámnak és Évának nem volt szüksége hitre. Ők nem hittek az Istenben. Ádám és Éva személyesen látták az Istent. Azt olvassuk a Bibliában: „Hűvös alkonyatkor sétált az első emberpár a kertben és beszélgetett az Istennel”/Vö. 2Móz 20, 3. és 5Móz 5, 7./ Látták, előttük állt. Beszélhettek vele. Utána azt olvassuk a Bibliában, hogy: „Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok." (1Móz 3:5b)
A bűneset olyan mérhetetlen szakítást jelentett az ember és az Isten között, amitől kezdve többé mi szemünkkel ezen a Földön nem láthatjuk az Istent. Nem beszélve olyan következményekről, hogy a szúnyog vérszívó lett, az oroszlán ragadozó, ami korábban nem volt így. A bűneset egy abszolút határvonal lett az Isten és az ember között.

Sátán készségesen felkínálta és felkínálja azóta is, hogy segítséget ad ahhoz, hogy belelássunk a nem látható világba. Különböző módszerek vannak erre. Most ezeket nem azért mondom el, hogy ötleteket adjak bárkinek, hanem azért, ha nem ismernénk ezeket, legalább felismerjük, hogy mi az, amivel Isten Igéjének a tiltása szerint nekünk tilos foglalkozni. Isten tehát egy határt vont, Sátán meg azt mondja, "ha akarsz, akarod, akkor én megmondom neked a jövődet". Sokan úgy gondolják, hogy a jövendőmondás és jóslás az mese, de nem erről van szó. Nagyon sok ember visszaél az emberek hiszékenységével, és tényleg csaló. Sok jósnő semmi mást nem csinál, minthogy leül egy üveggömb elé, s aki odajön, és bizonyos összeget fizet neki, annak mond valamit. Azután vagy teljesedik, vagy nem. Ez ugye az emberek hiszékenysége, hogy elhiszik, hogy ez tényleg igaz?

Viszont én nagyon sok jóslásról hallottam, amelyekről kiderült, hogy beteljesedtek. Csak egy példát mondok: egy asszony, aki Romániában él jelenleg, az egykori magyar területeken, az egyik leghíresebb főnemesi családnak az utolsó leszármazottja, akit kislány korában egy román ortodox pópa, amikor beteg volt, több helyen megkent bizonyos kenőccsel. Eltelt 15 év, nem jelentkezett addig semmilyen hatás - a megkenés után. De amikor már felnőtt volt, és áttelepültek Magyarországra, bizonyos idő után (15-16 év után) azokon a helyeken iszonyatos fájdalmai voltak, ahol őt megkenték. Többször fölvágták a bőrt, belenéztek a hasába stb., semmi kórosat nem találtak. Arra lett figyelmes, hogy reggel, amikor felkelt időnként teljesen összevert állapotban kelt fel. Tele volt kék és zöld foltokkal anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna ténylegesen, fizikailag. Azért jött el, hogy ezeket elmondja és megbeszéljük.

Vagy pl. ugyanennek az asszonynak megjósolták, hogy a fia és a férje autóbalesetben fog - és megmondták pontosan a dátumot - meghalni. Azóta nem találkoztam vele, és nem tudom, hogy ez a jóslás bevált-e vagy nem, elképzelhető, hogy igen. Tudniillik, hogy az ördög, aki a láthatatlan birodalom feje, szellemi hatalmassága, az ő számára van lehetőség arra, hogy bizonyos dolgokat előre megmondjon. És a jóslás, a horoszkópolvasás, és más praktikák - végén majd felsorolom ezeket - lehetőséget adnak az embernek arra, hogy bizonyos módon beletekintsen a jövendőjébe. Ezt azonban Isten nagyon szigorúan tiltja. Hiszen pont azért olvastam fel az 5 Móz 18-at, mert ott azt mondja Isten Igéje: "Ne hallgass ilyenekre!" Tehát ne menjél jövendőmondókhoz, ne menjél olyanokhoz, akik halottakat idéznek, akik szellemeket idéznek!

Emlékszem egy fiatalemberre - akivel beszélgettünk - ő hívő keresztyén volt, de elmondta azt, hogy jó ideje nem tud nyugodtan imádkozni, nincs békessége, nem érdekli igazán a Biblia, és ez neki nagyon fájt. Beszélgettünk sok mindenről, és a végén megkérdeztem azt, hogy nincs valami okkult, sötét kötelék a családban? És ő azt mondta egyből, kapásból, hogy nincs - és ez nekem mindig gyanús, ha azonnal tiltakozik valaki, ott valószínű, hogy van a háttérben valamilyen kötelék. Elmondtam ennek a fiatalembernek, hogy nézzen azért körül, vagy kérdezze meg a családtagokat, és azt mondta, hogy jó. Egy hét múlva visszajött, és kiderült, hogy a nagypapa kemény spiritiszta volt, s 12 kötet spiritiszta napló volt otthon! Egyet elhozott, amibe belenéztem, pl. 1911-ben megidézték Napóleon szellemét, s a következőt válaszolta a szellem, amikor arról a bizonyos béke-háború kérdésről volt szó - hát 11-ben nem igen lehetett még sejteni azt, hogy jön az első világháború - de ez a szellem azt válaszolta, hogy nem hosszú idő múlva olyan világégés lesz, amilyen soha nem volt még. Előre senki nem sejtette azt, hogy mit jelent az, hogy első világháború, viszont a szellemvilágból információkat lehet nyerni - sajnos. És nem mindig hazugság hangzik el. Nagyon sokszor az igazságot mondja, sőt ezzel az igazsággal kötözi meg azután az embereket. (Csak az Övéi, vagyis a Sátán szolgálatában álló emberek életébe lát bele!)

Vagy emlékszem valakire, aki bűvészkedett, és azzal kereste a kenyerét, pedig Mózes 3. könyvében világosan benne van, hogy: "Ne is bűvészkedjetek!"(3Móz 19:26b) Nem hallgatott arra az intésre, amit elmondtak neki, s tovább csinálta az okkultizmussal összefüggő dolgokat. Ha egyszer tilt valamit Isten Igéje, akkor el kell döntenünk azt, hogy még játékból sem csinálom. Nem lehet ezekkel játszani, mert rettenetes következményei lehetnek. Tehát az Ördög felkínálja a lehetőséget, hogy a nem látható világba a látható világból akár, ilyen okkult praktikákon át, de bele tudjunk tekinteni. Sátánról egyébként valaki azt mondta, hogy Sátán nem téma, hanem "anatéma". Az anatéma szó magyarul azt jelenti, hogy átkozott. Nagyon jó ez a szójáték, hogy Sátán nem téma, hanem anatéma, átkozott, és nem vele kell foglalkozni, hanem, aki Jézus Krisztus vérének az oltalma alá helyezi az életét, az át fogja élni azt, hogy Isten megvédi minden helyzetben.Emlékszem egy nagyon nehéz lelkigondozói beszélgetésre, amikor valaki arról beszélt, hogy a halott a jelenlétében megmozdult. És emlékszem, hogy ennek a beszélgetésnek a végén nem tudtam fölállni a fotelből, amiben ültem. Nagyon jó volt, hogy erős hitű keresztyén testvér volt kint a külső irodában, éppen valamiért bejött, és mielőtt bementem volna, arra kértem - ha tud, maradjon ott - imádkozzon ott kint, mert tudom előre, hogy egy nagyon nehéz beszélgetés lesz. S olyan jó volt az, hogy ugyanakkor egy ilyen támadás után átéltem - azt, hogy Isten adott nekem azután is békességet és félelem nélküli, további szolgálatot. Ezeket csak azért mondtam el most az elején, hogy kicsit világossá tegyem és egyértelművé, hogy nem lehet játékból belenyúlni egy olyan világba, amire Isten azt mondta, hogy bezártam.

Azt mondja itt az Isten világosan: "De neked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened!" Amennyiben mi keresztyének vagyunk, és nekünk fontos az, hogy az Isten Igéjének engedelmeskedjünk, akkor nem lehet tréfára venni, mert vagy igaz az Isten Igéje, a Szentírás ezt jó lenne mindenkinek egyébként is eldöntenie, hogy számunkra igaz-e a Biblia, de az első betűtől az utolsóig - vagy hazudik az Isten. Mert nincs más lehetőség. Vagy mind igaz, amit én ma pl. elmondok, vagy eljöttem ide a szabadidőmben a testvérek elé, és elkezdek hazudni. Ezt el kell mindenkinek dönteni. Tehát el kell döntenünk, hogy amiről az Isten beszél az vagy igaz, vagy hazugság, és nincs középút. Mert akik itt vagyunk vagy férfiak vagyunk, vagy nők, még ha gyerekek vagyunk is. Ha a nemünk bizonytalan, elég nagy bajban vagyunk, ugye? Vagy hímneműek, vagy nőneműek vagyunk. Nincsen más lehetőség. Mindenfajta átmenet betegség. Tehát vagy igaz az Isten beszéde, vagy hazugság, nincs több lehetőség.

Az, hogy mi ezt idelent hisszük, hogy igaz, az megszabja majd azt, hogy hová kerülünk, ha meghalunk. Ha tagadjuk, hogy az Isten Igéje a Szentírás, akkor oda fogunk kerülni, akiben hiszünk ebben a földi létben. Tehát vagy Istennel találkozunk már most az életünkben, s Hozzá kerülünk az örök életben, vagy az Ördöggel járunk - akármennyire is nem szimpatikus az valakinek - aki nem hisz Jézus Krisztusban. Azt mondja a Biblia, hogy az ilyen a halál állapotában van. Jelenleg is benne van. Aki hisz Jézus Krisztusban, az örök életet kapott Istentől ajándékba, és a kettő között nincsen átmenet. Tehát a bűneset óta a rejtett, az okkult szférába próbálja az Ördög az embereket bevonni. Egyszerűen azért, hogy elvegye a lehetőséget attól, arra nézve, hogy visszataláljanak az emberek Istenhez. Emlékszem egy fiatal kislányra, aki készült ezekről az okkult bűnökről beszélgetni, illetve akkor már tudta, hogy melyek azok, és készült eljönni, hogy együtt Isten elé vigyük és megszabaduljon, és mielőtt eljött volna otthonról, szívinfarktust kapott. Elvitték a mentők a kórházba, kivizsgálták, kiderült, hogy semmi baja nincs. Tetszenek érteni?! Ez csak egy ijesztés volt. Nagyon gyakran találkozom hasonlóval.

Vagy emlékszem Tahiban három évvel ezelőtt egy konferenciára, ahol 80 ember előtt beszéltünk az okkult kérdésről, s miközben tartottam az előadást, egy fiatal kislány deréktól lefelé megbénult. Úgy kellett felvinni a szobába. És mikor fölmentünk és kezdtünk vele beszélgetni, kiderült, hogy a nagymamája aktív halottidéző volt. Ő még ezekről a dolgokról soha nem beszélt senkivel, hívő keresztyén volt egyébként, de együtt végigvettük, megvallotta ezeket Istennek, kérte a szabadulást, s legnagyobb megdöbbenésére a nem keresztyén orvosoknak, délután már elment kirándulni a többiekkel. És mikor megvizsgálták, amikor összeesett - hívő és nem hívő orvosok - megnézték a pupilláját, ugye a nem keresztyén orvosok - akik ott voltak - azt mondták, hogy ki kell hívni a mentőt, mert ez ájulás. S akkor megnézte egyikük - utóbb is a pupilláját - és azt mondta, hogy nem értem. Nem tudta sehová tenni. Nem ájulás. Aki ott volt hívő orvosnő, az meg azt mondta, hogy higgyétek el, ez nem orvosi eset, ez lelki gondozói eset. Azután az a kislány délután elment kirándulni a többiekkel, a mai napig sincs semmi baja, noha úgy lógtak a lábai, hogy nem tudott ráállni, s úgy kellett felvinni a szobájába.

Más valaki ugyanezen az előadáson rosszul lett, elöntötte a veríték, kiverte a víz, ki kellett mennie a helyiségből. Ő pl. másfél év múlva jött el, és akkor beszéltük meg, hogy vajon ez mitől lehetett. Nagyon sötét dolgok derültek ki az életében. Érdekes volt, hogy ezután az előadás után mentem el egy fiú-hétre, és ott pl. azon az estén nem mertem kimenni az udvarra. Olyan félelem lepett meg. Egyszerűen azért, mert mertem leleplezni az Ördög munkáját. Megpróbált - de csak megpróbált - bosszút állni.

Amikor elmondtam, hogy "Úr Jézus, Te tudod, hogy itt miről volt szó, és Te tudod, hogy én a Tied vagyok, és Te mondtad azt, hogy nem félelemnek Lelkét adtad nekünk, hanem az istenfiúság Lelkét, Aki által kiálthatjuk, hogy Édesatyánk, kérlek, hogy vedd el ezt a félelmet, és adjál Te szabadságot!" Abban a pillanatban eltűnt minden félelem. Aki Jézus oltalma alatt él, érhetik ilyenfajta ijesztések, megrémülhet, sok minden kísértés érheti, de nem tud többet elbukni, és nincsen többé az Ördög hatalmában.

Kire lő az Ördög? Ha most nyugodtan bent vagyunk ebben a templomban, de mondjuk, egy tábor lenne, ahol szögesdrót van körül, és géppisztolyos őrök vannak, azonban itt bent vagyunk ebben a helyiségben, és senki nem bánt. De próbálna meg valaki a kerítés felé elindulni. Először felszólítják, és ha nem áll meg, akkor lelövik. Miért? Mert aki innen ki akar menni, arra lőnek. Aki ki akar szabadulni az Ördög hatalmából, arra az Ördög össztüzet zúdít!!

Gyerekeknek szoktam elmondani a disznós példát, de talán nem bántódnak meg a testvérek, ha itt is elmondom. Mondjuk az én kedves feleségem disznókereskedő, és nekem van egy 150 kilós "malackám", amely vemhes állapotban van, tele van a hasa kismalaccal. És Klárival megegyezünk - üzleti kapcsolatban vagyunk egymással - eladom neki az anyaállatot vemhes állapotban. Írunk egy szerződést, hogy én ezt az anyaállatot eladom neki harmincezer forintért. Nagy örömmel elviszi a malackát, beteszi otthon az ólba, és megszületnek a kismalacok. Vajon kinek a tulajdonában lesznek, az enyémben vagy az övében? Az övében. Miért? Azért mert megvette. Pontosan ez történt a bűnesetben is. Amikor az első emberpár elszakadt az Istentől, akkor az Ördög megvásárolt bennünket, Ádámot és Évát. Bocsánat, hogy ezt mondom, de azóta minden „ellés”, minden utód, Ádámtól és Évától származik, nem? Világos. Automatikusan az új tulajdonos tulajdonába születik bele. Ez a valóság. Mint ahogy egyikünk sem volt ott, amikor a Trianoni szerződést - a háború végén - alá kellett írni. Azt hiszem, hogy ha ott lettünk volna, nem egyezünk bele, hogy ekkora legyen az ország, amekkora, de nem voltunk ott. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni, mert beleszülettünk egy ekkora területű Magyarországra. Tehet bármelyikünk róla? Egyikünk sem, de az atyáink igen. Részben természetesen, de ők is tehetnek róla.

Azt mondja a Szentírás Mózes 2. könyvében, hogy: "Az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen megbüntetem, de ezeríziglen irgalmasságot cselekszem azokkal, akik az Én parancsolataimat megtartják, és Engem szeretnek." Tehát ha ez igaz - márpedig igaz, mert a Biblia mondja - az atyák okkult bűnei is harmad- és negyedíziglen hat ránk, ha tetszik, ha nem. Mint ahogy az idősebbek látják időnként a saját gyerekeiken vagy unokáikon azokat a negatív tulajdonságokat, amik bennünk megvannak, és elképednek, hogy 'ez a gyerek, hát honnan szedi ezt? Senki, soha nem mondta neki.' Például még nem hallottam szülőt, hogy arra nevelje a gyermekét, hogy 'te, ha lemész játszani Pistával, azután jól verd ám fejbe a műanyag traktoroddal a játszótéren' Általában nem erre neveljük a gyermekünket, de mégis ott van a szívében a gonoszság. Örököljük, azt mondja a Biblia. Ha pedig igazság, akkor meg kell mindenkinek szabadulnia ettől, nem? Ezért mondja azt a Biblia, hogy: "Nem aranyon vagy ezüstön, hanem Jézus drága vérén vásárolt vissza bennünket Isten az Ördög hatalmából." Ádám és Éva eladta magát, mi mindnyájan beleszületünk a Sátán tulajdonába. Az a pici, aranyos csecsemő is úgy születik meg, hogy nem az Isten tulajdona, neki is meg kell térnie az Istenhez. Jézus az Ő drága vérén visszavásárolt bennünket az istentelen, hiábavaló életünkből.

Milyen módjai vannak annak, ahogy az ember próbált beletekinteni a nem látható világba? Az egyik az, hogy bálványimádásba kezdett. Mivel az Istent többé nem imádta az ember, elszakadt tőle, mégis valahogy úgy teremtett meg minket Isten, hogy nem tudunk hit nélkül élni. Tessék elhinni, senki nem tud. Ha másban nem, akkor abban hisz, hogy nincs semmi. De valamiben hinnie kell. Vagy egy ideológiában, vagy egy filozófiában, vagy abban hisz, hogy az ő pártja fog győzni, vagy abban hisz, hogy a gyermekei majd többre viszik, mint ő. Nem lehet hit nélkül élni.
Alapvetően úgy teremtett meg minket az Isten, hogy hit nélkül lehetetlen élni. Az ember próbál az istenhit helyett pótlékokat keresni. Számtalan van. Most nem csak az alkohol, meg a dohányzás, meg nem tudom még mi... ezek nagyon durva és látható dolgok. De a szívünk mélyén annyiféle tévhit van, ami azt jelenti, hogy valamit elcserélünk, az istenhit helyére teszünk. Hiszünk abban, hogy szeret a férjem vagy a feleségem, meg a gyermekeim, meg az unokáim. Hiszem, hogy sikerülni fognak a terveim, de nagyon sokan az istenhit helyébe ezeket a tévhiteket teszik.

Bálványimádás

A zsidó nép imádta Molohot, Asztartét. Elégették a csecsemőket; rátették az áttüzesített bálványszobor karjára a csecsemőket és élve elégették. Ezek voltak a pogány emberáldozatok, amelyeket egyébként az egykori Himnom völgyében mutattak be Jeruzsálem mellett. Utána az egyik istenfélő király ezt betemettette, s abból lett a (Himnom szóból) a gyehenna szó. Egészen sokáig - még Jézus korában is - a szemetet égették ott, a Himnom völgyében.

Amikor Jézus azt mondja, "aki nem hisz bennem, a gyehennára kerül", a leírt görög szövegből látjuk azt, hogy amikor Jézus erről beszélt, akkor szemben állt a Himnom völgyével és rámutatott az örökkön égő tűzre, s azt mondta, "hogyha nem hisztek Bennem, arra a helyre kerültök", "ahol az ő tüzük nem alszik ki, és férgük nem pusztul el." Örökké ég. Ez nem az Isten bosszúállása, ez egy információ, hogy valaki vagy hisz Jézus Krisztusban, és az Istenhez kerül, vagy pedig a kárhozat tüzébe, amelyről egyébként azt mondja a Biblia, hogy az Ördögnek és az ő angyalainak, démonainak készített el az Isten. A Máté evangéliuma végén nincs szó az emberről, amikor Isten a kárhozat tüzéről beszél. Tehát nem volt benne az Isten tervében a kárhozat. Amióta az ember elkezdett az Isten helyett bálványokat imádni, a következmény, hogy elszakad Istentől, tartósan benne marad az istentelen állapotban, s ennek a vége a kárhozat. Amiről beszél még a Szentírás, az az, hogy a bálványimádás egy sereg durva bűn gyökere lehet. Az 1Kor 10 szerint a bálványok mögött démoni hatalmak és erők állnak, amelyeknek lehet a segítségét kérni, de amelyek elválasztanak bennünket Istentől.

Jóslás

A másik ilyen, amit az ember igénybe vesz, az a jóslás, a bálványimádás mellett. Ugye mindenkit érdekel és izgat az, hogy mi lesz a jövőben? Mi lesz velünk? Én állítom azt a testvéreknek, hogy aki Istenhez fordul, ha akarja Isten megmondhatja neki még a jövendőt is. Emlékszem arra, amikor még nem tudtam azt, hogy lesz feleségem vagy nem, akkor egy napon Isten a 128. Zsoltárt hozta elém, amelyben a következőt olvassuk: "Így áldatik meg az a férfi, aki bízik az Úrban, saját keze munkája után él, felesége olyan, mint a termő gyümölcsfa, s meglátja fiainak fiait." Fogalmam nem volt arról, hogy ki lesz a feleségem, de azt egy csendeshéten elmondtam a fiúknak, hogy Isten fog adni feleséget. Mamám azt mondta, hogy te mindig különc voltál, különösen, amióta hívő vagy, hát jó, lesz feleséged, de ki lesz? Megmondtam, hogy nem tudom. Azután eltelt egy év, és akkor már tudtam. S most van egy féléves kislányunk. Tehát Isten, amit ígért, azt Ő pontosan betartja. Nincs mese. Vagy igaz, amit Isten mond, vagy hazudik, nincsen más lehetőség! Tehát ha valamit nekünk az Isten mond, hogy ez bűn és ez rossz, nem azért mondja, mert bántani akar bennünket. Vagy éppen kínozni, hanem azért mondja, hogy megszabadítson bennünket, hogy rámutasson sötét dolgokra az életünkbe, mert azt szeretné, hogy a világosság fiai legyünk, ne a sötétségé. Azt is mondja Isten Igéje Mózes 2. könyvében vagy a Királyok könyvében, a Római levél elején is találkozunk ezzel: "Ha valaki felcseréli az élőlények imádatát a teremtő Istennel, vagy éppen a csillagok, az égitestek imádatát, annak a vége halál." Halálos büntetés.

Varázslás, mágia

A harmadik terület, amivel az ember belenyúlhat a láthatatlan világba a láthatóból, az a varázslás, a mágia. Az első kettőben, a bálványimádásban és a jóslásban az ember még nem cselekvő, csak egyfajta külső szemlélő lehet, amikor azonban valaki már a mágiával foglalkozik, ott az ember is aktív cselekvő válik. Ézs 47:9-12-ben azt olvassuk: "A gonoszságban bíztál!" A szerencsétlenségek idején az ember könnyen fordul a mágiához. Hányan kérdezték meg - akik itthon maradtak - pl. asszonyok, és a férjük, akik elkerültek a háborúba, hogy "mi lesz a férjemmel, hazajön vagy nem?" És a jósnők megmondták. Nagyon sok esetben világosan, egyértelműen megmondták, hogy "tessék nyugodt lenni, a férjének semmi baja nincs. Két év múlva hazajön." S a megjelölt időpont letelt, és bejött az ajtón az illető. Belelátnak. A putnoki halottlátó asszony bizonyos értelemben nem hazudott. Nem egy olyan emberről megmondta, hogy hol találják meg, akit pl. megöltek. Még azt is megmondta, hogy arccal lefelé, a hátában késszúrással fogják megtalálni. S a rendőrség elment az adott helyre, elkezdtek ásni, és megtalálták a hátában késszúrással. Bele lehet látni bizonyos mágiákon keresztül a nem látható világba.

(De valamit szögezzünk le: ezek a jósnők, mivel a Sátán szolgái, csak azoknak az életébe látnak bele sátáni képességüknél fogva, akik szintén a Sátán szolgái. Isten gyermekeinek az életére nincs rálátásuk, nincs rá szellemi jogalapjuk, mert az már kívül esik az ő felségterületükön.)

Van egy ún. fehér mágia, amit "jóra" használnak, és van egy fekete mágia, amit kifejezetten mások megátkozására. Emlékszem egy fiatalemberre, aki ült a szobájában - egyébként világhírű orvosprofesszornak a fia - de úgy nézett ki a szobája, hogy a padlót fölszedte és eltüzelte ott bent a szobában. Bocsánat, hogy ilyeneket is elmondok, de így volt, a fal össze volt hányva, és össze volt vizelve. Ki volt kaparva tégláig a vakolat. Az ágyról nem beszélve, hogy az hogyan nézett ki. Ki volt szedve a lába, egy része kiégetve a matracnak. Borzalmas volt a látvány is. Azután leültem mellé, és elkezdtünk beszélgetni, és elmondta azt, hogy őt valaki azelőtt 8 évvel megigézte. Az igézete alá került, és neki azt kell tennie, amit az az ember mond. Sokan ezen nevetnek, és azt mondják, hogy ugyan kérem, ez pszichiátriai eset. Persze, ha valaki sok időn keresztül foglalkozik mágiával, okkultizmussal, babonákkal, a végén tényleg orvosi esetté válik. De nem így kezdődik a legtöbb esetben.

S emlékszem arra is, amikor azt mondtam, hogy Jézus Krisztus téged is meg tud szabadítani, akkor fölugrott, és azt mondta: "Ha nem hagyod abba, megfojtlak!" El kellett onnan jönnünk. Nem lehetett vele az evangéliumról beszélni. Pontosan úgy - aki emlékszik, a Bibliában vannak erre példák - ráugrott az apostolokra, illetve azokat, akik apostoloknak akarták magukat mondani, a démoni lélek megtámadta őket. Mondta, hogy Krisztust ismerem, Pálról is tudok, de te ki vagy? És ráugrott, és alig tudták kiszedni a karmai közül annak, aki ott őrjöngött. Vagy amikor Jézus azt az embert megszabadítja, akit megláncoltak, sírboltokban lakott, de onnan is kiment és őrjöngött. Ezek mind olyan példák, amelyek világosan bizonyítják, hogy mindez létező valóság.

Az Ördög területére varázslással, különböző mágiákkal lehet belépni. Amikor az Ördög munkái lelepleződnek, az mindig Isten diadala. A Kolossé levélben olvasunk erről, hogy "lefegyverezvén a fejedelemségeket... őket bátran mutogatta Jézus, diadalt vévén rajtuk" Az Újszövetség szerint az Ördög-kérdés mindig Krisztus-kérdés. Ahol Jézus Krisztus megjelenik, Szentlelke munkálkodni kezd, ott Isten szabadítást, és szabadulást ad olyanoknak is, akiken senki más nem tud segíteni.

Lassan tizenhét éve beszélgetek emberekkel, és nem tudom hányan jöhettek - nem számoltam össze - de két fiatalemberre emlékszem, akik nem szabadultak meg. Mind a ketten ideggyógyászati esetek voltak. Az egyik nagyon súlyosan megkötözött, illetve megbetegedett fiatalember volt, de még neki is jobbá lett az állapota, miután bizonyos okkult dolgokat tisztáztunk. A másik fiatalember megszabadult volna, és teljesen rendbejött szinte ez a fiú, úgy kezdett már meggyógyulni - neki olyan betegsége volt, hogy nem merte megfogni a kilincset a szobákon, ajtókon, mert azt hitte, hogy valami fertőző betegséget kap, ún. tisztaság fóbia.

És amikor letettük Isten színe elé - egyéb dolgok is előjöttek az életében - akkor akart kimenni, de nem fogta meg a kilincset. Akkor azt mondtam neki - nem így hívták, csak mondok egy nevet - "Feri nyugodtan fogd meg, mert semmi bajod nem lesz". S nyugodtan megfogta, és kiment. Megszabadult. Azután a mama elvitte egy természetgyógyászhoz, és bekerült Lipótmezőre, az elmebetegek közé. Olyan mértékben esett vissza, hogy talán többet nem is lehet rajta segíteni. A természetgyógyász kézrátételt végzett rajta, mert a mama nem hitte el, hogy így meg lehet szabadulni, hogy leteszi Isten elé imádságban az a gyerek, és akkor Isten megszabadítja. Pedig megszabadította. Elmondta egy nappal később, hogy micsoda békessége van, megszűntek a rémisztő álmai, nem fojtogatják éjszaka fekete kezek, és meg meri fogni a kilincset. Megszűnt minden ilyen. Azután a mama elvitte a természetgyógyászhoz, és attól kezdve minden visszaállt és összeborult, és nem tudom, hogy most milyen állapotban lehet, de egyszer láttam, borzasztó állapotban volt külsőleg is.

Jézus Krisztusról azt mondja a Szentírás a Lk 4:18-ban, hogy "Azért jött az embernek fia, hogy szabadulást hozzon azoknak, akik rabok". Pontosan így olvassuk: "...hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat". Ezen a helyen a depresszió szó szerepel. Nem tudom, hogy valakinek feltűnt-e, hogy nem azt mondja Jézus, hogy meggyógyítsam a depressziósokat. Tehát Jézus szerint nem betegség. Nagyon szeretném hangsúlyozni. Azt mondja Jézus: "...hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat". A lesújtott állapot nem betegség. Ennek ellenére mindenfajta gyógyszerekkel kezelik szerencsétlen, nyomorult, depresszióban szenvedőket. A legtöbbjükről – merem nyugodtan állítani - hogy semmi bajuk nincs. Van köztük orvosi eset, ez természetes dolog. Mindig megszoktuk nézni, és megvizsgáljuk - bizonyos kérdésekből ez kiderül - hogy az illetőnek agyi, tehát organikus elváltozása van, mert ez ideggyógyászra tartozik. Vagy pedig okkultan megkötözött. De világosan különbséget kell tenni, hogy valaki megszállott ember, vagy pedig az agysejtjeiben van valami organikus elváltozás, mert ez más téma. Azt lehet gyógyszeresen gyógyítani vagy kezelni. Jézus itt azt mondja: "...hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat". Nagyon nagyon sokan voltak, akik a depressziójukból nem tudtak meggyógyulni, de egy lelkigondozói beszélgetés után Jézus Krisztust elfogadva és befogadva az életükbe, kinyitva a szívét előtte, meggyógyultak és helyrejöttek.

Arra is kell figyelni pl., amikor egy ilyen alkalom van, mint a mostani, és valaki elalszik. Majdnem bizonyos lehet abban, hogy valami okkult kötelék van az életében. Nem csak fáradtságot jelent ez. Nem csak azt, hogy ebéd után vagyunk, meg lassan elfogy az oxigén. Lekókad az ember feje, mert ilyen is van. De ha pl. valaki rendszeresen elalszik az igehirdetés közben, az nem biztos, hogy a lelkész hibája. Lehet azé is, mert úgy prédikál, hogy az ember elalszik, van ilyen. Biztos, hogy én is beszéltem már úgy, mondtam olyan igehirdetést, hogy elaludtak rajta, és talán igazuk is volt, jobb, hogy nem is hallották. Van ilyen, mindenkivel előfordulhat. De ha valaki rendszeresen beül egy templomba igehirdetést hallgatni, és rendszeresen elalszik, 100%, hogy valami okkult kötelék van az életében. Egyszerűen azért, mert Sátán altató szolgálatot végez. Ugye Sámson és Delilára tetszenek emlékezni? Delila elaltatta Sámsont a térdén, és utána levágták a hajfonatékait, kiszúrták a szemét, és Sámson őrölt az ellenség malmában.1 Ugyanígy van egy keresztyén ember is, aki elalszik, ha az Ördög megvakítja, és utána dolgozik neki, mert ez a végső célja. Sámson az Isten embere, akinek a neve azt jelenti, hogy napocska, megsötétedett, és őrölt a filiszteusok malmában, és dolgozott nekik, pedig az Isten embere volt. Ennyire megsötétedhetünk, ha nem Isten szavára hallgatunk.

A Jelenések 12:13-ban ezt olvassuk: "Leszállott az Ördög hozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van." A Jelenések 22:15-ben azt olvassuk: "Kívül maradnak a varázslók, a bűbájosok, a paráznák, a hazugok, a házasságtörők, nem mehetnek be az Isten országába". S benne vannak azok is, akik okkult praktikákat végeztek, végeztettek magukon. Tudatosan vagy tudatlanságból, nincs különbség. A különbség ott van, hogy valaki megbánja-e vagy pedig nem. Megtisztul-e belőle vagy pedig nem? Ez a különbség, ez a határvonal. Mindenki, aki itt van közöttünk, és ebből még nem szabadult ki, van lehetősége arra, hogy Jézus Krisztus vére megtisztítsa, megszabadítsa, és többet ezek a kérdések ne jelenjenek meg az életében. Egy-két példát azért még mondanék.

Kundalini jóga és egy 'Szent Szellemmel' való betöltekezés

Sok olyan felekezet van – általában a karizmatikus szekták – ahol kézrátétellel gyógyítanak. Csak egy esetet hadd mondjak el. Egyszer eljött egy hívő fiatalember beszélgetni. Elmondta, hogy egy idő óta nincsen békessége, nem tud imádkozni – ezek általában jellemzői egy-egy kötözöttségnek - azon kívül neki egy nagyon súlyos asztmája volt, olyan súlyos asztmatikus betegsége, hogy fuldoklott. Elment egy karizmatikus közösségbe, ahol őt – annak a vezetője kézrátétellel "meggyógyította". Elmúlt az asztmája, de elmúlt a békessége is, többé nem érdekelte a Biblia, nem kívánkozott a gyülekezeti alkalmakra, s neki ez, mint hívő keresztyénnek feltűnt, hogy itt valami nincs rendben. Ha egy keresztyén nem éhes az Igére, a lelki táplálékra, akkor ott valami baj van. Eljött, és el kezdtünk beszélgetni, és elmondta ezt is. Azt mondtam neki, hogy „nézd, én nem tudom, hogy ott mi történt, de tegyünk egy próbát. Hajlandó vagy-e esetleg azt a hatást, ha úgy látod, és úgy mutatja meg Isten, nem Isten szerint valónak, bűnnek nevezni, amilyen hatást ott kézrátétellel kaptál, s meglátjuk, mi fog történni.” Elmondtuk ezt együtt Istennek, és ő kimondta, hogy "Úr Jézus, ha ez nem Tőled való, és nem Te gyógyítottál meg engem, akkor ezt az egészet vedd ki az életemből!" Számomra is döbbenetes volt, ott mindjárt visszajött az asztmája. Tetszenek érteni? Nem történt szabadulás. Nem volt gyógyulás. A betegségnél hatalmasabb erő közbelépett - a kézrátétel által, mert ez erőátvitelt jelent - de nem gyógyult meg. Ezt mindenkinek tisztázni kell, hogy gyógyulás mindenáron? Tényleg ez az emberi élet célja, hogy mindenáron csak gyógyuljak meg? Az Ördög kínál számtalan lehetőséget. Ezt a fiút is csak "meggyógyították", ugye? Elmúlt az asztmája, de elmúlt a békessége, megszakadt az Istennel való kapcsolata. Meggyógyult, de micsoda árat fizetett érte? Hányan vannak így? Mindenáron gyógyulni akartak.

Emlékszem egyszer a Tiszavasvári lelkész-kolléga jött föl Budapestre - akkor még a Déri János élt - azután meghalt, noha számtalan keresztyén figyelmeztette őt levélben, hogy rettenetes vége lesz, ha a "A nulladik típusú találkozás"-t továbbra is folytatja. Valaki a gyülekezetünkbe jár, akinek a hálószobafala szomszédos volt a Déri Jánoséval. A társasház egyik fala. Azt mondja, hogy éjszakákon át ordított az élete utolsó óráiban. Nem biztos, hogy a fájdalomtól. Mert azt mondta, hogy különösebben nem érzett fájdalmat. De gyötörték azok a démoni lelkek, akiket ezeken a műsorokon keresztül beengedett az életébe. És olyan félelmetes volt az a lelkész kolléga, akit még Déri János kért meg, hogy mondjon valamit a műsorral kapcsolatban, mert többen írtak levelet, hogy ez valahogy nem jó, meg veszélyes dolog, de ő maga sem tudott semmi ilyesmit, egyenlőre teljesen tudatlan volt. Azután ottmaradt, és egy könyvet elolvasott, a végén együtt Isten elé álltunk, és az ő saját kötelékét először letette, s úgy ment megtartani ezt a műsort, vagy beszámolót a televízióban. Amikor elmondta az Ördög munkáiról azt a részt, amit el tudott mondani, és amit bennehagytak a műsorban, kiment a felvételről, beült az autójába és az kigyulladt. Nem égett le - azt mondja, hogy ő nem ért a műszaki dolgokhoz - de egy köteg kábelt kirántott, és attól elaludt a tűz. Számára is megdöbbentő volt, hogy ilyen módon, abban a pillanatban jött a "bosszúállás". Próbálta az Ördög bántani, de nem tudta, mert Isten védelme alatt állt.

Emlékszem egy ikerpárra, akiknek a halott nagymama rendszeresen levelet hagyott az asztalon. Sőt a levélben benne volt, hogy: "Hagyjátok égve a villanyt, és azt a kis bukóablakot hagyjátok nyitva, hogy be tudjak jönni, és tudjam ezt a levelet nektek írni." Azután egyszer elmentek otthonról, és amikor haza akartak menni – nem volt senki otthon - ők együtt laktak egy lakásban egyedül, szobát béreltek. Amikor haza akartak menni, akkor belülről a bezárt ajtó elé oda volt tolva a szekrény. Nem tudtak bemenni. Föl kellett törni az ajtót, eldönteni a szekrényt, és úgy tudtak bemenni a saját szobájukba. Döbbenetes, nem? Senki nem volt a szobában. Vagy elmondták - katolikusok voltak mind a ketten - hogy amikor imádkoztak, égett egy szál gyertya, és sokszor 60 cm-es lett a gyertya lángja imádság közben. De nem égett el a gyertya, hanem nőtt, nőtt, nőtt a lángja, és nem égett, nem fogyott a viasz. Vagy pl. egy világító zöld kő átrepült a szobán. Nagyon félve mondták, alig mertünk eljönni ide, mert arra gondoltunk, hogy maga is ki fog minket nevetni. Azt mondtam, hogy szó sincs róla. Pontosan tudom, hogy ezek létező dolgok, amiket elmondtak. S olyan megdöbbentő volt, azóta többször találkoztam velük, s mindig rákérdezek: mi van? Azt mondják, semmi. Mikor más dolgok is előjöttek az életükből, megvallották Istennek, meggyónták - ahogy ők mondták - azt mondtam nekik, hogy amikor eljönnek, tessék lekapcsolni a villanyt, becsukni az ablakot. Miután ti ezeket a dolgokat letettétek Isten színe elé, soha többet nem fogtok levelet találni. Nem is találtak. Soha többet nem találtak a nagymamától üzenetet. Az 1Jn 1:7-ben azt olvassuk, hogy: "Jézus vére megtisztít minket minden bűntől."

Talán még annyit hadd mondjak el, hogy emlékszem egy fiatalemberre - 27 éves volt, azután meghalt – aki egyiptomi halottkultusszal foglakozott. Nagyon sokszor kértük és intettük, hogy hagyja abba, mert ezzel olyan világba lép be, amely világban a halál uralkodik. Nem szabad ezzel foglakoznia. Egyszer eltűnt, és sokáig nem találták meg - hetekig-, azután a ház egyik rejtett zugában ott lógott egy kötélen, ott találták meg. Nem hitte el, amit mondtunk – nem a saját igazunkat mondtuk - Jézus azt mondja az Ördögről, hogy: "emberölő volt kezdettől fogva, hazugság atyja". Ez a fő foglalkozása, hogy hazudjon. Szeretnék még egy levélből még egy rövid részt felolvasni, amit egy művész ember írt. Talán tetszettek hallani - azután én befejezném és lehetne majd kérdezni, ha nem volt valami világos, azt újra elmondanám - a Fülöp-szigeti gyógyítókról biztos sokan hallottunk, akik benyúlnak a testbe és bizonyos dolgokat kivesznek onnan. Megkértem, hogy legyen szíves leírni ezt - én elmondom, de sokan nem hiszik el - úgyhogy leírta a tapasztalatait levélben. Megszabadult ő is ezektől a kötelékekből. Pár részletet elolvasnék.

"Már az egész miliő, amit nem annyira Manilában, hanem Bagóban éreztem barátnőmmel együtt - ki elkísért - rendkívül különös volt. Egy trópusi hegység fennsíkján terült el, de valahogy túlvilágszerű volt az egész, mintha nem ezen a bolygón lennénk. Ez kölcsönös megállapítás volt a barátnőmmel együtt, és ez most nem utólag a hangulat elváltozása, vagy megváltozása. - Tehát nem azért írja ezt, mert most már utólag tudja, hogy ez valami rossz volt, hanem valóban így látta. - Felkerestük azt a bizonyos csodadoktort, másnap leküldte értünk a sofőrjét, aki inkább egy magánfuvarosra hasonlított. A bejárat, a „Klinikánál” egy vaskapu ív volt, amire egy vallási felekezet neve volt kiírva. Jézus Krisztus eucharisztiája – ez volt odaírva. Ezek szerint ő valami felekezetnek a szerzetese volt.

A klinika elég nyomorúságos építmény volt, egy 21 m2-es váróhelyiség, ahol néhány filippo bennszülött ült. Éppen bent volt valaki a műtőben. Egy kicsi helyiség volt a műtő. Az ablaka egy hegyoldalra nézett, és utána bementünk mi is, ahol semmi más nem volt, csak egy takaróval letakart ágy és egy polc az ablak alatt, amelyben egy tégely állt. Azt mondta az atya, hogy szeretné, hogyha látnánk, hogy hogyan műti meg ezt a filippo lányt, aki ott feküdt az asztalon. És valószínű pszichikailag felkészítsen arra, ami történni fog velem. A lány hason feküdt, Palitár atya a gerincét masszírozta, majd eltűnt a keze a lány hátában. Valami véres anyagot, valami daganatfélét kivett, belecsapta egy erre a célra szolgáló ládába. Három-négy helyen benyúlt a gerincbe, mindannyiszor kivett valamit, de csak apróságokat, azután belecsapta a ládába. A kivételkor vér volt a belenyúlás helyén, ezt egy kendővel letörölte. Amikor a lány felkelt, hálálkodott, és azután elment. Kicsit rogyadozó léptekkel. Tehát valakinek belenyúlunk a hátába műszerek nélkül, az vérzik, utána vidáman felkel és elmegy. Hát erre lehet azt mondani: jó, jó, de hát azért mégis a természettudomány korában élünk, mese habbal, vagy hab nélkül – kinek hogyan tetszik.

Azután én következtem. Fölfektetett az ágyra, és azt mondta, lazítsam el magam. A barátnőm be akart jönni a műtétre, de nem engedte, hogy megnézze. azután puhán masszírozta a kezemet, és kellemesen meleg volt a keze. Valami ismeretlen nyelven mormolt valamit, miközben a kezét a kezem fölét tartotta. Mind a két kezét. Azután azt mondta, hogy csukjam be a szemem. Becsuktam. Csukló tájékon enyhe meleget éreztem, azután hallottam egy kattanást, és ennyi volt az egész. Hazaküldött a motelba azzal a kikötéssel, hogy egy-két órát fekve relaxáljak, tehát lazítsak. Ez a műtét pénteken volt, ha jól emlékszem, szombaton és vasárnap nem kezelt. Hétfőre beszéltük meg a következő találkozót. Elmentünk közben egy kínai étterembe, ahol alaposan belaktunk, sokfajta érdekes fogást ettünk. Szombati lakmározás után éjjel komoly rosszullétre ébredtem, szédültem, fájt a gyomrom. Azt gondoltam, hogy az egész a vacsorának – a kínai vacsorák ugye többféle krémből, meg mindenféle tengeri moszatból állnak - azt mondja jól bekajáltak – azután elmondta élőszóban is - hogy azt gondolták, hogy attól van ez a rosszullét. Másnapra végül ez is elmúlt. Hétfőn visszamentünk az atyához. Két segéddel találkoztunk, akik feltűnően rosszarcú fiatalemberek voltak. Csodálkoztam is, hogy hogy kerülnek ide. De segítettek. Közölte velünk az illető, hogy akit kezelni fognak, az szintén ugyanabban a művészeti ágban zenél, mint én, és kicsit ironikusan mosolygott is hozzá. Hát elfojtottam magamban azt az ellenérzést, miután az első műtét után határozott javulást éreztem, minthogyha az izmom már nem tapadt volna annyira. Újra fölfektetett, ellazítás, és valami vékony hártyaszerű anyagot kivett a kezemből. Ezt nem láttam, de amikor kinyitottam a szemem, még láttam a vért a bőrömön. De a benyúlás helyén semmilyen seb nem látszott már. Letörölték a segédek a vért, és azután egy balzsammal, ami a szomszédos asztalon volt, bekentek.

Mai szememmel én ezt egyszerűen csalásnak gondolom, de hát kiderült, hogy nem az volt. Utána jött egy rettenetes vihar - egy kicsit ugrok - és én iszonyúan rosszul éreztem magam. Úgy éreztem, hogy földagad a jobb karom az operáció helyén. Alig kaptam levegőt, a gyomrom görcsbe állt. A lábamon, a karomon zsibbadást éreztem, egyszerűen az volt a teljes meggyőződésem és érzésem, hogy most meg fogok halni. Fölhívtam telefonon a Palitán atyát, hogy mit tett velem, segítsen, aznap már azonban őt nem tudták kapcsolni. Másnap, mikor visszamentem, rettenetesen szédültem, de végül is a barátnőmet is engedtem, hogy megműtsék. - Ez is félelmetes nem? Valaki rosszul lesz, és a barátnőt is engedi - Neki is volt olyan problémája, hogy megműtsék. Visszautazás közben újra rám jött a halálfélelem, és iszonyatos rosszullét. Itthon mindketten befeküdtünk a Szent László Kórházba kivizsgálásra, minden leletünk negatív volt. - Elképesztő volt az a számomra, hogy amikor eljött hozzám ez a fiú, elmondta, hogy neki határozott véleménye, hogy megmérgezték. - Elment egy toxikológiai vizsgálatra, semmilyen mérget a szervezetében nem találtak. Az agyamban rettenetes fájdalom – ezt a vége felé írja - és végül is úgy éreztem, hogy senki nem tud segíteni, és meghalok."

A vége az egésznek az, hogy megszabadult ez a fiatalember, és leírja azt, hogy bár sohasem gondolta volna, hogy ilyen kötelék létezik a világon, de a végére számára teljesen egyértelművé vált, hogy egyfajta okkult kötelék az, amit ott ő kapott, és Jézus vére az, Aki megszabadította. Egyébként az a testrész, amelyik beteg volt, teljesen rendbejött azután, miután ezeket a dolgokat megvallotta, kérte rá Istennek a szabadítását és gyógyítását. Attól kezdve semmilyen orvoshoz nem kellett mennie, ugyanúgy működött az a testrésze, amelyik beteg volt, mint korábban, amikor még nem volt ennél a gyógyítónál, illetve orvosnál. Szabadulást mindenkinek egyedül Jézus Krisztus adhat, az Ő keresztfán kiontott vére által. Mindenki mindenfajta megkötözöttségből megszabadulhat, ha azokra Isten színe előtt fény derül, és azokat bűnbánattal megbánja. És most befejezném, mert lehet, hogy ez is elég sok volt - amit elmondtam - egyszerre, de jó lenne, ha esetleg tudnánk beszélgetni, vagy a testvérek tennének fel kérdéseket. De énekeljünk egy éneket, esetleg felállva.

Néhány igehelyet mondanék, amit jó lenne, ha mindenki elolvasna: 5Móz 18:9-15; Ézs 8:19-22; Lk 4:18; ApCsel 17:30. vers.

Felsorolnám a babonaságokat, jóslásokat, spiritizmust, és az ezekkel összefüggő kérdéseket.

Babonaságok

idegen szellemiséggel összefüggő cselekedetek, okkult praktikák. Ilyenek: a lekopogás, fekete macskában való hit, kéményseprővel való találkozásnál szerencsém lesz, fordított ruha, nyelvvel keresztvetés, üres tányér - szép idő lesz, szobasarkok megszámolása, könyök beverés - vendég jön, ne fordulj vissza, mert valami szerencsétlenség ér, pénzvetés, 13-as számban való babonás hit, szerencsepatkó, négylevelű lóhere, csirkecsonttörés, kívánság, hajszál pödrés, virágszirom tépés, szenes vízzel megkenés, a totót és lottót csak azért említem, mert ez bizalmatlanság Istennel szemben, és összeköthet az Ördöggel. Autó és más nyereménybetétek szintén ez a kategória. Kabala-állatokban való hit, tárgyak, eszközök imádata, tisztelete, pl. bálványok, ereklyék viselése, tisztelete.

Jóslások

tenyérből, kártyából, magyar kártya, römi, cigány-kártya, virágsziromból, kávézaccból, ólomöntés, csillag-jóslás, asztrológia, horoszkóp készítése és olvasása - ez is hitet kíván, ha valaki tréfából vagy játékból csinált ilyet - ráolvasások, igéző regélések, harmatgyűjtés, szemölcs eltávolítása ráolvasással, álomfejtés, álmos könyvvel - pl. Krúdy álmos könyve - ezek olvasása, bűvészkedés, gyűrű, fonálinga, fordított inga, varázsvesszős víz, olajkeresés, vagy fekvőhely áthelyezése a föld sugárzása miatt, amit varázsvesszővel állapítanak meg.

Spiritizmus

halottidézés, szellemidézés, szeánszok, akkor is, ha nem komolyan tette valaki, akkor is hatott, vagy gyerekkorában látott, vagy részt vett ilyesmin valaki, akkor is hat. Asztaltáncoltatás, pohár- táncoltatás, üvegforgatás betűkkel, halottak megszólítása, hozzájuk való imádság, egyiptomi halottkultusz, indiai és afrikai vallásokban való részvétel. jóga, karate, meditációk, autogén tréning, relaxáció, alternatív gyógymódok, akupunktúra, ennek a vallási háttere figyelemre méltó. Fakírok követése, guruk követése, talpmasszázs, bioritmus, magnetizmus, föld, tárgyak mozgatása, földből való sugárzó magnetizmus, tárgyak mozgatása, gondolatolvasás vagy átvitel, akaratátvitel, parafenimizmus, parapszichológia, telepátia, hipnózis, transzcendentális meditációs praktikák, lebegés, önszuggesszió, grafológia – ez nem azonos az írásszakértéssel – ezekkel összefüggő az antropozófia, teozófia, reinkarnáció, Waldorf tanítások, iskola, ima a földanyához, sátánizmus, fordított 666-os szám használata, fordított kereszt, fekete mágia, rózsakeresztesek, szabadkőműves páholyok, Mária-jelenések, Jézus megjelenik valakinek, Jézus stigmák, sebek megjelenése élőkön vagy holtakon. Kézrátétel, hátraesés, evangéliumi spiritizmus, amikor jóskönyvnek használják az evangéliumokat, pl. Móz. 6, 7. könyve, amelyek nem bibliai könyvek, 12 apostol evangéliuma, amely szintén apokrif irat, halottak megmozdulása ima által, megkenések, ráolvasások, bűbájos versikék, rock-zenének a fajtái, agykontroll, Sylvia könyvének az olvasása, gyakorlatok végzése. Ez a felsorolás nem teljes, de a következmények mindezekre, mind amelyeket itt nem soroltam föl, azokra is vonatkoznak.

Felismerhető tünetek: félelmek sötétben, zárt helyen, járműveken, tömegben kényszer gondolatok, gyilkosságra, öngyilkosságra, Istent és embert káromló gondolatok, halálfélelem, testi rosszullét, depresszió, lelki és testi fájdalmak, amelyeknek nem tudnak az okára jutni. Túlzott érzékenység, örömtelenség, nyugtalanság, görcsös némaság, indokolatlan düh-rohamok, nagy érzelmi hullámzás. Kis csalódás és ebből azt a következtetést vonja le valaki, hogy nincs értelme az életnek. Nem tud megtérni Istenhez valaki, rendszeres álmosság igehirdetés hallgatása közben. Fizikai rosszullét, ha igei alkalomra készül. Megtér, de nem érti az igemagyarázatokat, nincs bizonyossága. Hangok hallása, recsegések, éjszaka a sötétben fekete alakok látása, szőrös kezek érintése, simogatása, simogatás-érzés, szemek megjelenése a szobában. Úgy érzik, hogy követik. Lila, kék foltok a bőrön.

Varga Róbert lelkész
Elérhető: az 1564 019-es telefonszámon, vagy a 1026 Budapest, Torockó tér 1. szám alatt.
Kérünk és figyelmeztetünk mindenkit, hogy szabadulást csak olyan lelkigondozó segítségével keressen, aki az okkultizmussal kapcsolatban járatos és tapasztalt!
Senki ne próbálkozzék egyedül szabadulást keresni, mert: az Ef. levél 6. fejezete szerint Sátán szellemi hatalom!

Fiatalok vallanak az okkultizmusról, az átéléseikről
Eric Holmberg: A Pokol harangjai * KÁBÍTÓSZEREK * BECSAPOTTAK
ÉLETRAJZOK,
OLVASMÁNYOK, ÖRÖMHÍR DALOK
Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

VAN KIÚT! OLVASMÁNYOK FIATALOKNAKMátrainé F. Irma írásai
Zimányi József prédikációi Gazdag István írásai


VAN KIÚT A MEGKÖTÖZÖTTSÉGEKBŐL!


Jézus Krisztus a Szabadító, Gyógyító, Megváltó.Szeretnéd életed vezetését átadni Jézus Krisztusnak?
Akár most itt is megteheted.


Egy újjászületett keresztény, V. ILDIKÓ BIZONYSÁGTÉTELE

Han Pál: Menekülés az okkultizmusból részlet hallható
"Olyan embereknek ajánljuk, akik kacérkodnak a természeti népek vallásából vagy a távol keleti misztikából származó sámánizmussal, horoszkópokat olvasnak, delejezőkkel kezeltetik magukat, a "feng sui"-nak hódolnak, jógáznak, agykontroloznak vagy csak egyszerűen nem értik, hogy a keresztények miért nem szeretik a Harry Potter könyveket..."

Han Pál: Menekülés - Görbicz Tamás: Totemrehívás könyv
Az agykontroll tanfolyam hatása
Démonok tulajdonságai a Biblia alapján
Mit mond a Biblia a jóslás, a szellemidézés és a varázslás témakörében?
Süveges Imre előadásának 1. része
Szellemi eredetű, pszichoszomatikus betegségekről és az ufókról
Süveges Imre előadásának 2. része
Viki szabadulása a reikiből Bűnbánat nélkül nincs ébredés
Új feladatok, a Sátán új kihívásai SzenvedélybetegségHarry Potter, aki mágiába vezet! KAMASZSZERVÍZ

Ajánlott olvasmányok:

R. Josuran: A spiritizmus fertőjében Ch. Gratenau: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig
dr. Erdélyi Judit: Ajtónyitás vajon kinek? Vigyázz! Okkultizmus!
Lothar Gassmann: Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
Helge Stadelmann: Az okkultizmus, okkult jelenségek.
Albert Lüscher: Babilon - Karácsony - Húsvét

A könyvek kaphatók az
Evangéliumi Kiadó és Iratmissziónál.

H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: 06-1-311-5860

M. Basilea Schlink: NEW AGE - a Biblia szemszögéből -
Paul F. Kiene: VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!Barkóci Sándor Miskolcon, Debrecenben; Újjászületés, megújulás

A fejsze úszik a vízen igemagyarázata * Szent Szellemről


Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!